comisia europeană > RJE > Legea aplicabilă > Drept comunitar

Ultima actualizare: 06-08-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Legea aplicabilă - Drept comunitar

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Pentru versiunea actualizată, vă rugăm consultaţi English

Într-o bună zi, instanţele judecătoreşti din toate statele membre ale Uniunii Europene vor aplica dreptul aceleiaşi ţări unei situaţii internaţionale date.

Convenţia de la Roma din 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale standardizează regulile de conflict de legi aplicabile contractelor. Comunitatea lucrează în prezent la un instrument în materie de norme privind conflictul de legi pentru obligaţiile necontractuale (numit şi Roma II). Convenţia vizează şi armonizarea regulilor de conflict de legi pentru divorţ, regimuri de proprietate matrimonială şi succesiuni şi testamente. Obiectivul principal al acestor măsuri îl constituie asigurarea că o situaţie juridică dată este judecată conform dreptului material al aceleiaşi ţări, indiferent care instanţă judecătorească şi în care stat membru UE se pronunţă asupra unei cauze, şi astfel participă la crearea unui veritabil spaţiu european de justiţie.

Obligaţii contractuale

 • Convenţia de la Roma din 1980 a intrat în vigoare la 1 aprilie 1991 şi completează Convenţia de la Bruxelles din 1968 (Drept internaţional privind Jurisdicţia instanţelor judecătoreşti). Această Convenţie, ca şi Regulamentul Bruxelles I, care a înlocuit-o de la 1 martie 2002, stipulează că, în anumite situaţii, instanţele judecătoreşti ale mai multor state membre pot avea jurisdicţie asupra unei plângeri. Aceasta implică riscul ca o parte să apeleze la instanţa judecătorească a unei anumite ţări nu deoarece acea instanţă este cel mai competentă pentru a soluţiona litigiul (de exemplu, deoarece probele necesare pentru judecarea litigiului sunt concentrate acolo), ci deoarece această instanţă va aplica dreptul material cel mai favorabil plângerii acelei părţi - fenomenul de  forum shopping. Prin garantarea aplicării de către toate ţările Uniunii Europene a aceluiaşi drept aceluiaşi contract internaţional, unificarea regulilor de conflict de legi reduce riscul de  forum shopping în interiorul Comunităţii.
 • Regulile Convenţiei de la Roma sunt în vigoare în toate cele 15 state membre, inclusiv Danemarca. În ceea ce priveşte statele membre care au aderat la Uniunea Europeană până la 1 mai 2004, Convenţia nu a intrat în vigoare până în prezent.
 • Caracteristica principală a sistemului stabilit de Convenţie este principiul libertăţii de a alege, prin care părţile sunt libere să aleagă dreptul aplicabil contractului acestora. Libertatea de care dispun părţile este considerabilă : acestea pot alege orice drept, chiar dacă nu are legătură cu subiectul contractului lor şi pot, de asemenea, să schimbare oricând alegerea iniţială.
 • În cazul în care părţile nu au hotărât ce drept să fie aplicabil contractului lor, contractul va fi guvernat de dreptul ţării cu care este în cea mai strânsă legătură. Contractul este presupus ca fiind în legătură cu ţara în care locuieşte în mod obişnuit partea care trebuie să pună în aplicare contractul respectiv, ceea ce în practică înseamnă, în general, că un contract de vânzare-cumpărare este reglementat de dreptul ţării în care este stabilit vânzătorul, iar un contract de servicii este reglementat de dreptul ţării în care este stabilit furnizorul de servicii. Însă acestea sunt doar presupuneri, iar instanţa judecătorească poate alege să aplice un drept diferit dacă îl va considera în mai strânsă legătură cu acel contract.
 • Ca şi Regulamentul Bruxelles I, Convenţia de la Roma conţine, la rândul său, reguli speciale de protejare a părţilor aflate în dezavantaj, precum consumatorii şi angajaţii. Simplul fapt că un contract menţionează ce drept trebuie să se aplice nu îl va lipsi pe un consumator sau pe un angajat de protecţia oferită de unele norme obligatorii ale dreptului aplicabil în mod obişnuit pentru aceştia. În cazul în care părţile nu au stipulat altfel în contractul pe care l-au încheiat, un contract încheiat cu consumatorul este reglementat de dreptul ţării în care este rezident consumatorul, iar un contract de muncă este guvernat de dreptul ţării în care angajatul lucrează în mod obişnuit, şi dacă nu există un astfel de loc, de dreptul ţării în care este situată unitatea angajatoare.
 • La sfârşitul anului 2002, Comisia Europeană a prezentat o Carte verde cu privire la transformarea sau nu a Convenţiei de la Roma din 1980 într-un instrument comunitar specific (regulament sau directivă) şi modernizarea acesteia în ceea ce priveşte conţinutul. În acest context, Comisia a primit aproximativ 80 de contribuţii English.
 • În urma procesului de consultare, Comisia Europeană a adoptat, la 15 decembrie 2005, o propunere pentru un Regulament al Parlamentului şi al Consiliului privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale („Roma I”) care vizează modernizarea regulilor Convenţiei de la Roma şi, în acelaşi timp, transformarea acesteia într-un instrument juridic comunitar.

Obligaţii necontractuale

 • Deoarece Regulamentul Bruxelles I reglementează atât obligaţiile contractuale, cât şi pe cele necontractuale, se resimte nevoia unor norme armonizate privind conflictul de legi în ambele domenii menţionate. În consecinţă, Comisia a adoptat la 22 iulie 2003, o propunere pentru un Regulament al Parlamentului şi al Consiliului privind regulile de conflict de legi în raport cu obligaţiile necontractuale („Roma II”). Acest instrument vizează reglementarea problemelor privind stabilirea dreptului aplicabil în chestiuni referitoare la obligaţii necontractuale în situaţii internaţionale, precum vătămarea corporală, responsabilitatea pentru produse şi daune pentru mediu.
 • Adoptarea acestei propuneri a fost precedată de o amplă dezbatere publică pe această temă, care a inclus o şedinţă publică la Bruxelles la 7 ianuarie 2003 şi o consultare în scris a cercurilor interesate, pe baza unui proiect de propunere preliminar pentru un regulament al Consiliului English privind dreptul aplicabil obligaţiilor necontractuale, din 3 mai 2002. Comisia a primit aproximativ 80 de contribuţii, care au fost rezumate într-un document de sinteză English.

Întreţinere

Testamente şi succesiuni

 • Comisia a publicat la 1 martie 2005 Cartea verde privind succesiunile şi testamentele, care conţine aspecte ale conflictului de legi în legătură cu acest sector de drept.
 • Răspunsurile la Cartea verde au fost publicate pe site-ul English Direcţiei Generale Justiţie, Libertate şi Securitate.

Divorţ

 • Comisia a început lucrările cu privire la dreptul aplicabil în materie de divorţ. Comisia a publicat la 14 martie 2005 o Carte verde privind dreptul aplicabil şi jurisdicţia în materie de divorţ. Aceasta a primit aproximativ 65 de răspunsuri. O şedinţă publică a avut loc la 6 decembrie 2005.
 • În urma procesului de consultare, Comisia a prezentat, la 17 iulie 2006, o propunere pentru un Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 în ceea ce priveşte competenţa judiciară şi de introducere de reguli privitoare la dreptul aplicabil în probleme matrimoniale English PDF File (PDF File 176 KB). Obiectivul global al acestei propuneri îl constituie furnizarea unui cadru juridic clar şi cuprinzător în probleme matrimoniale în Uniunea Europeană şi garantarea unor soluţii adecvate pentru cetăţeni în ceea ce priveşte certitudinea juridică, previzibilitatea, flexibilitatea şi accesul la instanţă.
 • Propunerea introduce norme armonizate privind conflictul de legi în probleme de divorţ şi separare de drept, pentru a permite soţilor să prevadă ce drept va fi aplicat procedurii lor matrimoniale. Regula propusă se fundamentează în primul rând pe alegerea soţilor. Alegerea este limitată la legile cu care căsătoria este în strânsă legătură. În absenţa alegerii, dreptul aplicabil este stabilit pe baza unei game de factori asociaţi care vor garanta reglementarea procedurii matrimoniale printr-un ordin juridic cu care căsătoria este în strânsă legătură.
 • Propunerea vizează, de asemenea, îmbunătăţirea accesului la instanţele judecătoreşti în procedurile matrimoniale. Posibilitatea alegerii instanţei judecătoreşti competente în proceduri referitoare la divorţ şi separare de drept („prorogare") va îmbunătăţi accesul la instanţele judecătoreşti pentru soţi de naţionalităţi diferite. Regula prorogării se aplică indiferent dacă acel cuplu trăieşte într-un stat membru sau într-un stat terţ. Pe lângă aceasta, propunerea abordează în mod special nevoia de garantare a accesului la instanţele judecătoreşti pentru soţii de naţionalităţi diferite care trăiesc într-un stat terţ.

Proprietate matrimonială

 • La 17 iulie 2006, Comisia a adoptat o Carte verde English PDF File (PDF File 188 KB) privind conflictul de legi în cauze referitoare la regimurile de proprietate matrimonială, inclusiv chestiunea jurisdicţiei şi a recunoaşterii reciproce. Acest document lansează un exerciţiu de consultare de anvergură English privind problemele juridice care apar într-un context internaţional în ce priveşte regimurile de proprietate matrimonială şi consecinţele asupra proprietăţii în alte forme de uniune. Acesta prezintă diferitele aspecte ale problemei pentru care se simte nevoia vizibilă de adoptare a unor reguli legislative comunitare.

Documente de referinţă:

 • Carte verde English PDF File (PDF File 188 KB) cu privire la conflictul de legi în probleme privind regimuri de proprietate matrimonială, inclusiv competenţa judiciară şi recunoaşterea reciprocă (COM/2006/0400 final)
 • Propunere pentru un Regulament al Consiliului English PDF File (PDF File 176 KB) de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 privind competenţa judiciară şi de introducere a unor reguli privind dreptul aplicabil în chestiuni matrimoniale (COM/2006/0399 final)
 • Propunere pentru un Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dreptul aplicabil obligaţiilor contractuale (Roma I) (COM/2005/0650 final)
 • Propunere pentru un Regulament al Consiliului privind competenţa judiciară, dreptul aplicabil, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în probleme referitoare la obligaţii de întreţinere (COM/2005/0649 final)
 • Carte verde privind succesiunea şi testamentele (COM/2005/0065 final)
 • Propunere pentru un Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dreptul aplicabil obligaţiilor necontractuale („Roma II”) (COM/2003/0427 final)
 • Proiect de propunere preliminar pentru un regulament al Consiliului English privind dreptul aplicabil obligaţiilor contractuale (Roma II)
 • Carte verde privind transformarea Convenţiei de la Roma din 1980 cu privire la dreptul aplicabil obligaţiilor contractuale, într-un instrument comunitar şi modernizarea acesteia (COM/2002/0654 final)
 • Studiul comparativ al dreptului English privind regulile de conflicte de competenţă judiciară şi de conflicte de legi privitoare la testamente şi succesiuni în statele membre ale uniunii Europene, noiembrie 2002.
 • Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară şi recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (Bruxelles II)
 • Convenţia de la Roma din 1980 privind dreptul aplicabil obligaţiilor contractuale (consolidată)
 • Convenţia de la Bruxelles din 1968 privind jurisdicţia şi recunoaşterea şi executarea sentinţelor în cauze civile şi comerciale (consolidată)

« Legea aplicabilă - Informaţii generale | Drept comunitar - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 06-08-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit