Europeiska Kommissionen > ERN > Tillämplig lag > Lettland

Senaste uppdatering: 22-04-2009
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Tillämplig lag - Lettland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I. Rättskällor I.
I.1. Nationella rättsregler I.1.
I.2. Multilaterala konventioner I.2.
I.3. Bilaterala konventioner I.3.
II. Tillämpning av lagvalsreglerna II.
II.1. Tillämpning av lagvalsreglerna ex officio II.1.
III. Lagvalsregler III.
III.1. Personalstatut III.1.
III.2. Faderskap, släktförhållandet mellan föräldrar och barn samt adoption III.2.
III.3. Äktenskap, partnerskap, äktenskapsskillnad III.3.
III.4. Makars förmögenhetsförhållanden III.4.
III.5. Arv III.5.
III.6. Sakrättsligt skyddade rättigheter III.6.
III.7. Insolvens III.7.

 

I. Rättskällor

I.1. Nationella rättsregler

Hierarkin mellan lagar och bestämmelser grundar sig på deras rättskraft. Lagar och bestämmelser som antagits av en och samma institution inom olika system har inte alltid samma rättskraft. Rättskraften avgör om en lag eller bestämmelse är överordnad eller underordnad en annan lag eller bestämmelse.

Rättsreglernas hierarki:

 1. Republiken Lettlands grundlag (Satversme).
 2. Lagar som antagits av parlamentet (Saeima), internationella rättsregler som ratificerats av parlamentet samt lagar om ratificering av internationella avtal.
 3. Regeringsförordningar som vunnit laga kraft.
 4. Regeringsförordningar samt internationella rättsregler som godkänts av regeringen.
 5. Bindande föreskrifter som antagits på kommunal nivå.

I.2. Multilaterala konventioner

 • Romkonventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser från 1980.
 • Haagkonventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.
 • Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av rättsliga och utomrättsliga handlingar i mål och ärenden av civil och kommersiell natur.
 • Haagkonventionen av den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.
 • Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp.

I.3. Bilaterala konventioner

 • Avtal mellan Republiken Lettland och Ryska federationen om rättsligt bistånd och rättsförhållanden i civilrättsliga, familjerättsliga och straffrättsliga ärenden.
 • Avtal mellan Republiken Lettland och Republiken Vitryssland om rättsligt bistånd och rättsförhållanden i civilrättsliga, familjerättsliga och straffrättsliga ärenden.
 • Avtal mellan Republiken Lettland och Republiken Uzbekistan om rättsligt bistånd och rättsförhållanden i civilrättsliga, familjerättsliga, arbetsrättsliga och straffrättsliga ärenden.
 • Avtal mellan Republiken Lettland och Republiken Kirgizistan om rättsligt bistånd och rättsförhållanden i civilrättsliga, familjerättsliga och straffrättsliga ärenden.
 • Avtal mellan Republiken Lettland och Republiken Moldavien om rättsligt bistånd och rättsförhållanden i civilrättsliga, familjerättsliga och straffrättsliga ärenden.
 • Avtal mellan Republiken Lettland och Ukraina om rättsligt bistånd och rättsförhållanden i civilrättsliga, familjerättsliga, arbetsrättsliga och straffrättsliga ärenden.
 • Avtal om rättsligt bistånd och rättsförhållanden mellan Republiken Lettland, Republiken Litauen och Republiken Estland.
 • Avtal mellan Republiken Lettland och Republiken Polen om rättsligt bistånd och rättsförhållanden i civilrättsliga, familjerättsliga, arbetsrättsliga och straffrättsliga ärenden.

II. Tillämpning av lagvalsreglerna

II.1. Tillämpning av lagvalsreglerna ex officio

Om en utländsk lag enligt lettisk lag får tillämpas, ska innehållet i denna granskas enligt den ordning som fastställs i civilprocesslagen (Civilprocesa likums). Om detta inte är möjligt, ska man utgå ifrån att rättsordningen i landet i fråga överensstämmer med den lettiska rättsordningen på det rättsliga område som berörs. Om enligt civillagen (Civillikums) en utländsk lag ska tillämpas, men enligt denna utländska lag en lettisk lag ska tillämpas, är det lettisk lag som ska tillämpas.

Till börjanTill början

En utländsk lag ska inte tillämpas i Lettland om den strider mot den lettiska samhällsordningen, mot god sed eller mot påbud eller förbud enligt lettisk lag.

III. Lagvalsregler

III.1. Personalstatut

Frågor rörande en fysisk persons rättskapacitet och rättshandlingsförmåga ska avgöras enligt lagen på den plats där denna person har sin hemvist. Om en person har hemvist i flera länder och Lettland är ett av dessa, ska frågor rörande dennes rättskapacitet och rättshandlingsförmåga och konsekvenserna av dennes rätts­handlingar avgöras enligt lettisk lag.

Utländska medborgare som saknar rättshandlingsförmåga men skulle kunna ha sådan enligt lettisk lag är bundna av de rättshandlingar som de utför i Lettland om rättsintresset kräver detta.

Frågor rörande en juridisk persons rättskapacitet och rättshandlingsförmåga ska avgöras enligt den lag som gäller där dess styrelse har sitt säte.

Lettiska rättsregler som begränsar utlänningars rättskapacitet eller rättshandlings­förmåga i Lettland påverkas inte av detta.

Nämnda regler ska endast tillämpas i den mån ingenting annat fastställs i internationella rättsregler som är bindande för Republiken Lettland.

III.2. Faderskap, släktförhållandet mellan föräldrar och barn samt adoption

Frågor rörande rättsförhållandena kring faderskap och bestridande av faderskap ska avgöras enligt lettisk lag, om barnets moder hade sin hemvist i Lettland vid barnets födelse.

Till börjanTill början

Lettisk lag ska även tillämpas om tvisten om faderskapet uppstår i Lettland.

Rättsförhållandena mellan föräldrar och barn omfattas av lettisk lag, om barnets fastställda hemvist är i Lettland.

Frågor rörande vårdnad och förmyndarskap ska fastställas enligt lettisk lag, om de personer som tilldelas vårdnad eller förmyndare har sin hemvist i Lettland. Om sådana personer har egendom i Lettland omfattas de med avseende på denna egendom av lettisk lag även om de inte har sin hemvist i Lettland.

Adoption av makes eller makas barn ska godkännas enligt lettisk lag, om den person som ska adopteras har sin hemvist i Lettland.

Nämnda regler ska endast tillämpas i den mån ingenting annat fastställs i internationella rättsregler som är bindande för Republiken Lettland.

III.3. Äktenskap, partnerskap, äktenskapsskillnad

Frågor rörande rätt att ingå äktenskap, hur äktenskap förrättas och äktenskapets giltighet ska avgöras enligt lettisk lag, om äktenskapet ingås i Lettland.

Även frågor rörande lettiska medborgares rätt att ingå äktenskap utanför Lettland ska avgöras enligt lettisk lag. Hur äktenskapet förrättas fastställs i detta fall enligt lagen i det land där äktenskapet ingås.

Frågor rörande äktenskapsskillnad och annullering av äktenskap ska avgöras enligt lettisk lag om de prövas i lettisk domstol, oavsett vilket medborgarskap makarna har. I detta avseende ska undantag tillåtas från regeln att varje civilrättsligt förhållande ska prövas mot de lagar som var i kraft när förhållandet uppstod, ändrades eller upphörde.

Till börjanTill början

Frågor rörande makarnas förhållanden innan de omfattades av lettisk lag ska också avgöras enligt lettisk lag. Förvärvade rättigheter ska inte påverkas av detta.

Om ett äktenskap som avser lettiska medborgare upplösts eller annullerats utanför Lettland ska detta förhållande erkännas även i Lettland, utom i de fall där de grunder som legat till för det strider mot lettisk lag, den lettiska samhällsordningen eller god sed.

Frågor rörande makarnas personliga förhållanden och förmögenhets­förhållanden ska avgöras enligt lettisk lag, om makarna har sin hemvist i Lettland. Om makarna har egendom i Lettland ska de med avseende på denna egendom omfattas av lettisk lag även om de inte har sin hemvist i Lettland.

Nämnda regler ska endast tillämpas i den mån ingenting annat fastställs i internationella rättsregler som är bindande för Republiken Lettland.

III.4. Makars förmögenhetsförhållanden

Frågor rörande makarnas personliga förhållanden eller förmögenhets­förhållanden ska avgöras enligt lettisk lag, om makarna har sin hemvist i Lettland. Om makarna har förmögenhet i Lettland ska de med avseende på denna omfattas av lettisk lag även om de inte har sin hemvist i Lettland.

Nämnda regler ska endast tillämpas i den mån ingenting annat fastställs i internationella rättsregler som är bindande för Republiken Lettland.

III.5. Arv

Frågor rörande arvsrätt till egendom i Lettland ska avgöras enligt lettisk lag.

Arvegods får endast utlämnas till utlandet sedan de personer med hemvist i Lettland som har rättmätiga anspråk på arvegodset fått dessa tillgodosedda.

Till börjanTill början

Nämnda regler ska endast tillämpas i den mån ingenting annat fastställs i internationella rättsregler som är bindande för Republiken Lettland.

III.6. Sakrättsligt skyddade rättigheter

Frågor rörande sakrättsligt skyddade rättigheter - däribland även besittningsrätt - ska avgöras enligt den lag som gäller på den plats där föremålet befinner sig.

När lös egendom förflyttas, påverkas inte tredje mans sakrättsligt skyddade rättigheter om de förvärvats enligt de lagar som gäller på den plats där den lösa egendomen befann sig före förflyttningen.

Frågor rörande följderna för sakrättsligt skyddade rättigheter efter en viss preskriptionstid ska avgöras enligt den lag som gäller på den plats där föremålet befann sig när fristen löpte ut.

Frågor rörande förvärv av, ändring i eller upphörande av sakrättsligt skyddade rättigheter till fast egendom i Lettland samt obligationsrättsligt skyddade rättigheter som uppstått till följd av rättshandlingar och som kan ligga till grund för att en sådan sakrättsligt skyddad rättighet förvärvas, ändras eller upphör får med avseende på form och innehåll endast avgöras enligt lettisk lag, oavsett vilka personer som deltagit i dessa rättshandlingar och var de gjort detta. Bestämmelser och former som strider mot lettisk lag i fråga om sådana rättshandlingar ska inte äga laga kraft i Lettland.

Nämnda regler ska endast tillämpas i den mån ingenting annat fastställs i internationella rättsregler som är bindande för Republiken Lettland.

III.7. Insolvens

(Se sidan om insolvens).

« Tillämplig lag - Allmän information | Lettland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 22-04-2009

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket