Европейска комисия > ЕСМ > Приложимо законодателство

Последна актуализация: 14-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Моля, имайте предвид, че този уебсайт ще бъде закрит през декември 2019 г. Неговото съдържание вече е част от европейския портал за електронно правосъдие.

Приложимо законодателство - Обща информация

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Съдилищата не винаги прилагат правото на собствената си държава.

Когато сте страна по съдебно дело, в което не всички факти възникват в същата държава, не е достатъчно да знаете кой съд има юрисдикцията да изслуша и да се произнесе по вашия случай в международното право; необходимо ви е освен това да знаете кое право ще приложи съдът при произнасянето си върху тези факти. Правилата за „колизиите на правните норми“ се прилагат за определяне на законодателството, което трябва да се приложи за разрешаване на определена международна ситуация.

С разрастването на международната търговия и туризъм се увеличава и рискът дадена фирма или лице да бъде въвлечено в спор с международни измерения. Международният характер на спора може да се изразява в това, че страните са от различна националност или живеят в различни страни или са сключили договор, който касае сделка, осъществявана в чужбина. В случай на спор не е достатъчно да се определи кой съд разполага с юрисдикцията да изслуша и да се произнесе по вашия случай в международното право (Юрисдикция на съдилищата); освен това трябва да знаете и кое законодателство е приложимо към дадената ситуация.

Съдилищата не винаги прилагат правото на своята собствена държава – lex fori – понякога прилагат правото на друга държава, която има близка връзка със спора. Да вземем например немско-италианска двойка, която е сключила брак в Португалия, но сега живее във Франция и иска развод, за което се обръща към френски съд. На теория могат да се приложат цели четири законодателства – френското, португалското, италианското и германското – които се счита, че в такава ситуация са в „колизия“.

Тук точно е и ролята на правилата за „колизия на правните норми“ – да определят кое право е приложимо към дадена правна ситуация (договори, телесни повреди, семейни положения, наследство, режим на съпружеска собственост, общи имуществени въпроси и др.).

При създаването на тези правила законодателството отразява множество фактори, в това число и основателните очаквания на страните, принципът за близост, който привежда дадена правна ситуация към законодателството на страната, с която е най-близко свързана, и идеята, че на някои страни в спора, като непълнолетните лица, потребителите и служителите, се полага специална защита.

Колизионните норми са част от така нареченото международно частно право, но единственото международно в тях е името им: по традиция всяка държава си има собствена национална система от колизионни норми. Щракнете с мишката върху знамето на държавата-членка, която ви интересува, и ще получите необходимата ви информация за нейните колизионни норми.

В Европа колизионните норми в някои сфери вече са хармонизирани. Ако се нуждаете от допълнителна информация, щракнете върху „Право на Общността“.

Някои колизионни норми са хармонизирани на международно ниво. Ако желаете допълнителна информация, щракнете върху „Международно право“.

НагореНагоре

Последна актуализация: 14-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство