Európska komisia > EJS > Rozhodné právo > Francúzsko

Posledná úprava: 26-03-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozhodné právo - Francúzsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

I. Pramene platných noriem I.
I.1. Vnútroštátne normy I.1.
I.2. Platné mnohostranné medzinárodné dohovory I.2.
I.3. Základné platné dvojstranné dohovory I.3.
II. Uplatňovanie kolíznych noriem II.
II.1. Má sudca povinnosť uplatniť kolízne normy z vlastného podnetu? II.1.
II.2. Inštitút spätného a ďalšieho odkazu (renvoi) II.2.
II.3. Zmena kolízneho kritéria II.3.
II.4. Výnimky z bežného uplatňovania kolíznych noriem II.4.
II.5. Preukázanie obsahu zahraničných právnych predpisov II.5.
III. Kolízne normy III.
III.1. Zmluvné záväzky a právne úkony III.1.
III.2. Mimozmluvné povinnosti III.2.
III.3. Vznik vzťahu rodič – dieťa vrátane adopcie III.3.
III.3.1. Vznik vzťahu rodič – dieťa III.3.1.
III.3.2. Adopcia III.3.2.
III.4. Manželstvo, nemanželské páry, partnerstvá, rozvod, súdna rozluka, vyživovacia povinnosť III.4.
III.4.1. Manželstvo III.4.1.
III.4.2. Nemanželské páry a partnerstvá III.4.2.
III.4.3. Rozvod a súdna rozluka III.4.3.
III.4.4. Vyživovacia povinnosť III.4.4.
III.5. Vlastnícke vzťahy v manželstve III.5.
III.6. Závety a dedičstvo III.6.
III.7. Nehnuteľnosti III.7.
III.8. Konkurz III.8.

 

I. Pramene platných noriem

I.1. Vnútroštátne normy

Keďže francúzske súkromné medzinárodné právo nebolo dodnes kodifikované, kolízne normy sa nachádzajú v rôznych právnych predpisoch (občiansky zákonník, obchodný zákonník, zákon na ochranu spotrebiteľa), ale primárne sú získané z judikatúry. Niektoré sa nachádzajú v nástrojoch sekundárnej legislatívy Spoločenstva.

I.2. Platné mnohostranné medzinárodné dohovory

Veľké množstvo kolíznych noriem sa nachádza v mnohostranných medzinárodných dohovoroch, ktorých je Francúzsko stranou. Väčšina týchto dohovorov bola vypracovaná v rámci Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného.

I.3. Základné platné dvojstranné dohovory

Dvojstranné dohovory, ktoré najčastejšie využívajú francúzske súdy, sa týkajú osobného štatútu. Osobitnú pozornosť si zasluhujú tieto dohody:

 • Dohoda medzi Francúzskom a Marokom z 10. augusta 1981 o štatúte osôb a rodiny a o spolupráci v súdnej oblasti
 • Dohoda medzi Francúzskom a Poľskom z 5. apríla 1967 o rozhodnom práve, príslušnosti a exequatur v práve upravujúcom oblasť osôb a rodiny.

II. Uplatňovanie kolíznych noriem

II.1. Má sudca povinnosť uplatniť kolízne normy z vlastného podnetu?

Sudca, ktorý koná vo veci, musí podľa judikatúry určiť, či právo, ktorého sa vec týka, je dostupné alebo nedostupné; sudca to musí posúdiť podľa svojho práva.

HoreHore

Sudcovia sú povinní uplatňovať svoje kolízne pravidlá, len ak dotyčné právo je nedostupné právo (primárne v prípadoch týkajúcich sa osobného štatútu: spôsobilosti, vecnej platnosti manželstva, rozvodu atď.). Ak ide o dostupné právo, strany musia žiadať o uplatňovanie cudzieho práva, ktoré je štandardne uplatniteľné.

II.2. Inštitút spätného a ďalšieho odkazu (renvoi)

Vo francúzskom súkromnom medzinárodnom práve sa renvoi definuje ako negatívna kolízia kolíznych kritérií: francúzske kolízne pravidlá určujú cudzie právo ako uplatniteľné, ale pravidlá pre voľbu práva štátu, do ktorého právneho poriadku je prípad odovzdaný, označujú namiesto nich francúzske právo (renvoi prvého stupňa) alebo právo iného štátu (renvoi druhého stupňa).

Tento mechanizmus, ktorý možno ťažko uviesť do súladu so slobodou voľby, bol vždy na ústupe; je vylúčený najmä v zmluvných záležitostiach a v manželských sporoch. Aj vo veciach osobného štatútu v súčasnosti výrazne ustupuje.

II.3. Zmena kolízneho kritéria

Ak sa kolízne kritérium mení v čase a/alebo priestore, rozhoduje sa o rozhodnom práve s ohľadom na bývalé kolízne kritérium alebo na nové kolízne kritérium?

Odpoveď sa v niektorých prípadoch nachádza v právnych predpisoch. V ostatných prípadoch sa nachádza v judikatúre spôsobom, ktorý sa líši podľa príslušných kolíznych noriem, ale s tendenciou zohľadniť mobilitu; kolízne kritérium sa často posudzuje v deň, keď sa začína konať vo veci.

HoreHore

II.4. Výnimky z bežného uplatňovania kolíznych noriem

Kolízne normy, ktoré sa bežne uplatňujú, sa anulujú v dvoch prípadoch:

 • Mechanizmus výnimky z dôvodu medzinárodného verejného poriadku:

  Určené cudzie právo sudca vylúči, ak by jeho uplatňovanie viedlo k situácii v rozpore s verejným poriadkom, ktorý sa chápe ako „zásady všeobecnej spravodlivosti, ktoré majú podľa verejnej mienky absolútnu hodnotu“. Sudca uplatní pravidlá francúzskeho práva namiesto pravidiel práva, ktoré sa rozhodol vylúčiť.

  Zohľadňovanie verejného poriadku, ktoré sa úplne uplatní tam, kde by vec viedla k vzniku práva na francúzskom území, môže byť pružnejšie, ak ide len o uvedenie do platnosti vo Francúzsku tých práv, ktoré boli zákonne nadobudnuté v zahraničí.

 • Teória kogentných noriem:

  Kogentné normy možno definovať ako „zákony“, ktoré sa musia dodržiavať na ochranu politického, spoločenského alebo ekonomického poriadku krajiny.

  Tieto zákony sú priamo uplatniteľné bez prostredníctva kolíznych pravidiel. V niektorých prípadoch to ustanovuje samotný zákon. V prípade, že nie, priamo uplatniteľné právo musí určiť sudca: za také sa považuje najmä francúzske alebo európske právo hospodárskej súťaže, ako aj ustanovenia o zdraví a bezpečnosti, pracovnom čase a metódach práce vo francúzskych predpisoch týkajúcich sa pracovných zmlúv, predpisy na ochranu a pomoc neplnoletým osobám so sídlom vo Francúzsku atď. Sudca je povinný uplatňovať francúzske kogentné normy z vlastného podnetu. Uplatnenie cudzích kogentných noriem je dobrovoľné, ak sa inak neustanovuje v medzinárodnom dohovore (napríklad v článku 7 ods. 1 Rímskeho dohovoru).

  HoreHore

II.5. Preukázanie obsahu zahraničných právnych predpisov

Zvyčajne bola strana, ktorá žiadala o uplatnenie zahraničných právnych predpisov, povinná preukázať ich obsah, a najmä dokázať, ako uplatnenie francúzskych právnych predpisov nebude viesť k rovnocennému výsledku.

Po precedense (1998) v relatívne nedávnej minulosti sa v súčasnosti akceptuje princíp, že v prípade, ak sudca sám vyhlási, že zahraničné právne predpisy sú uplatniteľné, má on sám preskúmať ich obsah – to je povinné, ak sa vec týka nedostupných právnych predpisov.

Preukázanie obsahu zahraničných právnych predpisov možno zabezpečiť prostriedkami stanovenými v novom občianskom súdnom poriadku (znalecký posudok; strany, ktoré sa dostavia na súd; žiadosť o dôkaz od tretej strany atď.).

Štandardnou praxou je tiež využitie certificat de coutume. Ide o dokument vypracovaný vo francúzštine buď konzulátom alebo veľvyslanectvom cudzieho štátu vo Francúzsku, alebo cudzím alebo francúzskym advokátom špecializujúcim sa na príslušnú oblasť práva.

III. Kolízne normy

III.1. Zmluvné záväzky a právne úkony

Zmluva môže byť upravená právom, ktoré si zvolia strany. Ak strany nezvolia jednoznačne právo, sudca musí určiť rozhodné právo v súlade so všeobecným charakterom dohody a okolnosťami prípadu.

Osobitné kolízne pravidlá sú ďalej stanovené v mnohých medzinárodných dohodách, ktorých je Francúzsko stranou:

HoreHore

 • Rímsky dohovor z 19. júna 1980 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, podľa ktorého (článok 3 ods. 1) je zmluva upravená právom, ktoré si strany zvolia. Voľba musí byť s primeranou istotou vyjadrená v podmienkach zmluvy alebo preukázaná okolnosťami zmluvy. Osobitné ustanovenia sa vzťahujú na spotrebiteľské zmluvy (článok 5) a na individuálne pracovné zmluvy (článok 6) s cieľom chrániť stranu, ktorá sa pokladá za slabšiu. Voľba zmluvného práva nesmie pripraviť slabšiu stranu o ochranu poskytnutú kogentnými normami práva, s ktorým nie je úzko spojená. Nariadením Rím I, ktoré sa v súčasnosti prerokúva, by sa mal tento dohovor aktualizovať a formálne potvrdiť v rámci Spoločenstva.
 • Haagsky dohovor z 15. júna 1955 o rozhodnom práve pre medzinárodný predaj tovaru: v tomto nástroji požívajú strany aj nárok na uplatnenie slobody voľby rozhodného práva (článok 2). Ak strany neurčia rozhodné právo, predaj je upravený vnútroštátnym právom štátu, v ktorom má predávajúci zvyčajné bydlisko v čase, keď dostal objednávku (článok 3).

Rozhodné právo pre zmluvu je zvyčajne určujúce pre:

 • podstatné podmienky platnosti zmluvy (s výnimkou spôsobilosti) a prípadne formálne požiadavky;
 • účinky zmluvy (výklad, splnenie povinností, dôsledky úplného alebo čiastočného neplnenia, ohodnotenie škôd);
 • dôvody na zánik povinností strán.

III.2. Mimozmluvné povinnosti

Veľká časť tejto oblasti bude odteraz patriť do predmetu nariadenia Spoločenstva Rím II. Nad vecný a geografický rámec tohto nariadenia sa francúzsky systém riadi všeobecnou zásadou, podľa ktorej je rozhodným právom právo miesta objednávky, ale s mnohými osobitnými pravidlami v súlade s judikatúrou alebo medzinárodnými dohodami, ktorých je Francúzsko stranou, upravenými pre osobitné situácie:

HoreHore

 • uplatnenie práva miesta, v ktorom nastane škoda, v prípade náhrady škody spôsobenej činom nekalej hospodárskej súťaže;
 • uplatnenie práva miesta, v ktorom nastane škoda, v prípade náhrady škody spôsobenej na životnom prostredí;
 • pravidlá Haagskeho dohovoru zo 4. mája 1971 o rozhodnom práve v prípade dopravných nehôd;
 • pravidlá Haagskeho dohovoru z 2. októbra 1973 o zodpovednosti za chyby výrobkov.

III.3. Vznik vzťahu rodič – dieťa vrátane adopcie

III.3.1. Vznik vzťahu rodič – dieťa

Vzťah rodič – dieťa vzniká na základe osobného práva matky v deň narodenia dieťaťa, alebo osobného práva dieťaťa, ak matka je neznáma.

Účinky vzťahu rodič – dieťa sú upravené vnútroštátnym právom dieťaťa alebo právom jeho rodičov platným pre dôsledky manželstva.

Tieto pravidlá sú však nahradené medzinárodným zmluvným právom v prípadoch, ktoré sa týkajú štátov, ktoré sú stranami zmlúv, do vecného predmetu ktorých patria príslušné prípady: prípady týkajúce sa zodpovednosti rodičov, v ktorých dotknuté deti majú zvyčajné bydlisko vo Francúzsku alebo inom štáte, ktorý je stranou Haagskeho dohovoru z roku 1961; protiprávne odňatie detí medzi štátmi, ktoré sú stranami Haagskeho dohovoru z 25. októbra 1980; prípady týkajúce sa vyživovacej povinnosti podľa Haagskeho dohovoru z 2. októbra 1973.

III.3.2. Adopcia

Podmienky adopcie, napríklad účinky adopcie, v judikatúre sú upravené vnútroštátnym právom adoptívneho rodiča, kým podmienky súhlasu alebo zastupovania adoptovaného dieťaťa sú upravené vnútroštátnym právom dieťaťa.

HoreHore

III.4. Manželstvo, nemanželské páry, partnerstvá, rozvod, súdna rozluka, vyživovacia povinnosť

III.4.1. Manželstvo

Formálne podmienky manželstva (spôsobilosť, súhlas atď.) patria do osobného práva manželov (článok 3 občianskeho zákonníka). Francúzski štátni príslušníci, ktorí uzatvoria sobáš v zahraničí, musia splniť formálne podmienky francúzskeho práva (článok 170 občianskeho zákonníka). Ak majú budúci manželia rozdielnu štátnu príslušnosť, príslušné dve osobné práva sa uplatňujú osobitne, pričom z hľadiska prekážok manželstva sa uplatňuje prísnejšie právo.

Formálne požiadavky (formality, ktoré je potrebné splniť, svetské alebo cirkevné manželstvo atď.) podliehajú v zásade právu miesta, kde sa koná obrad.

Na dôsledky manželstva sa uplatňuje osobné právo manželov. Ak majú manželia rozdielnu štátnu príslušnosť, rozhodným právom je právo ich spoločného bydliska. Ak nemajú spoločné bydlisko, francúzske súdy budú uplatňovať francúzske právo ako právo súdu, ktorý sa začal zaoberať prípadom.

Toto právo sa vzťahuje najmä na osobné povinnosti vyplývajúce z manželstva (vernosť, podpora, spolužitie) a na zmluvy medzi manželmi, s výnimkou darovania budúceho majetku medzi manželmi, čo patrí do dedičského práva.

III.4.2. Nemanželské páry a partnerstvá

V prípade nemanželského páru, ktorého vzťah nie je oficiálne právne potvrdený, považuje hmotné právo rôzne právne vzťahy partnerov za príslušný počet odlišných vzťahov, kde každý z nich podlieha právu, ktoré zodpovedá jeho charakteru (Parížsky krajský súd, 21. 11. 1983).

HoreHore

Stanovisko odborníkov na rozhodné právo pre organizované partnerstvá, napríklad Pakt občianskej solidarity (PACS), je rozdelené, pričom neexistujú konkrétne judikáty, z ktorých možno čerpať. Podľa niektorých patrí tento druh partnerstva do rozhodného práva pre právne úkony. Podľa iných patrí do rozhodného práva pre osobný štatút zainteresovaných strán. Ďalší uprednostňujú vytvorenie kategórie kolízneho kritéria sui generis - právo inštitúcie. A napokon niektorí tvrdia, že aspoň v prípade Paktu občianskej solidarity by sa francúzske právo malo uplatňovať ako kogentné normy.

III.4.3. Rozvod a súdna rozluka

Podľa § 310 Občianskeho zákonníka „Rozvod a súdna rozluka sú upravené francúzskym právom:

 • ak obaja manželia majú francúzsku štátnu príslušnosť;
 • ak obaja manželia majú bydlisko na francúzskom území;
 • ak si žiadne cudzie právo neuplatňuje nárok na príslušnosť, pričom francúzske súdy majú príslušnosť pre rozvod alebo súdnu rozluku.“

Kasačný súd rozhodol, že kritérium francúzskej štátnej príslušnosti alebo bydliska vo Francúzsku musí byť splnené v deň začatia konania vo veci.

Rozhodné právo pre rozvod alebo súdnu rozluku je určujúce pre dôvody rozvodu alebo súdnej rozluky (vina, nesúlad v manželstve, nenapraviteľný rozpad manželstva, vzájomný súhlas atď.) a pre finančné dôsledky rozvodu alebo súdnej rozluky (poskytnutie odškodnenia, kompenzačné platby alebo dávky výživného medzi manželmi).

III.4.4. Vyživovacia povinnosť

Kolízne pravidlá, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú vo Francúzsku, sú ustanovené v článkoch 4, 5 a 6 Haagskeho dohovoru z 2. októbra 1973 o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť, ktoré určujú interné právo zvyčajného bydliska vyživovanej osoby. Ak však vyživovaná osoba nemôže dostať výživné podľa tohto práva, bude sa uplatňovať právo spoločnej štátnej príslušnosti vyživovanej osoby a vyživovateľa (článok 5) a v prípade potreby právo súdu, ktorý sa vecou zaoberá.

HoreHore

Určené právo sa uplatňuje pre finančné vzťahy medzi manželmi (príspevok na náklady na manželstvo) a na vyživovaciu povinnosť voči deťom manželov. Toto právo však môže podliehať súťaži zo strany rozhodného práva pre rozvod a súdnu rozluku podľa článku 8 uvedeného Haagskeho dohovoru z roku 1973.

III.5. Vlastnícke vzťahy v manželstve

Rozhodné právo je právo zvolené manželmi, ak vypracovali manželskú zmluvu.

Ak neexistuje výslovná voľba, musí sa vyžiadať ich konkludentná voľba. Tu existuje prezumpcia v prospech práva prvého spoločného bydliska manželského páru, ktorým sa rozumie miesto, na ktorom sa prvýkrát usadili na dlhší čas.

Tento systém sa nachádza aj v Haagskom dohovore zo 14. marca 1978, ktorého je Francúzsko stranou. Dohovor pridáva dva dodatočné kolízne faktory podľa voľby strán alebo podľa ich prvého spoločného bydliska: spoločnú štátnu príslušnosť manželov alebo právo, ktoré je najužšie spojené s ich situáciou.

Rozhodné právo je určujúce pre premennosť alebo nepremennosť režimu, majetkové kategórie a kontrolu manželov nad nimi, a podmienky riadenia a likvidácie režimu.

III.6. Závety a dedičstvo

Dedičstvo nehnuteľného majetku podlieha právu miesta, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza. Dedičstvo hnuteľného majetku je upravené právom posledného bydliska zosnulej osoby.

Dedičské právo upravuje všetky záležitosti týkajúce sa postúpenia, prevodu a likvidácie dedičstva.

HoreHore

V prípadoch dedičstva bez závetu je pre dedičov, ktorí majú dediť, určujúce dedičské právo. Preukázanie vzťahu potrebného na získanie dedičstva však patrí do osobného štatútu, nie do dedičského práva.

V prípade dedičstva zo závetu sú uplatniteľné dva medzinárodné nástroje. Sú to Haagsky dohovor z 5. októbra 1961 o konflikte zákonov vo veci formy závetov a Washingtonský dohovor z 28. októbra 1973 o jednotnej právnej forme medzinárodného závetu.

III.7. Nehnuteľnosti

Rozhodným právom je právo miesta, v ktorom sa nachádza hnuteľný alebo nehnuteľný majetok. Situácia môže byť zložitá, ak sa hnuteľný majetok prevedie z jedného štátu do druhého. Na riešenie tejto kolízie je v judikatúre stanovené, že treba prihliadať na právo miesta, v ktorom sa hnuteľný majetok nachádza v čase začatia konania vo veci.

Ak hnuteľným majetkom je dopravný prostriedok (loď, lietadlo atď.), medzinárodné zmluvné právo priznáva príslušnosť štátu registrácie.

Rozhodné právo určuje hlavné alebo vedľajšie vlastnícke práva k majetku a stanovuje prednostné práva vlastníka. Upravuje aj prostriedky nadobudnutia vlastníckych práv. V tejto súvislosti môže byť toto právo kombinované s právom upravujúcim zmluvu o prevode, najmä zmluvu o prevode vlastníctva, ktorá vedie k vzniku práv.

III.8. Konkurz

Rozhodným právom pre konkurzné konanie je vo všeobecnosti právo súdu, na ktorom bolo konanie začaté. Rozhodné právo by sa malo potom určiť odkazom na otázku kolízie príslušností. V nariadení č. 1346/2000 z 29. mája 2000 sú stanovené kolízne pravidlá; v tomto prípade sa uvádza, že rozhodným právom je právo členského štátu, v ktorom sa nachádza miesto, v ktorom konanie začalo (články 4 a 28).

Rozhodné právo pre konkurzné konanie môže podliehať súťaži s právom miesta, v ktorom sa majetok nachádza, najmä v súvislosti so zmluvnými zábezpekami, prednostnými právami a zákonnými hypotékami týkajúcimi sa majetku, ktorý sa nachádza v zahraničí.

« Rozhodné právo - Všeobecné informácie | Francúzsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 26-03-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo