Europese Commissie > EJN > Toepasselijk recht > Portugal

Laatste aanpassing: 05-12-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Toepasselijk recht - Portugal

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

I. DE BRONNEN VAN HET GELDEND RECHT I.
I.1. De nationale regels I.1.
I.2. Multilaterale internationale verdragen I.2.
I.3. Belangrijke bilaterale verdragen I.3.
II. DE TOEPASSING VAN IPR-REGELS (HET CONFLICTENRECHT) II.
II.1. Verplichting van de rechter om het conflictenrecht ambtshalve toe te passen II.1.
II.2. Renvoi (verwijzing) II.2.
II.3. Wijziging aanknopingspunt II.3.
II.4. Uitzonderingen op de normale toepassing van het conflictenrecht II.4.
II.5. Het bewijs van buitenlands recht II.5.
III. CONFLICTREGELS III.
III.1. Contractuele verbintenissen en rechtshandelingen III.1.
III.2. Niet contractuele verbintenissen III.2.
III.3. Personeel statuut en burgerlijke staat (naam, woonplaats en handelingsbekwaamheid) III.3.
III.4. Vaststelling van afstamming, inclusief adoptie III.4.
III.5. Huwelijk, ongehuwde koppels, partnerschappen, echtscheiding, scheiding van tafel en bed, onderhoudsverplichtingen III.5.
III.6. Huwelijksvermogensrecht III.6.
III.7. Testament en erfrecht III.7.
III.8. Onroerende goederen III.8.
III.9. Insolventie III.9.

 

I. DE BRONNEN VAN HET GELDEND RECHT

I.1. De nationale regels

Het Portugese internationaal privaatrecht is gebaseerd op wetteksten die zijn uitgevaardigd door de daartoe bevoegde instanties - m.a.w. op door de bevoegde overheidsinstanties vastgestelde dwingende bepalingen die algemene criteria ter regeling van specifieke gevallen bevatten. Deze bepalingen zijn neergelegd in teksten die de werkingssfeer en het doel ervan vastleggen.

Gewoonterecht (rechtsregels ontstaan uit bestendige sociale gebruiken waaromtrent een overtuiging bestaat wat betreft het bindend karakter ervan) vormt volgens het Portugese burgerlijk wetboek geen directe rechtsbron. Op bepaalde gebieden en met name in het internationaal publiekrecht is het gewoonterecht echter nog steeds een belangrijke rechtsbron.

Rechtsleer (wetenschappelijke juridische werken) en rechtspraak (het geheel van rechterlijke beslissingen) worden in Portugal in het algemeen niet als rechtsbronnen aangemerkt, ofschoon wordt erkend dat zij belangrijk zijn voor de ontwikkeling en de toepassing van wetgeving. Arresten van het Grondwettelijk Hof, die voor iedereen bindend zijn, zijn echter wel een echte bron van recht.

I.2. Multilaterale internationale verdragen

Zie de volledige lijst van verdragen op de Portugese contactpagina van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken op http://www.redecivil.mj.pt/ português.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

I.3. Belangrijke bilaterale verdragen

Zie de volledige lijst van verdragen op de Portugese contactpagina van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken op http://www.redecivil.mj.pt/ português.

II. DE TOEPASSING VAN IPR-REGELS (HET CONFLICTENRECHT)

II.1. Verplichting van de rechter om het conflictenrecht ambtshalve toe te passen

De rechter is verplicht na te gaan of er conflictregels moeten worden toegepast, ook als de partijen geen beroep doen op buitenlands recht.

Op bepaalde gebieden, met name in de contractuele sfeer, kunnen de partijen echter zelf het toepasselijke recht aanwijzen. Dat betekent dat de partijen vrij het buitenlandse materiële recht kunnen aanwijzen dat op hun specifieke relatie van toepassing is. In het geval van een dergelijke rechtskeuze worden de conflictregels niet toegepast.

II.2. Renvoi (verwijzing)

Is renvoi toegestaan in het Portugese internationaal privaatrecht en, zo ja, in welke mate kan het toepasselijke buitenlandse recht verwijzen naar het nationale recht of naar het recht van een derde land?

In het Portugese recht geldt het algemene beginsel dat, behoudens andersluidende bepaling, het door de conflictregels aangewezen buitenlandse recht wordt toegepast; deze aanwijzing heeft alleen betrekking op voorschriften die gezien hun inhoud of juridische functie het in de conflictregels bedoelde instituut regelen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Ondanks dit beginsel staat het Portugese recht renvoi toe wanneer het door de nationale conflictregels aangewezen buitenlandse recht niet kan worden toegepast omdat het zelf verwijst naar een ander rechtsstelsel: dat kan het Portugese recht zijn of het recht van een derde land.

Indien het internationaal privaatrecht van het door de Portugese conflictregels aangewezen recht verwijst naar het recht van een ander land en indien dat recht zich daartegen niet verzet, moet dus het laatstbedoelde recht worden toegepast.

Renvoi moet ook worden toegestaan wanneer er niet drie maar vier of meer rechtsstelsels in het spel zijn, mits alle betrokken rechtsstelsels een bepaald rechtsstelsel aanwijzen als het meest geschikte rechtsstelsel voor de behandeling van een internationaal privaatrechtelijke zaak.

Deze regeling geldt niet indien het door het Portugese internationaal privaatrecht aangewezen recht het personele recht van de betrokkene is (in Portugal wordt onder personeel recht verstaan het recht van het land waarvan de betrokkene de nationaliteit heeft) en de betrokkene zijn gewone verblijfplaats in Portugal heeft of in een land waarvan de conflictregels diens nationale recht aanwijzen als toepasselijk recht.

De bovenstaande regeling zal echter toch worden toegepast op voogdij en toezicht, op de vermogensrechtelijke betrekkingen tussen echtgenoten, op ouderlijk gezag, op de betrekkingen tussen adoptieouders en geadopteerde kinderen, alsook op erfenissen wanneer het door de conflictregels aangewezen recht verwijst naar het recht van de plaats waar de betrokken onroerende goederen zijn gelegen en dat laatste recht de toepasselijkheid aanvaardt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

II.3. Wijziging aanknopingspunt

Wat gebeurt er wanneer het aanknopingspunt wijzigt, bv. in het geval van overdracht van roerende goederen?

Met behulp van het in de wet vastgestelde aanknopingspunt wordt bepaald welk recht het meest geschikt is voor de behandeling van de betrokken juridische zaak.

Het aanknopingspunt kan variabel of vast zijn, afhankelijk van het feit of het al dan niet kan worden gewijzigd. Voorbeelden van variabele aanknopingspunten zijn: nationaliteit, woonplaats, de plaats waar roerende goederen zich bevinden of het hoofdkantoor van een rechtspersoon. Een voorbeeld van een vast aanknopingspunt is de plaats waar een onroerend goed is gelegen of de plaats waar een rechtshandeling heeft plaatsgevonden.

Wanneer de conflictregel op een variabel aanknopingspunt is gebaseerd, bepaalt hij meestal op welk ogenblik dit aanknopingspunt in aanmerking moet worden genomen.

Een wijziging van het betrokken aanknopingspunt kan leiden tot de achtereenvolgende toepassing van onderscheiden rechtsstelsels (het zogeheten conflit mobile).

In dergelijke gevallen geldt de regel dat de toepassing van het nieuwe statuut (bv. de nieuwe plaats waar het roerende goed zich bevindt of het nieuwe personele statuut) geen afbreuk mag doen aan de voorheen verworven rechten.

Een aantal variabele aanknopingspunten kunnen inhoudelijk worden gewijzigd op initiatief van de partijen, die aldus tot op zekere hoogte het toepasselijke recht kunnen kiezen. Om misbruiken bij overdrachten te voorkomen, is in het Portugese recht het begrip wetsontduiking ingevoerd: bij de toepassing van conflictregels zal geen rekening worden gehouden met feitelijke of juridische situaties die in het leven zijn geroepen met het frauduleuze opzet te ontsnappen aan de toepassing van de wet die anders wel zou zijn toegepast; m.a.w. de sanctie voor wetsontduiking is de toepassing van juist die bepalingen die met fraudeleus opzet opzij werden geschoven.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

II.4. Uitzonderingen op de normale toepassing van het conflictenrecht

Kunnen rechters de toepassing van buitenlands recht weigeren wanneer het in strijd is met de internationale openbare orde?

Ja. Het door conflictregels aangewezen buitenlandse recht wordt niet toegepast wanneer deze toepassing in strijd zou zijn met de in Portugal geldende fundamentele beginselen van de internationale openbare orde.

Deze beginselen zijn de juridische, politieke, ethische, sociale, economische en religieuze grondslagen van de maatschappij die ze heeft aangenomen en vormen ook een onderscheidend kenmerk van die maatschappij. Deze beginselen, die van bijzonder belang zijn, mogen niet worden miskend of geschonden door de toepassing van buitenlands recht dat daarmee op ontoelaatbare wijze in strijd is.

Indien een bijzondere regel van buitenlands recht niet mag worden toegepast wegens strijdigheid met de openbare orde, moet de overeenkomstige algemene regel van dat recht worden toegepast; de lex fori (d.w.z. het recht van land van de rechter die de zaak behandelt) wordt slechts toegepast wanneer de toepassing van buitenlands recht absoluut onmogelijk is.

II.5. Het bewijs van buitenlands recht

Wat is de rol van de rechter en de partijen?

In het Portugese rechtsstelsel wordt het buitenlandse recht als recht behandeld en niet als feit.

Overeenkomstig het Portugese recht moet de partij die een beroep doet op buitenlands recht het bestaan en de inhoud ervan bewijzen, hoewel de rechter ambtshalve informatie over dat recht moet inwinnen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Deze verplichting ambtshalve informatie in te winnen geldt ook voor de rechter die een beslissing moeten nemen op basis van buitenlands recht wanneer geen enkele partij een beroep heeft gedaan op dat recht of wanneer de tegenpartij het bestaan en de inhoud ervan heeft erkend of daartegen geen bezwaar heeft gemaakt.

Welk bewijs wordt aanvaard?

Aangezien in de wet geen specifiek soort bewijs is voorgeschreven, kan de partij of de rechter elk geschikt bewijs gebruiken (bv. deskundigenbewijs of schriftelijk bewijs).

Wat is het gevolg indien de inhoud van het buitenlandse recht niet is bewezen?

Indien de inhoud van het toepasselijke buitenlandse recht niet kan worden vastgesteld, wordt het subsidiair toepasselijke recht toegepast; dezelfde procedure moet worden gevolgd wanneer het niet mogelijk is de feitelijke of juridische aanknopingspunten voor de toepasselijkheid van dat eerstbedoelde recht vast te stellen.

Indien er geen subsidiaire aanknopingspunten kunnen worden vastgesteld of indien de inhoud van het subsidiair toepasselijke recht niet kan worden vastgesteld, moet de rechter het gemene recht van Portugal toepassen.

III. CONFLICTREGELS

III.1. Contractuele verbintenissen en rechtshandelingen

Het Verdrag van Rome van 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst is sinds 1 september 1994 in Portugal van kracht. Dat verdrag is van toepassing op na de inwerkingtreding ervan aangegane verbintenissen in gevallen waarin uit het recht van verschillende landen moet worden gekozen.

In dat verdrag is het beginsel neergelegd dat de partijen kunnen kiezen welk recht op hun overeenkomst of een onderdeel daarvan moet worden toegepast. De partijen kunnen te allen tijde overeenkomen hun overeenkomst aan een ander recht te onderwerpen. De keuze van een buitenlands recht laat echter, wanneer alle overige elementen van het geval op het tijdstip van de keuze met een enkel land zijn verbonden, onverlet de dwingende bepalingen van het recht van dat land.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien geen rechtskeuze is gedaan, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het land waarmee zij het nauwst verbonden is.

Om dit aanknopingspunt vast te stellen, moet met alle omstandigheden van het betrokken geval rekening worden gehouden (de verblijfplaats of het hoofdkantoor van de partijen, het hoofdbestuur, de hoofdvestiging of de vestiging die de betrokken prestatie moet verrichten, het land waar het betrokken onroerende goed is gelegen, het land waar de vervoerder zijn hoofdvestiging heeft, de taal van de overeenkomst, het voorwerp van de overeenkomst en de plaats van uitvoering, de nationaliteit van de overeenkomstsluitende partijen, enz.).

III.2. Niet contractuele verbintenissen

Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

In het algemeen wordt in het Portugese burgerlijk wetboek bepaald dat aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (d.w.z. aansprakelijkheid wegens een opzettelijke en onwettige inbreuk op de rechten van een ander of op de voorschriften ter bescherming van de belangen van derden, of wegens gevaarlijke activiteiten of gedragingen die rechtmatig kunnen zijn maar toch schade aan derden veroorzaken) wordt beheerst door het recht van het land waar de handeling die de schade voornamelijk heeft veroorzaakt, heeft plaatsgevonden. In het geval van aansprakelijkheid wegens nalaten is het toepasselijke recht het recht van de plaats waar de aansprakelijke persoon had moeten handelen.

In het door de conflictregels aangewezen recht worden de gronden voor en de gevolgen van de verplichting tot schadeloosstelling vastgesteld.

Ongerechtvaardigde verrijking

Volgens het Portugese burgerlijk wetboek wordt ongerechtvaardigde verrijking (vermogensverschuiving ten nadele van een persoon zonder voldoende rechtsgrond) beheerst door het recht op basis waarvan de vermogensverschuiving ten voordele van de verrijkte partij heeft plaatsgevonden.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

In het door de conflictregels aangewezen recht worden de gronden voor en de inhoud en de gevolgen van deze ongerechtvaardigde verrijking vastgesteld.

Zaakwaarneming (negotiorum gestio)

Zaakwaarneming (een persoon die andermans belang behartigt, in het belang en namens die ander, zonder daartoe gemachtigd te zijn) wordt beheerst door het Haags Verdrag van 14 mei 1978 betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging.

III.3. Personeel statuut en burgerlijke staat (naam, woonplaats en handelingsbekwaamheid)

Overeenkomstig de in het Portugese burgerlijk wetboek neergelegde conflictregels wordt het personeel statuut in het algemeen beheerst door het personele recht van de betrokken personen, d.w.z. door het recht van het land waarvan de betrokkene de nationaliteit heeft, of in het geval van een staatloze het recht van diens gewone verblijfplaats (een meerderjarige) of van diens wettelijke woonplaats (een minderjarige of een onbekwaamverklaarde). Wanneer een persoon geen gewone verblijfplaats heeft, is het personele recht het recht van de gelegenheidsverblijfplaats, of wanneer deze niet kan worden vastgesteld het recht van de plaats waar de betrokken persoon zich op het relevante tijdstip bevindt.

Het personele recht voor rechtspersonen is het recht van de staat waar hun hoofdkantoor daadwerkelijk is gevestigd. De verplaatsing van het hoofdkantoor van het ene land naar het andere heeft niet het verlies van rechtspersoonlijkheid tot gevolg, wanneer de rechtsstelsels van beide landen op dit punt overeenstemmen. De fusie van entiteiten met een onderscheiden personeel recht wordt beheerst door de personele rechtsstelsels van de betrokken entiteiten.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het personele recht van internationale rechtspersonen is het in de oprichtingsakte of de statuten aangewezen recht. Indien er geen recht is aangewezen, is het recht van het land waar het hoofdkantoor is gevestigd van toepassing.

III.4. Vaststelling van afstamming, inclusief adoptie

Deze kwesties worden geregeld in het Portugese burgerlijk wetboek.

In de regel is op dat gebied het personele recht van de betrokken partijen van toepassing.

De vaststelling van afstamming wordt beheerst door het personele recht van elk van de ouders op het moment van afstamming. Bij een kind van een gehuwde vrouw, wordt de vaststelling van het vaderschap beheerst door het recht van de gemeenschappelijke nationaliteit van de moeder en haar echtgenoot; bij gebreke daarvan is het recht van toepassing van het land waar de echtgenoten hun gemeenschappelijke gewone verblijfplaats hebben, en bij gebreke daarvan is het personele recht van het kind van toepassing. In deze context is het doorslaggevende tijdstip dat van de geboorte van het kind of dat van de ontbinding van het huwelijk, indien deze vroeger plaatsvindt.

De betrekkingen tussen ouders en kinderen worden beheerst door het gemeenschappelijke nationale recht van de ouders, of bij gebreke daarvan, door het recht van het land waar de ouders hun gemeenschappelijke gewone verblijfplaats hebben. Indien de ouders niet in hetzelfde land hun gewone verblijfplaats hebben, dan is het personele recht van het kind van toepassing. Indien afstamming slechts ten aanzien van één ouder is vastgesteld, is het personele recht van die ouder van toepassing; indien een van de ouders is overleden, is het personele recht van de overlevende ouder van toepassing.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De vaststelling van een adoptierelatie wordt beheerst door het personele recht van de adoptieouder. In het geval van adoptie door een gehuwd koppel, of indien het adoptiekind het kind is van de echtgeno(o)t(e) van de adoptieouder, is het gemeenschappelijke nationale recht van de ouders van toepassing, of bij gebreke daarvan het recht van het land waar de ouders hun gemeenschappelijke gewone verblijfplaats hebben. Indien de ouders niet in hetzelfde land hun gewone verblijfplaats hebben, dan is het recht van toepassing van het land waarmee het gezinsleven van de adoptieouders het nauwst verbonden is. De betrekkingen tussen de adoptieouder en het adoptiekind, en tussen het adoptiekind en het oorspronkelijke gezin, worden beheerst door het personele recht van de adoptieouder.

Indien het op de betrekkingen tussen het adoptiekind en zijn/haar ouders toepasselijke recht het instituut adoptie niet kent of indien het geen adoptie toestaat in de gezinsomstandigheden waarin het te adopteren kind zich bevindt, mag er geen adoptie plaatsvinden.

Indien het kind krachtens zijn personele recht moet toestemmen in de adoptie, moet dit vereiste in acht worden genomen. Hetzelfde geldt voor het vereiste van toestemming van een derde met wie de betrokken persoon familiale of voogdijbanden heeft, voor zover dat door het op die derde toepasselijke recht is voorgeschreven.

Het recht dat de betrekkingen tussen ouders en kinderen beheerst, is vooral van belang voor de regeling van het ouderlijk gezag. In het Haags Verdrag van 5 oktober 1961 betreffende de bevoegdheid der autoriteiten en de toepasselijke wet inzake de bescherming van minderjarigen (dat van toepassing is wanneer de minderjarige zijn gewone verblijfplaats heeft in een land dat partij is bij dit verdrag) is echter bepaald dat het ouderlijk gezag wordt beheerst door het recht van het land waarvan het minderjarige kind de nationaliteit heeft. Dus wanneer dit verdrag geldt, is het burgerlijk wetboek slechts in zeer beperkte mate van toepassing (het wordt bijvoorbeeld toegepast voor de vaststelling van de wettelijke woonplaats van het minderjarige kind).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Daarnaast wordt in de Overeenkomst van München inzake het recht dat van toepassing is op geslachtsnamen en voornamen bepaald dat de gevolgen van afstamming voor de naam van het kind worden beheerst door het recht van het land waarvan het kind de nationaliteit heeft.

