Europeiska Kommissionen > ERN > Tillämplig lag > Gemenskapsrätt

Senaste uppdatering: 10-07-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Tillämplig lag - Gemenskapsrätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Se eller för den senast uppdaterade versionen av denna text English

En dag kommer domstolarna i alla EU:s medlemsstater att tillämpa samma lands lag på en viss tvist

1980 års Romkonvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser innehåller harmoniserade lagvalsregler för avtalsförhållanden. EU håller också på att utarbeta en lagtext om lagvalsregler för förpliktelser som uppstår utanför avtalsförhållanden (Rom II). Man planerar också att i framtiden skapa gemensamma lagvalsregler för skilsmässa, äktenskap och arv och testamente. Syftet är att ett visst rättsförhållande alltid skall prövas enligt samma lands lag, oavsett vilken domstol som avgör tvisten. Därigenom kan man skapa ett gemensamt europeiskt rättsområde.

Avtalsförpliktelser

 • 1980 års Romkonvention trädde i kraft den 1 april 1991. Den kompletterar 1968 års Brysselkonvention (se ”Internationell rätt” under ämnet Domstolarnas behörighet). Brysselkonventionen (och Bryssel I-förordningen, som sedan den 1 mars 2002 ersätter konventionen) leder i vissa fall till att domstolar i flera medlemsstater samtidigt blir behöriga att avgöra ett mål. Det finns därför en risk att en part väljer en domstol i ett visst land inte därför att det är den domstol som är bäst lämpad att avgöra målet (t.ex. därför att bevisningen finns nära till hands), utan därför att den domstolen kommer att tillämpa en lag som är förmånligast för parten. För ett sådant agerande används ofta det engelska uttrycket forum shopping. Om man kan införa enhetliga lagvalsregler och därmed se till att alla domstolar i EU tillämpar samma lands lag på ett visst avtal, minskas risken för forum shopping inom EU.
 • Romkonventionen gäller i alla medlemsstater som var med i EU före den 1 maj 2004, även Danmark. För de medlemsstater som anslöt sig till EU den 1 maj 2004, har konventionen ännu inte trätt i kraft.
 • Konventionen bygger på tanken att man ska ta hänsyn till partsautonomin, det vill säga parternas avtalsfrihet. Det innebär att parterna fritt får välja vilken lag som ska tillämpas för deras avtal. Deras frihet är mycket stor: de får välja vilken lag som helst, även om den helt saknar anknytning till avtalet, och de får också ändra sitt val vid ett senare tillfälle.
 • Om parterna inte själva har valt vilken lag som ska tillämpas på avtalet, tillämpas lagen i det land som avtalet har närmast anknytning till. Avtalet antas ha närmast anknytning till det land där den part har hemvist som ska utföra avtalets ”karakteristiska prestation”. Det betyder, enklare uttryckt, att ett köpeavtal regleras av lagen i det land där säljaren har hemvist och att ett tjänsteavtal regleras av lagen i det land där den som utför tjänsten har hemvist. Men det är bara fråga om antaganden, och en domstol kan välja att tillämpa en annan lag som har ännu närmare anknytning till avtalet.
 • Romkonventionen innehåller (i likhet med förordning nr 44/2001, även kallad Bryssel I-förordningen) särskilda regler för att skydda parter i ett avtal som anses vara ”svagare”, det vill säga konsumenter och arbetstagare. Om man i ett avtal har angivit att en viss lag ska tillämpas, skyddas konsumenten eller arbetstagaren ändå av tvingande skyddsbestämmelser i den lag som i normalfallet hade varit tillämplig. Om parterna inte har avtalat något annat, gäller för konsumentavtal lagen i det land där konsumenten har hemvist. För anställningsavtal gäller lagen i det land där den anställde vanligtvis utför sitt arbete eller, om han eller hon arbetar på flera ställen, där anställningen skedde.
 • Europeiska kommissionen lade 2002 fram en grönbok om att eventuellt omvandla Romkonventionen till EG-lagstiftning (förordning eller direktiv) och samtidigt modernisera bestämmelserna. Ungefär 80 svar English kom in till kommissionen.
 • Som ett resultat av diskussionerna antog kommissionen den 15 december 2005 ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I), som syftar till att modernisera Romkonventionens bestämmelser och samtidigt omvandla konventionen till en gemenskapsrättsakt.

 Utomobligatoriska förpliktelser

 • Bryssel I-förordningen omfattar både avtalsförpliktelser och förpliktelser utanför avtalsförhållanden (s.k. utomobligatoriska förpliktelser), och det vore önskvärt att harmonisera lagvalsreglerna för båda typerna av förpliktelser. Därför lade Europeiska kommissionen den 22 juli 2003 fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II). I förordningen anges vilken lag domstolarna ska tillämpa vid skador som orsakas över gränserna, till exempel i fråga om personskador, skadeståndsansvar för felaktiga produkter (s.k. produktansvar) och miljöskador.
 • Förslaget föregicks av en omfattande remissrunda. Den 3 maj 2002 inledde Europeiska kommissionen remissrundan med ett utkast till förordning English om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser, och det anordnades också en offentlig utfrågning i Bryssel den 7 januari 2003. Ungefär 80 svar kom in till kommissionen och sammanfattades i ett dokument English.

Underhållsskyldighet

Arv och testamente

 • Den 1 mars 2005 offentliggjorde kommissionen en grönbok om arv och testamente, som tar upp frågor om tillämplig lag inom detta område av lagstiftningen.
 • Svaren på frågorna i grönboken har offentliggjorts på webbplatsen English för generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet.

Äktenskapsskillnad

 • Kommissionen är i färd med att förbereda ett förslag om tillämplig lag i mål om äktenskapsskillnad. Den 14 mars 2005 offentliggjordes en grönbok om tillämplig lag och behörig domstol i äktenskapsmål. Omkring 65 svar inkom på frågorna i grönboken. Den 6 december 2005 hölls ett offentligt samråd.
 • Som ett följd av detta samråd lade kommissionen den 17 juli 2006 fram ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och införande av bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsmål PDF File (PDF File 175 KB). Det övergripande syftet med förslaget är att ge en tydlig och uttömmande rättslig ram för äktenskapsmål inom EU och se till att målen behandlas på ett sätt som garanterar medborgarna klarhet om rättsläget, förutsebarhet, flexibilitet och tillgång till domstolsprövning.
 • Genom förslaget införs harmoniserade lagvalsregler för mål om äktenskapsskillnad och hemskillnad för att makarna lätt skall kunna förutse vilken lag som kommer att tillämpas i deras äktenskapsmål. Den regel som föreslås bygger i första hand på makarnas eget val. Vid avsaknad av lagval avgörs den tillämpliga lagen på grundval av en rad anknytningsfaktorer, som garanterar att äktenskapsmålet regleras av en rättsordning som äktenskapet har nära anknytning till.
 • Förslaget syftar också till att förbättra tillgången till domstolsprövning i äktenskapsmål. Möjligheten att välja behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad och hemskillnad (avtal om domstols behörighet) kommer att förbättra tillgången till domstolsprövning för makar av olika nationalitet. Reglerna om avtal om domstols behörighet gäller oavsett om paret bor i en medlemsstat eller i ett tredje land. Vidare ges makar av olika nationalitet som bor i ett tredjeland tillgång till domstolsprövning.

Till börjanTill början

Makars förmögenhetsförhållanden

 • Den 17 juli 2006 antog kommissionen en grönbok PDF File (PDF File 176 KB) om lagval i frågor om makars förmögenhetsförhållanden, särskilt när det gäller domstols behörighet och ömsesidigt erkännande. Genom grönboken inleds ett brett samråd English om de rättsliga frågor som uppkommer när det gäller makars förmögenhetsförhållanden och förmögenhetsrättsliga konsekvenser av andra former av samlevnad i ett internationellt perspektiv. Texten tar upp behovet av gemenskapslagstiftning på området ur olika aspekter.

Referensdokument:

 • Grönbok PDF File (PDF File 176 KB) om lagval i frågor om makars förmögenhetsförhållanden, särskilt när det gäller domstols behörighet och ömsesidigt erkännande (KOM/2006/0400 slutligt)
 • Förslag till rådets förordning PDF File (PDF File 175 KB) om ändring av förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och införande av bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsmål (KOM/2006/0399 slutlig)
 • Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) (KOM/2005/650 slutlig)
 • Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (KOM/2005/649 slutlig)
 • Grönbok om arv och testamente (KOM/2005/65 slutlig)
 • Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (KOM/2003/427 slutlig)
 • Utkast till rådets förordning English om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II)
 • Grönbok om omvandling av 1980 års Romkonvention till ett gemenskapsinstrument och dess revidering i samband därmed (KOM/2002/654 slutlig)
 • Komparativrättslig undersökning English av regler om behörig domstol och lagvalsregler för arv och testamente i EU:s medlemsstater, november 2002
 • Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I)
 • 1980 års Romkonvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (konsoliderad version)
 • 1968 års Brysselkonvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (konsoliderad version)

« Tillämplig lag - Allmän information | Gemenskapsrätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 10-07-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket