Evropská komise > ESS > Úpadek > Belgie

Poslední aktualizace: 13-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Úpadek - Belgie

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou jednotlivé druhy řízení pro platební nezpůsobilost? 1.
2. Jaké jsou podmínky pro zahájení řízení pro platební nezpůsobilost? 2.
3. Jaká je role různých účastníků v jednotlivých druzích řízení? 3.
4. Jaké jsou účinky zahájení řízení? 4.
5. Jaká zvláštní pravidla jsou spojená s některými kategoriemi pohledávek? 5.
6. Jaká pravidla souvisejí s úkony, které způsobují újmu? 6.
7. Jaké jsou podmínky pro předložení a přijetí pohledávek? 7.
8. Jaká pravidla souvisejí s úkony, které způsobují újmu? 8.
9. Jaká pravidla souvisejí s likvidačním řízením? 9.
10. Jaké jsou podmínky pro uzavření řízení? 10.

 

1. Jaké jsou jednotlivé druhy řízení pro platební nezpůsobilost?

V článku 8 zákona o hypotékách se uvádí1: „Majetek dlužníka bude sloužit jako společné ručení pro jeho věřitele a cena tohoto majetku bude spravedlivě rozdělena mezi věřitele, vyjma případů, kde mají určití věřitelé právní nárok na upřednostnění.“

Platební nezpůsobilost znamená, že dlužník není schopen splácet své dluhy věřiteli (věřitelům). Aby se zajistilo, že závazky dlužníka vůči jeho věřitelům nebudou anulovány, existují právní postupy, které umožňují věřiteli získat celou částku nebo její část.

Nejdůležitější postupy při platební neschopnosti jsou soudní řízení, konkurz a vyrovnání s věřiteli.

Belgický právní systém rozlišuje mezi podnikateli a nepodnikateli. Podnikatel je osoba, která vykonává obchodní činnost jako svou hlavní nebo vedlejší pracovní činnost. Hlavní podstatou obchodní činnosti je to, že je vykonávána za účelem zisku. Pouze podnikatelé mohou žádat o soudní řízení a může na ně být vyhlášen konkurz.

Konkurzní řízení je upraveno zákonem ze dne 8. srpna 1997 (Sbírka zákonů Belgie – B.S., 28. října 1997, err., B.S., 7. února 2001) jako pouhý likvidační mechanizmus. Zákon ze dne 17. července 1997 (B.S., 28. října 1997, err., B.S., 4. prosince 1997) upravuje soudní řízení jako krok předcházející konkurzu. V průběhu soudního řízení je dlužník chráněn před svými věřiteli a nikdo nemůže podat návrh na prohlášení konkurzu.

NahoruNahoru

Mimosoudní vyrovnání pro nepodnikatele je upraveno soudním řádem (Jud. C.). Jakákoli fyzická osoba, která sídlí v Belgii a nepodniká, může požádat o vyrovnání, pokud je trvale neschopna platit své dluhy a neprojevila úmysl vyhlásit platební nezpůsobilost (čl. 1675/2 odst. 1 soudního řádu).

2. Jaké jsou podmínky pro zahájení řízení pro platební nezpůsobilost?

Soudní řízení

Soudní řízení může být zahájeno pro jakéhokoli dlužícího podnikatele, který nevykázal žádné známky zlých úmyslů, jestliže není schopen vyrovnat své dluhy včas nebo pokud relativně krátkodobé obtíže, které jej nutí pozastavovat platby, ohrožují další přežití jeho podnikání (čl. 9 odst. 1 zákona o soudním řízení - JAA). Další podmínkou je, aby bylo možné u firmy obnovit finanční zdraví a ziskovost (čl. 9 odst. 2 JAA).

Žádost o soudní řízení může dlužník podat písemně u obchodního soudu (čl. 11 odst. 1 JAA). Řízení může zahájit také královský prokurátor předvoláním (čl. 11 odst. 2 JAA).

V registru obchodního soudu jsou užitečné informace o podnikatelích s platebními problémy. K nim má přístup výhradně královský prokurátor a podnikatel (článek5 JAA). Zákon to nazývá shromažďováním údajů.

Úpadek

Podnikatel je ve stavu úpadku při splnění dvou podmínek – musí mít trvale zastavené platby a musí být neschopný úvěru (čl. 2 odst. 1 zákona o úpadku).

Konkurzní řízení mohou být vyhlášena obchodním soudem na návrh samotného dlužníka nebo na výzvu jednoho nebo více věřitelů, státní prokuratury, správce jmenovaného soudem nebo likvidátora v případě mezinárodního územního řízení pro platební nezpůsobilost v Evropské unii (článek 6 zákona o úpadku). Soud nemůže nadále uvalit na osobu konkurz na základě vlastního podnětu.

NahoruNahoru

Soud nemusí uvalit na osobu konkurz okamžitě. Může své rozhodnutí odložit až o patnáct dnů, aby poskytl podnikateli nebo prokuratuře čas na žádost o soudní řízení (článek 7 zákona o úpadku).

Článek 10 zákona o úpadku stanoví, že žádost dlužníka musí být doplněna účetní rozvahou, účetními knihami, seznamem pracovníků a seznamem se jmény a adresami zákazníků a dodavatelů.

3. Jaká je role různých účastníků v jednotlivých druzích řízení?

Soudní řízení

Hmotně pravomocným soudem je obchodní soud. Soudem s územní pravomocí je soud pro soudní okres, ve kterém má dlužník ke dni zahájení soudního řízení hlavní sídlo, nebo v případě právnické osoby sídlo společnosti (článek 53 JAA). Soud rozhoduje o žádosti o soudní řízení (článek 14 JAA), umožňuje dočasné pozastavení plateb (čl. 15 odst. 1 první pododstavec) JAA), stanovuje jednoho nebo více správců (čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec JAA) a v přiměřených případech schvaluje konečné zastavení plateb (čl. 33 odst. 1 JAA).

Zásadní roli hraje správce. Je pověřen úkolem pomáhat dlužníkovi se správou jeho majetku, a to pod dohledem soudu (čl. 19 odst. 1 JAA). Podává zprávu, kdykoli to okolnosti vyžadují a kdykoli si to soud vyžádá (čl. 19 odst. 1 JAA). Požadavky kladené na správce zahrnují zajištění nestrannosti a nezávislosti, zkušenosti s vedením podniku a vedením účetnictví a dodržování kodexu profesionální etiky (čl. 19 odst. 2 JAA).

Konkrétní úlohou správce je napomáhat dlužníkovi při provádění jeho plánu pro obnovu nebo plateb (čl. 29 odst. 1 druhý pododstavec JAA), kontrolovat a monitorovat plán a správní řízení (čl. 36 odst. 1 JAA), podávat zprávy soudu o provádění plánu a správě (čl. 36 odst. 2 JAA) a podat soudu zprávu na konci správního řízení (čl. 40 odst. 1 JAA). Správce musí rovněž za pomoci dlužníka prozkoumat všechna příchozí stanovení žalobních nároků věřitelů (čl. 26 JAA).

NahoruNahoru

Povinností dlužníka je sestavit plán obnovy nebo plateb (článek 29 JAA). Bude trestně stíhán, jestliže úmyslně zatají, nadhodnotí nebo podhodnotí část svého majetku nebo závazků, nebo jestliže vědomě poskytne nesprávné informace (článek 46 JAA). Dlužník nesmí být zapojen do žádného druhu podvodu. Nesmí ani provádět jakékoli manažerské nebo rozhodovací činnosti bez souhlasu správce (čl. 15 odst. 1 třetí pododstavec JAA).

Věřitel má právo na slyšení u soudu (článek 13 JAA), na bezplatné nahlédnutí do spisu a na obdržení jeho kopie ze soudního registru za poplatek (čl. 18 odst. 2 JAA). Dále může zažádat o zrušení zastavení plateb, pokud není jeho požadavkům vyhověno (čl. 37 odst. 1 druhý pododstavec JAA), a o změnu plánu, jestliže může prokázat, že jeho zavedení by mu způsobilo vážné potíže (čl. 38 odst. 2 JAA).

Úpadek

Hmotně pravomocným soudem je obchodní soud. Soudem s územní pravomocí je soud pro soudní okres, ve kterém má dlužník hlavní sídlo, nebo v případě právnické osoby své sídlo společnosti, a to ke dni zahájení konkurzního řízení (článek 115 zákona o úpadku). V rozsudku o uvalení konkurzu na dlužníka soud určí jednoho nebo několik likvidátorů konkurzní podstaty (čl. 11 odst. 1 zákona o úpadku).

Soudní správce odpovídá zejména za kontrolu řízení a likvidaci konkurzní podstaty a za uspíšení veškerých potřebných úkonů. Podává soudu zprávy o všech sporech plynoucích z konkurzu (vyjma sporů týkajících se nároků zařazených do závazků). Nařizuje taková bezodkladná opatření, která jsou nutná k ochraně majetku v konkurzní podstatě, a předsedá setkáním věřitelů (článek 35 zákona o úpadku).

NahoruNahoru

Likvidátoři musejí být speciálně vyškolenými advokáty, kteří nabízejí konkrétní záruky v souvislosti s procesy likvidace (čl. 27 odst. 2 zákona o úpadku). Každý rok podávají soudnímu správci úplnou zprávu o stavu konkurzu (čl. 34 odst. 1 zákona o úpadku). Likvidátoři spravují konkurzní podstatu pod dohledem soudního správce (část 40 zákona o úpadku) a sestavují soupis majetku (čl. 43 odst. 1 zákona o úpadku). Zastupují všechny věřitele kromě těch, kteří jsou známí jako separatisti (nositelé zástavních práv, hypoteční věřitelé a prioritní věřitelé).

Podle článku 9 zákona o úpadku musí dlužník učinit prohlášení u registrátora obchodního soudu o tom, že pozastavil platby. Je automaticky vyloučen z řízení konkurzní podstaty (čl. 16 odst. 1 zákona o úpadku), které přechází do správy likvidátorů. Je ovšem výslovně uvedeno, že určitý majetek není konkurzem dotčen, např. položky nutné k výkonu jeho povolání a částky a předměty vyloučené z konkurzního řízení soudním řádem.

Věřitelé, kteří nejsou zastupováni správci, tedy nezajištění věřitelé a věřitelé s obecnou prioritou, mají nárok na spravedlivý díl z konkurzního majetku po odečtení nákladů na správu majetku a plateb prioritním věřitelům (článek 99 zákona o úpadku). Separatisté jednají při uspokojování svých nároků sami za sebe (viz níže).

4. Jaké jsou účinky zahájení řízení?

5. Jaká zvláštní pravidla jsou spojená s některými kategoriemi pohledávek?

Soudní řízení

Soudní řízení si nejprve vynutí prozatímní pozastavení plateb na pozorovací období v délce až šesti měsíců (čl. 15 odst. 1 první pododstavec JAA). Dlužník může být proto částečně nezpůsobilý v rozsahu určeném soudem na základě skutečné potřeby. Je ovšem nemožné převést veškerá práva ke správě a nakládání s majetkem na správce. Ten může mít pouze roli pomocnou a/nebo kontrolní.

NahoruNahoru

Práva věřitelů na vymáhání jsou také pozastavena. Již započatá donucovací opatření nemohou nadále pokračovat a žádný věřitel nemůže podnikat nová opatření. Zabavení a obstavení majetku je během sledovacího období nepřípustné (článek 22 JAA).

Vědečtí autoři rozdělují věřitele do několika kategorií, přičemž hlavní rozdělení je na obecné věřitele (generalisty) a zvláštní věřitele (separatisty). Generalisté jsou nezajištění věřitelé a věřitelé s obecnou prioritou. Mezi separatisty patří věřitelé se zvláštní prioritou, hypoteční věřitelé a držitelé retenčních práv.

Generalisté jsou vázáni a podléhají plánu obnovy a plateb, zatímco separatisté mu podléhají pouze v případě, že se k tomu výslovně a jednotlivě upsali. Separatisté nemohou přijímat žádná další donucovací opatření – taková opatření jsou pozastavena. Mohou ale požadovat dodatečné zajištění v případech, kde mohou prokázat, že jejich stávající zajištění by mohlo výrazně ztratit na hodnotě.

Úpadek

Ode dne, kdy obchodní soud vyhlásí konkurz, ztrácí úpadce automaticky veškerou kontrolu nad svým majetkem (čl.16 odst. 1 zákona o úpadku). Likvidátoři přejímají kontrolu nad majetkem a mají na starosti jeho likvidaci.

Likvidace spočívá ve zpeněžení majetku zahrnutého v konkurzní podstatě za účelem uspokojení nároků věřitelů úpadce. Při několika věřitelích se označují jako souběžní věřitelé. V zásadě mají všichni nárok na rovnocenné zacházení (podle článku 8 zákona o hypotékách), pokud neexistují právní důvody k udělení priority. Právní důvody pro udělení priority jsou zástavní práva a hypotéky. Doložky o výhradě vlastnictví ve prospěch nevyplacených věřitelů a hmotné zajištění, jako např. zástavy, poskytují věřiteli silnější postavení než některým ostatním věřitelům.

NahoruNahoru

Vědečtí autoři rozdělují věřitele do několika kategorií, přičemž hlavní rozdělení je na obecné věřitele (generalisty) a zvláštní věřitele (separatisty). Generalisté jsou nezajištění věřitelé (řídí se pravidlem rovného rozdělení) a věřitelé s obecnou prioritou a jsou zastupováni likvidátorem. Při rozdělování majetku obsaženého v konkurzní podstatě však přicházejí na řadu až po separatistech. Separatisté musejí hájit své vlastní nároky sami a nejsou zastupováni správcem. Patří mezi ně věřitelé se zvláštní prioritou, hypoteční věřitelé a držitelé retenčních práv.

Aby bylo zajištěno, že se s obecnými věřiteli bude skutečně nakládat rovnocenně, žádný z nich nemůže používat techniky pro zlepšení vlastní pozice, jakmile jsou jejich práva určena ve vyrovnání. Je proto nemožné, aby požadovali dodatečný podíl na konkurzní podstatě, a to buď přechodně, nebo cestou nátlaku (viz články 24-25 zákona o úpadku).

Na separatisty se vztahuje princip, že veškerá donucovací opatření přijatá k získání zaplacení jejich pohledávek jsou v zásadě zastavena (článek 26 zákona o úpadku).

Nevyplacení prodejci nehmotného majetku, který je dosud součástí konkurzní podstaty, tak jak je a nebyl zaregistrován po převedení na peněžní hodnotu, mohou podléhat výhradě vlastnického práva (článek 101 zákona o úpadku).

Podle článku 21 nařízení o konkurzním řízení se při zahájení řízení pro platební nezpůsobilost v zahraničí v případě, že dlužník sídlí v Belgii, hlavní body příkazu k zahájení řízení pro platební nezpůsobilost a totožnost likvidátora oznamují ve věstníku Belgian Official Gazette (čl.3 odst. 2 zákona o úpadku).

NahoruNahoru

Rozsudky vyhlašující konkurz, ukončující konkurz, uzavírající konkurz, prohlašující, že úpadce není pod ochranou, nebo vyhlašující rehabilitaci úpadce, se oznamují v obchodním rejstříku (čl. 23 odst. 1 dvanáctý pododstavec zákona ze dne 16. 1. 2003 o zřízení obchodního rejstříku, modernizaci podnikového rejstříku, zřízení obchodních kontaktních středisek a stanovení různých ustanovení).

6. Jaká pravidla souvisejí s úkony, které způsobují újmu?

Soudní řízení

Na dobu trvání soudního řízení zákon nestanoví období podezření. Během prozatímního pozastavení plateb je stanoveno období sledování (čl. 15 odst. 1 JAA). To nesmí zpravidla překročit období šesti měsíců, ale může být jednou obnoveno v délce až tří měsíců (článek 23 JAA).

Úpadek

Období podezření se řídí čl. 12 odst. 6 zákona o úpadku. Jedná se v zásadě o maximální období šesti měsíců před vydáním rozsudku uvalujícího konkurz. Lhůta běží od okamžiku, kdy podnikatel přestane být schopen splácet své dluhy nebo získat úvěr, do dne, kdy na něj obchodní soud uvalí konkurz. Datum pozastavení plateb lze předvídat pouze tam, kde existují vážné objektivní okolnosti, ze kterých jednoznačně plyne, že platby budou zastaveny před datem vyhlášení konkurzu.

Podnikatel, který směřuje k úpadku, se může snadno dopouštět věcí, které by jinak neučinil. Likvidátor může poté požadovat, aby byly transakce prohlášeny za neplatné. Poté může obnovit majetek, kterého se úpadce zbavil nebo prodal příliš levně. Cílem je poskytnout nejlepší možnou záruku rovného zacházení všem věřitelům zastupovaným likvidátorem.

NahoruNahoru

7. Jaké jsou podmínky pro předložení a přijetí pohledávek?

Soudní řízení

Během sledovacího období musí soudní správce rovněž prošetřit všechna stanovení nároků předložená dlužníkem. Přitom musí postupovat podle pravidel stanovených v článcích 26 ff. JAA

Dokud není vydáno rozhodnutí o sporném nároku, bude prozatímně zařazen do procedury vyrovnání, a to na požádání soudního správce a na částku stanovenou soudem, a bude na něj brán zřetel při sestavování plánu (čl. 27 odst. 3 JAA).

Úpadek

Věřitelé jsou povinni zaregistrovat své požadavky nejpozději do data určeného ve vyhlášení úpadku. Věřitelé se o něm dozví prostřednictvím oznámení ve formě výpisu z vyhlášení úpadku ve věstníku Belgian Official Gazette a prostřednictvím oběžníku, který vydá likvidátor ihned poté, co mu budou věřitelé známi (článek 62 zákona o úpadku). Nároky jsou zkontrolovány likvidátorem v přítomnosti úpadce nebo alespoň po jeho přizvání k účasti (článek 65 zákona o úpadku).

Nezajištění věřitelé a věřitelé s obecnou prioritou přicházejí při rozdělování majetku v konkurzní podstatě úpadce na řadu až za věřiteli se zvláštní prioritou, hypotečními věřiteli a držiteli retenčních práv.

8. Jaká pravidla souvisejí s úkony, které způsobují újmu?

Soudní řízení

Během sledovacího období nesmí být přijato ani uplatněno žádné donucovací opatření vůči hmotným nebo nehmotným aktivům. Toto pozastavení se vztahuje na všechny věřitele bez ohledu na jejich zajištění a na všechny protipohledávky věřitele, který je vlastníkem majetku. Pozastavení se nevztahuje na spoludlužníky ani na dlužníkovy ručitele (čl. 21 odst. 1 první pododstavec JAA).

NahoruNahoru

Zákon stanoví, že soud může na žádost věřitelů vlastnících majetek, věřitelů se zvláštní prioritou, hypotečních věřitelů a držitelů retenčních práv, kteří mohou doložit, že jejich zajištění nebo majetek pravděpodobně utrpí výraznou ztrátu na hodnotě, poskytnout dodatečné zajištění na základě výše jejich pohledávky (čl. 21 odst. 1 druhý pododstavec JAA).

Během sledovacího období není možné přikázat zabavení ani obstavení majetku. Příkazy k zabavení vydané před zastavením plateb zůstanou platné jako předběžná opatření, ale obchodní soud může v případě, že si to okolnosti vyžádají, pozastavit jejich provádění po vyslechnutí stanovisek dlužníka, věřitele a správce (článek 22 JAA).

Příkaz k zastavení provádění vyprší a věřitelé opět získají svá plná práva, jestliže nebudou zaplaceny úroky a poplatky z pohledávek za období po vypořádání.

Rozsudek schvalující dočasné pozastavení neukončuje smlouvy uzavřené před uvedeným datem (článek 28 JAA).

Pokud převod podniku pomůže vyplatit věřitele a umožní zachování obchodní činnosti a pracovních míst, soud může zmocnit soudního správce k převedení podniku jako celku nebo po částech (čl. 41 odst. 1 JAA).

Na konci období vyjednávání, když správce prošetřil různé možnosti převzetí a projednal je s vedením podniku a se zástupci zaměstnanců (čl. 41 odst. 2 JAA), předloží soudu ke schválení návrh na převod podniku jako celku nebo jeho části. Před tím, než soud vydá své rozhodnutí, poradí se se zástupci vedení a zaměstnanci.

Pokud je navržen převod celého podniku, soud jej může schválit jen tehdy, když se na tom dohodne více než polovina věřitelů, kteří přihlásili své nároky, zúčastnili se hlasování a představují více než polovinu souhrnné hodnoty nároků. Z porady s věřiteli vyplývá, že převod celého podniku je proveditelný pouze po ověření všech přihlášených nároků.

NahoruNahoru

Úpadek

Výhradním účelem konkurzního řízení je likvidace majetku v konkurzní podstatě ve prospěch věřitelů úpadce. Zkrachovalý podnik zmizí z ekonomického a právního prostředí.

9. Jaká pravidla souvisejí s likvidačním řízením?

Soudní řízení

Cílem soudního řízení je zajistit, aby podnik trpící obtížemi požíval dočasné ochrany, a mohl tak uniknout úpadku. Dokud probíhá soudní řízení, nelze hovořit o likvidaci.

Úpadek

Celé konkurzní řízení od rozsudku vyhlašujícího konkurz je zaměřeno na likvidaci majetku v konkurzní podstatě. Následkem toho se k likvidaci automaticky a nutně vztahuje vše, co je zde napsáno v souvislosti s úpadkem.

Lze se odkázat zejména na následující pravidla. Každý rok a poprvé po dvanácti měsících od nástupu do funkce předloží likvidátoři soudnímu správci podrobnou zprávu o situaci úpadku (článek 34 zákona o úpadku). Soudní správce rovněž podává zprávy o sporech vyplývajících z úpadku a nařizuje bezodkladná opatření, pokud jsou nutná k zajištění majetku v konkurzní podstatě (článek 35 zákona o úpadku).

Soudní správce předvolává úpadce, aby vyslechnul jeho svědectví v přítomnosti likvidátorů o tom, jak nejlépe naložit s majetkem. Ze slyšení je pořízena úřední zpráva. Likvidátoři prodají jeho nehmotný majetek, provozní kapitál a hmotný majetek, a to pod dohledem soudního správce a v souladu s články 51 a 52, bez nutnosti předvolávat pokaždé úpadce (čl. 75 odst. 1 zákona o úpadku).

Pokud o to likvidátoři požádají, soud může při likvidování záležitostí úpadce po ukončení konkurzu provést převod podniku za podmínek určených zúčastněnými stranami, přičemž správnost likvidátorova počínání může po ukončení konkurzu ověřit jakákoli osoba se zájmem na dané věci (čl. 75 odst. 4 zákona o úpadku).

NahoruNahoru

V příslušných případech soudní správce nařídí rozdělení mezi věřitele a stanoví částku. Každá platba provedená příkazem nebo se souhlasem soudního správce představuje uvolnění pro likvidátory (článek 77 zákona o úpadku)

10. Jaké jsou podmínky pro uzavření řízení?

Soudní řízení

Pokud obchodní soud schválí konečné pozastavení plateb, dlužníkovi jsou s konečnou platností prominuty všechny pohledávky zaregistrované v plánu obnovy a plateb, jakmile se plně zavede (čl. 35 odst. 3 JAA). Dlužník tak může začít znovu s čistým štítem a, je-li dlužníkem společnost nebo firma, může pokračovat v činnosti.

Pokud obchodní soud konečné pozastavení plateb neschválí, může ve stejném rozsudku uvalit na dlužníka po vyslechnutí jeho svědecké výpovědi ve věci okolností úpadku konkurz (čl. 33 odst. 1 JAA).

Úpadek

Konkurzní řízení je pouhým likvidačním mechanizmem. Na počátku soud vyřeší spory týkající se účtů a pokud možno účty vylepší. Poté na návrh soudního správce nařídí ukončení konkurzu. Soudní správce podává zprávy soudci o úvahách věřitelů v otázce ochrany, kterou má požívat úpadce, a o okolnostech úpadku (článek 80 zákona o úpadku).

Po uzavření konkurzu je obecným pravidlem, že úpadce má nárok na ochranu, jestliže se jedná o fyzickou osobu (tj. ne právnickou osobu), nemá záznam v trestním rejstříku a jednal vcelku správně jako zodpovědná osoba. Účinek ochrany je ten, že všechny jeho dluhy jsou s konečnou platností umořeny, a fyzické osoby, které pro úpadce bezplatně jednaly jako ručitelé, jsou zproštěny svých povinností. Zproštění úpadce, který je fyzickou osobou, je platné i pro jeho manžela nebo manželku, pokud souhlasili s tím, že budou spoludlužníky (články 81-82 zákona o úpadku).

Úpadce, který má nárok na ochranu, má nyní možnost zapojit se do nové obchodní činnosti a je považován za rehabilitovaného (článek 110 zákona o úpadku). Úpadce, který nárok na ochranu nezíská, může zažádat o rehabilitaci, pokud zaplatí všechny nařízené částky (čl. 109 odst. 1 zákona o úpadku)

Registrátor uvědomí úpadce o rozsudku ukončujícím konkurzní řízení. Soud může také přikázat, aby byl ve věstníku Belgian Official Gazette zveřejněn výpis z rozsudku ukončujícího konkurzní řízení. Rozsudek musí být zveřejněn, jestliže soud přisoudí úpadci nárok na ochranu (článek 80 zákona o úpadku).

Ukončení konkurzu znamená konec funkcí likvidátorů, vyjma činností nutných k uvedení ukončení v platnost, a představuje pro ně celkové uvolnění z funkce.

Bližší informace

1 Dostupné na www.just.fgov.be Deutsch - français - Nederlands pod odkazem „geconsolideerde wetgeving/législation consolidée”; srov. občanský zákoník, článek 2091.

« Úpadek - Obecné informace | Belgie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 13-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království