Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Πτώχευση > Αυστρία

Τελευταία ενημέρωση: 28-04-2005
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Πτώχευση - Αυστρία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Για την τελευταία ενημέρωση του κειμένου βλ. čeština - Deutsch - eesti keel - latviešu valoda - lietuvių kalba - magyar - Malti - polski - slovenčina - slovenščina
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιες είναι οι εκάστοτε διακριτέες μορφές και στόχοι των διαδικασιών αφερεγγυότητας; 1.
2. Ποιοι είναι οι ισχύοντες όροι για την κίνηση των διαφορετικών διαδικασιών αφερεγγυότητας; 2.
3. Ποιο ρόλο διαδραματίζουν οι διακεκριμένοι πρωταγωνιστές στις διαφορετικές διαδικασίες; 3.
4. Ποιες είναι οι έννομες συνέπειες της κίνησης της διαδικασίας; 4.
5. Ποιοι ειδικότεροι κανόνες ισχύουν για τις εξειδικευμένες κατηγορίες απαιτήσεων; 5.
6. Ποιες είναι οι εφαρμοστέες διατάξεις σε συνδυασμό με τις ζημιογόνες ενέργειες; 6.
7. Ποιες προϋποθέσεις ισχύουν για την κατάθεση και την αποδοχή των αγωγών; 7.
8. Ποιοι είναι οι εφαρμοστέοι κανόνες για τη διαδικασία αναδιάρθρωσης; 8.
9. Ποιοι όροι ισχύουν για τη διαδικασία της εκκαθάρισης; 9.
10. Ποιοι όροι ισχύουν για τη λήψη της διαδικασίας; 10.

 

1. Ποιες είναι οι εκάστοτε διακριτέες μορφές και στόχοι των διαδικασιών αφερεγγυότητας;

Το αυστριακό δίκαιο διακρίνει μεταξύ της διαδικασίας του συμβιβασμού βάσει του Κώδικα Συμβιβασμού (Ausgleichsordnung - AO) και της διαδικασίας πτώχευσης βάσει του Πτωχευτικού Κώδικα (Konkursordnung - KO).

Προϋπόθεση για την κίνηση της πτώχευσης είναι η αδυναμία εκπλήρωσης των πληρωμών από την πλευρά του οφειλέτη. Η αδυναμία πληρωμής λογίζεται ιδίως ότι συντρέχει όταν επέρχεται η παύση πληρωμών του οφειλέτη. Για την αδυναμία πληρωμών δεν απαιτείται η επίσπευση από την πλευρά των δανειστών. Το γεγονός ότι ο οφειλέτης ικανοποιεί τις αξιώσεις μεμονωμένων δανειστών στο σύνολό τους ή εν μέρει ή ότι είναι ακόμη σε θέση να τις ικανοποιήσει δεν στοιχειοθετεί μεμονωμένα την παραδοχή ότι είναι ικανός να προβεί στις σχετικές πληρωμές (άρθρο 66 KO). Η πτωχευτική διαδικασία στην περίπτωση των εμπορικών εταιρειών, όπου κανένας από τους προσωπικά ευθυνόμενους εταίρους δεν είναι φυσικό πρόσωπο, στην περίπτωση των περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων και των κληρονομιών κινείται επίσης στην περίπτωση της υπερχρέωσης (άρθρο 67 KO).

Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας ή όταν υπάρχει ο κίνδυνος της αδυναμίας πληρωμών, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει την αίτηση να κινηθεί η διαδικασία του συμβιβασμού, αντί της πτώχευσης (άρθρο 1 AO).

Στόχος της πτωχευτικής διαδικασίας είναι καταρχήν η ισομερής ικανοποίηση όλων των δανειστών. Ανάλογα με τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία, κάθε δανειστής λαμβάνει ισομερές μερίδιο των αξιώσεών του. Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι, στο μέτρο του δυνατού, να αποτραπεί ο κατακερματισμός επιχειρήσεων που είναι δυνατό να διασωθούν και να δοθεί στον οφειλέτη η ευκαιρία της οικονομικής εξυγίανσης. Ο σκοπός αυτός έρχεται επίσης στο προσκήνιο όταν στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας κινητοποιείται η αποκαλούμενη διαδικασία του αναγκαστικού συμβιβασμού. Συνέπεια της διαδικασίας του αναγκαστικού συμβιβασμού είναι η απαλλαγή από τις υπόλοιπες οφειλές, όταν ο κοινός οφειλέτης εξοφλεί μέσα σε μια διετία τουλάχιστον το 20% των χρεών του.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ιδιαίτεροι είναι οι κανόνες που ισχύουν για την πτώχευση των φυσικών προσώπων. Στην περίπτωσή τους υπάρχει η γενική δυνατότητα της απαλλαγής από τις εναπομένουσες οφειλές. Η κατάσταση αυτή είναι απόρροια της κοινωνικής μέριμνας να παρέχεται σε ανθρώπους που βρίσκονται σε απελπιστική οικονομική κατάσταση η δυνατότητα ενός νέου ξεκινήματος. Η πτωχευτική διαδικασία για τα φυσικά πρόσωπα που δεν εμπλέκονται στις δραστηριότητες κάποιας επιχείρησης χαρακτηρίζεται ως διαδικασία διευθέτησης των οφειλών (άρθρο 25 KO).

Με τη διαδικασία του συμβιβασμού παρέχεται η δυνατότητα της μερικής διαγραφής των οφειλών με τη λήψη απόφασης από την πλευρά της πλειοψηφίας των δανειστών, με σκοπό την εξυγίανση της οφειλέτριας επιχείρησης, στο βαθμό που ο οφειλέτης εξοφλεί τουλάχιστον το 40% των απαιτήσεων μέσα σε μια διετία.

Ο οφειλέτης μπορεί παράλληλα με τη δικαστική ρύθμιση της αφερεγγυότητάς του να επιδιώξει την εξωδικαστική εξυγίανση. Το μειονέκτημα που υπάρχει σε σύγκριση με την δικαστική διαδικασία έγκειται όμως στο γεγονός ότι πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με όλους τους δανειστές και δεν υπάρχει δυνατότητα υπερψήφισης των μεμονωμένων διαφωνούντων δανειστών. Εκτός αυτού, ο οφειλέτης υποχρεούται βάσει του άρθρου 69 παράγραφος 2 ΚΟ να υποβάλει την αίτηση της αφερεγγυότητας εντός προθεσμίας 60 ημερών, ευθύς μόλις συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας.

Για να απωθηθεί το ενδεχόμενο της αφερεγγυότητας με την πρόωρη σοβαρή εξυγίανση παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα της διενέργειας της διαδικασίας αναδιοργάνωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την αναδιάταξη των επιχειρήσεων (Unternehmensreorganisationsgesetz)

 • Προϋπόθεση για τη διαδικασία αυτή είναι να υπάρχει αφενός μεν η ανάγκη της αναδιάρθρωσης, χωρίς όμως να έχει επέλθει η αφερεγγυότητα. Η ανάγκη της αναδιάρθρωσης υπάρχει, όταν διαγράφεται ο κίνδυνος για τις θεμελιώδεις λειτουργίες μιας επιχείρησης, συνεπεία της εσφαλμένης οικονομικής της πορείας, με αποτέλεσμα να πρέπει να υπάρξει παρέμβαση, για να δοθεί η δυνατότητα της βιώσιμης συνέχισης των δραστηριοτήτων της.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  2. Ποιοι είναι οι ισχύοντες όροι για την κίνηση των διαφορετικών διαδικασιών αφερεγγυότητας;

  Για τη διαδικασία της πτώχευσης:

  - η αδυναμία πληρωμών ή η υπερχρέωση (βλ. προηγουμένως) ·

  - κατά βάση η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων που να καλύπτουν τα έξοδα της πτώχευσης·

  - η αίτηση του οφειλέτη ή κάποιου δανειστή.

  Για τη διαδικασία του συμβιβασμού:

  - η αδυναμία πληρωμών, η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών ή η υπερχρέωση·

  - η αίτηση του οφειλέτη από κοινού με μια παραδεκτή πρόταση συμβιβασμού.

  3. Ποιο ρόλο διαδραματίζουν οι διακεκριμένοι πρωταγωνιστές στις διαφορετικές διαδικασίες;

  Στη διαδικασία της πτώχευσης:

  α) Το πτωχευτικό δικαστήριο

  - κινεί και διευθύνει τη διαδικασία·

  - διορίζει και εποπτεύει τον σύνδικο της πτώχευσης·

  - διασφαλίζει τα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας·

  - διευθύνει τις συνελεύσεις των δανειστών και ιδίως την διεξαγωγή των ψηφοφοριών με αντικείμενο τον αναγκαστικό συμβιβασμό ή την κατάρτιση προγράμματος πληρωμών·

  - εκδίδει τις αναγκαίες αποφάσεις για ορισμένα εκκρεμή ζητήματα·

  - ακυρώνει την πτωχευτική διαδικασία.

  β) Ο σύνδικος της πτώχευσης

  - ευθύνεται για την έμπρακτη εκτέλεση της πτωχευτικής διαδικασίας·

  - εξετάζει την οικονομική κατάσταση του κοινού πτωχευτικού οφειλέτη·

  - αξιολογεί κατά πόσον είναι δυνατό να συνεχιστεί η λειτουργία της επιχείρησης ή εάν μπορεί εκ νέου να αρχίσει να λειτουργεί μια επιχείρηση η οποία έχει ήδη κλείσει·

  - εξετάζει, κατά πόσο ο αναγκαστικός συμβιβασμός εξυπηρετεί τα συμφέροντα των δανειστών και εάν διαγράφεται η δυνατότητα εκτέλεσής του·

  - εξακριβώνει τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και τα ρευστοποιεί·

  - διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την πτωχευτική περιουσία·

  - ασκεί το δικαίωμα ενστάσεως για λογαριασμό της πτωχευτικής περιουσίας·

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  - συνεργάζεται κατά τις εργασίες της διαπίστωσης του ύψους των οφειλών·

  - διανέμει το προϊόν της πτώχευσης.

  Στις περιπτώσεις πτωχευτικών διαδικασιών που αφορούν φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν εκμεταλλεύονται κάποια επιχείρηση (διαδικασία διευθέτησης οφειλών) , δεν είναι υποχρεωτικά αναγκαίος ο διορισμός ενός συνδίκου της πτώχευσης. Εάν το πτωχευτικό δικαστήριο παραλείψει να διορίσει τον σύνδικο της πτώχευσης, υποχρεούται να ασκήσει το ίδιο τα καθήκοντα που επιβάλλονται στον σύνδικο της πτωχεύσεως βάσει του Πτωχευτικού Κώδικα.

  γ) Ο οφειλέτης

  - δικαιούται να υποβάλει την αίτηση της πτώχευσης και να στραφεί με ένδικα μέσα κατά της κήρυξης της πτώχευσης·

  - χάνει με την κήρυξη της πτωχευτικής διαδικασίας την εξουσία που ασκεί επί των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία·

  - δικαιούται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της συνέλευσης των δανειστών και της ομάδας των δανειστών·

  - δικαιούται να υποβάλει την αίτηση σύναψης αναγκαστικού συμβιβασμού.

  δ) Οι δανειστές

  - Η συνέλευση δανειστών

  o διαθέτει ορισμένα δικαιώματα υποβολής αιτήσεων (π.χ. μπορεί να ζητήσει τον διορισμό της ομάδας δανειστών, την ανάκληση του συνδίκου της πτώχευσης) ·

  o ψηφίζει για την πρόταση σύναψης αναγκαστικού συμβιβασμού.

  - Η ομάδα των δανειστών η οποία ενδεχομένως διορίζεται από το δικαστήριο

  o συνεπικουρεί και εποπτεύει τον σύνδικο της πτώχευσης·

  o εκφράζει εκ των προτέρων την άποψή της για σημαντικά μέτρα που λαμβάνει ο σύνδικος της πτώχευσης·

  o έχει σε προσδιοριζόμενες περιπτώσεις δικαιώματα συναπόφασης.

  Διαδικασία συμβιβασμού:

  α) Το δικαστήριο του συμβιβασμού

  - κινεί και διευθύνει τη διαδικασία·

  - διορίζει και εποπτεύει τον σύνδικο του συμβιβασμού και τα υπόλοιπα όργανα·

  - λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις για ορισμένα εκκρεμή ζητήματα·

  - ακυρώνει τη διαδικασία συμβιβασμού.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  β) Ο σύνδικος του συμβιβασμού

  - εποπτεύει τον οφειλέτη και τη διαχείρισή του·

  - εξακριβώνει την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και καταρτίζει μια προσωρινή γραπτή έκθεση·

  - ελέγχει τις αναγγελθείσες απαιτήσεις·

  - για ορισμένες έννομες πράξεις απαιτείται η έγκρισή του.

  γ) Ο οφειλέτης

  - υποβάλλει την αίτηση κήρυξης του συμβιβασμού, ο οποίος πρέπει να περιέχει μια αποδεκτή πρόταση συμβιβασμού·

  - διατηρεί κατά βάση την εξουσία λήψεως των αποφάσεων και διαχειρίζεται περαιτέρω ο ίδιος τα περιουσιακά του στοιχεία·

  - βρίσκεται υπό την εποπτεία του συνδίκου του συμβιβασμού.

  δ) Ο δανειστής

  - η συνέλευση των δανειστών ψηφίζει σχετικά με την πρόταση συμβιβασμού·

  - το συμβούλιο των δανειστών το οποίο ενδεχομένως διορίζεται από το δικαστήριο προβαίνει σε διαβουλεύσεις, συνεπικουρεί και εποπτεύει τον σύνδικο της πτώχευσης.

  4. Ποιες είναι οι έννομες συνέπειες της κίνησης της διαδικασίας;

  Πτωχευτική διαδικασία:

  Η κήρυξη της πτώχευσης ανακοινώνεται δημοσίως με διάταξη που δημοσιεύεται στην ιστοθέση (Website). Οι έννομες συνέπειες από την κήρυξη της πτώχευσης επέρχονται από την αρχή της επόμενης ημέρας από τη στιγμή της δημόσιας γνωστοποίησης της διάταξης. Για την κήρυξη της πτώχευσης καταχωρίζεται εξάλλου σχετική σημείωση στα δημόσια μητρώα (κτηματολόγιο, μητρώο επιχειρήσεων, κ.λπ.).

  Με την κήρυξη της πτώχευσης αφαιρείται από την ελεύθερη εξουσία διάθεσης του κοινού πτωχευτικού οφειλέτη το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται στην αναγκαστική εκτέλεση το οποίο του ανήκει εκείνη τη στιγμή ή το οποίο αποκτά κατά τη διάρκεια της πτώχευσης (πτωχευτική περιουσία). Η πτωχευτική περιουσία πρέπει να τίθεται υπό διαφύλαξη και διαχείριση και να χρησιμοποιείται προς κοινή ικανοποίηση των αξιώσεων των πτωχευτικών δανειστών (άρθρο 1 KO).

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Οι έννομες πράξεις στις οποίες προβαίνει ο κοινός πτωχευτικός οφειλέτης έπειτα από την κήρυξη της πτώχευσης, οι οποίες επηρεάζουν την πτωχευτική περιουσία, είναι άκυρες έναντι των πτωχευτικών δανειστών (άρθρο 3 παράγραφος 1 KO).

  Οι διαφορές που αφορούν την αναγγελία ή τη διασφάλιση των απαιτήσεων επί των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία δεν είναι δυνατό να εισαχθούν ενώπιον των δικαστηρίων ούτε να συνεχιστεί η διεκδίκησή τους έπειτα από την κήρυξη της πτώχευσης που στρέφεται κατά του κοινού πτωχευτικού οφειλέτη. Οι διαφορές που αφορούν τις αξιώσεις αποχωρισμού περιουσιακών στοιχείων και τις αξιώσεις που προβάλλονται για διαχωρισμό αντικειμένων που δεν ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία μπορεί να υποβληθούν και να συνεχιστεί η εκδίκασή τους και μετά την κήρυξη της πτώχευσης, μπορούν όμως να στρέφονται μόνον κατά του συνδίκου της πτώχευσης (άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 KO).

  Όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις στο πλαίσιο των οποίων ο κοινός πτωχευτικός οφειλέτης είναι ενάγων ή εναγόμενος διακόπτονται από την κήρυξη της πτώχευσης, με την εξαίρεση των διαφορών για απαιτήσεις που δεν αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία (άρθρο 7 παράγραφος 1 KO).

  Διαδικασία συμβιβασμού:

  Αλλά και η κίνηση της διαδικασίας συμβιβασμού ανακοινώνεται δημοσίως με δημοσίευση στη βάση δεδομένων για τις διατάξεις. Οι έννομες συνέπειες που έχει η κίνηση της διαδικασίας συμβιβασμού επέρχονται από την αρχή της επόμενης ημέρας από τη στιγμή που έχει ανακοινωθεί δημοσίως το περιεχόμενο της διάταξης (άρθρο 7 παράγραφος 1 ΑΟ). Η κίνηση της διαδικασίας συμβιβασμού καταχωρίζεται επίσης στα δημόσια μητρώα (στο κτηματολόγιο, το μητρώο επιχειρήσεων, κ.λπ.).

  Από την ημέρα της υποβολής της αίτησής του έως τη στιγμή της κίνησης της διαδικασίας ο οφειλέτης δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζει ακίνητα ή να τα επιβαρύνει, να παραχωρεί δικαιώματα αποχωρισμού επί των επιχειρησιακών του στοιχείων, να δεσμεύεται από εγγυοδοσίες και να προβαίνει σε δωρεάν εκχώρηση στοιχείων. Οι έννομες πράξεις αυτού του είδους είναι άκυρες έναντι των δανειστών. Από τη στιγμή που έχει κινηθεί η διαδικασία ο οφειλέτης χρειάζεται την έγκριση του δικαστηρίου συμβιβασμού για τη λήξη ή επανέναρξη της λειτουργίας της επιχείρησής του. Για ορισμένες άλλες μορφές δικαιοπραξιών και έννομων πράξεων, ο οφειλέτης χρειάζεται εξάλλου την έγκριση του συνδίκου του συμβιβασμού. Όσο διαρκεί η διαδικασία του συμβιβασμού, ο οφειλέτης επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει για τον εαυτό του τα υπάρχοντα μέσα μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να του επιτραπεί να έχει έναν τρόπο ζωής λιτό (άρθρο 8 ΑΟ).

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Η αναγγελία μιας αξίωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του συμβιβασμού έχει ως συνέπεια τη διακοπή της παραγραφής της (άρθρο 9 ΑΟ).

  Από τη στιγμή που έχει κινηθεί η διαδικασία δεν είναι δυνατή η σύσταση ενός δικαστικού δικαιώματος ενεχύρου ή ικανοποίησης επί των αντικειμένων που ανήκουν στον οφειλέτη (άρθρο 10 ΑΟ).

  5. Ποιοι ειδικότεροι κανόνες ισχύουν για τις εξειδικευμένες κατηγορίες απαιτήσεων;

  Πτωχευτική διαδικασία:
  Δικαιώματα διαχωρισμού

  Το δικαίωμα διαχωρισμού εμπεριέχει τα πράγματα τα οποία ναι μεν βρίσκονται στην κατοχή του οφειλέτη, χωρίς ωστόσο να του ανήκουν (άρθρο 44 ΚΟ). Καθώς η πτωχευτική περιουσία θίγει μόνο τα περιουσιακά στοιχεία του κοινού πτωχευτικού οφειλέτη, τα δικαιώματα διαχωρισμού από την κήρυξη της πτώχευσης παραμένουν κατά βάση ανεπηρέαστα.

  Δικαιώματα αποχωρισμού

  Τα δικαιώματα αποχωρισμού συνιστούν αξιώσεις χωριστής ικανοποίησης από ορισμένα αντικείμενα του κοινού πτωχευτικού οφειλέτη που δεν επηρεάζονται από την πτώχευση. Οι δανειστές που έχουν αξιώσεις αποχωρισμού προηγούνται των δανειστών της πτώχευσης, στον βαθμό που η αξίωσή τους καλύπτεται από το διασφαλιζόμενο αγαθό (π.χ. από ένα ενέχυρο). Το περίσσευμα από το προϊόν της ρευστοποίησης των στοιχείων διοχετεύεται στην κοινή πτωχευτική περιουσία (άρθρο 48 ΚΟ). Τα δικαιώματα αποχωρισμού παραμένουν κατά βάση άθικτα από την κήρυξη της πτώχευσης.

  Πτωχευτικές απαιτήσεις

  Πτωχευτικές απαιτήσεις είναι οι απαιτήσεις των δανειστών, οι οποίοι διαθέτουν τη χρονική στιγμή της κήρυξης της πτώχευσης περιουσιακές αξιώσεις που στρέφονται κατά του κοινού πτωχευτικού οφειλέτη (άρθρο 51 ΚΟ). Δεν αποτελούν ωστόσο πτωχευτικές απαιτήσεις οι τρέχοντες τόκοι των πτωχευτικών απαιτήσεων από τη χρονική στιγμή της κήρυξης της πτώχευσης, τα έξοδα της συμμετοχής στη πτωχευτική διαδικασία, οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται λόγω αξιοποίνων πράξεων κάθε μορφής και οι αξιώσεις από δωρεές (άρθρο 58 KO).

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Στην περίπτωση των πτωχευτικών απαιτήσεων εφαρμόζεται κατά βάση η θεμελιώδης αρχή της ισότιμης μεταχείρισης. Στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας δεν προτιμάται ούτε το δημόσιο, αλλά ούτε και οι εργαζόμενοι. Υποδεέστερες απαιτήσεις αποτελούν ωστόσο οι απαιτήσεις ενός εταίρου για την επιστροφή ενός εταιρικού δανείου που είχε προσφερθεί ως συνεισφορά αντί των ιδίων κεφαλαίων.

  Συμψηφισμός

  Δεν χρειάζεται να γίνει επίκληση των απαιτήσεων οι οποίες ήταν ήδη συμψηφιστέες κατά τη χρονική στιγμή της κήρυξης της πτώχευσης (άρθρο 19 παράγραφος 1 ΚΟ). Με τον τρόπο αυτό ο δανειστής ο οποίος είναι ταυτόχρονα οφειλέτης του κοινού πτωχευτικού οφειλέτη αποκτά τη θέση του κατοχυρωμένου δανειστή. Ο δανειστής όμως υφίσταται μια απώλεια, όταν η δική του πτωχευτική απαίτηση είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη απαίτηση του κοινού πτωχευτικού οφειλέτη. Με την απώλειά του αυτή μπορεί να πάρει μέρος στην πτώχευση. Οι αναλυτικότεροι όροι του συμψηφισμού διευκρινίζονται στο νόμο (άρθρο 20 ΚΟ) το κείμενο του οποίου παρατίθεται στην Bundeskanzleramtswebseite (ιστοσελίδα της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας)

 • Απαιτήσεις κατά της πτωχευτικής περιουσίας

  Απαιτήσεις κατά τις πτωχευτικής περιουσίας είναι οι αξιώσεις που στρέφονται κατά της πτωχευτικής περιουσίας, οι οποίες οφείλουν να ικανοποιούνται από αυτή εκ προοιμίου, δηλαδή πριν από τους πτωχευτικούς δανειστές (άρθρο 47 παράγραφος 1 ΚΟ). Οι σημαντικότερες απαιτήσεις κατά της πτωχευτικής περιουσίας είναι (άρθρο 46 παράγραφος 1 ΚΟ) :

  - τα έξοδα της πτωχευτικής διαδικασίας·

  - οι δαπάνες που συνδέονται με τη συντήρηση, τη διαχείριση και την οικονομική εκμετάλλευση της πτωχευτικής περιουσίας·

  - όλοι οι δημόσιοι φόροι και τέλη που επιβαρύνουν την πτωχευτική περιουσία, εάν και εφόσον τα πραγματικά περιστατικά που οδηγούν στην υποχρέωση καταβολής τους έχουν προκύψει μετά την κήρυξη της πτώχευσης·

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  - οι απαιτήσεις των εργαζομένων για την καταβολή των τρεχουσών αμοιβών τους για χρονικά διαστήματα μετά την κήρυξη της πτώχευσης·

  - οι αξιώσεις εκπλήρωσης διμερών συμβάσεων, αντισυμβαλλόμενο μέρος των οποίων καθίσταται ο σύνδικος·

  - οι αξιώσεις που απορρέουν από τις έννομες πράξεις του συνδίκου·

  - οι αξιώσεις από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό της πτωχευτικής περιουσίας·

  - οι αξιώσεις που απορρέουν από τη λήξη μιας σχέσεως απασχόλησης, εάν η σχέση αυτή συνομολογήθηκε εκ νέου κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας από τον σύνδικο της πτώχευσης.

  Οι πτωχευτικές απαιτήσεις δεν πρέπει να αναγγέλλονται κατά την πτώχευση. Σε περίπτωση που ο σύνδικος της πτώχευσης αρνείται να ικανοποιήσει τις εκκρεμείς πτωχευτικές απαιτήσεις, ο δανειστής έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει δικαστικά τις απαιτήσεις του.

  Συμβάσεις του κοινού πτωχευτικού οφειλέτη
  • Προσφορές: Οι προσφορές που απευθύνονται στον μεταγενέστερο κοινό πτωχευτικό οφειλέτη παραμένουν κατά βάση σε ισχύ. Ο σύνδικος της πτώχευσης μπορεί να επιλέξει εάν αποδέχεται την προσφορά. Στην περίπτωση αυτή οι απαιτήσεις του αντισυμβαλλομένου συμπεριλαμβάνονται στις απαιτήσεις της πτωχευτικής περιουσίας (άρθρο 26 ΚΟ). Οι προσφορές του μεταγενέστερου κοινού πτωχευτικού οφειλέτη δεν είναι δεσμευτικές για τον σύνδικο (άρθρο 26 παράγραφος 3 ΚΟ).
  • Διμερείς συμβάσεις: Εάν κάποια διμερής σύμβαση δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί από τον κοινό πιστωτικό οφειλέτη ή από τον αντισυμβαλλόμενο κατά τη χρονική στιγμή της κήρυξης της πτώχευσης ή εάν δεν έχει εκπληρωθεί ολοσχερώς, ο σύνδικος της πτώχευσης μπορεί αντί του κοινού πτωχευτικού οφειλέτη είτε να εκπληρώσει (ολοσχερώς) τη σύμβαση και να ζητήσει από το αντισυμβαλλόμενο μέρος την εκπλήρωση από την πλευρά του ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (άρθρο 21 παράγραφος 1 ΚΟ).
  • Συμβάσεις κατοχύρωσης του περιεχομένου (Bestandverträge) : Η σχέση κατοχύρωσης του περιεχομένου παραμένει καταρχήν ανεπηρέαστη από την κήρυξη της πτώχευσης. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του δικαιούχου της σχέσης τόσο ο σύνδικος της πτώχευσης, όσο και ο δικαιοπάροχος της σχέσης διατηρούν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση τηρώντας τη νόμιμη προθεσμία καταγγελίας ή μια συντομότερη συμφωνηθείσα προθεσμία (άρθρο 23 ΚΟ).
  • Συμβάσεις εργασίας: σε περίπτωση που ο κοινός πτωχευτικός οφειλέτης είναι εργοδότης και εάν έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή η εργασιακή σχέση, τότε μπορεί κατά βάση εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη στιγμή της δημοσίευσης της απόφασης, με την οποία παραγγέλλεται, εγκρίνεται ή διαπιστώνεται το κλείσιμο της επιχείρησης ή του τομέα δραστηριοτήτων της επιχείρησης, η σχέση αυτή μπορεί να λυθεί από τον εργαζόμενο με την πρόωρη αποχώρησή του ή από τον σύνδικο της πτώχευσης ο οποίος οφείλει να τηρήσει τις προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου, στις ρυθμίσεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας ή να τηρήσει τις επιτρεπόμενες συμφωνηθείσες συντομότερες προθεσμίες καταγγελίας, λαμβάνοντας υπόψη τους νόμιμους περιορισμούς που υφίστανται για την καταγγελία της σχέσης
  Διαδικασία συμβιβασμού
  Απαιτήσεις συμβιβασμού

  Οι απαιτήσεις συμβιβασμού είναι οι μη προνομιακές απαιτήσεις οι οποίες έχουν μόνον ως αποτέλεσμα τη σύμμετρη ικανοποίηση. Ο οφειλέτης υποχρεούται μέσα σε μια καθορισμένη προθεσμία να αναγνωρίσει ή να αμφισβητήσει τις αναγγελθείσες απαιτήσεις συμβιβασμού. Η αναγγελία των απαιτήσεων έχει σημασία για το δικαίωμα ψήφου των δανειστών κατά την στιγμή της συνεδρίασης που διεξάγεται κατά την ημέρα του συμβιβασμού (για να αποφασίσει σχετικά με την πρόταση συμβιβασμού). Εάν η πρόταση συμβιβασμού γίνει αποδεκτή και επιβεβαιωθεί από το δικαστήριο, τότε γίνεται σύμμετρη περικοπή των μεριδίων των απαιτήσεων του συμβιβασμού, υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης του συμβιβασμού από την πλευρά του οφειλέτη. Το ίδιο ισχύει και για τις μη αναγγελθείσες απαιτήσεις.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Δικαιώματα διαχωρισμού και αποχωρισμού

  Όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της πτώχευσης, τα δικαιώματα διαχωρισμού και αποχωρισμού δεν επηρεάζονται κατά βάση από τον συμβιβασμό. Κατά την εκτέλεσή τους μπορεί ωστόσο να υπάρξει αναγκαστική αναστολή τους.

  Συμψηφισμός

  Η ρύθμιση (άρθρα 19, 20 ΑΟ) είναι ανάλογη με τη ρύθμιση της πτωχευτικής διαδικασίας.

  Συμβάσεις

  Οι απαιτήσεις από διμερείς συμβάσεις, στο πλαίσιο των οποίων κανένας αντισυμβαλλόμενος δεν έχει εκπληρώσει ολοσχερώς τη σύμβαση κατά τη χρονική στιγμή της έναρξης του συμβιβασμού παραμένουν καταρχήν ανεπηρέαστες από τη διαδικασία του συμβιβασμού. Αποτελεί ωστόσο επιλογή του οφειλέτη εάν θα ζητήσει από την άλλη πλευρά την εκπλήρωσή της ή εάν θα υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (άρθρο 20β ΑΟ). Για την υπαναχώρηση είναι αναγκαία η έγκριση του συνδίκου του συμβιβασμού. Ο σύνδικος του συμβιβασμού επιτρέπεται να δώσει την έγκρισή του μόνο εάν η εκπλήρωση ή η περαιτέρω εκπλήρωση της σύμβασης θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη σύναψη ή τη δυνατότητα εκπλήρωσης του συμβιβασμού ή τη συνέχιση της επιχείρησης (άρθρο 20β ΑΟ). Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για τις συμβάσεις κατοχύρωσης του περιεχομένου και για τις εργασιακές συμβάσεις.

  • Συμβάσεις κατοχύρωσης του περιεχομένου: εάν έχει περιέλθει στην κατοχή του οφειλέτη ένα πράγμα, τότε έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει με την έγκριση του συνδίκου του συμβιβασμού την αντίστοιχη σύμβαση τηρώντας τις νόμιμες ή τις συμφωνημένες προθεσμίες καταγγελίας εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη στιγμή της δημοσίευσης της απόφασης για την κίνηση της διαδικασίας (άρθρο 20γ παράγραφος 2 ΑΟ).
  • Συμβάσεις εργασίας: εάν ο οφειλέτης είναι εργοδότης, έχει τη δυνατότητα να λύσει τη σχέση εργασίας με την έγκριση του συνδίκου του συμβιβασμού, εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη στιγμή της δημοσίευσης της απόφασης κίνησης της διαδικασίας, σεβόμενος τις προθεσμίες που καθορίζονται από τον νόμο, από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή τις συμφωνημένες συντομότερες προθεσμίες καταγγελίας που έχουν συνομολογηθεί με αποδεκτό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τους νόμιμους περιορισμούς του δικαιώματος καταγγελίας.

  6. Ποιες είναι οι εφαρμοστέες διατάξεις σε συνδυασμό με τις ζημιογόνες ενέργειες;

  Κατά των έννομων πράξεων οι οποίες έχουν διενεργηθεί πριν από την κήρυξη της πτώχευσης και οι οποίες επηρεάζουν τα περιουσιακά στοιχεία του κοινού πτωχευτικού οφειλέτη μπορεί να ασκηθεί προσφυγή λόγω της πρόθεσης δυσμενούς μεταχείρισης ή κατασπατάλησης των περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 28 ΚΟ) , λόγω της ευνοϊκής μεταχείρισης (άρθρο 30 ΚΟ) ή λόγω της γνώσεως της αδυναμίας πληρωμής (άρθρο 31 ΚΟ). Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα προσφυγής κατά των πράξεων δωρεάν εκχώρησης στοιχείων και των αντίστοιχων με αυτές ενεργειών (άρθρο 29 ΚΟ). Για τις αναλυτικές προϋποθέσεις της προσφυγής μπορείτε να ανατρέξετε στο κείμενο του νόμου που είναι δημοσιευμένος στην Bundeskanzleramtswebseite (ιστοσελίδα της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας)

 • Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  7. Ποιες προϋποθέσεις ισχύουν για την κατάθεση και την αποδοχή των αγωγών;

  Βλ. την αντίστοιχη απάντηση στην ερώτηση 5

 • 8. Ποιοι είναι οι εφαρμοστέοι κανόνες για τη διαδικασία αναδιάρθρωσης;

  Διαδικασία αναγκαστικού συμβιβασμού

  Ο αναγκαστικός συμβιβασμός δεν αποτελεί αυτοδύναμη διαδικασία αφερεγγυότητας, αλλά "έναν συμβιβασμό στο πλαίσιο της πτώχευσης". Αλλά και στην περίπτωση αυτή η σύναψη και η εκπλήρωση του αναγκαστικού συμβιβασμού οδηγεί στην απαλλαγή από τις εναπομένουσες οφειλές. Ο κοινός πτωχευτικός οφειλέτης καταβάλλει το μερίδιο του αναγκαστικού συμβιβασμού και απαλλάσσεται με τον τρόπο αυτό από τις πτωχευτικές απαιτήσεις.

  Η διαδικασία του αναγκαστικού συμβιβασμού μπορεί να κινηθεί μόνο έπειτα από αίτηση ενός καλόπιστου κοινού πτωχευτικού οφειλέτη (ο οποίος δεν έχει καταδικαστεί λόγω εξαπάτησης των δανειστών του, εξαιτίας της προφανούς πρόθεσής του να εφαρμόσει παρελκυστικές τακτικές κ.λπ.) Ο κοινός πτωχευτικός οφειλέτης οφείλει ταυτόχρονα να υποβάλει σχετική πρόταση στην οποία διευκρινίζεται με ποιο τρόπο θα ικανοποιηθούν ή θα διασφαλιστούν οι δανειστές (άρθρο 140 παράγραφος 1 ΚΟ). Εάν δεν προσφερθεί στους πτωχευτικούς δανειστές η ελάχιστη νόμιμη αναλογία του 20% επί των πτωχευτικών απαιτήσεων, ποσό που είναι πληρωτέο μέσα σε μια διετία, η αίτηση είναι απαράδεκτη. Στα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν εκμεταλλεύονται μια επιχείρηση μπορεί να δοθεί προθεσμία πληρωμής έως και πέντε ετών. Εάν η προθεσμία της πληρωμής δεν υπερβαίνει τη διετία, το μερίδιο πρέπει όμως να ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% (άρθρο 141 Ζ 3 ΚΟ). Εξάλλου, δεν επιτρέπεται να θιγούν οι αξιώσεις που προβάλλουν οι δανειστές που έχουν υποβάλει αιτήσεις διαχωρισμού και αποχωρισμού. Οι δανειστές της πτωχευτικής περιουσίας πρέπει να ικανοποιηθούν πλήρως, ενώ στους πτωχευτικούς δανειστές πρέπει να επιφυλάσσεται κατά βάση ισότιμη μεταχείριση (άρθρο 149f KO). Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται ο περιορισμός των δικαιωμάτων που διαθέτουν οι πτωχευτικοί δανειστές εναντίον των εγγυητών ή των συνοφειλετών του κοινού πτωχευτικού οφειλέτη ή εναντίον όσων είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν το δικαίωμα της αναγωγής εναντίον τους, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του δικαιούχου (άρθρο 151 ΚΟ). Ο αναγκαστικός συμβιβασμός πρέπει να εγκριθεί από την πλειοψηφία των πτωχευτικών δανειστών οι οποίοι είναι παρόντες και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την ημέρα της διεξαγωγής της συνεδρίασης με αντικείμενο τον αναγκαστικό συμβιβασμό. Επιπροσθέτως, το συνολικό ποσό των απαιτήσεων των συμφωνούντων δανειστών πρέπει να ισούται τουλάχιστον με τα τρία τέταρτα του συνολικού ποσού των απαιτήσεων των δανειστών οι οποίοι είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης συνεδρίασης (άρθρο 147 παράγραφος 1 KO).

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Εάν εν συνεχεία ο αναγκαστικός συμβιβασμός επιβεβαιωθεί από το δικαστήριο, ο κοινός πτωχευτικός οφειλέτης απαλλάσσεται έναντι των πτωχευτικών δανειστών από τις εναπομένουσες οφειλές του οι οποίες υπερβαίνουν το μερίδιο (άρθρο 156 KO).

  Διαδικασία διευθέτησης οφειλών

  Εάν στο πλαίσιο της διαδικασίας διευθέτησης των οφειλών δεν επιτυγχάνεται κανένας αναγκαστικός συμβιβασμός, ρευστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Μια περαιτέρω δυνατότητα απαλλαγής από τις οφειλές είναι η κατάρτιση ενός χρονοδιαγράμματος πληρωμών ή, επικουρικά, μιας διαδικασίας καταβολής εισφορών. Στην περίπτωση του χρονοδιαγράμματος πληρωμών πρόκειται για μια ειδική μορφή αναγκαστικού συμβιβασμού. Οι κύριες διαφορές είναι η απουσία του νόμιμου ελάχιστου μεριδίου και η επέκταση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου πληρωμής σε μια επταετία. Για να γίνει αποδεκτό το χρονοδιάγραμμα πληρωμών, απαιτείται να συγκεντρωθεί η ίδια πλειοψηφία δανειστών όπως και στην περίπτωση του αναγκαστικού συμβιβασμού και του συμβιβασμού.

  Εάν οι δανειστές δεν συμφωνήσουν με το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, το δικαστήριο υποχρεούται να αποφασίσει επί της αιτήσεως του οφειλέτη για την εφαρμογή της διαδικασίας καταβολής εισφορών με απαλλαγή από τις εναπομένουσες οφειλές (άρθρο 200 παράγραφος 1 ΚΟ). Στο σημείο αυτό δεν απαιτείται η έγκριση των δανειστών. Καταρχήν συνεισφέρεται εκείνο το μέρος του εισοδήματος το οποίο υπόκειται σε κατάσχεση. Ο οφειλέτης είναι υποχρεωμένος να εκχωρήσει τις αντίστοιχες (μισθολογικές) απαιτήσεις επί μια επταετία σε έναν καταπιστευματοδόχο των δανειστών. Η διαδικασία αποδεικνύεται επιτυχής εάν ο οφειλέτης κατορθώνει χρησιμοποιώντας το προϊόν από τη ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας και από τις συνεισφορές να ικανοποιήσει επί μια τριετία τουλάχιστον ποσοστό 50% ή μέσα σε μία επταετία τουλάχιστον ποσοστό 10% των απαιτήσεων των δανειστών. Στις περιπτώσεις αυτές, το δικαστήριο κηρύσσει τη λήξη της διαδικασίας καταβολής εισφορών και διακηρύσσει την απαλλαγή από τις εναπομένουσες οφειλές (άρθρο 213 ΚΟ). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος των πληρωμών μέσα σε μια επταετία, το δικαστήριο είναι σε θέση εφαρμόζοντας την αρχή της επιείκειας να διακηρύξει παρόλα αυτά την απαλλαγή από τις εναπομένουσες οφειλές, να αναστείλει την έκδοση της απόφασης ή να παρατείνει την εφαρμογή της διαδικασίας καταβολής εισφορών το ανώτατο επί μια τριετία.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Διαδικασία συμβιβασμού

  Εάν ο οφειλέτης βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμών ή είναι υπερχρεωμένος (βλ. σχετικά προηγουμένως σχετικά με την ερώτηση 1) ή εάν απειλείται να περιέλθει στην κατάσταση αδυναμίας πληρωμών, τότε δύναται να υποβάλει την αίτηση κίνησης του συμβιβασμού. Στην αίτηση συμβιβασμού είναι υποχρεωμένος να επισυνάψει πολυάριθμα δικαιολογητικά (πίνακα περιουσιακών στοιχείων, κατάλογο δανειστών και οφειλετών, ισολογισμούς των τριών τελευταίων ετών, πρόταση συμβιβασμού κ.λπ.). Εκτός από την καλή πίστη του οφειλέτη, απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεκτός ο συμβιβασμός είναι η υποβολή πρότασης να καταβληθεί το ελάχιστο νόμιμο μερίδιο και συγκεκριμένα να εξοφληθεί το 40% των απαιτήσεων των δανειστών μέσα σε μία διετία από την αποδοχή του συμβιβασμού.

  Ο συμβιβασμός πρέπει κατά κανόνα να γίνει αποδεκτός εντός προθεσμίας 90 ημερών από την κίνηση της αντίστοιχης διαδικασίας (άρθρο 67 παράγραφος 1 Z 2 AO). Η απαιτούμενη πλειοψηφία είναι αντίστοιχη με την πλειοψηφία που απαιτείται για τον αναγκαστικό συμβιβασμό (βλ. προηγουμένως). Ο συμβιβασμός απαιτείται να εγκριθεί από το δικαστήριο. Η απόφαση σχετικά με την έγκριση ανακοινώνεται δημοσίως στη βάση των στοιχείων που τηρούνται για την αφερεγγυότητα (άρθρο 49 παράγραφος 3 AO).

  Τρεις δυνατότητες υπάρχουν στην τελική φάση διαδικασίας: η ακύρωση της διαδικασίας χωρίς επιτήρηση του οφειλέτη, η ακύρωση με επιτήρησή του από τον αρμόδιο για τη διαχείριση των υποθέσεων ή η συνέχιση της διαδικασίας του συμβιβασμού με επιτήρηση από τον σύνδικο του συμβιβασμού.

  9. Ποιοι όροι ισχύουν για τη διαδικασία της εκκαθάρισης;

  Τα πράγματα που ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία ρευστοποιούνται από τον σύνδικο κατά βάση εξωδικαστικά, ιδίως με προσφυγή στη διαδικασία της ελεύθερης πώλησης. Μόνο κατ’εξαίρεση, όταν αυτό αποφασίζεται από το Πτωχευτικό Δικαστήριο, έπειτα από αίτηση του συνδίκου, ακολουθείται η διαδικασία του δικαστικού εκπλειστηριασμού, με βάση τον Κώδικα Αναγκαστικής Εκτέλεσης.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Όταν λαμβάνει σημαντικά μέτρα, ο σύνδικος είναι υποχρεωμένος να ζητήσει προηγουμένως τη γνώμη της ομάδας δανειστών (άρθρο 114 παράγραφος 1 ΚΟ). Επιπλέον, ο σύνδικος είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει τη διενέργεια ορισμένων δικαιοπραξιών, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 100. 000 ευρώ στο πτωχευτικό δικαστήριο, τουλάχιστον οκτώ ημέρες νωρίτερα. Το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει τη διενέργεια των πράξεων αυτών (άρθρο 116 ΚΟ: σύναψη συμβιβασμών, αναγνώριση επίμαχων αξιώσεων διαχωρισμού, αποχωρισμού και συμψηφισμού και επίμαχων απαιτήσεων επί της πτωχευτικής περιουσίας, κατάθεση αγωγών ένστασης κ.λπ.). Για ορισμένες δικαιοπραξίες απαιτείται η έγκριση από την ομάδα δανειστών και από το πτωχευτικό δικαστήριο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξία τους (άρθρο 117 ΚΟ).

  Η ομάδα των δανειστών μπορεί να λάβει την απόφαση, με την έγκριση του πτωχευτικού δικαστηρίου, να εγκαταλείψει στην ελεύθερη διακριτική ευχέρεια του κοινού πτωχευτικού οφειλέτη εκείνες τις απαιτήσεις η είσπραξη των οποίων δεν εμφανίζεται προσηκόντως τελεσφόρα αλλά και στην περίπτωση πραγμάτων ασήμαντης αξίας (άρθρο 119 παράγραφος 5 ΚΟ).

  Οι πτωχευτικοί δανειστές πρέπει να ικανοποιούνται χωρίς να λαμβάνεται ουδόλως υπόψη η φάση στην οποία βρίσκεται η διαδικασία, ευθύς μόλις έχουν εξακριβωθεί οι αξιώσεις τους και είναι καταβλητέες (άρθρο 124 παράγραφος 1 ΚΟ). Σε περίπτωση που δεν επαρκεί η πτωχευτική περιουσία προς εκπλήρωση των πτωχευτικών απαιτήσεων, ο σύνδικος είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει το γεγονός αυτό αμέσως στο πτωχευτικό δικαστήριο και να αναστείλει την ικανοποίηση των πτωχευτικών δανειστών. Στην περίπτωση αυτή γίνεται μια "πτώχευση εντός της πτωχεύσεως" (άρθρο 124a KO).

  Η ικανοποίηση των πτωχευτικών δανειστών μπορεί να αρχίσει μόνο μετά την γενική ημερομηνία που έχει καθοριστεί για τον έλεγχο των απαιτήσεων. Ο σύνδικος οφείλει κατά βάση να προβεί στη διανομή έπειτα από συνεννόηση με την ομάδα των δανειστών και ανάλογα με την έγκριση που έδωσε το πτωχευτικό δικαστήριο στο προτεινόμενο σχέδιο διανομής (άρθρα 128-130 KO). Ιδιαίτεροι κανόνες ισχύουν για την αντιμετώπιση των επίμαχων (άρθρο 131 ΚΟ) και των καθυστερημένα αναγγελθεισών απαιτήσεων (άρθρο 134 ΚΟ) καθώς και για τους πτωχευτικούς δανειστές, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα δανειστές απαιτήσεων αποχωρισμού (άρθρο 132 ΚΟ).

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  10. Ποιοι όροι ισχύουν για τη λήψη της διαδικασίας;

  Πτωχευτική διαδικασία

  Η πτωχευτική διαδικασία αίρεται, σε περίπτωση που αποδεικνύεται στο πτωχευτικό δικαστήριο η διενέργεια της τελικής διανομής, στην περίπτωση που επέρχεται αναγκαστικός συμβιβασμός (άρθρο 139 παράγραφος 1 ΚΟ) , εάν ο συμβιβασμός αυτός επιβεβαιώνεται τελεσίδικα και εάν οι αξιώσεις των δανειστών διαχωρισμού, αποχωρισμού και των πτωχευτικών δανειστών ικανοποιούνται ή διασφαλίζονται (άρθρο 157 παράγραφος 1 ΚΟ). Η πτώχευση πρέπει επίσης να αίρεται όταν επιβεβαιώνεται τελεσίδικα το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών (άρθρο 196 παράγραφος 1 ΚΟ) ή όταν κινείται τελεσίδικα η διαδικασία καταβολής εισφορών (άρθρο 200 παράγραφος 4 ΚΟ).

  Η πτώχευση πρέπει εξάλλου να αίρεται επίσης, εάν συμφωνούν με την άρση όλοι οι δανειστές της πτωχευτικής περιουσίας και της πτώχευσης (άρθρο 167 παράγραφος 1 ΚΟ) ή εάν κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας διαπιστώνεται ότι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη των δαπανών της πτωχευτικής διαδικασίας (άρθρο 166 ΚΟ).

  Η τελεσίδικη άρση της πτώχευσης έχει ιδίως τις εξής επιπτώσεις:

  - Ο πρώην κοινός πτωχευτικός οφειλέτης αποκτά εκ νέου την πλήρη εξουσία διάθεσής του επί των περιουσιακών του στοιχείων (άρθρο 59 ΚΟ) , οι εξουσίες του συνδίκου λήγουν.

  - Ο πρώην κοινός πτωχευτικός οφειλέτης αποκτά εκ νέου την απεριόριστη ενεργητική και παθητική εξουσία διεξαγωγής δικών. Στις εκκρεμείς δίκες συντελείται η νόμιμη μεταβολή του διαδίκου από την πτωχευτική περιουσία στον πρώην κοινό πτωχευτικό οφειλέτη.

  - Οι πτωχευτικοί δανειστές έχουν πλέον εκ νέου τη δυνατότητα να προβούν χωρίς κανέναν περιορισμό σε εκτέλεση στρεφόμενη κατά του πρώην κοινού πτωχευτικού οφειλέτη, για να εισπράξουν το μέρος της απαίτησής τους που υπερβαίνει το πτωχευτικό μερίδιο.

  Σε ορισμένους τομείς εξακολουθούν να ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί για τον κοινό πτωχευτικό οφειλέτη να εκμεταλλευθεί και πάλι κάποια επιχείρηση. Οι περιορισμοί αυτοί είναι διοικητικού χαρακτήρα (π.χ. με βάση τον Κώδικα Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων) ή επαγγελματικής μορφής (π.χ. με βάση τον Κώδικα περί Δικηγόρων). Σε περίπτωση που έχουν προκληθεί στους δανειστές εκ προθέσεως ζημίες, απειλείται η επιβολή ποινικών κυρώσεων.

  Διαδικασία συμβιβασμού

  Η άρση της διαδικασίας έχει ως αποτέλεσμα τη λήξη των περιορισμών που επιβάλλονται στην ελευθερία χειρισμού του οφειλέτη στα θέματα του συμβιβασμού.  « Πτώχευση - Γενικές Πληροφορίες | Αυστρία - Γενικές Πληροφορίες »

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Τελευταία ενημέρωση: 28-04-2005

 •  
  • Κοινοτικό δίκαιο
  • Διεθνές δίκαιο

  • Βέλγιο
  • Βουλγαρία
  • Τσεχία
  • Δανία
  • Γερµανία
  • Εσθονία
  • Ιρλανδία
  • Ελλάδα
  • Ισπανία
  • Γαλλία
  • Ιταλία
  • Κύπρος
  • Λεττονία
  • Λιθουανία
  • Λουξεµβούργο
  • Ουγγαρία
  • Μάλτα
  • Κάτω Χώρες
  • Αυστρία
  • Πολωνία
  • Πορτογαλία
  • Ρουμανία
  • Σλοβενία
  • Σλοβακία
  • Φινλανδία
  • Σουηδία
  • Ηνωµένο Βασίλειο