Európska komisia > EJS > Konkurzné konanie > Belgicko

Posledná úprava: 04-01-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Konkurzné konanie - Belgicko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú jednotlivé druhy a ciele konania vo veci platobnej neschopnosti? 1.
2. Aké sú podmienky začatia každého druhu konania vo veci platobnej neschopnosti? 2.
3. Aká je úloha jednotlivých účastníkov v každom druhu konania? 3.
4. Aké sú účinky začatia konania? 4.
5. Aké špecifické pravidlá platia pre určité kategórie pohľadávok? 5.
6. Aké pravidlá platia pre úkony poškodzujúce veriteľa? 6.
7. Aké sú hlavné podmienky prihlásenia a uznania pohľadávok? 7.
8. Aké pravidlá platia pre konania o reštrukturalizácii? 8.
9. Aké pravidlá platia pre konania o likvidácii? 9.
10. Aké podmienky platia pre skončenie konania? 10.

 

1. Aké sú jednotlivé druhy a ciele konania vo veci platobnej neschopnosti?

V článku 8 hypotekárneho zákona je uvedené 1: „Majetok dlžníka slúži ako spoločné zabezpečenie pre jeho veriteľov a cena tohto majetku sa medzi nich rozdelí na pomerným spôsobom okrem prípadov, ak určití veritelia majú v zmysle právnych predpisov prednostné postavenie.“

Platobná neschopnosť znamená, že dlžník nie je schopný splatiť dlhy svojmu veriteľovi alebo veriteľom. Aby sa zaistilo, že záväzky dlžníka voči veriteľom nezaniknú, existujú konania, ktoré umožňujú veriteľom čiastočne alebo v plnom rozsahu sa uspokojiť.

Najdôležitejšími druhmi konania vo veci platobnej neschopnosti sú súdna správa, konkurz a vyrovnanie s veriteľmi.

Belgický právny poriadok rozlišuje medzi podnikateľmi a nepodnikateľmi. Podnikateľ je osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť ako svoju hlavnú alebo vedľajšiu zárobkovú činnosť. Hlavným znakom podnikateľskej činnosti je, že sa vykonáva za účelom dosiahnutia zisku. Iba podnikatelia môžu požiadať o súdnu správu a vyhlásiť konkurz.

Konkurzné konanie sa spravuje zákonom z 8. augusta 1997 (B.S., 28. október 1997, err., B.S., 7. február 2001) iba ako mechanizmus likvidácie. Zákon zo 17. júla 1997 (B.S., 28. október 1997, err., B.S., 4. december 1997) upravuje súdnu správu ako konanie predchádzajúce konkurzu. Počas súdnej správy je dlžník chránený pred jeho veriteľmi a nikto na neho nemôže podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Vyrovnanie sa spravuje súdnym poriadkom pre nepodnikateľov. Každá fyzická osoba s bydliskom v Belgicku, ktorá nie je podnikateľom, môže požiadať o vyrovnanie, ak je trvalo neschopná splácať svoje dlhy a neprejavila úmysel požiadať o vyhlásenie platobnej neschopnosti (článok 1675/2 ods. 1 súdneho poriadku).

HoreHore

2. Aké sú podmienky začatia každého druhu konania vo veci platobnej neschopnosti?

Súdna správa

Súdna správa sa môže zriadiť na každého dlžníka, ktorý je podnikateľom a ktorý neprejavil ani náznak zlého úmyslu, ak nedokáže riadne a včas splácať svoje dlhy alebo ak relatívne krátkodobé ťažkosti, ktoré ho nútia pozastaviť platby, ohrozujú ďalšie pokračovanie jeho podnikateľskej činnosti (článok 9 ods. 1 zákona o súdnej správe). Ďalšou podmienkou je, aby bolo v podniku možné obnoviť finančné zdravie a ziskovosť (článok 9 ods. 2 zákona o súdnej správe).

Návrh na súdnu správu podáva dlžník písomne obchodnému súdu (článok 11 ods. 1 zákona o súdnej správe). Konanie môže začať aj kráľovský prokurátor na základe výzvy (článok 11 ods. 2 zákona o súdnej správe).

Registre obchodných súdov evidujú užitočné informácie o podnikateľoch s platobnými problémami, ktoré sú prístupne výlučne kráľovskému prokurátorovi a samotnému podnikateľovi (článok 5 zákona o súdnej správe). Zákon to nazýva zberom údajov.

Konkurz

Podnikateľ je v platobnej neschopnosti, ak sú splnené dve podmienky: musí trvale zastaviť platby a musí byť nespôsobilý na úverovanie (článok 2 ods. 1 zákona o konkurze).

Konkurzné konanie sa začína na obchodnom súde buď na návrh samotného dlžníka, alebo na základe výzvy jedného alebo viacerých dlžníkov alebo prokuratúry, správcu určeného súdom alebo likvidátora v prípade medzinárodného konkurzného konania v Európskej únii (článok 6 zákona o konkurze). Súd nemôže vyhlásiť konkurz na osobu z vlastného podnetu.

HoreHore

Súd nemusí vyhlásiť konkurz na osobu okamžite. Môže odložiť svoje rozhodnutie až o pätnásť dní, aby podnikateľovi alebo prokuratúre umožnil požiadať o súdnu správu (článok 7 zákona o konkurze).

Podľa článku 10 zákona o konkurze musí byť k návrhu dlžníka priložená súvaha, účtovné knihy, zoznam zamestnancov a zoznam mien a adries zákazníkov a dodávateľov.

3. Aká je úloha jednotlivých účastníkov v každom druhu konania?

Súdna správa

Na rozhodnutie vo veci samej je príslušný obchodný súd. Miestne príslušný je súd, v územnej pôsobnosti ktorého má dlžník sídlo alebo, v prípade právnických osôb, svoju centrálu, a to v deň začatia konania o súdnej správe (článok 53 zákona o súdnej správe). Súd rozhodne o návrhu na súdnu správu (článok 14 zákona o súdnej správe), umožní dočasný odklad platieb (článok 15 ods. 1 bod (1) zákona o súdnej správe), ustanoví jedného alebo viacerých správcov (článok 15 ods. 1 bod (2) zákona o súdnej správe) a vo vhodných prípadoch povolí úplný odklad platieb (článok 33 ods. 1 zákona o súdnej správe).

Kľúčovú úlohu má správca. Jeho úlohou je pomáhať dlžníkovi so správou majetku pod dohľadom súdu (článok 19 ods. 1 zákona o súdnej správe). Podľa potreby a na žiadosť súdu podáva správy (článok 19 ods. 1 zákona o súdnej správe). Požiadavky na správcu sa týkajú zabezpečenia jeho nestrannosti a nezávislosti, skúseností s riadením podnikov a účtovníctvom a súladu s kódexom profesionálnej etiky (článok 19 ods. 2 zákona o súdnej správe).

HoreHore

Osobitnou úlohou správcu je pomáhať dlžníkovi s dodržiavaním plánu ozdravenia alebo splátkového plánu (článok 29 ods. 1 bod (2) zákona o súdnej správe), dohliadať a sledovať plán a priebeh konania (článok 36 ods. 1 zákona o súdnej správe), podávať súdu správy o výkone plánu a súdnej správy (článok 36 ods. 2 zákona o súdnej správe) a predložiť súdu správu po skončení konania o súdnej správe (článok 40 ods. 1 zákona o súdnej správe). Správca tiež musí s pomocou dlžníka preskúmať všetky pohľadávky prihlásené veriteľmi (článok 26 zákona o súdnej správe).

Povinnosťou dlžníka je zostaviť plán ozdravenia alebo splátkový plán (článok 29 zákona o súdnej správe). Má trestnoprávnu zodpovednosť za úmyselné zatajenie, nadhodnotenie alebo podhodnotenie svojich aktív alebo pasív alebo vedomé poskytnutie nepravdivých informácií (článok 46 zákona o súdnej správe). Dlžník nesmie ani akýmkoľvek spôsobom zavádzať svojim konaním. Taktiež nesmie vykonávať žiadne úkony riadenia alebo správy bez súhlasu správcu (článok 15 ods. 1 bod (3) zákona o súdnej správe).

Veriteľ má právo byť vypočutý súdom (článok 13 zákona o súdnej správe), bezplatne nahliadať do spisu v danej veci a zhotovovať si kópie po zaplatení nákladov súdnemu registru (článok 18 ods. 2 zákona o súdnej správe), navrhnúť zrušenie odkladu platieb, ak jeho pohľadávka nie je uspokojená (článok 37 ods. 1 bod (2) zákona o súdnej správe) a požiadať o zmenu plánu, ak preukáže, že jeho vykonanie mu spôsobí vážne ťažkosti (článok 38 ods. 2 zákona o súdnej správe).

Konkurz

Na rozhodnutie vo veci samej je príslušný obchodný súd. Miestne príslušný je súd, v územnej pôsobnosti ktorého má dlžník sídlo, alebo, v prípade právnických osôb, svoju centrálu, a to v deň začatia konkurzného konania (článok 115 zákona o konkurze). Súd vo svojom rozhodnutí, ktorým vyhlási na osobu konkurz, ustanoví jedného alebo viacerých konkurzných likvidátorov (článok 11 ods. 1 zákona o konkurze).

HoreHore

Súdny správca je zodpovedný najmä za dohľad nad priebehom a skončením konkurzu a urýchlením všetkých potrebných úkonov. Podáva správy súdu o všetkých sporoch súvisiacich s konkurzom (okrem sporov týkajúcich sa nárokov na strane pasív). Nariaďuje všetky bezodkladné opatrenia na ochranu majetku v konkurznej podstate a predsedá schôdzi veriteľov (článok 35 zákona o konkurze).

Likvidátori musia byť advokáti s ďalším osobitným vzdelaním, ktorí zabezpečia spoľahlivosť vo vzťahu k priebehu likvidácie (článok 27 ods. 2 zákona o konkurze). Každý rok predkladajú súdnemu správcovi úplnú správu o stave konkurzného konania (článok 34 ods. 1 zákona o konkurze). Likvidátori spravujú konkurznú podstatu pod dohľadom súdneho správcu (článok 40 zákona o konkurze) a zostavujú súpis majetku (článok 43 ods. 1 zákona o konkurze). Zastupujú veriteľov okrem oddelených veriteľov (držitelia záložných práv, hypoték a prednostní veritelia).

Podľa článku 9 zákona o konkurze dlžník musí príslušnému úradníkovi obchodného súdu podať vyhlásenie, že zastavil platby. Automaticky sa mu odoberie možnosť správy majetkovej podstaty (článok 16 ods. 1 zákona o konkurze), ktorá sa dostane pod kontrolu likvidátorov. Je však výslovne ustanovené, že určitý majetok nespadá do konkurzu, ako napríklad veci potrebné na výkon povolania alebo určité veci a sumy, ktoré v zmysle súdneho poriadku nepodliehajú konkurznému konaniu.

Veritelia, ktorí nie sú zastúpení správcami, teda nezabezpečení veritelia bez prednostných práv, majú nárok na rovnaký podiel na majetku v konkurze po odpočítaní nákladov na správu podstaty a platieb v prospech prednostných veriteľov (článok 99 zákona o konkurze). Oddelení veritelia konajú pri uspokojovaní svojich pohľadávok samostatne (pozri ďalej).

HoreHore

4. Aké sú účinky začatia konania?

5. Aké špecifické pravidlá platia pre určité kategórie pohľadávok?

Súdna správa

Súdna správa umožňuje okamžitý dočasný odklad platieb na ochranné obdobie v trvaní až šesť mesiacov (článok 15 ods. 1 bod (1) zákona o súdnej správe). Dlžník tiež môže byť v určitom rozsahu určenom súdom podľa potreby čiastočne zbavený spôsobilosti konať. Nie je však možné previesť všetky jeho právomoci správy a nakladania s majetkom na správcu. Ten môže mať iba úlohu poradcu, prípadne dohľadu.

Pozastaví sa aj výkon práv veriteľov: opatrenia výkonu práv, ktoré už začali, sa prerušia a žiadny veriteľ nesmie vykonať nové opatrenia. Zaistenie alebo zhabanie majetku nie je počas ochranného obdobia možné (článok 22 zákona o súdnej správe).

Právna veda delí veriteľov do rôznych kategórií, pričom hlavný rozdiel je medzi všeobecnými veriteľmi a osobitnými (oddelenými) veriteľmi. Všeobecní veritelia sú veritelia bez zabezpečenia a bez prednostných práv. K oddeleným veriteľom patria prednostní veritelia, veritelia s hypotékami a záložnými právami.

Všeobecní veritelia sú viazaní a podliehajú plánu ozdravenia alebo splátkovému plánu, zatiaľ čo o oddelených veriteľoch to platí, iba ak s ním výslovne a jednotlivo vyjadria súhlas. Oddelení veritelia nemôžu uplatňovať žiadne ďalšie opatrenia výkonu práv a tieto opatrenia sa pozastavia. Môžu však požadovať doplnenie zabezpečenia, ak preukážu, že hodnota existujúceho zabezpečenia sa môže podstatne znížiť.

HoreHore

Konkurz

Odo dňa prijatia uznesenia o konkurze obchodným súdom osoba v konkurze automaticky stráca akúkoľvek kontrolu nad jej majetkom (článok 16 ods. 1 zákona o konkurze). Likvidátori prevezmú kontrolu nad konkurznou podstatou s cieľom jej likvidácie.

Likvidácia spočíva v realizácii majetku v konkurznej podstate s cieľom uspokojiť pohľadávky konkurzných veriteľov. Ak je veriteľov niekoľko, označujú sa ako súbežní veritelia. V zásade majú všetci právo na rovnaké zaobchádzanie (podľa článku 8 hypotekárneho zákona), pokiaľ neexistujú zákonné dôvody pre uprednostnenie niektorých. Zákonnými dôvodmi pre uprednostnenie sú záložné práva a hypotéky. Dojednania o výhrade vlastníctva v prospech neuspokojených veriteľov a zabezpečenia hmotným majetkom, napríklad prostredníctvom záložných práv, poskytujú niektorým veriteľom silnejšie postavenie ako iným.

Právna veda delí veriteľov do rôznych kategórií, pričom hlavný rozdiel je medzi všeobecnými veriteľmi a osobitnými (oddelenými) veriteľmi. Všeobecní veritelia sú veritelia bez zabezpečenia (vzťahuje sa na nich pravidlo rovnakých podielov)a títo veritelia sú zastúpení likvidátorom. Pri rozdeľovaní majetku z konkurznej podstaty však prichádzajú na rad až po oddelených veriteľoch. Oddelení veritelia musia preukázať svoje pohľadávky a nezastupuje ich správca. Patria k nim prednostní veritelia, veritelia s hypotékami a záložnými právami.

Aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všeobecnými veriteľmi, žiadny z nich nesmie po zistení ich pohľadávok v rámci vyrovnania konať tak, aby si zlepšil svoje postavenie. Preto je zakázané požadovať zaistenie majetku z konkurznej podstaty, či už dočasne alebo prostredníctvom výkonu práv (pozri články 24-25 zákona o konkurze).

HoreHore

Na oddelených veriteľov sa vzťahuje zásada, že všetky opatrenia výkonu práv uskutočnené za účelom uplatnenia ich pohľadávok, sa pozastavujú (článok 26 zákona o konkurze).

Predávajúci nehnuteľností, ktorým nebola zaplatená kúpna cena a ktorých nehnuteľnosť sa nachádza v podstate a nebola ešte speňažená, môžu uplatniť výhradu vlastníctva (článok 101 zákona o konkurze).

Podľa článku 21 nariadenia o konkurznom konaní, ak sa v zahraničí začne konkurzné konanie a dlžník má podnik v Belgicku, tak sa základné údaje z uznesenia o začatí konkurzného konania spolu s označením likvidátora uverejnia v Úradnom vestníku Belgicka (článok 3 ods. 2 zákona o konkurze).

Rozhodnutia, ktorými sa vyhlasuje konkurz, ukončuje konkurzné konanie, zrušuje úpadca, vyhlasuje, že úpadca je alebo nie je pod ochranou alebo vyhlasuje ozdravenie úpadcu, sa uverejňujú v Obchodnom registri (článok 23 ods. 1 bod (12°) zákona zo dňa 16.1.2003, ktorým sa zriaďuje Obchodný register, modernizuje Register spoločností, zriaďujú podnikateľské kontaktné centrá a prijímajú ďalšie ustanovenia).

6. Aké pravidlá platia pre úkony poškodzujúce veriteľa? 

Súdna správa

Počas trvania súdnej správy nie je právnymi predpismi ustanovené žiadne obdobie odporovateľnosti právnych úkonov. Existuje ochranné obdobie počas dočasného odkladu platieb (článok 15 ods. 1 zákona o súdnej správe).Toto nesmie trvať dlhšie ako šesť mesiacov, ale môže byť raz predĺžené o ďalšie tri mesiace (článok 23 zákona o súdnej správe).

Konkurz

Obdobie odporovateľnosti právnych úkonov je upravené v článku 12 ods. 6 zákona o konkurze. V zásade ide o obdobie nie dlhšie ako šesť mesiacov pred rozhodnutím o vyhlásení konkurzu. Lehota začína plynúť od okamihu, kedy podnikateľ už nedokáže splácať dlhy alebo získať nový úver, až do dňa, kedy obchodný súd rozhodne o jeho konkurze. Deň zastavenia platieb sa dá predvídať, iba ak existujú vážne objektívne okolnosti z ktorých je jednoznačne zrejmé, že platby budú zastavené pred dňom nariadenia konkurzu.

HoreHore

Podnikateľ, ktorý smeruje ku konkurzu, sa môže pokúsiť robiť úkony, ktoré by inak nerobil. Likvidátor potom môže požadovať, aby sa tieto úkony vyhlásili za neplatné. Tak môže získať späť majetok, ktorý úpadca daroval alebo predal príliš lacno. Cieľom je v maximálnej možnej miere zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými veriteľmi zastúpenými likvidátorom.

7. Aké sú hlavné podmienky prihlásenia a uznania pohľadávok?

Súdna správa

Počas ochranného obdobia musí správca zistiť aj pohľadávky nárokované dlžníkom. Pritom musí dodržiavať ustanovenia uvedené v článku 26 a nasl. zákona o súdnej správe.

Pokiaľ sa ešte nerozhodlo o spornej pohľadávke, táto sa uvedie do rozvrhu úhrad podmienene na žiadosť súdneho správcu a vo výške stanovenej súdom a prihliada sa na ňu pri zostavovaní plánu (článok 27 ods. 3 zákona o súdnej správe).

Konkurz

Veritelia sú povinní prihlásiť svoje pohľadávky v lehote ustanovenej vo vyhlásení konkurzu. Veritelia sa o vyhlásení konkurzu dozvedia uverejnením oznámenia v Úradnom vestníku Belgicka a na základe správy vydanej likvidátorom po zistení veriteľov (článok 62 zákona o konkurze). Pohľadávky skúma likvidátor za prítomnosti dlžníka alebo aspoň po jeho upovedomení (článok 65 zákona o konkurze).

Veritelia bez zabezpečenia a veritelia bez prednostných práv pri rozdeľovaní majetku z konkurznej podstaty prichádzajú na rad až po prednostných veriteľoch, veriteľoch s hypotékami a záložnými právami.

8. Aké pravidlá platia pre konania o reštrukturalizácii? 

Súdna správa

Počas ochranného obdobia sa nemôžu prijímať ani navrhovať žiadne opatrenia výkonu práv proti hnuteľnému alebo nehnuteľnému majetku. Toto pozastavenie sa vzťahuje na všetkých veriteľov bez ohľadu na ich zabezpečenia a na protinároky veriteľa, ktorý je vlastníkom majetku. Pozastavenie sa neuplatňuje vo vzťahu k spoludlžníkom a ručiteľom dlžníka (článok 21 ods. 1 bod (1) zákona o súdnej správe).

HoreHore

Zákon ustanovuje, že na návrh veriteľov, ktorí sú vlastníkmi majetku, prednostnými veriteľmi a veriteľmi s hypotékou alebo záložným právom, a ktorí preukážu, že hodnota existujúceho zabezpečenia alebo majetku sa môže podstatne znížiť, im súd môže priznať dodatočné zabezpečenie podľa hodnoty ich pohľadávky (článok 21 ods. (1) bod (2) zákona o súdnej správe).

Rovnako sa počas ochranného obdobia nesmie nariadiť zaistenie alebo zhabanie majetku. Zaistenia nariadené pred odkladom platieb zostávajú v platnosti ako predbežné opatrenia, ale obchodný súd môže podľa potreby pozastaviť ich účinnosť po vypočutí dlžníka, veriteľa a správcu (článok 22 zákona o súdnej správe).

Uznesenie o pozastavení účinnosti zaniká a veritelia nadobúdajú znova svoje práva, ak dlžník nezaplatí úroky a ostatné príslušenstvo za dané obdobie po rozvrhu úhrad.

Rozhodnutím o povolení dočasného odkladu platieb sa nerušia dohody uzatvorené pred jeho vydaním (článok 28 zákona o súdnej správe).

Ak prevod podniku pomôže splatiť dlhy veriteľom pri zachovaní podnikateľskej činnosti a zamestnanosti, súd môže poveriť súdneho správcu prevodom celého podniku alebo jeho časti (článok 41 ods. 1 zákona o súdnej správe).

Po uplynutí lehoty na rokovania, v priebehu ktorej správca zhodnotil jednotlivé ponuky na prevzatie podniku v spolupráci s riadiacimi orgánmi podniku a zástupcami zamestnancov (článok 41 ods. 2° zákona o súdnej správe), správca predloží súdu na schválenie návrh na prevod celého podniku alebo jeho časti. Súd sa pred vydaním rozhodnutia poradí so zástupcami riadiacich orgánov a zamestnancov podniku.

HoreHore

Ak sa navrhuje prevod celého podniku, môže ho súd schváliť iba so súhlasom nadpolovičnej väčšiny veriteľov, ktorí prihlásili svoje pohľadávky a zúčastnili sa na hlasovaní, ak hodnota ich pohľadávok predstavuje nadpolovičnú väčšinu všetkých pohľadávok. Z povinnosti konzultácie s veriteľmi vyplýva, že prevod celého podniku je uskutočniteľný až po zistení všetkých prihlásených pohľadávok.

Konkurz

Jediným účelom konkurzného konania je likvidácia majetku v konkurznej podstate v prospech veriteľov. Podnik úpadcu z ekonomického aj právneho hľadiska zaniká.

9. Aké pravidlá platia pre konania o likvidácii?

Súdna správa

Cieľom súdnej správy je zabezpečiť podniku v ťažkostiach dočasnú ochranu, aby sa predišlo jeho konkurzu. Likvidácia v priebehu súdnej ochrany neprichádza do úvahy.

Konkurz

Cieľom celého konkurzného konania po rozhodnutí o vyhlásení konkurzu je likvidácia majetku v konkurznej podstate. Preto sa všetko, čo je uvedené o konkurze, automaticky vzťahuje na likvidáciu.

Poukázať je potrebné najmä na nasledujúce ustanovenia. Likvidátori predkladajú súdnemu správcovi podrobnú správu o stave konkurzu každý rok, pričom prvý krát po dvanástich mesiacoch od ustanovenia do funkcie (článok 34 zákona o konkurze). Súdny správca tiež podáva správy o sporoch vyplývajúcich z konkurzu a nariaďuje neodkladné opatrenia potrebné na zabezpečenie majetku v konkurznej podstate (článok 35 zákona o konkurze).

Súdny správca predvolá úpadcu na výsluch za prítomnosti likvidátora vo veci najlepšej realizácie majetku. Z výpovede sa vyhotoví zápisnica. Likvidátor predáva nehnuteľný majetok, zásoby a ostatný hnuteľný majetok pod dohľadom súdneho správcu a v súlade s článkami 51 a 52 bez toho, aby musel zakaždým predvolať úpadcu (článok 75 ods. 1 zákona o konkurze).

HoreHore

Na žiadosť likvidátora súd pri likvidácii konkurznej podstaty môže umožniť prevod podniku za podmienok určených stranami, ktoré však môžu byť predmetom preskúmania každou dotknutou osobou aj po skončení konkurzu (článok 75 ods. 4 zákona o konkurze).

Vo vhodných prípadoch súdny správca nariadi rozdelenie medzi veriteľov a určí hodnotu. Každá platba z príkazu súdneho správcu alebo s jeho súhlasom predstavuje zníženie záväzkov likvidátorov (článok 77 zákona o konkurze)

10. Aké podmienky platia pre skončenie konania?

Súdna správa

Ak obchodný súd schváli úplný odklad platieb, dlžník je s konečnou platnosťou zbavený nárokov vyplývajúcich zo všetkých pohľadávok zahrnutých do plánu ozdravenia alebo splátkového plánu po jeho úplnom vykonaní (článok 35 ods. 3 zákona o súdnej správe). Dlžník tak môže pokračovať nezaťažený záväzkami, a pokiaľ je dlžníkom obchodná spoločnosť, môže naďalej vykonávať podnikateľskú činnosti.

Ak obchodný súd neschváli úplný odklad platieb, môže v tom istom rozhodnutí vyhlásiť na dlžníka konkurz po vypočutí jeho výpovede týkajúcej sa podmienok konkurzu (článok 33 ods. 1 zákona o súdnej správe).

Konkurz

Konkurzné konanie je v zásade iba mechanizmom likvidácie. V prvom rade súd vysporiada nároky týkajúce sa pohľadávok a záväzkov a konsoliduje ich stav. Potom na návrh súdneho správcu nariadi skončenie konkurzu. Súdny správca podá sudcovi správu o dojednaniach veriteľov týkajúcich sa ochrany úpadcu a o okolnostiach konkurzu (článok 80 zákona o konkurze).

Po skončení konkurzu platí všeobecné pravidlo, že úpadca má nárok na ochranu, ak je fyzickou osobou (t.j. netýka sa to právnických osôb), nemá záznam v registri trestov a konal vhodne ako zodpovedná osoba. Účinok ochrany je taký, že všetky dlhy danej osoby sa s konečnou platnosťou umoria a fyzické osoby, ktoré bezodplatne ručili za úpadcu sa zbavia svojich záväzkov. Toto uvoľnenie zo záväzkov úpadcu, ktorý je fyzickou osobou, platí aj pre jeho manžela, ktorý sa zaviazal ako spoludlžník (článok 81-82 zákona o konkurze).

Úpadca, ktorému sa poskytne ochrana ,môže teraz začať s novou podnikateľskou činnosťou a považuje sa za rehabilitovaného (článok 110 zákona o konkurze). Úpadca, ktorému sa neposkytla ochrana, môže požiadať o rehabilitáciu, ak zaplatil všetky sumy, ktoré bol povinný uhradiť (článok 109 ods. 1 zákona o konkurze)

Súd upovedomí úpadcu o rozhodnutí o skončení konkurzného konania. Súd tiež môže nariadiť, aby sa výňatok z rozhodnutia o skončení konkurzného konania uverejnil v Úradnom vestníku Belgicka. Rozhodnutie sa musí uverejniť, ak súd prizná úpadcovi ochranu (článok 80 zákona o konkurze).

Skončením konkurzu sa končí aj funkcia likvidátora, čo predstavuje ukončenie všetkých jeho povinností, okrem úkonov potrebných na účinné skončenie konkurzu.

Bližšie informácie

1 K dispozícii na www.just.fgov.be Deutsch - français - Nederlands v časti „geconsolideerde wetgeving/législation consolidée"; pozri aj Občiansky zákonník, článok 2091.

« Konkurzné konanie - Všeobecné informácie | Belgicko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 04-01-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo