Európska komisia > EJS > Rozhodné právo > Lotyšsko

Posledná úprava: 22-04-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozhodné právo - Lotyšsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

I. Pramene práva I.
I.1. Vnútroštátne právne predpisy I.1.
I.2. Mnohostranné dohovory I.2.
I.3. Dvojstranné dohovory I.3.
II. Uplatňovanie kolíznych noriem II.
II.1. Uplatňovanie kolíznych noriem z úradnej povinnosti II.1.
III. Kolízne normy III.
III.1. Právna subjektivita III.1.
III.2. Otcovstvo, vzťah medzi rodičmi a deťmi a osvojenie III.2.
III.3. Manželstvo, partnerstvo, rozvod III.3.
III.4. Vlastníctvo majetku manželov III.4.
III.5. Dedičstvo III.5.
III.6. Vlastnícke práva III.6.
III.7. Platobná neschopnosť III.7.

 

I. Pramene práva

I.1. Vnútroštátne právne predpisy

Hierarchia právnych predpisov je usporiadaná podľa právnej sily ich noriem. Právna sila právnych predpisov vydaných inštitúciou sa môže líšiť v závislosti od postupu, ktorý sa uplatňuje pri ich vydávaní. Právna sila určuje, či normy obsiahnuté v právnom predpise majú prednosť pred normami s nižšou právnou silou alebo sú podriadené normám s vyššou právnou silou.

Lotyšské právne predpisy podliehajú tejto hierarchii:

 1. Ústava (Satversme) Lotyšskej republiky;
 2. právne predpisy prijaté parlamentom (Saeima), medzinárodné právne normy prijaté parlamentom a právne predpisy týkajúce sa schválenia medzinárodných dohôd;
 3. nariadenia vlády so silou zákona;
 4. nariadenia vlády a medzinárodné právne normy schválené vládou;
 5. právne záväzné nariadenia miestnych orgánov.

I.2. Mnohostranné dohovory

 • Rímsky dohovor z roku 1980 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky;
 • Haagsky dohovor z 1. marca 1954 týkajúci sa občianskeho súdneho konania;
 • Haagsky dohovor z 15. novembra 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach;
 • Haagsky dohovor z 18. marca 1970 o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine;
 • Haagsky dohovor z 25. októbra 1980 o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych alebo obchodných veciach.

I.3. Dvojstranné dohovory

 • Dohoda medzi Lotyšskou republikou a Ruskou federáciou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach;
 • Dohoda medzi Lotyšskou republikou a Bieloruskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach;
 • Dohoda medzi Lotyšskou republikou a Uzbeckou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach;
 • Dohoda medzi Lotyšskou republikou a Kirgizskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach;
 • Dohoda medzi Lotyšskou republikou a Moldavskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach;
 • Dohoda medzi Lotyšskou republikou a Ukrajinou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach;
 • Dohoda o právnej pomoci a právnych vzťahoch medzi Lotyšskou republikou, Estónskou republikou a Litovskou republikou;
 • Dohoda medzi Lotyšskou republikou a Poľskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach.

II. Uplatňovanie kolíznych noriem

II.1. Uplatňovanie kolíznych noriem z úradnej povinnosti

V prípade, že lotyšské právo povoľuje uplatňovanie práva cudzieho štátu, jeho obsah sa riadi postupom stanoveným v zákone o občianskom súdnom konaní. V prípade, že to nie je možné sa predpokladá, že právny systém v príslušnom cudzom štáte je v oblasti posudzovaného práva v súlade s lotyšským právnym systémom v tej istej oblasti. V prípade, že sa v súlade s občianskym zákonníkom musí uplatňovať právo cudzieho štátu, ale toto právo zase stanovuje, že sa uplatňuje lotyšské právo, potom sa musí uplatňovať lotyšské právo.

HoreHore

Právo cudzieho štátu sa neuplatňuje v Lotyšsku vtedy, ak je v rozpore so spoločenským modelom alebo morálnymi zásadami Lotyšska alebo obligatórnymi alebo zakazujúcimi normami lotyšského práva.

III. Kolízne normy

III.1. Právna subjektivita

Právna spôsobilosť fyzickej osoby a jej spôsobilosť na právne úkony sa riadi právom miesta jej bydliska. Ak má osoba niekoľko miest bydliska a jedným z týchto miest je Lotyšsko, potom právna spôsobilosť tejto osoby a jej spôsobilosť na právne úkony, ako aj dôsledky jej právnych úkonov, sa posudzujú v súlade s lotyšským právom.

Cudzí štátni príslušníci, ktorí nemajú spôsobilosť konať, ale ktorí by mohli byť uznaní za osoby, ktoré majú takúto spôsobilosť podľa lotyšského práva, sú viazaní svojimi právnymi aktmi vykonávanými v Lotyšsku v prípade, že sa to vyžaduje v záujme uplatňovania spravodlivosti.

Právna spôsobilosť právnickej osoby a jej spôsobilosť na právne úkony sa riadi právom miesta, v ktorom má sídlo jej predstavenstvo.

Ustanovenia lotyšských právnych predpisov obmedzujúce právnu spôsobilosť cudzích štátnych príslušníkov alebo ich spôsobilosť konať v Lotyšsku nie sú dotknuté.

Uvedené ustanovenia sa uplatňujú, pokiaľ nie je v medzinárodných právnych predpisoch, ktoré sú záväzné pre Lotyšskú republiku, stanovené inak.

III.2. Otcovstvo, vzťah medzi rodičmi a deťmi a osvojenie

Právne vzťahy týkajúce sa otcovstva a jeho spochybnenia sa posudzujú v súlade s lotyšským právom, ak miestom bydliska matky dieťaťa bolo v čase narodenia dieťaťa Lotyšsko.

HoreHore

Lotyšské právo sa uplatňuje aj vtedy, keď spor o otcovstvo dieťaťa vznikne v Lotyšsku.

Ak je určeným miestom bydliska dieťaťa Lotyšsko, právne vzťahy medzi rodičmi a dieťaťom podliehajú lotyšskému právu.

Opatrovníctvo a poručníctvo sa riadia lotyšským právom, ak miesto pobytu osôb, ktoré podliehajú opatrovníctvu alebo poručníctvu, je v Lotyšsku. Ak sa majetok týchto osôb nachádza v Lotyšsku, tieto osoby podliehajú lotyšskému právu, pokiaľ ide o tento majetok, a to aj vtedy, keď nemajú miesto bydliska v Lotyšsku.

Osvojenie dieťaťa manželom/manželkou sa schvaľuje v súlade s lotyšským právo, ak miesto bydliska osvojenej osoby je v Lotyšsku.

Uvedené ustanovenia sa uplatňujú vtedy, ak nie je v medzinárodných právnych predpisoch, ktoré sú záväzné pre Lotyšskú republiku, stanovené inak.

III.3. Manželstvo, partnerstvo, rozvod

Ak sa manželstvo uzatvára v Lotyšsku, právo zosobášiť sa, formality týkajúce uzavretia manželstva a platnosť manželstva sa riadia lotyšským právom.

Podobne právo lotyšského štátneho príslušníka zosobášiť sa v cudzom štáte sa riadi lotyšským právom. V takýchto prípadoch sa formality týkajúce sa uzavretia manželstva stanovujú právom štátu, v ktorom sa uzatvára manželstvo.

Zrušenie alebo anulovanie manželstva sa v prípade, že o ňom rozhoduje lotyšský súd, posudzuje v súlade s lotyšským právom, bez ohľadu na štátnu príslušnosť manželov. V tejto súvislosti sa môže povoliť výnimka z ustanovenia v tom zmysle, že akékoľvek vzťahy podľa občianskeho práva sa posudzujú v súlade s právom platným v čase, keď sa takéto vzťahy vytvorili, zmenili alebo ukončili.

HoreHore

Vzťahy manželov predtým, ako začali podliehať lotyšskému právu, sa môžu posudzovať aj v súlade s lotyšským právom. Predtým získané práva nie sú dotknuté.

Zrušenie alebo anulovanie manželstva lotyšských štátnych príslušníkov vykonané v cudzom štáte sa tiež uznáva v Lotyšsku, okrem prípadov, keď dôvody predložené ako základ pre zrušenie alebo anulovanie nie sú v súlade s lotyšským právom alebo sú v rozpore so spoločenským modelom alebo morálnymi zásadami Lotyšska.

Osobné a majetkové vzťahy manželov sa riadia lotyšským právom. Ak sa majetok manželov nachádza v Lotyšsku, podliehajú lotyšskému právu, pokiaľ ide o tento majetok, a to aj vtedy, ak nemajú miesto bydliska v Lotyšsku.

Uvedené ustanovenia sa uplatňujú, pokiaľ nie je v medzinárodných právnych predpisoch, ktoré sú záväzné pre Lotyšskú republiku, stanovené inak.

III.4. Vlastníctvo majetku manželov

Osobné a majetkové vzťahy manželov sa riadia lotyšským právom. Ak sa majetok manželov nachádza v Lotyšsku, podliehajú lotyšskému právu, pokiaľ ide o tento majetok, a to aj vtedy, ak nemajú miesto bydliska v Lotyšsku.

Uvedené ustanovenia sa uplatňujú, pokiaľ nie je v medzinárodných právnych predpisoch, ktoré sú záväzné pre Lotyšskú republiku, stanovené inak.

III.5. Dedičstvo

Dedičské práva týkajúce sa dedičstva nachádzajúceho sa v Lotyšsku sa posudzujú podľa lotyšského práva.

Rozdelenie dedičstva v cudzom štáte je povolené iba vtedy, ak boli uspokojené zákonné pohľadávky voči dedičstvu osôb, ktorých miesto bydliska sa nachádza v Lotyšsku.

Uvedené ustanovenia sa uplatňujú, pokiaľ nie je v medzinárodných právnych predpisoch, ktoré sú záväzné pre Lotyšskú republiku, stanovené inak.

III.6. Vlastnícke práva

Vlastnícke práva, vrátane držby, sa riadia právom miesta, v ktorom sa nachádza majetok.

V prípade zmeny miesta hnuteľného majetku nie sú dotknuté vlastnícke práva tretej osoby získané na základe právnych predpisov miesta, na ktorom sa predtým nachádzal hnuteľný majetok.

Dôsledky uplynutia lehôt pre vydržanie alebo premlčacích lehôt, pokiaľ ide o vlastnícke práva, sa posudzujú v súlade s právom miesta, v ktorom sa majetok nachádza v čase uplynutia tejto lehoty.

Pokiaľ ide o formu a obsah, nadobudnutie, zmenu a skončenie vlastníckych práv, ak súvisia s nehnuteľným majetkom nachádzajúcim sa v Lotyšsku, a záväzkové práva vyplývajúce z právnych úkonov, na základe ktorých sa takéto vlastnícke práva môžu nadobúdať, meniť alebo skončiť, sa riadia výhradne lotyšským právom, bez ohľadu na to, kto uskutočnil príslušné právne úkony, a kde sa uskutočnili. Protichodné ustanovenia a formy obsiahnuté v takýchto právnych úkonoch nie sú v Lotyšsku platné.

Uvedené ustanovenia sa uplatňujú, pokiaľ nie je v medzinárodných právnych predpisoch, ktoré sú záväzné pre Lotyšskú republiku, stanovené inak.

III.7. Platobná neschopnosť

(Pozri stránku venovanú problematike platobnej neschopnosti).

« Rozhodné právo - Všeobecné informácie | Lotyšsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 22-04-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo