Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αυτόματη διαδικασία > Ηνωµένο Βασίλειο