De onderhoudsverplichting jegens het kind wordt beheerst door het Haags Verdrag van 24 oktober 1956 nopens de wet welke op alimentatieverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is en door het Haags Verdrag van 2 oktober 1973 inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen, waarbij het laatste verdrag tussen staten die partij zijn bij dit verdrag in de plaats komt van het eerste verdrag.

III.5. Huwelijk, ongehuwde koppels, partnerschappen, echtscheiding, scheiding van tafel en bed, onderhoudsverplichtingen

De formele geldigheid van het huwelijk wordt in Portugal geregeld op grond van het Haags Verdrag van 12 juni 1902 tot regeling der wetsconflicten met betrekking tot het huwelijk. Daar er echter weinig landen door dit verdrag zijn gebonden, neemt het belang ervan af.

Thans worden dus steeds vaker de conflictregels van het Portugese burgerlijk wetboek toegepast.

Echtscheiding en scheiding van tafel en bed vallen onder het Haags Verdrag van 12 juni 1902 tot regeling der wets- en jurisdictieconflicten met betrekking tot de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed. Doch ook bij dit verdrag zijn slechts zeer weinig staten partij, waardoor de praktische betekenis ervan beperkt is.

Bijgevolg worden de conflictregels van het Portugese burgerlijk wetboek steeds vaker toegepast.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Overeenkomstig het burgerlijk wetboek worden de betrekkingen tussen de echtgenoten beheerst door het recht van het land van hun gemeenschappelijke nationaliteit. Als de echtgenoten geen gemeenschappelijke nationaliteit hebben, is het recht van het land waar zij hun gemeenschappelijke gewone verblijfplaats hebben van toepassing, en bij gebreke daarvan het recht van het land waarmee het gezinsleven het nauwst verbonden is.

De onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit familiebetrekkingen (bloedverwantschap, huwelijk, adoptie, aanverwantschap) vallen in beginsel onder het Haags Verdrag van 2 oktober 1973 inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen.

III.6. Huwelijksvermogensrecht

Wat de (personele en financiële) gevolgen van het huwelijk betreft, geldt in Portugal het Haags Verdrag van 17 juli 1905 betreffende de wetsconflicten met betrekking tot de gevolgen van het huwelijk ten opzichte van de rechten en verplichtingen der echtgenoten in hun persoonlijke betrekkingen en ten opzichte van hun goederen. Het belang van dit verdrag is echter beperkt omdat slechts een gering aantal landen erdoor is gebonden. Er moet ook worden opgemerkt dat dit verdrag in strijd is met het grondwettelijke beginsel van de gelijkheid van echtgenoten omdat het voorziet in de keuze van het recht van het land waarvan de echtgenoot de nationaliteit heeft. Dit verdrag kan in Portugal dan ook niet onverkort worden toegepast.

Bijgevolg worden de gevolgen van het huwelijk in de regel beheerst door het recht dat wordt aangewezen door de conflictregels van het Portugese burgerlijk wetboek.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

III.7. Testament en erfrecht

In het Portugese burgerlijk wetboek wordt bepaald welk recht van toepassing is op erfopvolging.

In de regel is het personele recht van de overledene van toepassing op de erfopvolging. Dit recht regelt ook de bevoegdheden van de beheerder van de nalatenschap en de executeur-testamentair. Dit personele recht is in beginsel het recht van het land waarvan de betrokkene de nationaliteit heeft.

Het Haags Verdrag van 2 oktober 1973 inzake het internationale beheer over nalatenschappen is in Portugal van kracht. Doch aangezien er zeer weinig landen partij zijn bij dat verdrag, wordt het uiterst zelden toegepast.

Wat de formele aspecten betreft, geldt in Portugal het Verdrag van 26 oktober 1973 betreffende uniforme regels voor de vorm van een internationaal testament.

III.8. Onroerende goederen

Het bezit, de eigendom en andere zakelijke rechten (vruchtgebruik, gebruik en bewoning, timesharing, bouwrechten en erfdienstbaarheden) worden beheerst door het recht van het land waar het betrokken goed zich bevindt. Deze regel geldt zowel voor roerende als voor onroerende goederen.

In beginsel worden de feiten die ten grondslag liggen aan de vestiging, de overdracht, de wijziging of het tenietgaan van zakelijke rechten beheerst door het recht dat geldt op het tijdstip dat deze handelingen plaatsvinden.

Wanneer er meerdere rechtsstelsels na elkaar moeten worden toegepast, geldt het beginsel van de inachtneming van verworven rechten.

III.9. Insolventie

Bij de Portugese gerechten aanhangig gemaakte insolventieprocedures of saneringsprocedures betreffende schuldenaars met vestiging of statutaire zetel in Portugal, hebben niet alleen betrekking op de activa in Portugal maar ook op die in het buitenland. In deze gevallen zijn de Portugese gerechten bevoegd en zullen zij het Portugese procesrecht en het Portugese materiële recht toepassen.

Voor zakelijke rechten op activa van de failliete boedel of op activa van de onderneming die aan een saneringsprocedure is onderworpen, geldt echter het op de zakelijke rechten toepasselijke recht, namelijk het recht van de plaats waar de betrokken goederen zich bevinden.

In beginsel beheerst het recht van de lidstaat waar de procedure aanhangig is gemaakt de insolventieprocedure en de gevolgen daarvan. In een aantal gevallen geldt echter het recht dat van toepassing is op de betrokken rechten (bv. in het geval van zakelijke rechten en eigendomsvoorbehoud).

Nadere inlichtingen

Verdere informatie is beschikbaar op de volgende websites:

 • http://www.gddc.pt/siii/tratados.html English - français - português - Gabinete de Documentação e Direito Comparado (bureau voor documentatie en rechtsvergelijking);
 • http://www.stj.pt English - français - português - Supremo tribunal de Justiça;
 • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português - tribunal Constitucional;
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministério da Justiça;
 • http://trl.pt/ português - tribunal da Relação de Lisboa (Hof van beroep);
 • http://www.trc.pt/ português - tribunal da Relação de Coimbra;
 • http://www.tre.pt English - français - português - tribunal da Relação de Évora;
 • http://www.trp.pt português - tribunal da Relação do Porto;
 • http://www.pgr.pt/ português - Procuradoria Geral da República ;
 • http://www.itij.mj.pt português - juridische gegevensbanken;
 • http://www.cej.pt/ English - français - português -Centro de Estudos Judiciários (opleidingsinstelling voor Portugese magistraten);
 • http://www.dgsj.pt português - Direcção Geral da Administração da Justiça (met onder andere de contactgegevens en de territoriale bevoegdheid van gerechten en justitieambtenaren);
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (Bureau voor wetgevingsbeleid en planning van het ministerie van Justitie);
 • http://www.dgrn.mj.pt português - Direcção Geral dos Registos e do Notariado (Directoraat-generaal voor de registratie en het notariaat);
 • http://www.asjp.pt/ português - Associação Sindical dos Juízes Portugueses (Beroepsvereniging van Portugese magistraten);
 • http://www.smmp.pt/ português - Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (Beroepsvereniging van leden van het OM);
 • http://www.oa.pt/ português - Ordem dos Advogados (Orde van advocaten);
 • http://www.dr.incm.pt/dr/ português - Base de legislação «on-line» (bevat de regelgeving en akten gepubliceerd na 1 januari 1970 in reeks I van de Diario da República; kosteloze toegang tot de wetgeving gepubliceerd na 1 januari 2000 in reeks I);
 • http://www.solicitador.net/ português - Câmara dos Solicitadores (Kamer van procureurs).

« Toepasselijk recht - Algemene informatie | Portugal - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 05-12-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk