Európska komisia > EJS > Rozhodné právo > Právo spoločenstva

Posledná úprava: 10-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozhodné právo - Právo spoločenstva

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Posledné znenie pozri pod English

V budúcnosti budú súdy všetkých členských štátov Európskej únie uplatňovať v danej medzinárodnej situácii právo rovnakej krajiny.

Rímsky dohovor z roku 1980 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky harmonizuje pravidlá pri kolízii právnych noriem, ktoré sa vzťahujú na zmluvy. Spoločenstvo v súčasnosti pripravuje dokument o pravidlách pri kolíziu noriem, ktoré sa vzťahujú na mimozmluvné záväzky (takzvaný Rím II). Spoločenstvo navyše zamýšľa harmonizovať pravidlá pri kolízii noriem vo veciach rozvodu, úpravy majetkových pomerov manželov, ako aj vo veci dedičstva a závetov. Hlavným cieľom týchto opatrení je zabezpečiť, aby sa o danej právnej situácii rozhodovalo podľa hmotného práva tej istej krajiny, bez ohľadu na to, ktorý súd rozhoduje o veci a v ktorom členskom štáte EÚ sa o veci rozhoduje, a prispieť tak k vytvoreniu skutočného európskeho priestoru spravodlivosti.

Zmluvné záväzky

 • Rímsky dohovor z roku 1980, ktorý nadobudol platnosť 1. apríla 1991, dopĺňa Bruselský dohovor z roku 1968 (Medzinárodné právo k problematike Príslušnosť súdov). Tento bruselský dohovor totiž podobne ako nariadenie Brusel I, ktoré ho od 1. marca 2002 nahradilo, v určitých prípadoch stanovuje, že súdy viacerých členských štátov môžu byť príslušné na rozhodnutie v merite veci. Vzniká tak riziko, že strana si zvolí súd konkrétnej krajiny nie preto, že je najlepší na rozhodnutie v merite veci (napríklad preto, že dôkaz potrebný na prijatie rozhodnutia o spore je sústredný v tejto krajine), ale preto, že by tento súd uplatňoval hmotné právo, ktorého riešenie by pre danú stranu bolo prijateľnejšie – postup známy pod názvom „forum shopping“. Zabezpečením, že súdy vo všetkých krajinách Európskej únie budú na rovnaké medzinárodné zmluvy uplatňovať rovnaké právne predpisy, a zjednotením pravidiel pri kolízii noriem, sa znižuje riziko forum shopping v rámci Spoločenstva.
 • Pravidlá Rímskeho dohovoru sú v platnosti vo všetkých členských štátoch EÚ-15, vrátane Dánska. Dohovor ešte nenadobudol platnosť v prípade členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ 1. mája 2004.
 • Nosným bodom dohovorom zavedeného systému je zásada slobodnej voľby práva, ktorá umožňuje stranám slobodne si zvoliť právo rozhodné pre ich zmluvu. Autonómia, ktorá sa stranám ponecháva, je veľmi rozsiahla: môžu si zvoliť ktorékoľvek právo, aj keď nemá žiadnu spojitosť s predmetom zmluvy a svoju pôvodnú voľbu môžu kedykoľvek zmeniť.
 • Ak zmluvné strany neurčili, ktoré právo sa bude uplatňovať na ich zmluvu, táto zmluva sa riadi právom krajiny, s ktorou má zmluva najužší vzťah. Má sa za to, že zmluva má najužší vzťah s tou krajinou, v ktorej strana, ktorá je povinná poskytovať „charakteristické plnenie“, má svoje obvyklé bydlisko, čo všeobecne v praxi znamená, že kúpna zmluva sa riadi právom krajiny, v ktorej má svoj pobyt predávajúci, a zmluva o poskytovaní služieb právom krajiny, v ktorej má svoj pobyt poskytovateľ. Ide však o domnienky a súd môže rozhodnúť o uplatnení iného práva, ak zistí, že takéto právo má užší vzťah s danou zmluvou.
 • Podobne ako nariadenie „Brusel I“ obsahuje Rímsky dohovor špeciálne pravidlá na ochranu „slabších“ strán, napríklad spotrebiteľov a zamestnancov. Teda samotná skutočnosť, že zmluva stanovuje, že sa má uplatňovať konkrétne právo, nemôže spotrebiteľa alebo zamestnanca zbaviť ochrany kogentných noriem právneho poriadku, ktoré pre nich za normálnych okolností platia. Ak zmluvné strany vo svojej zmluve nestanovili inak, spotrebiteľská zmluva sa riadi právom krajiny, v ktorej má spotrebiteľ svoje obvyklé bydlisko, zatiaľ čo pracovná zmluva sa riadi právom krajiny, v ktorej zamestnanec obvykle vykonáva svoju prácu, a ak sa takéto miesto nedá určiť, právom krajiny, v ktorej sídli podnik, ktorý ho zamestnal.
 • Európska komisia predložila na konci roka 2002 Zelenú knihu, ktorá sa zaoberá otázkou, či je vhodné transformovať Rímsky dohovor z roku 1980 na vlastný dokument Spoločenstva (nariadenie alebo smernica) a úplne zmodernizovať. V tejto súvislosti bolo Komisii doručených asi 80 príspevkov English.
 • Na základe konzultačného procesu Európska komisia prijala 15. decembra 2005 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky („Rím I“), ktorého zámerom je zmodernizovať pravidlá Rímskeho dohovoru a súčasne ho premeniť na právny nástroj Spoločenstva.

Mimozmluvné záväzky

 • Keďže nariadenie „Brusel I“ sa súbežne dotýka zmluvných aj mimozmluvných záväzkov, je potrebné, aby boli pravidlá pri kolízii noriem harmonizované v oboch týchto oblastiach. Komisia preto 22. júla 2003 prijala návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky („Rím II“). Zámerom tohto nástroja je upraviť problematiku určenia rozhodného práva pre otázky, ktoré sa v medzinárodných situáciách týkajú takých mimozmluvných záväzkov, ako je osobná ujma, zodpovednosť za chybné výrobky a poškodenie životného prostredia.
 • Prijatiu tohto návrhu predchádzala široká verejná diskusia, ktorá zahŕňala verejné prerokovanie, ktoré sa konalo v Bruseli 7. januára 2003, a písomnú konzultáciu zainteresovaných subjektov na základe predbežného návrhu nariadenia Rady English o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky, ktorá sa konala 3. mája 2002. Komisii bolo doručených približne 80 príspevkov, ktoré boli zhrnuté v súhrnnom dokumente English.

Výživné

Závety a dedičstvá

 • Komisia uverejnila 1. marca 2005 Zelenú knihu o dedení a závetoch, ktorá obsahuje aspekty kolíznych noriem týkajúce sa tejto oblasti práva.
 • Odozvy na Zelenú knihu boli uverejnené na internetovej stránke English Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť.

Rozvod

 • Komisia začala pracovať na rozhodnom práve v otázkach rozvodu. Komisia 14. marca 2005 uverejnila Zelenú knihu o rozhodnom práve a súdnej príslušnosti vo veciach rozvodu. Bolo jej doručených približne 65 odpovedí. Verejné prerokovanie sa konalo 6. decembra 2005.
 • Komisia na základe konzultačného procesu predložila 17. júla 2006 návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2201/2003 pokiaľ ide o súdnu právomoc, a ktorým sa zavádzajú pravidlá týkajúce sa rozhodného práva v manželských veciach PDF File (PDF File 233 KB). Celkovým cieľom tohto návrhu je zabezpečiť v Európskej únii jasný a komplexný právny rámec v manželských veciach a zabezpečiť pre občanov primerané riešenia so zreteľom na právnu istotu, predvídateľnosť, flexibilitu a prístup k súdu.
 • Návrhom sa zavádzajú zosúladené kolízne pravidlá vo veciach rozvodu a právnej odluky s cieľom umožniť manželom ľahko predvídať, ktoré právo sa bude vzťahovať na ich konanie v manželských veciach. Navrhované pravidlo je založené predovšetkým na možnosti výberu manželov. Možnosť výberu je obmedzená právnymi predpismi, s ktorými má manželstvo úzky vzťah. Ak možnosť výberu chýba, rozhodné právo sa určuje na základe škály kolíznych kritérií, ktoré zabezpečia, že konanie v manželských veciach sa bude riadiť právnym poriadkom, s ktorým má manželstvo úzky vzťah.
 • Návrh sa snaží zlepšiť aj prístup k súdu v konaniach o manželských veciach. Možnosť zvoliť si príslušný súd v konaní vo veci rozvodu a právnej odluky („dohoda o príslušnosti súdu“) zlepší prístup manželov, ktorí majú odlišnú štátnu príslušnosť, k súdu. Pravidlo o dohode o príslušnosti súdu sa uplatňuje bez ohľadu na to, či pár žije v členskom štáte alebo v tretej krajine. Návrh sa okrem toho osobitne zaoberá potrebou zabezpečiť prístup k súdu tým manželom s rôznou štátnou príslušnosťou, ktorí žijú v tretej krajine.

Majetkové pomery manželov

 • 17. júla 2006 Komisia prijala Zelenú knihu PDF File (PDF File 230 KB) o kolízii právnych predpisov v oblasti manželských majetkových režimov, zaoberajúcu sa najmä otázkou súdnej príslušnosti a vzájomného uznávania. Týmto dokumentom sa začala rozsiahla konzultácia English o právnych otázkach, ktoré vznikajú v medzinárodnom kontexte v súvislosti s manželskými majetkovými režimami a majetkovými dôsledkami iných foriem zväzku. Zelená kniha prezentuje rôzne aspekty tejto veci, ktorá si očividne vyžaduje prijatie legislatívnych pravidiel Spoločenstva.

Referenčné dokumenty:

 • Zelená kniha PDF File (PDF File 230 KB) o kolízií právnych predpisov v oblasti manželských majetkových režimov, zaoberajúca sa najmä otázkou súdnej právomoci a vzájomného uznávania (KOM/2006/0400 v konečnom znení)
 • Návrh nariadenia Rady PDF File (PDF File 233 KB), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci, a ktorým sa zavádzajú pravidlá týkajúce sa rozhodného práva v manželských veciach (KOM/2006/0399 v konečnom znení)
 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (KOM/2005/0650 v konečnom znení)
 • Návrh nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (KOM/2005/0649 v konečnom znení)
 • Zelená kniha o dedení a závetoch (KOM/2005/0065 v konečnom znení)
 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) (KOM/2003/0427 v konečnom znení)
 • Predbežný návrh nariadenia Rady English o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím II)
 • Zelená kniha o úprave Rímskeho dohovoru z roku 1980 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky na nástroj Spoločenstva a jeho modernizácii (KOM/2002/0654 v konečno znení)
 • Komparatívna právna štúdia English o pravidlách pri kolízii súdnej príslušnosti a kolízii noriem týkajúcich sa závetov a dedičstva v členských štátoch Európskej únie, november 2002
 • Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel II)
 • Rímsky dohovor z roku 1980 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (konsolidované znenie)
 • Bruselský dohovor z roku 1968 o súdnej príslušnosti, uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodných veciach (konsolidované znenie)

« Rozhodné právo - Všeobecné informácie | Právo spoločenstva - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 10-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo