Europa-Kommissionen > ERN > Lovvalgsregler > Polen

Seneste opdatering : 23-11-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Lovvalgsregler - Polen

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

I. Retskilder I.
I.1. National ret I.1.
I.2. Gældende multilaterale internationale aftaler I.2.
I.3. De vigtigste gældende bilaterale aftaler I.3.
II. Anvendelsen af lovvalgsregler II.
II.1. Domstoles forpligtelse til at anvende international privatret II.1.
II.2. Renvoi II.2.
II.3. Lovgivningsskift (le conflit mobile) - konflikt vedrørende overgangen fra en lov til en anden II.3.
II.4. Klausul om grundlæggende retsprincipper (ordre public) og tvingende regler (lois de policeII.4.
II.5. Anvendelse af fremmed ret II.5.
III. Lovvalgsregler III.
III.1. Kontraktlige forpligtelser III.1.
III.2. Forpligtelser uden for kontrakt III.2.
III.3. Retlig status - fysiske personer og juridiske personer III.3.
III.4. Forældreskab, herunder adoption III.4.
III.5. Ægteskab, ugifte par, partnerskaber, skilsmisse, separation, underholdspligt III.5.
III.6. Formueforholdet mellem ægtefæller III.6.
III.7. Arv III.7.
III.8. Ejendomsrettigheder og tingslige rettigheder III.8.
III.9. Konkurs III.9.

 

I. Retskilder

I.1. National ret

Retskilderne for de regler, der vedrører de internationale retsforhold mellem fysiske og juridiske personer, er national ret og internationale aftaler.

Den vigtigste af retskilderne for international privatret i Polen er loven om international privatret af 12. november 1965.

I.2. Gældende multilaterale internationale aftaler

Polen har tiltrådt mange multilaterale aftaler vedrørende lovkonfliktregler, herunder især:

Konventioner om familieret og værgemål:

Haagerkonventionen af 12. juni 1902 om værgemål for mindreårige, Haagerkonventionen af 5. oktober 1961 om myndigheders beføjelser og den lov, der finder anvendelse i forbindelse med beskyttelse af mindreårige, Haagerkonventionen af 17. juli 1905 om fratagelse af borgerrettigheder og lignende beskyttelsesforanstaltninger, Haagerkonventionen af 2. oktober 1973 om den lov, der finder anvendelse på underholdspligt.

Konventioner om arveret:

Haagerkonventionen af 5. oktober 1961 om lovkonflikter i forbindelse med testamentariske dispositioner.

Konventioner om statsborgerskab:

Haagerkonventionen om visse spørgsmål vedrørende lovkonflikter i forbindelse med spørgsmål om statsborgerskab, protokollen om tilfælde af statsløshed og konventionen om gifte kvinders statsborgerskab, åben for undertegnelse i New York den 20. februar 1957.

I.3. De vigtigste gældende bilaterale aftaler

De bilaterale aftaler, Polen har indgået, vedrører retshjælp og retligt samarbejde i civilsager og sager om familieret, arbejdsret og strafferet. Især bør aftalerne med følgende lande nævnes: Algeriet, Belarus, Bulgarien, Cuba, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Den Socialistiske Republik Vietnam, Den Tjekkiske Republik, Estland, Finland, Frankrig, Letland, Libyen, Litauen, Makedonien, Rusland, Rumænien, Serbien og Montenegro, Ukraine, Ungarn, Østrig.

TopTop

II. Anvendelsen af lovvalgsregler

II.1. Domstoles forpligtelse til at anvende international privatret

Ved vurderingen af de retlige forhold og af de faktiske forhold, som er bevist eller vedgået af parterne, anvender domstolene uden videre den lov, der finder anvendelse, uanset om sagens parter eller øvrige deltagere har påberåbt sig denne.

Fremmed ret bør anvendes som ret (og ikke som faktiske omstændigheder) og i overensstemmelse med de vedtagne principper i oprindelseslandet, idet der både tages hensyn til de fremmede retskilder (herunder sædvaneret) og de fremmede fortolkningsprincipper. Dette sker uafhængigt af andre landes anvendelse af polsk ret under lignende omstændigheder i henhold til lovvalgsregler.

II.2. Renvoi

Polen accepterer renvoi-princippet i international privatret, idet anvendelsen heraf i polsk ret dog er begrænset. De polske lovvalgsregler tillader omvendt renvoi. I artikel 4, stk. 1, i loven om international privatret fastsættes det, at hvis bestemte retsforhold i henhold til fremmed ret - såfremt denne i henhold til loven om international privatret er den ret, der finder anvendelse - er underlagt polsk ret, finder polsk ret anvendelse.

Også såkaldt successiv renvoi (viderehenvisning) er tilladt i polsk ret. I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i loven om international privatret er det, hvis det i henhold til fremmed ret - som i henhold til loven om international privatret er den ret, der finder anvendelse - er en anden fremmed ret, der finder anvendelse på de pågældende retsforhold, denne fremmede ret, der finder anvendelse. Ifølge denne bestemmelse kan der kun ske renvoi til retten i det land, der er angivet som det tredje successive land, uanset om der i dette tredje lands lovkonfliktregler henvises til retten i yderligere et land som den ret, der finder anvendelse.

TopTop

II.3. Lovgivningsskift (le conflit mobile) - konflikt vedrørende overgangen fra en lov til en anden

Der opstår lovgivningsskift, hvis parterne ved deres handlinger ændrer sagens omstændigheder således, at lovvalgsreglerne henviser til en anden lov end den, der fandt anvendelse før ændringen af omstændighederne. For eksempel er ejendomsrettigheder og andre tingslige rettigheder i henhold til artikel 24, stk. 1, i loven om international privatret underlagt loven i det land, hvor genstanden for disse rettigheder befinder sig. Når løsøre flyttes fra et land til et andet, ændres retstilstanden (den lov, der finder anvendelse) i det øjeblik, løsøret forlader det land, det forsendes fra. Derved opstår spørgsmålet om, hvilken lov der skal anvendes ved vurderingen af de forskellige elementer af de retsforhold, i forhold til hvilke, den lov, der finder anvendelse, er ændret. Problemet vedrører først og fremmest løsørets forefindelsessted i forbindelse med ejendomsretten til løsøret, men det vedrører også ændringer af statsborgerskab, bopæl, opholdssted eller en juridisk persons registrerede hjemsted.

I loven om international privatret er dette spørgsmål ikke reguleret generelt, men loven indeholder nogle specifikke løsninger. Drejer det sig f.eks. om ejendomsretten til løsøre, er erhvervelse og tab af ejendomsretten samt ændring af indholdet af eller prioriteringen af andre ejendomsrettigheder i henhold til lovens artikel 24, stk. 2, underlagt loven i det land, hvor den pågældende opholdt sig på tidspunktet, hvor de begivenheder, der førte til ovennævnte ændringer, fandt sted.

TopTop

I forbindelse med ikke regulerede tilfælde antages det almindeligvis, at de forhold, der var gældende under den forrige retstilstand, kun ændres i det omfang, det kræves i den nye retstilstand.

II.4. Klausul om grundlæggende retsprincipper (ordre public) og tvingende regler (lois de police)

Artikel 6 i loven om international privatret indeholder en såkaldt klausul om grundlæggende retsprincipper, ifølge hvilken fremmed ret ikke må anvendes, hvis anvendelsen heraf har virkninger, der er i strid med de grundlæggende retsprincipper i Republikken Polens retsorden. Klausulen om grundlæggende retsprincipper kan kun anvendes undtagelsesvist og udelukkende i tilfælde, hvor fremmed ret er i strid med de mest grundlæggende principper i den retsorden, der var gældende på tidspunktet for dommens afsigelse. Før denne klausul kan anvendes, er det derfor nødvendigt ikke kun at tage forskellene mellem indholdet i landets egne bestemmelser og i de udenlandske bestemmelser i betragtning, men vurdere konsekvenserne af disse to retssystemers anvendelse i en specifik situation. Det er nemlig muligt, at anvendelsen af andre retssystemers normer til trods for indbyrdes forskellige bestemmelser kan have lignende konsekvenser og dermed udelukke anvendelsen af artikel 6 i loven om international privatret.

De tvingende regler (lois de police) spiller en rolle, der minder om de grundlæggende retsprincippers. De tvingende regler er særlige retlige normer, der, selv om de ikke kan anvendes i henhold til fori-landets lovvalgsregler, er tæt forbundne med sagen. Det kan dreje sig om fori-landets retlige normer eller et tredjelands. Disse normer er fuldstændigt ufravigelige, og hensigten med dem er, at de skal anvendes på et bestemt retsforhold.

TopTop

Der er ikke i lovvalgsreglerne åbnet mulighed for, at en polsk domstol kan anvende polske retlige normer som tvingende regler i situationer, hvor fremmed ret finder anvendelse. Såvel i den juridiske litteratur som i de domme, der afsiges, går man imidlertid ind for en sådan mulighed.

II.5. Anvendelse af fremmed ret

Konsekvenserne af den direkte anvendelse af fremmed ret i polske civilsager er, at domstolene pålægges at anvende denne i enhver situation, hvor det følger af de retlige normer, der gælder ved bedømmelsen af de omstændigheder, der har betydning for en afgørelse i sagen. Det betyder, at domstolene er forpligtede til at fastslå indholdet af de udenlandske bestemmelser, principperne for deres fortolkning og relevant retspraksis.

III. Lovvalgsregler

III.1. Kontraktlige forpligtelser

Retskilder

I polsk ret er spørgsmålet om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, reguleret ved artikel 25-31 i loven om international privatret. Spørgsmålet om, hvilken lov der finder anvendelse på kontraktlige forpligtelser, er imidlertid også reguleret ved bilaterale og multilaterale aftaler og ved bestemmelserne i national ret til gennemførelse af bestemmelserne om lovkonflikter i sektordirektiverne. Disse bestemmelser går forud for lovbestemmelserne.

Den lov, der finder anvendelse

I bestemmelserne i loven om international privatret indføres parternes frie lovvalg som alment princip. I overensstemmelse med lovens artikel 25, stk. 1, kan parterne anvende den lov, de ønsker, på deres retsforhold i forbindelse med de kontraktlige forpligtelser, hvis denne lov har tilknytning til disse forpligtelser. "At have tilknytning til forpligtelserne" betyder, at der skal være en objektiv forbindelse mellem retsforholdet og den stat, hvis lov er valgt af parterne (i medfør af opfyldelsessted, gennemførelsessted, kontrahenternes bopæl, kontor, osv.). Der er kun frit lovvalg i forbindelse med forpligtelser med et internationalt element, og frit lovvalg kan ikke anvendes, hvis forpligtelserne vedrører fast ejendom (lovens artikel 25, stk. 2).

TopTop

Hvis ikke er truffet aftale om, hvilket lands lov der skal anvendes, indeholder loven en række objektive tilknytningsfaktorer. Anvendelsen af sådanne tilknytningsfaktorer kræver, at visse regler overholdes. F.eks. er forpligtelser i henhold til børskontrakter i overensstemmelse med artikel 28 i loven om international privatret underlagt den lov, der er gældende for børsens registrerede hjemsted, medmindre parterne har truffet et andet valg. Denne bestemmelse gælder tilsvarende for forpligtelser i henhold til kontrakter indgået på handelsmesser. Hvis parternes hjemsted eller bopæl er i samme land, finder i henhold til artikel 26 i loven om international privatret loven i dette land anvendelse (dette gælder ikke, hvis forpligtelserne vedrører fast ejendom). I henhold til artikel 27 i loven om international privatret er forpligtelser i henhold til kontrakter om salg af løsøre, forsyningskontrakter, kontrakter om udførelse af bestemte opgaver, servicekontrakter, agenturkontrakter, kontrakter om forsendelser, speditionskontrakter, fremsendelseskontrakter, opbevaringskontrakter, lagerkontrakter, forsikringskontrakter og kontrakter vedrørende overførsel af ophavsret underlagt loven på det sted, hvor for den part, der er forpligtet til at levere en specifik tjenesteydelse, har bopæl eller hjemsted (forudsat at forpligtelser i henhold til aftaler indgået af en virksomhed i stedet for loven i det land, hvor den pågældende juridiske person har registreret hjemsted, eller den pågældende fysiske person har bopæl, er underlagt loven i det land, hvor virksomhedens registrerede hjemsted findes - artikel 27, stk. 3).

Polsk ret indeholder ikke generelle lovvalgsregler vedrørende forbrugeranliggender svarende til artikel 5 i Rom-konventionen. Hvis sagens omstændigheder ikke henhører under de nationale love til gennemførelse af forbrugerdirektivernes bestemmelser om lovkonflikter, anvendes den lov, der i henhold til de generelle regler for sådanne forpligtelser i forbindelse med grænseoverskridende tvister anvendes på forbrugeranliggender.

TopTop

Når det drejer sig om ensidige dokumenter, anvendes i overensstemmelse med artikel 30 i loven om international privatret tilsvarende lovvalgsreglerne for kontraktlige forpligtelser.

Anvendelsesområde for den lov, der finder anvendelse

Bestemmelserne om kontrakter (og bestemmelserne om ensidige dokumenter) fastsætter bl.a. mulighederne for at udføre specifikke retlige handlinger og de faktorer, der er bestemmende for disse handlingers gyldighed. Forudsætningerne for at kunne udføre retlige handlinger bedømmes imidlertid ud fra retlig status, mens spørgsmålet om, hvilken lov der finder anvendelse i forbindelse hermed, er reguleret separat ved artikel 12 i loven om international privatret.

Desuden indeholder den lov, der finder anvendelse på en retlig handling, specifikke regler for fortolkning af erklæringer om hensigter, betingelser, tidsfrister, kontraktbestemmelser, misligholdelse, metoder og omfang i forbindelse med godtgørelse, ændring, forpligtelsers udløb og overførelse af forpligtelser (ved overdragelse).

III.2. Forpligtelser uden for kontrakt

Retskilder og forholdet mellem dem

I polsk ret er spørgsmålet om, hvilken lov der finder anvendelse på forpligtelser uden for kontrakt, reguleret ved artikel 31 i loven om international privatret. Spørgsmålet om, hvilken lov der finder anvendelse på forpligtelser uden for kontrakt, er imidlertid også reguleret ved bilaterale og multilaterale aftaler og ved bestemmelserne i national ret til gennemførelse bestemmelserne om lovkonflikter i sektordirektiverne. Disse bestemmelser går forud for bestemmelserne i loven om international privatret.

TopTop

Når det gælder den lov, der finder anvendelse på færdselsuheld, går Haagerkonventionen af 1971 om, hvilken lov der finder anvendelse på færdselsuheld (som Polen har tiltrådt), forud for andre bestemmelser.

Inden for rammerne af deres gennemførelse går bestemmelserne til gennemførelse af lovkonfliktbestemmelserne i sektordirektiverne (f.eks. om forbrugerbeskyttelse) også forud for lovens bestemmelser.

Lov, der finder anvendelse

I henhold til artikel 31, stk. 1 og 2, i loven om international privatret er forpligtelser uden for kontrakt reguleret ved loven i det land, hvortil kilden til forpligtelserne kan henføres. Er parterne imidlertid statsborgere i samme land og bosat der, gælder loven i dette land.

III.3. Retlig status - fysiske personer og juridiske personer

Retskilder

I polsk ret er spørgsmålet om, hvilken lov der finder anvendelse på fysiske og juridiske personers rets- og handleevne, reguleret ved artikel 9-11 i loven om international privatret.

Lov, der finder anvendelse

Det grundlæggende princip er beskrevet i artikel 9, stk. 1 og 2, i loven om international privatret. I overensstemmelse med denne bestemmelse er en fysisk persons rets- og handleevne underlagt loven i personens hjemland, mens en juridisk persons rets- og handleevne er underlagt loven i landet, hvor den juridiske person har sit hjemsted. Ved en juridisk persons hjemsted forstås i henhold til loven den adresse, hvor ledelsen (bestyrelsen) har sæde.

Tilknytningsfaktorerne nationalitet og hjemsted er med hensyn til fysiske og juridiske personers retlige status omfattet af visse undtagelser. For det første fastsætter visse bilaterale aftaler vedrørende juridiske personers rets- og handleevne, at det er loven i det land, hvor den juridiske person er oprettet, der finder anvendelse.

TopTop

For det andet er en juridisk eller fysisk persons rets- og handleevne, hvis personen udfører en retlig handling i relation til sin virksomhed, underlagt loven i det land, hvor virksomheden har hjemsted (artikel 9, stk. 3 i loven om international privatret).

For det tredje fastsætter artikel 10 i denne lov, at rets- og handleevnen for en udlænding, der ikke i henhold til sit hjemlands lov har rets- og handleevne, og som har udført en retlig handling, der har virkninger i Polen, i denne sammenhæng vil være underlagt polsk ret, i den udstrækning dette kræves af hensyn til sikkerheden for personer, der har handlet i god tro. Denne bestemmelse tilsigter i lighed med Rom-konventionens artikel 11 at beskytte kontraherende parter, der handler i god tro, og som er i stand til at udføre retlige handlinger i henhold til loven i det land, hvor handlingen udføres, men som ikke har rets- og handleevne i henhold til loven i deres hjemland. Af denne grund omfatter denne undtagelse ikke retlige handlinger i forbindelse med familieret, værgemål og arveret.

Der gælder også særlige bestemmelser for formodning om og attestering af dødsfald. Med henblik på at en savnet person kan formodes død og hans/hendes død attesteres, finder personens hjemlands ret i henhold til artikel 11 i loven om international privatret anvendelse (medmindre en polsk domstol træffer afgørelse i en sag om formodning om og attestering af en udlændings død - i så fald anvendes polsk ret).

III.4. Forældreskab, herunder adoption

Forældreskab - retskilder og lov, der finder anvendelse

Spørgsmål i forbindelse med forældreskab er reguleret ved artikel 19, stk. 2, i loven om international privatret, ifølge hvilken bekræftelse eller fratagelse af faderskab eller moderskab er underlagt loven i det land, hvor barnet er født; anerkendelse af forældreskab er underlagt loven i det land, hvor barnet er statsborger på tidspunktet for anerkendelsen, og anerkendelsen af et undfanget, men endnu ufødt barn, er underlagt loven i moderens hjemland.

TopTop

Hvis barnet eller moderen har dobbelt statsborgerskab eller flere statsborgerskaber, anvendes princippet om polsk statsborgerskabseksklusivitet som formuleret i lovens artikel 2, stk. 1, i loven om international privatret.

Størstedelen af de bilaterale konventioner anvender samme princip vedrørende hvilken lov, et barn er omfattet af på tidspunktet for dets fødsel. I nogle lande bestemmes et barns forældre imidlertid i henhold til moderens hjemlands ret på tidspunktet for barnets fødsel eller ud fra forældres eller børns bopæl, og - hvis dette ikke finder anvendelse - ud fra barnets hjemlands ret.

Adoption - retskilder og lov, der finder anvendelse

I overensstemmelse med artikel 22, stk. 1, i loven om international privatret er adoption underlagt atoptantens hjemlands ret, dog under forudsætning af overensstemmelse med bestemmelserne i barnets hjemlands ret med hensyn til barnets samtykke, barnets retlige repræsentants samtykke, kompetente statslige myndigheders tilladelser eller restriktioner ved adoption med hensyn til ændring af bopæl til et andet land.

I henhold til de bilaterale aftaler, Polen har indgået, gælder følgende regler: a) adoption er underlagt loven i hjemlandet for den part, hvis statsborgerskab barnet har, b) adoption er underlagt loven i begge parters hjemlande, hvis de ægtefæller, der ansøger om adoption, har forskellige statsborgerskaber, c) adoption er underlagt loven i det land, hvori den adopterede og adoptivforældrene er bosat, eller - hvis de er bosat i forskellige lande - af loven i det land, hvor den adopterede er statsborger.

Polen har også tiltrådt den europæiske konvention om adoption af børn af 24. april 1967 og Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner.

TopTop

III.5. Ægteskab, ugifte par, partnerskaber, skilsmisse, separation, underholdspligt

Ægteskab

I polsk ret er spørgsmålet om, hvilken lov der finder anvendelse på ægteskab, reguleret ved artikel 14-16 i loven om international privatret.

Hovedreglen er, at betingelserne for indgåelse og opløsning af ægteskab bedømmes i henhold til loven i begge parters hjemlande (artikel 14). Det betyder, at parternes ret til at indgå ægteskab bedømmes i henhold til loven i hver persons hjemland.

Nationalitet anvendes også som tilknytningsfaktor i de bilaterale aftaler, Polen har indgået med bl.a. Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien, Østrig og Frankrig.

En polsk statsborger, der er gift og har dobbelt statsborgerskab eller flere statsborgerskaber, er underlagt polsk ret, selv om et andet land anerkender ham/hende som statsborger.

Hvis en polsk statsborger indgår ægteskab med en udlænding, der er statsborger i to eller flere lande, vil denne udlænding være underlagt loven i det land, han/hun har tættest tilknytning til.

Skilsmisse - lov, der finder anvendelse

I henhold til artikel 18 i loven om international privatret er det loven i ægtefællernes fælles hjemland på datoen for ansøgningen om skilsmisse, der finder anvendelse på skilsmisse. Hvis ægtefællerne ikke har samme hjemland, finder loven i det land, hvor begge ægtefæller bor, anvendelse. Hvis ægtefællerne heller ikke bor i samme land, finder polsk ret anvendelse.

Separation

I henhold til artikel 18 i den polske lov om international privatret er det loven i ægtefællernes fælles hjemland på tidspunktet for ansøgningen om skilsmisse, der finder anvendelse på separation. Hvis ægtefællerne ikke har samme hjemland, finder loven i det land, hvor begge ægtefæller er bosat, anvendelse. Er ægtefællerne heller ikke bosat i samme land, finder polsk ret anvendelse.

TopTop

Underholdsbidrag

I polsk ret findes der ikke særlige bestemmelser om den lov, der finder anvendelse i forbindelse med underholdspligt mellem ægtefæller; derfor anvendes subsidiært bestemmelserne om formueforhold mellem ægtefæller. Således er underholdspligten mellem ægtefællerne under ægteskabet underlagt bestemmelserne om økonomiske relationer mellem ægtefæller.

Hvis en af ægtefællerne under ægteskabet fremsætter et krav om underhold, finder loven i ægtefællernes fælles hjemland anvendelse. Hvis ægtefællerne ikke er underlagt samme hjemlands ret, finder loven i det land, hvori de begge bor, anvendelse; hvis de ikke bor i samme land, finder polsk ret anvendelse. Krav om underhold mellem fraskilte er underlagt den lov, der fandt anvendelsei skilsmissesagen.

III.6. Formueforholdet mellem ægtefæller

Lov, der finder anvendelse

Formueforholdet mellem ægtefæller er underlagt loven i ægtefællernes fælles hjemland (artikel 17, stk. 1, i loven om international privatret). Hvis ægtefællerne ikke er underlagt samme hjemlands ret, finder loven i det land, hvori de begge bor, anvendelse, og hvis de ikke bor i samme land, finder polsk ret anvendelse.

Loven i ægtefællernes fælles hjemland finder også anvendelse på gyldigheden af indgåelse, ændring eller opsigelse af ægteskabelige aftaler vedrørende formueforhold. De økonomiske relationer, der opstår i kraft af en aftale om formueforholdet mellem ægtefæller, er underlagt loven i ægtefællernes fælles hjemland på tidspunktet for aftalen. Hvis ægtefællerne ikke er underlagt samme hjemlands ret, finder loven i det land, hvori de begge bor, anvendelse; hvis de ikke bor i samme land, finder polsk ret anvendelse.

TopTop

III.7. Arv

Retskilder

Spørgsmål vedrørende lovvalg i forbindelse med arv er reguleret ved artikel 34 og 35 i loven om international privatret. Dog går Haagerkonventionen af 1961 om lovkonflikter vedrørende formen for testamentariske dispositioner og tilsvarende bestemmelser om lovkonflikter i bilaterale aftaler om retshjælp, som Polen har undertegnet, forud for bestemmelserne i loven.

Lov, der finder anvendelse

I henhold til artikel 34 i loven om international privatret er arvesager underlagt loven i testators hjemland på tidspunktet for hans/hendes død. Artikel 35 i loven er en undtagelse fra denne regel, når det gælder bedømmelse af et testamentes gyldighed og andre retlige forpligtelser i forbindelse med dødsfald, idet den bestemmer, at det i denne forbindelse er tilstrækkeligt at overholde de krav til udformningen, der stilles af loven i det land, hvor dokumentet udarbejdes.

Generationsskifte for landbrug i Polen.

Polske landbrug er underlagt særlige arveregler, som på vigtige områder adskiller sig fra reglerne i den almindelige arveret. Både i juridisk teori og i juridisk litteratur anerkendes det, at bestemmelserne om arv også omfatter polske landbrug, dog med de ændringer, der hidrører fra de særlige polske bestemmelser om generationsskifte for landbrug.

III.8. Ejendomsrettigheder og tingslige rettigheder

Lov, der finder anvendelse

Ejendomsrettigheder og andre tingslige rettigheder er underlagt loven i det land, hvor genstanden for disse rettigheder befinder sig (artikel 24 i loven om international privatret). Den lov, der finder anvendelse, er gældende ret på stedet, hvor genstanden (løsøre eller fast ejendom) findes. Erhvervelse og tab af ejendomsrettigheder og erhvervelse, tab og ændring af indholdet eller prioritetsrækkefølgen af andre tingslige rettigheder er imidlertid underlagt loven i det land, hvori genstanden for disse rettigheder fandtes på tidspunktet for den begivenhed, der havde de nævnte retlige virkninger. Der gælder andre bestemmelser på fly, idet tingslige rettigheder om bord på et fly er underlagt loven i flyets registreringsland.

TopTop

I henhold til søretten er ejendomsretten om bord på et skib underlagt retten i skibets registreringsland.

Fast ejendom

I overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, i loven om international privatret er forpligtelser vedrørende fast ejendom (f.eks. salg, bytte, gaver, årlige ydelser, forskellige typer leje) altid underlagt loven i det land, hvori ejendommen er beliggende. Det betyder, at parterne i forbindelse med disse forpligtelser ikke kan træffe lovvalg.

III.9. Konkurs

Lov, der finder anvendelse

Spørgsmål i forbindelse med konkurs er i polsk ret underlagt såvel loven af 28. februar 2003 om konkurs og rehabilitering og loven om international privatret, under forudsætning af at sidstnævnte ikke indeholder bestemmelser om lovkonflikter, der direkte regulerer konkurser eller følgerne af konkurserklæringer.

Bestemmelserne i artikel 460-470 i loven om konkurs udelukker, at loven om international privatret kan anvendes på konkurssager indledt i Polen vedrørende de i konkursloven nævnte foretagender, dvs. udenlandske banker og andre kreditinstitutioner samt disse afdelinger. Hvad angår konkurssager vedrørende andre foretagender, f.eks. fysiske personer, juridiske personer og enheder, der ikke er juridiske personer - gælder bestemmelserne om lovkonflikter i loven om international privatret.

Artikel 460 i loven om konkurs indeholder en bestemmelse, i henhold til hvilken polsk ret finder anvendelse på alle konkurssager indledt i Republikken Polen. Loven indeholder imidlertid også talrige undtagelser fra denne regel, idet der tages højde for karakteren af et retsforhold og dets eventuelt tættere forbindelse til andre lande eller til det land, hvor en genstand findes (løsøre).

« Lovvalgsregler - Generelle oplysninger | Polen - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 23-11-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige