Европейска комисия > ЕСМ > Фалит > Белгия

Последна актуализация: 26-03-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Фалит - Белгия

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Какви са различните видове производство по несъстоятелност и неговите цели? 1.
2. Какви са условията за откриване на различните видове производство по несъстоятелност? 2.
3. Каква е ролята на различните участници в производството по несъстоятелност? 3.
4. Какви са последиците от откриването на производство по несъстоятелност? 4.
5. Какви особени правила са предвидени за някои категории вземания? 5.
6. Какви са правилата относно действията, които увреждат кредиторите? 6.
7. Какви са условията за предявяване и допускане на вземания? 7.
8. Какви са правилата за производството по преобразуване? 8.
9. Какви са правилата за производството по ликвидация? 9.
10. Какви са условията за прекратяване на производството по несъстоятелност? 10.

 

1. Какви са различните видове производство по несъстоятелност и неговите цели?

Член 8 от Закона за ипотеките гласи1: „Цялото имущество на длъжника служи за общо обезпечение за неговите кредитори, които имат еднакво право да се удовлетворят от него, ако няма законни основания за предпочитане.“

Обявяването в несъстоятелност означава, че даден длъжник не е в състояние да плати задълженията си към кредитора (кредиторите) си. За да се гарантира, че задълженията на длъжника към кредиторите му няма да изчезнат, съществува процесуален ред, който дава възможност на кредитора да получи частично или цялостно плащане.

Най-важните производства по несъстоятелност са съдебно администриране, обявяване в несъстоятелност и споразумение с кредиторите.

Белгийската правна система прави разграничение между търговци и лица, които не са търговци. Търговец е лице, което извършва търговски сделки като своя основна или вторична професионална дейност. Основната черта на търговските сделки е, че се извършват с цел печалба. Само търговците могат да подават искане за съдебно администриране и да бъдат обявени в несъстоятелност.

НагореНагоре

Производството за обявяване в несъстоятелност се урежда от Закона от 8 август 1997 г. (M.B., 28 октомври 1997 г., попр., M.B., 7 февруари 2001 г.) като обикновен механизъм за ликвидация. Законът от 17 юли 1997 г. (M.B., 28 октомври 1997 г., попр., M.B., 4 декември 1997 г.) урежда съдебното администриране като етап, предшестващ обявяването в несъстоятелност. По време на съдебното администриране длъжникът е защитен срещу кредиторите си и никой не може да иска обявяването му в несъстоятелност.

Производството за сключване на споразумение с кредиторите се урежда от Съдебния кодекс (Съд. кодекс) за лица, които не са търговци. Всяко пребиваващо в Белгия физическо лице, което не е търговец, може да поиска такова споразумение, ако трайно не е в състояние да изплаща задълженията си и не е заявило намерението си да поиска обявяването си в несъстоятелност (член 1675/2, параграф 1 от Съд. кодекс).

2. Какви са условията за откриване на различните видове производство по несъстоятелност?

Съдебно администриране

Съдебното администриране може да се открие за всеки длъжник-търговец, който не е показал признаци на недобросъвестност, ако не може да плати своевременно задълженията си или оцеляването на предприятието му е застрашено поради затруднения, които могат да го принудят след повече или по-малко дълъг период от време да спре плащанията си (член 9, параграф 1 от Закона за съдебното администриране - ЗСА). Допълнително условие е предприятието да може да бъде оздравено и да възстанови доходността си (член 9, параграф 2 от ЗСА).

НагореНагоре

Искането за съдебно администриране може да бъде направено от длъжника писмено до търговския съд (член 11, параграф 1 от ЗСА). Кралският прокурор също може да започне производството (член 11, параграф 2 от ЗСА).

Регистърът на търговския съд съдържа полезна информация за търговците, изпитващи затруднения за плащане, достъпна единствено за кралския прокурор и самия търговец (член 5 от ЗСА). Законът нарича това събиране на данни.

Несъстоятелност

Даден търговец е в несъстоятелност, ако са изпълнени две условия: той трябва трайно да е спрял плащанията си и да не е кредитоспособен (член 2, параграф 1 от Закона за несъстоятелността).

Производството за обявяване в несъстоятелност може да се заведе в търговския съд по молба на самия длъжник или по искане на един или повече кредитори, прокуратурата, назначения от съда временен синдик или синдик в случай на териториално производство за обявяване в международна неплатежоспособност в Европейския съюз (член 6 от Закона за несъстоятелността). Съдът повече не може да обявява дадено лице в несъстоятелност служебно.

НагореНагоре

Съдът не е задължен незабавно да обяви лицето в несъстоятелност. Той може да отложи решението си до петнадесет дни, за да даде на търговеца или на прокуратурата време да подадат искането за съдебно администриране (член 7 от Закона за несъстоятелността).

Член 10 от Закона за несъстоятелността предвижда искането на длъжника да бъде придружено от счетоводен баланс, счетоводни книги, списък на персонала и списък с имената и адресите на клиентите и доставчиците.

3. Каква е ролята на различните участници в производството по несъстоятелност?

Съдебно администриране

Материална компетентност има търговският съд. Териториална компетентност има съдът, в чийто съдебен район е постоянният адрес на длъжника, или, когато се касае за юридическо лице - неговото седалище, в деня на откриване на производството по съдебно администриране (член 53 от ЗСА). Съдът се произнася по искането за съдебно администриране (член 14 от ЗСА), допуска временно спиране на плащанията (член 15, параграф 1, алинея 1 от ЗСА), назначава един или повече съдeбни администратори (член 15, параграф 1, алинея 2 от ЗСА) и, когато е необходимо, разрешава окончателното спиране на плащанията (член 33, параграф 1 от ЗСА).

НагореНагоре

Съдебният администратор играе ключова роля. Той има задачата да подпомага длъжника в управлението на имуществото му, под надзора на съда (член 19, алинея 1 от ЗСА). Той представя отчет винаги, когато обстоятелствата го изискват, и при всички случаи, когато съдът поиска това (член 19, алинея 1 от ЗСА). Съдебният администратор трябва да отговаря на изискванията за безпристрастност и независимост, да има опит в стопанското управление и счетоводството и да отговаря на изискванията на етичния кодекс (член 19, алинея 2 от ЗСА).

Конкретните задачи на съдебния администратор са да подпомага длъжника в изпълнението на плана му за оздравяване или плащане (член 29, параграф 1, точка 2 от ЗСА), да осъществява надзор и контрол на плана и съдебното администриране (член 36, алинея 1 от ЗСА), да представя отчет пред съда относно изпълнението на плана и администрирането (член 36, алинея 2 от ЗСА) и да представя отчет пред съда в края на производството по администриране (член 40, алинея 1 от ЗСА). Съдебният администратор трябва да разгледа със съдействието на длъжника всички предявени от кредиторите вземания (член 26 от ЗСА).

НагореНагоре

Задължението на длъжника е да състави план за оздравяване или плащане (член 29 от ЗСА). Той носи наказателна отговорност ако умишлено укрие, завиши или занижи оценката на част от активите или пасивите си или ако съзнателно предостави неточна информация (член 46 от ЗСА). Длъжникът няма право да си служи с каквато и да е форма на укриване. Той не може също така да извършва действия на управление или разпореждане без одобрението на съдебния администратор (член 15, параграф 1, алинея 3 от ЗСА).

Кредиторът има право да бъде изслушан от съда (член 13 от ЗСА), да прави безплатни справки по делото и да получи копие от него срещу заплащане на такса за съдебния регистър (член 18, алинея 2 от ЗСА), да поиска отмяна на спирането на плащанията, ако вземанията му не са удовлетворени (член 37, параграф 1, алинея 2 от ЗСА), и да получи изменение на плана, ако може да докаже, че изпълнението му ще му създаде сериозни трудности (член 38, алинея 2 от ЗСА).

Несъстоятелност

Материална компетентност има търговският съд. Териториална компетентност има съдът, в чийто съдебен район е постоянният адрес на длъжника, или, когато се касае за юридическо лице - неговото седалище, в деня на откриване на производството по несъстоятелност (член 115 от Закона за несъстоятелността). В решението си за обявяването на лицето в несъстоятелност съдът назначава един или повече синдици (член 11, алинея 1 от Закона за несъстоятелността).

НагореНагоре

Съдията по несъстоятелността отговаря по-специално за надзора на управлението и приключването на несъстоятелността и за извършването на всички необходими действия. Той представя отчет пред съда за всички спорове, произтичащи от несъстоятелността (с изключение на вземанията, чието вписване в пасива се оспорва). Той разпорежда необходимите спешни мерки за опазване на активите от масата на несъстоятелността и председателства събранието на кредиторите (член 35 от Закона за несъстоятелността).

Синдиците трябва да бъдат адвокати със специално образование, които предлагат гаранции относно компетентността си по отношение на производството по ликвидация (член 27, алинея 2 от Закона за несъстоятелността). Всяка година те представят на съдията по несъстоятелността пълен отчет за състоянието на несъстоятелността (член 34, параграф 1 от Закона за несъстоятелността). Синдиците управляват несъстоятелността под надзора на съдията по несъстоятелността (член 40 от Закона за несъстоятелността) и извършват опис на имуществото на обявеното в несъстоятелност лице (член 43, алинея 1 от Закона за несъстоятелността). Те представляват кредиторите с изключение на тези, които са познати като сепаратисти (ипотекарни, заложни и привилегировани кредитори).

НагореНагоре

Съгласно член 9 от Закона за несъстоятелността длъжникът трябва да заяви в деловодството на търговския съд, че е спрял плащанията си. Докато е в несъстоятелност на длъжника автоматично се отнема управлението на цялото негово имуществото, дори на това, което може да получи впоследствие, (член 16, алинея 1 от Закона за несъстоятелността), като имуществото се поставя под контрола на синдиците. Законът обаче предвижда изрично изключването на някои видове имущество от несъстоятелността, като вещи, необходими за упражняването на занятието на обявеното в несъстоятелност лице, и суми и вещи, които Съдебния кодекс изключва от активите на несъстоятелността.

Кредиторите, които не се представляват от временните синдици, тоест необезпечените кредитори и тези без привилегия, имат право на справедлива част от активите на обявеното в несъстоятелност лице, след като бъдат приспаднати разходите за администриране на имуществото и плащанията към привилегированите кредитори (член 99 от Закона за несъстоятелността). Сепаратистите действат сами за себе си в търсене на удовлетворение на вземанията си (вж. по-долу).

НагореНагоре

4. Какви са последиците от откриването на производство по несъстоятелност?

5. Какви особени правила са предвидени за някои категории вземания?

Съдебно администриране

Съдебното администриране води до временно спиране на плащания за период на наблюдение, не по-дълъг от шест месеца (член 15, параграф 1, алинея 1 от ЗСА). Длъжникът може съответно да бъде обявен в частична недееспособност, чиято степен се определя от съда съобразно конкретните нуждите. Но не е възможно всички правомощия за управлението и разпореждането с имуществото му да бъдат прехвърлени на съдебния администратор. Той може да има само ролята на помощник и/или надзорник.

Правата на кредиторите за принудително изпълнение също се спират: вече предприетите мерки за изпълнение не могат да бъдат продължени и никой кредитор не може да предприема нови мерки. През периода на наблюдение не могат да се налагат запори и възбрани (член 22 от ЗСА).

НагореНагоре

В доктрината кредиторите биват класифицирани в различни категории, като основното разграничение се прави между общи кредитори (генералисти) и специални кредитори (сепаратисти). Генералистите са необезпечени кредитори и кредитори без привилегия. Сепаратистите включват ипотекарни, заложни и привилегировани кредитори.

Генералистите са обвързани от плана за оздравяване и плащане, докато сепаратистите са обвързани от такъв план само ако са се съгласили изрично и лично с него. Сепаратистите не могат да предприемат по-нататъшни мерки за изпълнение: тези мерки се спират. Но те могат да поискат допълнителни обезпечения, ако могат да докажат, че настоящото им обезпечение би могло значително да бъде намалено.

Несъстоятелност

От деня, в който търговският съд постанови решението за обявяване в несъстоятелност, съответното лице автоматично губи управлението на цялото свое имущество (член 16, алинея 1 от Закона за несъстоятелността). Синдиците поемат контрола върху масата на несъстоятелността със задачата да я ликвидират.

НагореНагоре

Ликвидацията се състои в реализирането на активите от масата на несъстоятелността, за да бъдат погасени вземанията на кредиторите на обявеното в несъстоятелност лице. Когато има няколко кредитора, те се наричат конкурентни кредитори. По принцип всички те имат еднакво право да получат удовлетворение (съгласно член 8 от Закона за ипотеките), освен ако няма законни основания за предпочитане. Правните основания за предпочитане са привилегиите и ипотеките. Уговорките за запазване на правото на собственост в полза на неудовлетворените кредитори и вещните обезпечения като залога поставят кредитора в по-изгодно положение от това на другите кредитори.

В доктрината кредиторите биват класифицирани в различни категории, като основното разграничение се прави между общи кредитори (генералисти) и специални кредитори (сепаратисти). Генералистите са необезпечени кредитори (за които важи правилото за разпределение по равно) и кредитори без привилегия и се представляват от синдик. Но те трябва да чакат на опашка зад сепаратистите в разпределението на активите от масата на несъстоятелността. Сепаратистите трябва да защитават собствените си вземания и не се представляват от временния синдик. Те включват ипотекарни, заложни и привилегировани кредитори.

НагореНагоре

За да се гарантира, че общите кредитори ще получат еднакво удовлетворение, след като правата им бъдат уточнени в споразумението за разпределяне, никой от тях не може да приложи техники за подобряване на положението си. Затова те не могат да поискат налагане на запор върху имуществото на обявеното в несъстоятелност лице, било временно или чрез принудително изпълнение (вж. членове 24-25 от Закона за несъстоятелността).

Спрямо сепаратистите се прилага принципът, че всички мерки за принудително изпълнение, предприети с цел да получат удовлетворяване на вземанията си, се спират (член 26 от Закона за несъстоятелността).

Спрямо продавачите на недвижимо имущество, което все още е в масата на несъстоятелността като такова и което не е включено след преобразуване в парична стойност, на които не е платено, може да се приложи уговорка за запазване на правото на собственост (член 101 от Закона за несъстоятелността).

Съгласно член 21 от Правилника за производството за обявяване на неплатежоспособност, когато съответните производства са започнали в чужбина и длъжникът има място на стопанска дейност в Белгия, основното съдържание на решението за откриване на производство за обявяване на неплатежоспособност и самоличността на назначения синдик се публикуват в белгийския „Държавен вестник“ (член 3, параграф 2 от Закона за несъстоятелността).

НагореНагоре

Съдебните решения за обявяване в несъстоятелност, за прекратяване на производството по несъстоятелност, за прекратяване на обявено в несъстоятелност лице, в които се обявява дали действията обявеното в несъстоятелност лице са или не са извиними, както и тези за обявяване на реабилитация на обявено в несъстоятелност лице, се публикуват в регистъра на стопанската дейност (член 23, параграф 1, точка 12 от Закона от 16.1.2003 г. за създаването на регистър на стопанската дейност, модернизация на търговския регистър, създаване на оторизирани центрове за бизнес-контакти и установяването на различни разпоредби).

6. Какви са правилата относно действията, които увреждат кредиторите?

Съдебно администриране

През периода на съдебно администриране в законодателството не се предвижда подозрителен период. Това е период на наблюдение по време на временното спиране на плащанията (член 15, параграф 1 от ЗСА). Като правило той не може да надвишава шест месеца, но може да бъде удължен веднъж най-много до три месеца (член 23 от ЗСА).

НагореНагоре

Несъстоятелност

Подозрителният период се урежда от член 12, алинея 6 от Закона за несъстоятелността. По принцип това е период от не повече от шест месеца преди съдебното решение за обявяване в несъстоятелност. Той тече от момента, в който търговецът вече не може да плаща задълженията си или да получи кредит, до деня, в който търговският съд го обяви за неплатежоспособен. Датата за спиране на плащанията може да се изтегли по-рано само когато са налице сериозни обективни обстоятелства, които ясно показват, че плащанията ще бъдат спрени преди датата на решението за обявяване в несъстоятелност.

Търговец, който отива към обявяване в несъстоятелност, може да бъде изкушен да извърши неща, които иначе не би направил. Тогава синдикът може да поиска съответните сделки да бъдат обявени за нищожни. След това той може да получи обратно имуществото, което обявеният в несъстоятелност е дарил или продал твърде евтино. Целта е да се осигури възможно най-добрата гаранция за еднакво удовлетворение на всички представлявани от синдика кредитори.

НагореНагоре

7. Какви са условията за предявяване и допускане на вземания?

Съдебно администриране

През периода на наблюдение съдебният администратор също трябва да разгледа предявените от длъжника вземания. За тази цел той трябва да спазва определените от член 26 и сл. от ЗСА правила.

Докато не бъде издадено решение по оспорвано вземане, по искане на съдебния администратор вземането временно се включва в производство по съдебно администриране в размера, определен от съда, като с това се взема предвид при съставянето на плана (член 27, параграф 3 от ЗСА).

Несъстоятелност

Кредиторите са длъжни да предявят вземанията си в деловодството на търговския съд не по-късно от датата, определена в решението за обявяване в несъстоятелност. Те биват уведомени за това чрез публикуване в белгийския „Държавен вестник“ на извлечение от решението за обявяване в несъстоятелност и чрез циркулярно писмо, издадено от синдика веднага, щом кредиторите станат известни (член 62 от Закона за несъстоятелността). Вземанията се проверяват от синдика в присъствието на обявеното в несъстоятелност лице или най-малкото след като то бъде поканено да се яви (член 65 от Закона за несъстоятелността).

НагореНагоре

Необезпечените кредитори и кредиторите без привилегия трябва да чакат на опашка след ипотекарните, заложните и привилегированите кредитори за разпределението на активите от масата на несъстоятелността.

8. Какви са правилата за производството по преобразуване?

Съдебно администриране

През периода на наблюдение не могат да се предприемат или прилагат никакви мерки за принудително изпълнение срещу движими или недвижими вещи. Това спиране се отнася за всички кредитори, независимо от обезпечението, с което разполагат, и за всички ревандикационни искове от страна на кредитор-собственик. От спирането не могат да се ползват нито съдлъжниците, нито поръчителите на длъжника (член 21, параграф 1, алинея 1 от ЗСА).

Законът предвижда, че съдът, по искане от кредитори-собственици, ипотекарни, заложни и привилегировани кредитори, които могат да докажат, че стойността на тяхното обезпечение или имущество е или може да бъде значително намалена, може да им присъди допълнителни обезпечения съобразно размера на вземанията им (член 21, параграф 1, алинея 2 от ЗСА).

НагореНагоре

През периода на наблюдение също така не могат да се налагат запори или възбрани. Нарежданията за запори, направени преди спирането на плащанията, остават в сила като охранителни мерки, но търговският съд може, ако обстоятелствата го налагат, да прекрати действието им, след като изслуша становищата на длъжника, кредитора и съдебния администратор (член 22 от ЗСА).

Спирането престава да действа и кредиторите възвръщат пълните си права, ако лихвите и разноските по вземанията за периода след започване на съдебното администриране не са платени.

Съдебното решение за разрешаване на временно спиране не прекратява договорите, сключени преди тази дата (член 28 от ЗСА).

Съдът може да разреши на съдебния администратор да прехвърли цялото предприятие или част от него, ако това прехвърляне може да помогне за удовлетворяване на кредиторите и така могат да бъдат запазени стопанската дейност и работните места (член 41, алинея 1 от ЗСА).

НагореНагоре

В края на периода на преговори, след като съдебният администратор е проучил различните предложения за поемане на предприятието и ги е обсъдил с органите за управление на предприятието и представителите на служителите (член 41, алинея 2 от ЗСА), съдебният администратор представя пред съда предложението за прехвърляне на цялото предприятие или на част от него за одобрение. Преди съдът да се произнесе с решение, той изслушва представителите на ръководството и на служителите.

Ако се предлага прехвърлянето на цялото предприятие, съдът може да го одобри само ако повече от половината кредитори, които са предявили вземанията си, участвали са в гласуването и които представляват повече от половината от стойността на всички вземания, са съгласни. От консултацията с кредиторите следва, че прехвърлянето на цялото предприятие е осъществимо едва след като бъдат проверени всички предявени вземания.

Несъстоятелност

Единствената цел на производството по несъстоятелност е да бъдат ликвидирани активите от масата на несъстоятелността в полза на кредиторите. Предприятието в несъстоятелност изчезва от икономическия и правен пейзаж.

НагореНагоре

9. Какви са правилата за производството по ликвидация?

Съдебно администриране

Целта на съдебното администриране е да се направи така, че предприятие със затруднения да може да се ползва от своевременна защита и по този начин да избегне обявяването в несъстоятелност. Докато тече производството за съдебно администриране, не може да има ликвидация.

Несъстоятелност

Цялото производство по несъстоятелност от момента на произнасяне на съдебното решение за обявяване е несъстоятелност има за цел да бъдат ликвидирани активите от масата на несъстоятелността. Следователно всичко, което е написано тук във връзка с несъстоятелността, автоматично и задължително се отнася и за ликвидацията.

Могат да бъдат по-специално посочени следните правила. Всяка година и за първи път дванадесет месеца след встъпването си в длъжност синдиците представят на съдията по несъстоятелността подробен отчет за състоянието на несъстоятелността (член 34 от Закона за несъстоятелността). Съдията по несъстоятелността също така представя отчет за споровете, произтичащи от несъстоятелността, и разпорежда необходимите спешни мерки за обезпечаване на активите от масата на несъстоятелността (член 35 от Закона за несъстоятелността).

НагореНагоре

Съдията по несъстоятелността призовава обявеното в несъстоятелност лице, за да изслуша в присъствието на синдиците показанията му относно най-целесъобразното реализиране на активите. При това изслушване се води официален протокол. Синдиците продават недвижимото имущество, стоките и движимите вещи, което става под надзора на съдията по несъстоятелността и при спазване на разпоредбите на членове 51 и 52, без да бъдат задължени всеки път да призовават обявеното в несъстоятелност лице (член 75, параграф 1 от Закона за несъстоятелността).

Ако синдиците поискат, при ликвидиране на несъстоятелността, съдът може да одобри прехвърлянето на предприятие при определени от страните условия, което може да бъде приведено в изпълнение от синдиците или, след приключване на несъстоятелността - от всяко заинтересовано от случая лице (член 75, параграф 4 от Закона за несъстоятелността).

Ако е необходимо, съдията по несъстоятелността разпорежда извършването на разпределение между кредиторите и определя в какъв размер. Всяко плащане, направено по разпореждане или със съгласието на съдията по несъстоятелността, представлява освобождаване на синдиците от отговорност (член 77 от Закона за несъстоятелността).

НагореНагоре

10. Какви са условията за прекратяване на производството по несъстоятелност?

Съдебно администриране

Ако търговският съд одобри окончателното спиране на плащанията, длъжникът се освобождава окончателно от всички предявени в плана за оздравяване и плащане вземания след пълното му изпълнение (член 35, алинея 3 от ЗСА). При това длъжникът може да възстанови репутацията си и, ако е дружество или предприятие, може да продължи стопанската си дейност.

Ако търговският съд не одобри окончателното спиране на плащанията, той може в същото решение да обяви длъжника в несъстоятелност, след като изслуша показанията му относно условията на несъстоятелността (член 33, алинея 1 от ЗСА).

Несъстоятелност

Производството по несъстоятелност не е нищо повече от механизъм за ликвидация. Първоначално съдът урежда споровете относно сметките и ги поправя, ако може. След това по предложение от съдията по несъстоятелността, той постановява приключването на несъстоятелността. Съдията по несъстоятелността докладва пред съда в закрито заседание за съображенията на кредиторите относно въпроса за извинимостта на обявеното в несъстоятелност лице и относно обстоятелствата на обявяването в несъстоятелност (член 80 от Закона за несъстоятелността).

НагореНагоре

След приключване на несъстоятелността като общо правило обявеното в несъстоятелност лице се обявява за извинимо, ако е физическо лице (т.е., ако не е юридическо лице), не е осъждано и е действало с грижата на добър стопанин. Извинимостта има за последица окончателното погасяване на всички задължения на обявеното в несъстоятелност лице и това, че физическите лица, които са действали безвъзмездно като поръчители, се освобождават от задълженията си. Освобождаването на обявеното в несъстоятелност физическо лице важи също и за съпруга му, ако той или тя се е съгласил(а) да бъде съдлъжник (членове 81-82 от Закона за несъстоятелността).

Обявено в несъстоятелност лице, което е обявено за извинимо, може да започне нова търговска дейност и се счита за реабилитирано (член 110 от Закона за несъстоятелността). Обявено в несъстоятелност лице, което не е обявено за извинимо, може да бъде реабилитирано, ако е платило всички дължими суми (член 109, алинея 1 от Закона за несъстоятелността).

Деловодителят уведомява обявеното в несъстоятелност лице за решението за прекратяване на производството по несъстоятелност. Съдът може също да нареди извлечение от съдебното решение за прекратяване на производството по несъстоятелност да бъде публикувано в белгийския „Държавен вестник“. Съдебното решение трябва да бъде публикувано, ако съдът обяви за извинимо обявеното в несъстоятелност лице (член 80 от Закона за несъстоятелността).

Прекратяването на производството по несъстоятелност слага край на правомощията на синдиците, с изключение на действия, необходими за изпълнението, и представлява общото им освобождаване от отговорност.

Допълнителна информация

1 Може да се намери на www.just.fgov.be Deutsch - français - Nederlands под „geconsolideerde wetgeving/législation consolidée“; вж. Граждански кодекс, член 2091.

« Фалит - Обща информация | Белгия - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 26-03-2009

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство