Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εφαρμοστέο δίκαιο > Λεττονία

Τελευταία ενημέρωση: 05-12-2008
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εφαρμοστέο δίκαιο - Λεττονία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

I. Πηγές δικαίου I.
I.1. Εθνική νομοθεσία I.1.
I.2. Πολυμερείς συμβάσεις I.2.
I.3. Διμερείς συμβάσεις I.3.
II. Εφαρμογή κανόνων σύγκρουσης νόμων II.
II.1. Εφαρμογή κανόνων σύγκρουσης νόμων II.1.
III. Κανόνες σύγκρουσης νόμων III.
III.1. Νομική προσωπικότητα III.1.
III.2. Πατρότητα, σχέσεις γονέων και τέκνων και υιοθεσία III.2.
III.3. Γάμος, συμβίωση, διαζύγιο III.3.
III.4. Κυριότητα της συζυγικής περιουσίας III.4.
III.5. Κληρονομία III.5.
III.6. Δικαιώματα ιδιοκτησίας III.6.
III.7. Πτώχευση III.7.

 

I. Πηγές δικαίου

I.1. Εθνική νομοθεσία

Η ιεράρχηση της νομοθεσίας βασίζεται στη νομική ισχύ των κανόνων της. Η νομική ισχύς της νομοθεσίας που εκδίδει ένα θεσμικό όργανο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Η νομική ισχύς καθορίζει κατά πόσον οι κανόνες που περιέχονται σε ένα νομοθέτημα υπερισχύουν κατώτερων κανόνων ή υπάγονται σε ανώτερους κανόνες.

Η νομοθεσία της Λετονίας ακολουθεί την ακόλουθη ιεράρχηση:

 1. το Σύνταγμα (Satversme) της Δημοκρατίας της Λετονίας·
 2. νόμοι που ψηφίζονται από το Κοινοβούλιο (Saeima), διεθνείς κανόνες δικαίου που κυρώνονται από το Κοινοβούλιο και νόμοι επικύρωσης διεθνών συμφωνιών·
 3. κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου με ισχύ νόμου·
 4. κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου και διεθνείς κανόνες δικαίου εγκεκριμένοι από το υπουργικό συμβούλιο·
 5. κανονισμοί αναγκαστικού δικαίου των τοπικών αρχών.

I.2. Πολυμερείς συμβάσεις

 • Σύμβαση της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές·
 • Σύμβαση της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 περί πολιτικής δικονομίας·
 • Σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 σχετικά με την επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων εγγράφων στην αλλοδαπή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις·
 • Σύμβαση της Χάγης της 18ης Μαρτίου 1970 σχετικά με τη συγκέντρωση αποδείξεων σε αλλοδαπό κράτος σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις·
 • Σύμβαση της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τη διευκόλυνση της διεθνούς πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

I.3. Διμερείς συμβάσεις

 • Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Λετονίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τη νομική συνδρομή και τις έννομες σχέσεις σε θέματα αστικού, οικογενειακού και ποινικού δικαίου·
 • Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Λετονίας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας σχετικά με τη νομική συνδρομή και τις έννομες σχέσεις σε θέματα αστικού, οικογενειακού και ποινικού δικαίου·
 • Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Λετονίας και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν σχετικά με τη νομική συνδρομή και τις έννομες σχέσεις σε θέματα αστικού, οικογενειακού και ποινικού δικαίου·
 • Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Λετονίας και της Δημοκρατίας της Κιργιζίας σχετικά με τη νομική συνδρομή και τις έννομες σχέσεις σε θέματα αστικού, οικογενειακού και ποινικού δικαίου·
 • Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Λετονίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με τη νομική συνδρομή και τις έννομες σχέσεις σε θέματα αστικού, οικογενειακού και ποινικού δικαίου·
 • Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Λετονίας και της Ουκρανίας σχετικά με τη νομική συνδρομή και τις έννομες σχέσεις σε θέματα αστικού, οικογενειακού, εργατικού και ποινικού δικαίου·
 • Συμφωνία σχετικά με τη νομική συνδρομή και τις έννομες σχέσεις μεταξύ της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας και της Δημοκρατίας της Λιθουανίας·
 • Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Λετονίας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας σχετικά με τη νομική συνδρομή και τις έννομες σχέσεις σε θέματα αστικού, οικογενειακού, εργατικού και ποινικού δικαίου.

II. Εφαρμογή κανόνων σύγκρουσης νόμων

II.1. Εφαρμογή κανόνων σύγκρουσης νόμων

Όταν το λετονικό δίκαιο επιτρέπει την εφαρμογή του δικαίου ενός αλλοδαπού κράτους, η ουσία του εν λόγω δικαίου καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Νόμο περί πολιτικής δικονομίας. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τεκμαίρεται ότι η έννομη τάξη στο οικείο αλλοδαπό κράτος, στον υπό εξέταση τομέα δικαίου, είναι σύμφωνη προς την έννομη τάξη της Λετονίας στον ίδιο τομέα. Όταν, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, πρέπει να εφαρμοσθεί το δίκαιο ενός αλλοδαπού κράτους, αλλά το εν λόγω δίκαιο ορίζει με τη σειρά του ότι εφαρμοστέο είναι το λετονικό δίκαιο, εφαρμόζεται το λετονικό δίκαιο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το δίκαιο ενός αλλοδαπού κράτους δεν εφαρμόζεται στη Λετονία εάν συγκρούεται με το κοινωνικό μοντέλο ή τα ιδεώδη περί ηθικής της Λετονίας ή με αναγκαστικούς ή απαγορευτικούς κανόνες του λετονικού δικαίου.

III. Κανόνες σύγκρουσης νόμων

III.1. Νομική προσωπικότητα

Η ικανότητα δικαίου και η δικαιοπρακτική ικανότητα ενός φυσικού προσώπου καθορίζονται σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου διαμονής του. Εάν ένα πρόσωπο έχει περισσότερους τόπους διαμονής, συμπεριλαμβανομένης της Λετονίας, η ικανότητα δικαίου και η δικαιοπρακτική ικανότητα του εν λόγω προσώπου, καθώς και οι συνέπειες των νομικών του πράξεων, κρίνονται σύμφωνα με το λετονικό δίκαιο.

Οι αλλοδαποί που δεν διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα, αλλά θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχουν την εν λόγω ικανότητα σύμφωνα με το λετονικό δίκαιο, δεσμεύονται από τις νομικές πράξεις τους που εκτελούνται στη Λετονία, όταν αυτό απαιτείται προς το συμφέρον της απονομής της δικαιοσύνης.

Η ικανότητα δικαίου και η δικαιοπρακτική ικανότητα ενός νομικού προσώπου καθορίζεται σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου όπου βρίσκεται το διοικητικό του συμβούλιο.

Οι διατάξεις των λετονικών νόμων που περιορίζουν την ικανότητα δικαίου ή τη δικαιοπρακτική ικανότητα αλλοδαπών στη Λετονία δεν επηρεάζονται.

Οι προαναφερθείσες διατάξεις εφαρμόζονται στον βαθμό που δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στη διεθνή νομοθεσία από την οποία δεσμεύεται η Δημοκρατία της Λετονίας.

III.2. Πατρότητα, σχέσεις γονέων και τέκνων και υιοθεσία

Οι νομικές σχέσεις που αφορούν την πατρότητα και την αμφισβήτηση της πατρότητας ενός παιδιού κρίνονται σύμφωνα με το λετονικό δίκαιο, εάν κατά τον χρόνο γέννησης του παιδιού ο τόπος διαμονής της μητέρας του παιδιού ήταν η Λετονία.

Το λετονικό δίκαιο εφαρμόζεται επίσης όταν η διαφορά σχετικά με την πατρότητα του παιδιού προκύπτει στη Λετονία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Όταν ο τόπος διαμονής του παιδιού είναι στη Λετονία, οι έννομες σχέσεις των γονέων και του τέκνου διέπονται από το λετονικό δίκαιο.

Η επιμέλεια και η επιτροπεία καθορίζονται σύμφωνα με το λετονικό δίκαιο, εφόσον ο τόπος διαμονής των προσώπων που υπόκεινται σε επιμέλεια ή επιτροπεία είναι στη Λετονία. Εάν τα περιουσιακά στοιχεία των εν λόγω προσώπων βρίσκονται στη Λετονία, τα πρόσωπα αυτά διέπονται από το λετονικό δίκαιο σε σχέση με τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και αν ο τόπος διαμονής τους δεν είναι η Λετονία.

Η υιοθέτηση του τέκνου συζύγου εγκρίνεται σύμφωνα με το λετονικό δίκαιο, εάν ο τόπος διαμονής του υιοθετούμενου είναι η Λετονία.

Οι προαναφερθείσες διατάξεις εφαρμόζονται στον βαθμό που δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στη διεθνή νομοθεσία από την οποία δεσμεύεται η Δημοκρατία της Λετονίας.

III.3. Γάμος, συμβίωση, διαζύγιο

Εάν ένας γάμος συνάπτεται στη Λετονία, το δικαίωμα γάμου, οι διατυπώσεις τέλεσης του γάμου και οι συνέπειες του γάμου καθορίζονται σύμφωνα με το λετονικό δίκαιο.

Ομοίως, το δικαίωμα λετονών πολιτών να τελούν γάμο σε αλλοδαπό κράτος καθορίζεται σύμφωνα με το λετονικό δίκαιο. Στις περιπτώσεις αυτές, το δίκαιο του κράτους στο οποίο τελείται ο γάμος καθορίζει τις διατυπώσεις τέλεσης του γάμου.

Η λύση και η ακύρωση του γάμου, εφόσον αποφασίζονται από λετονικό δικαστήριο, κρίνονται σύμφωνα με το λετονικό δίκαιο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια των συζύγων. Ως προς αυτό, ενδέχεται να επιτραπεί εξαίρεση από τη διάταξη σύμφωνα με την οποία κάθε σχέση του αστικού δικαίου κρίνεται σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο κατά τον χρόνο σύναψης, μεταβολής ή λήξης της σχέσης.

Οι σχέσεις των συζύγων προτού υπαχθούν στο λετονικό δίκαιο ενδέχεται επίσης να κριθούν σύμφωνα με το λετονικό δίκαιο. Δικαιώματα που αποκτήθηκαν προηγουμένως δεν επηρεάζονται.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η λύση ή η ακύρωση γάμου που αφορά λετονούς πολίτες και πραγματοποιείται σε αλλοδαπό κράτος αναγνωρίζεται επίσης στη Λετονία, εκτός εάν οι λόγοι που προβλήθηκαν για τη λύση ή την ακύρωση δεν συνάδουν προς το λετονικό δίκαιο ή συγκρούονται με το κοινωνικό μοντέλο ή με τα ιδεώδη περί ηθικής της Λετονίας.

Οι προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις των συζύγων καθορίζονται σύμφωνα με το λετονικό δίκαιο. Εάν τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων βρίσκονται στη Λετονία, οι σύζυγοι υπάγονται στο λετονικό δίκαιο όσον αφορά τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και εάν δεν έχουν τόπο διαμονής στη Λετονία.

Οι προαναφερθείσες διατάξεις εφαρμόζονται στον βαθμό που δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στη διεθνή νομοθεσία από την οποία δεσμεύεται η Δημοκρατία της Λετονίας.

III.4. Κυριότητα της συζυγικής περιουσίας

Οι προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις των συζύγων καθορίζονται σύμφωνα με το λετονικό δίκαιο. Εάν τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων βρίσκονται στη Λετονία, οι σύζυγοι υπάγονται στο λετονικό δίκαιο όσον αφορά τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και εάν δεν έχουν τόπο διαμονής στη Λετονία.

Οι προαναφερθείσες διατάξεις εφαρμόζονται στον βαθμό που δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στη διεθνή νομοθεσία από την οποία δεσμεύεται η Δημοκρατία της Λετονίας.

III.5. Κληρονομία

Τα κληρονομικά δικαιώματα που αφορούν κληρονομία που βρίσκεται στη Λετονία εξετάζονται σύμφωνα με το λετονικό δίκαιο.

Η διανομή κληρονομίας σε αλλοδαπό κράτος επιτρέπεται μόνον μετά την ικανοποίηση των νόμιμων αξιώσεων κληρονομίας των προσώπων των οποίων ο τόπος διαμονής είναι στη Λετονία.

Οι προαναφερθείσες διατάξεις εφαρμόζονται στον βαθμό που δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στη διεθνή νομοθεσία από την οποία δεσμεύεται η Δημοκρατία της Λετονίας

III.6. Δικαιώματα ιδιοκτησίας

Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής, καθορίζονται σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου στο οποίο βρίσκεται το περιουσιακό στοιχείο.

Σε περίπτωση αλλαγής της τοποθεσίας κινητών περιουσιακών στοιχείων, τα περιουσιακά δικαιώματα τρίτων τα οποία αποκτήθηκαν σύμφωνα με τους νόμους του τόπου στον οποίο βρίσκονταν προηγουμένως τα κινητά περιουσιακά στοιχεία δεν επηρεάζονται.

Οι συνέπειες της παρέλευσης αποσβεστικών προθεσμιών ή προθεσμιών παραγραφής σε σχέση με περιουσιακά δικαιώματα κρίνονται σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου στον οποίο βρίσκεται το περιουσιακό στοιχείο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας.

Όσον αφορά τον τύπο και την ουσία, η απόκτηση, η μεταβολή και η κατάργηση περιουσιακών δικαιωμάτων, εφόσον σχετίζονται με ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στη Λετονία, και τα ενοχικά δικαιώματα που προκύπτουν από τις δικαιοπραξίες βάσει των οποίων είναι δυνατόν να αποκτηθούν, να μεταβληθούν ή να καταργηθούν τα εν λόγω περιουσιακά δικαιώματα, καθορίζονται αποκλειστικά σύμφωνα με το λετονικό δίκαιο, ανεξάρτητα από το ποιος εκτέλεσε τις σχετικές δικαιοπραξίες και από το πού έγινε κάτι τέτοιο. Οι συγκρουόμενες διατάξεις και τύποι που περιέχονται στις εν λόγω δικαιοπραξίες δεν ισχύουν στη Λετονία.

Οι προαναφερθείσες διατάξεις εφαρμόζονται στον βαθμό που δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στη διεθνή νομοθεσία από την οποία δεσμεύεται η Δημοκρατία της Λετονίας.

III.7. Πτώχευση

(Βλέπε σελίδα σχετικά με την πτώχευση).

« Εφαρμοστέο δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες | Λεττονία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 05-12-2008

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο