Európska komisia > EJS > Rozhodné právo > Medzinárodné právo

Posledná úprava: 24-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozhodné právo - Medzinárodné právo

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Existujú medzinárodné snahy na zabezpečenie toho, aby súdy na danú situáciu uplatňovali právo rovnakého štátu.

Rôzne medzivládne organizácie začali s harmonizáciou pravidiel o kolíznyh normách tým, že pripravili medzinárodné dohovory o špecifických otázkach. Niektoré z týchto dohovorov súvisia výhradne s pravidlami o kolízii noriem; iné obsahujú aj pravidlá o medzinárodnej jurisdikcii. Ďalej sú dohody, ktoré sa primárne snažia o harmonizáciu hmotného práva, to znamená pravidiel vo veci podstaty, ktoré súdom hovoria, ako majú analyzovať rôzne situácie, ale tiež obsahujú body na tému kolízie noriem alebo medzinárodnej jurisdikcie.

Vzhľadom na veľký počet nástrojov obsahujúcich kolízne pravidlá, ktoré sú rozptýlené na rôznych miestach, na tejto stránke uvedieme aspoň pár príkladov.

 • Haagska konferencia o medzinárodnom práve súkromnom English - français je organizácia, ktorá bola zriadená práve za účelom harmonizácie pravidiel medzinárodného súkromného práva na celom svete, a ktorá vytvorila okolo tridsať medzinárodných dohovorov, asi dvadsať z nich je už v platnosti. Väčšina týchto dohovorov sa týka výlučne kolíznych noriem týkajúcich sa vyživovacej povinnosti, dopravných nehôd, zodpovednosti za výrobok, majetkových pomerov manželov, alebo dedičstva.
 • Komisia OSN pre medzinárodné právo obchodné (UNCITRAL) English - español - français prijala dohovor English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) o postúpení pohľadávok v medzinárodnom obchode, ktorý takisto obsahuje kolízne pravidlá.
 • Medzinárodná komisia pre osobný status English - français prijala dňa 10. septembra 1970 Rímsky dohovor français o legitimácii uzavretím manželstva, ktorý stanovuje jednotné pravidlá legitimity vlastných (nemanželských) detí.

Referenčné dokumenty

 • Dohovor z 15. júna 1955 English - français o rozhodnom práve pre medzinárodný predaj tovaru (Haagska konferencia o medzinárodnom súkromnom práve)
 • Dohovor z 24. októbra 1956 English - français o rozhodnom práve pri vyživovacej povinnosti voči deťom (Haagska konferencia o medzinárodnom súkromnom práve)
 • Dohovor z 5. októbra 1961 English - français o kolíznych normách týkajúcich sa formy stanovenia závetu (Haagska konferencia o medzinárodnom práve súkromnom)
 • Dohovor zo 4. mája 1971 English - français o rozhodnom práve pri dopravných nehodách (Haagska konferencia o medzinárodnom práve súkromnom)
 • Dohovor z 2. októbra 1973 English - français o rozhodnom práve o zodpovednosti za výrobok (Haagska konferencia o medzinárodnom súkromnom práve)
 • Dohovor z 2. októbra 1973 English - français o rozhodnom práve platnom pre vyživovaciu povinnosť (Haagska konferencia o medzinárodnom práve súkromnom)
 • Dohovor zo 14. marca 1978 English - français o rozhodnom práve pre majetkové pomery v manželstve (Haagska konferencia o medzinárodnom práve súkromnom)
 • Dohovor zo 14. marca 1978 English - français o rozhodnom práve pre Agentúru (Haagska konferencia o medzinárodnom práve súkromnom)
 • Dohovor z 1. augusta 1989 English - français o rozhodnom práve pri dedičstve pozostalosti v prípade smrti (Haagska konferencia o medzinárodnom práve súkromnom)
 • Dohovor z 31. januára 2002 English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) o postúpení pohľadávok v medzinárodnom obchode (UNCITRAL)
 • Rímsky dohovor č. 12 français o prehlásení legitimity uzavretím manželstva (Medzinárodná komisia pre osobný status)

« Rozhodné právo - Všeobecné informácie | Medzinárodné právo - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 24-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo