Evropská komise > ESS > Rozhodné právo > Lotyšsko

Poslední aktualizace: 30-04-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozhodné právo - Lotyšsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

I. Prameny platného práva I.
I.1. Vnitrostátní normy I.1.
I.2. Mnohostranné mezinárodní smlouvy I.2.
I.3. Dvoustranné mezinárodní smlouvy I.3.
II. Používání kolizních norem II.
II.1. Uplatňování kolizní normy soudem ex officio II.1.
III. Kolizní normy III.
III.1. Právní subjektivita III.1.
III.2. Právní úprava vztahů mezi rodiči a dětmi včetně osvojení III.2.
III.3. Manželství, partnerství, rozvod III.3.
III.4. Úprava majetkových poměrů mezi manžely III.4.
III.5. Dědictví III.5.
III.6. Věcná práva III.6.
III.7. Platební neschopnost III.7.

 

I. Prameny platného práva

I.1. Vnitrostátní normy

Hierarchie právních předpisů je uspořádána podle právní síly jejich norem. Právní síla právních předpisů vydaných jednotlivými orgány se může lišit v závislosti na použitém postupu. Právní síla určuje, zda normy obsažené v určitém právním předpisu mají přednost před nižšími normami, nebo zda jsou podřízeny vyšším normám.

Pro lotyšské právní předpisy platí tato hierarchie:

 1. ústava (Satversme) Lotyšské republiky;
 2. zákony přijaté parlamentem (Saeima), mezinárodní právní normy ratifikované parlamentem a zákony o schválení mezinárodních smluv;
 3. nařízení vlády s účinky zákona;
 4. nařízení vlády a mezinárodní právní normy schválené vládou;
 5. závazné předpisy orgánů místní samosprávy.

I.2. Mnohostranné mezinárodní smlouvy

 • Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z roku 1980;
 • Haagská úmluva ze dne 1. března 1954 o civilním řízení;
 • Haagská úmluva ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních;
 • Haagská úmluva ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních;
 • Haagská úmluva ze dne 25. října 1980 o mezinárodním přístupu k soudům.

I.3. Dvoustranné mezinárodní smlouvy

 • Smlouva mezi Lotyšskou republikou a Ruskou federací o právní pomoci a právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech;
 • Smlouva mezi Lotyšskou republikou a Běloruskou republikou o právní pomoci a právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech;
 • Smlouva mezi Lotyšskou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských, rodinných, pracovních a trestních věcech;
 • Smlouva mezi Lotyšskou republikou a Kyrgyzskou republikou o právní pomoci a právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech;
 • Smlouva mezi Lotyšskou republikou a Moldavskou republikou o právní pomoci a právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech;
 • Smlouva mezi Lotyšskou republikou a Ukrajinou o právní pomoci a právních vztazích v občanských, rodinných, pracovních a trestních věcech;
 • Smlouva o právní pomoci a právních vztazích mezi Lotyšskou republikou, Estonskou republikou a Litevskou republikou;
 • Smlouva mezi Lotyšskou republikou a Polskou republikou o právní pomoci a právních vztazích v občanských, rodinných, pracovních a trestních věcech.

II. Používání kolizních norem

II.1. Uplatňování kolizní normy soudem ex officio

Tam, kde lotyšské právo povoluje použít právo jiného státu, jeho podstata se určí postupem stanoveným v zákoně o občanském právu procesním. Není-li to možné, předpokládá se, že právní systém v příslušném cizím státě v oblasti uvažovaného práva odpovídá lotyšskému právnímu systému v téže oblasti. Musí-li být podle občanského zákoníku použito právo jiného státu, a toto právo zase stanoví, že je použitelné lotyšské právo, použije se lotyšské právo.

NahoruNahoru

Právo jiného státu není v Lotyšsku použitelné, pokud se příčí zásadám společenského a státního zřízení v Lotyšsku nebo je v rozporu se závaznými nebo imperativními normami lotyšského práva.

III. Kolizní normy

III.1. Právní subjektivita

Právní způsobilost fyzické osoby a její způsobilost k právním úkonům se řídí podle práva místa bydliště této osoby. Má-li daná osoba bydliště na několika místech a jedno z nich se nachází v Lotyšsku, rozhodne se o právní způsobilosti této osoby a o její způsobilosti k právním úkonům, jakož i o důsledcích jejich právních úkonů, podle lotyšského práva.

Cizí státní příslušníci, kteří nemají způsobilost k právním úkonům, avšak podle lotyšského zákona by mohli být uznáni za způsobilé, jsou vázáni svými právními úkony učiněnými v Lotyšsku, je-li to nutné v zájmu výkonu spravedlnosti.

Právní způsobilost právnické osoby a její způsobilost k právním úkonům se řídí podle práva místa, kde se nachází sídlo statutárního orgánu.

Tímto nejsou dotčena ustanovení lotyšských zákonů, která v Lotyšsku omezují právní způsobilost cizích státních příslušníků nebo jejich způsobilost k právním úkonům.

Výše uvedená ustanovení se použijí, nestanoví-li jinak mezinárodní právní předpisy, které jsou pro Lotyšskou republiku závazné.

III.2. Právní úprava vztahů mezi rodiči a dětmi včetně osvojení

Právní vztahy týkající se otcovství dítěte a jeho popření se řídí lotyšským právem, jestliže se v době narození dítěte nacházelo bydliště matky dítěte v Lotyšsku.

NahoruNahoru

Lotyšské právo se použije rovněž v případě, vznikne-li spor o otcovství dítěte v Lotyšsku.

Má-li dítě bydliště ustanovené v Lotyšsku, právní vztahy mezi rodiči a dítětem se řídí lotyšským právem.

Poručnictví a opatrovnictví se řídí lotyšským právem, pokud se bydliště osob, o jejichž poručnictví nebo opatrovnictví se rozhoduje, nachází v Lotyšsku. Nachází-li se majetek těchto osob v Lotyšsku, podléhají ve vztahu k tomuto majetku lotyšskému právu i v případě, že se jejich bydliště nenachází v Lotyšsku.

Osvojení dítěte jednoho z manželů se schvaluje podle lotyšského práva, nachází-li se bydliště osvojovaného dítěte v Lotyšsku.

Výše uvedená ustanovení se použijí, nestanoví-li jinak mezinárodní právní předpisy, které jsou pro Lotyšskou republiku závazné.

III.3. Manželství, partnerství, rozvod

Má-li být manželství uzavřeno v Lotyšsku, právo uzavřít manželství, formality nezbytné pro jeho uzavření manželství i jeho platnost se řídí lotyšským právem.

Obdobně se právo lotyšského občana uzavřít manželství v jiném státě určí podle lotyšského práva. V těchto případech určuje formality nezbytné pro uzavření manželství právo státu, v němž má být manželství uzavřeno.

Zrušení manželství a jeho prohlášení za neplatné v případě, že o něm rozhoduje lotyšský soud, se posuzuje podle lotyšského práva bez ohledu na státní příslušnost manželů. V tomto ohledu je možno připustit výjimku z ustanovení, že veškeré vztahy v rámci občanského práva jsou posuzovány podle práva platného v době, kdy tyto vztahy vznikly, byly změněny nebo zanikly.

NahoruNahoru

Vztahy manželů předtím, než se na ně začalo vztahovat lotyšské právo, mohou být rovněž rozhodovány podle lotyšského práva. Tímto nejsou dotčena dříve nabytá práva.

Zrušení manželství nebo jeho prohlášení za neplatné, jež se týká lotyšských občanů a k němuž dojde v jiném státě, je uznáno rovněž v Lotyšsku, s výjimkou případu, kdy důvody uvedené za účelem zrušení manželství nebo jeho prohlášení za neplatné nejsou v souladu s lotyšským právem nebo by se příčily zásadám společenského a státního zřízení v Lotyšsku.

Osobní a majetkové vztahy manželů se řídí lotyšským právem. Nachází-li se majetek manželů v Lotyšsku, podléhají ve vztahu k tomuto majetku lotyšskému právu i v případě, že nemají bydliště v Lotyšsku.

Výše uvedená ustanovení se použijí, nestanoví-li jinak mezinárodní právní předpisy, které jsou pro Lotyšskou republiku závazné.

III.4. Úprava majetkových poměrů mezi manžely

Osobní a majetkové vztahy manželů se řídí lotyšským právem. Nachází-li se majetek manželů v Lotyšsku, podléhají ve vztahu k tomuto majetku lotyšskému právu i v případě, že nemají bydliště v Lotyšsku.

Výše uvedená ustanovení se použijí, nestanoví-li jinak mezinárodní právní předpisy, které jsou pro Lotyšskou republiku závazné.

III.5. Dědictví

Dědická práva týkající se dědictví, které se nachází v Lotyšsku, se řídí lotyšským právem.

NahoruNahoru

Vypořádání dědictví v jiném státě je přípustné až poté, co byly uspokojeny oprávněné dědické nároky osob, jejichž místo bydliště se nachází v Lotyšsku.

Výše uvedená ustanovení se použijí, nestanoví-li jinak mezinárodní právní předpisy, které jsou pro Lotyšskou republiku závazné.

III.6. Věcná práva

Vlastnická práva, včetně držby, se řídí právem místa, kde se majetek nachází.

Dojde-li ke změně místa, kde se nachází movitý majetek, nejsou tím dotčena vlastnická práva třetích osob nabytá podle práva místa, kde se movitý majetek nacházel dříve.

Důsledky uplynutí lhůt pro vydržení nebo promlčecích lhůt s ohledem na vlastnická práva se řídí právem místa, kde se majetek nachází v době uplynutí této lhůty.

Pokud jde o formu a podstatu, vznik, změna a zánik vlastnických práv, jež se týká nemovitého majetku v Lotyšsku, a závazková práva vyplývající z právních transakcí, na jejichž základě mohla tato majetková práva vzniknout, být změněna nebo zaniknout, se řídí výhradně lotyšským právem bez ohledu na to, kdo příslušnou právní transakci provedl a kde se uskutečnila. Protichůdná ustanovení a formy obsažené v těchto právních transakcích nejsou v Lotyšsku platné.

Výše uvedená ustanovení se použijí, nestanoví-li jinak mezinárodní právní předpisy, které jsou pro Lotyšskou republiku závazné.

III.7. Platební neschopnost

(Viz stránka pojednávající o platební neschopnosti).

« Rozhodné právo - Obecné informace | Lotyšsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 30-04-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království