Europos Komisija > ETIT > Taikoma teisė > Bendrijos teisė

Naujausia redakcija: 10-07-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Taikoma teisė - Bendrijos teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Vėliausiai atnaujintoteksto peržiūrai prašome pasirinkti English

Ateityje visų Europos Sąjungos valstybių narių teismai tam tikrai tarptautinei padėčiai taikys tos pačios valstybės teisę.

1980 Romos konvencijoje dėl teisės, taikomos sutartinėms prievolėms, yra derinamos sutartims taikomų įstatymų kolizijų normos. Be to, šiuo metu Bendrija rengia dokumentą, susijusį su nesutartinėms prievolėms taikomų įstatymų kolizinėmis normomis (vadinamoji Roma II). Bendrija taip pat numato suderinti kolizines normas, susijusias su santuokos nutraukimu, sutuoktinių turto teisiniu režimu ir su paveldėjimu bei testamentais. Šiomis priemonėmis siekiama užtikrinti, kad teisinė padėtis būtų vertinama remiantis tos pačios valstybės materialinės teisės normomis, kad ir koks teismas nagrinėtų bylą, nepaisant to, kurioje ES valstybėje narėje ši byla būtų nagrinėjama, ir taip prisidėti prie tikro teisingumo erdvės sukūrimo Europoje.

Sutartinės prievolės

 • 1991 m. balandžio 1 d. įsigaliojusi 1980 m. Romos konvencija papildė 1968 m. Briuselio konvenciją (tarptautinės teisės tema „Teismų jurisdikcija“). Pastarojoje konvencijoje, kaip ir nuo 2002 m. kovo 1 d. ją pakeitusiame vadinamajame Reglamente „Briuselis I“, numatyta, kad tam tikrais atvejais jurisdikciją byloje gali turėti kelių valstybių narių teismai. Tuomet atsiranda rizika, kad kokia nors šalis pasirinks vienos ar kitos valstybės teismą ne dėl to, kad tai teismas, kuris labiausiai tinka ginčui spręsti (nes, pavyzdžiui, geografiniu požiūriu jis yra arti įrodymų), bet dėl to, kad šis teismas pritaikys įstatymą, siūlantį palankesnę išeitį - tai metodas, žinomas kaip forum shopping. Įstatymų kolizinių normų suvienodinimas užtikrinant, kad visi Europos Sąjungos teismai tam tikrai tarptautinei sutarčiai taikytų tą pačią teisę, sumažina forum shopping metodo taikymo Bendrijoje riziką.
 • Romos konvencijos taisyklės galioja visose valstybėse narėse, įskaitant ir Daniją. 2004 m. gegužės 1 d. į ES įstojusiose valstybėse narėse ši konvencija dar neįsigaliojo.
 • Konvencijos nustatyta sistema yra grindžiama laisvos valios principu, leidžiančiu šalims laisvai pasirinkti jų sutarčiai taikytiną teisę. Šalims paliekama didelė pasirinkimo laisvė: jos gali pasirinkti bet kokią teisę, net jei ji nesusijusi su sutarties dalyku; jos taip pat bet kuriuo metu gali pakeisti savo pasirinkimą.
 • Šalims nepasirinkus jų sutarčiai taikytinos teisės, ji yra nustatoma pagal valstybės, su kuria ši sutartis yra susijusi glaudžiausiais ryšiais, teisę. Tariama, kad sutartis yra susijusi su valstybe, kurioje yra įsikūrusi šalis, turinti atlikti pagrindinius sutarties įvykdymo veiksmus. Tai iš esmės reiškia, kad pardavimo sutartis yra reguliuojama pagal valstybės, kurioje yra įsikūręs pardavėjas, teisę, o paslaugų teikimo sutartis - pagal valstybės, kurioje yra įsikūręs paslaugos teikėjas, teisę. Tačiau tai yra tiktai prielaidos, kurių teismas gali nepaisyti ir nuspręsti taikyti kitą teisę, jeigu nustatoma, kad ši teisė yra dar glaudžiau susijusi su sutartimi.
 • Romos konvencijoje kaip ir Reglamente „Briuselis I“, yra numatytos specialios taisyklės, kuriomis siekiama apsaugoti silpnesniąsias šalis, tokias kaip vartotojai ir samdomi darbuotojai. Taigi paprasčiausias faktas, kad sutartyje yra nurodoma, jog bus taikoma konkreti teisė, nepanaikina vartotojo ar samdomo darbuotojo apsaugos pagal imperatyvias teisės normas, kurios paprastai jiems taikomos. Jei šalys nėra nieko numačiusios sutartyje, vartojimo sutartis yra reguliuojama pagal valstybės, kurioje yra įsikūręs vartotojas, teisę, o darbo sutartis - pagal valstybės, kurioje darbuotojas paprastai atlieka savo darbą, teisę arba, jeigu tokios vietos nėra, - pagal valstybės, kurioje yra įsikūrusi darbdavio įstaiga, teisę.
 • 2002 m. pabaigoje Europos Komisija pristatė žaliąją knygą, kurioje nagrinėjama, ar reikėtų 1980 m. Romos konvenciją paversti Bendrijos dokumentu tikrąja šio žodžio prasme (reglamentu arba direktyva) ir ar reikėtų ją iš esmės modernizuoti. Šiuo klausimu Komisijai buvo pateikta apie 80 pareiškimų English.
 • Pasibaigus konsultacijų procesui, 2005 m. gruodžio 15 d. Europos Komisija priėmė Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) pasiūlymą, Šiuo pasiūlymu siekiama esamą konvenciją paversti Bendrijos teisine priemone, taip pat modernizuoti Romos konvencijos nuostatas.

Nesutartinės prievolės

 • Kadangi Reglamentas „Briuselis I“ taikomas sutartinėms ir nesutartinėms prievolėms, buvo prašoma, kad šiose abiejose srityse būtų suderintos įstatymų kolizinės normos. Dėl to Komisija 2003 m. liepos 22 d. priėmė Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kolizinių normų, susijusių su nesutartinėmis prievolėmis, taisyklių (Roma II), pasiūlymą. Šiuo dokumentu siekiama sureguliuoti klausimus dėl taikytinos teisės nustatymo ginčams, susijusiems su tarptautine padėtimi, kai ši padėtis apima nesutartines prievoles, tokias kaip asmens sužalojimas, atsakomybė už produktą ir žala aplinkai.
 • Prieš priimant pirmiau minėtą pasiūlymą, šiuo klausimu buvo surengtos išsamios viešos diskusijos, kurių metu 2003 m. sausio 7 d. vyko viešas svarstymas Briuselyje ir 2002 m. gegužės 3 d. - suinteresuotųjų grupių rašytinės konsultacijos remiantis preliminariu Tarybos reglamento English dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės pasiūlymo projektu. Komisijai šiuo klausimu buvo pateikta apie 80 pareiškimų, kurių santrauka pateikta surengtų diskusijų sintezės dokumente English.

Išlaikymas

Testamentai ir paveldėjimas

 • 2005 m. kovo 1 d. Komisija išleido Žaliąją knygą dėl paveldėjimo ir testamentų, kurioje aptariami klausimai, susiję su kolizinėmis normomis šioje teisės srityje.
 • Pareiškimai, susiję su žaliąja knyga, yra paskelbti Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato interneto tinklalapyje English.

Santuokos nutraukimas

 • Komisija pradėjo darbą dėl taikytinos teisės santuokos nutraukimo bylose. 2005 m. kovo 14 d. Komisija išleido Žaliąją knygą dėl taikytinos teisės santuokos nutraukimo bylose. Šiuo klausimu Komisijai buvo pateikta apie 65 pareiškimai. Viešas šio klausimo svarstymas buvo surengtas 2005 m. gruodžio 6 d.
 • Pasibaigus konsultacijų procesui, 2006 m. liepos 17 d. Komisija priėmė Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir nustatančio taikytinos teisės taisykles bylose, susijusiose su santuoka, pasiūlymą PDF File (PDF File 242 KB). Bendras šio pasiūlymo tikslas - sukurti aiškų ir visa apimantį teisinį pagrindą su santuoka susijusioms byloms Europos Sąjungoje ir užtikrinti piliečiams teisinio tikrumo, apibrėžtumo, lankstumo ir galimumo kreiptis į teismus požiūriu deramus sprendimus.
 • Pasiūlyme pateikiamos suderintos įstatymų kolizijai taikomos taisyklės santuokos nutraukimo ir gyvenimo skyrium (separacijos) teisinio nustatymo bylose, kad sutuoktiniai galėtų lengvai numatyti, kurios valstybės teisė bus taikoma nagrinėjant su jų santuoka susijusią bylą. Siūloma teisės norma visų pirma grindžiama sutuoktinių pasirinkimu. Šis pasirinkimas siejamas tiktai su įstatymais, su kuriais santuoka turi glaudų ryšį. Nesant pasirinkimo, taikytina teisė nustatoma remiantis tam tikra siejamųjų veiksnių, kurie užtikrins, kad su santuoka susijusiai bylai būtų taikoma ta teisinė tvarka, su kuria ta santuoka turi glaudų ryšį, skale.
 • Pasiūlymu taip pat siekiama suteikti daugiau galimybių kreiptis į teismus su santuoka susijusiose bylose. Galimybė pasirinkti kompetentingą teismą su santuokos nutraukimu ir gyvenimu skyrium (separacija) susijusiose bylose („jurisdikcijos prorogacija“) padidins teismų prieinamumą skirtingą pilietybę turintiems sutuoktiniams. Prorogacijos taisyklė taikoma neatsižvelgiant į tai, kur pora gyvena - kurioje nors valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje. Be to, pasiūlyme konkrečiai atkreipiamas dėmesys į būtinumą užtikrinti galimumą kreiptis į teismus skirtingą pilietybę turintiems sutuoktiniams, gyvenantiems kokioje nors trečiojoje valstybėje.

Sutuoktinių turto teisinis režimas

 • 2006 m. liepos 17 d. Komisija priėmė Žaliąją knygą PDF File (PDF File 251 KB) dėl teisės normų, reglamentuojančių sutuoktinių turto režimą, kolizijos, įskaitant jurisdikcijos ir tarpusavio pripažinimo klausimą. Šiuo dokumentu yra pradedamos išsamios konsultacijos English dėl tarptautiniu mastu kylančių klausimų, susijusių su sutuoktinių turto režimu ir kitų sąjungos formų turtinėmis pasekmėmis. Žaliojoje knygoje apžvelgiami įvairūs šios srities aspektai, dėl kurių, atrodo, būtina priimti teisės aktus Bendrijos lygmeniu.

Informaciniai dokumentai:

 • Žalioji knyga PDF File (PDF File 251 KB) dėl teisės normų, reglamentuojančių sutuoktinių turto režimą, kolizijos, įskaitant jurisdikcijos ir tarpusavio pripažinimo klausimą (COM/2006/0400 galutinis)
 • Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento PDF File (PDF File 242 KB), iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir nustatančio taikytinos teisės taisykles su santuoka susijusiose bylose (COM/2006/0399 galutinis)
 • Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (COM/2005/0650 galutinis)
 • Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (COM/2005/0649 galutinis)
 • Žalioji knyga dėl paveldėjimo ir testamentų (COM/2005/0065 galutinis)
 • Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma II) (COM/2003/0427 galutinis)
 • Preliminarus pasiūlymo dėl Tarybos reglamento English dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma II) projektas
 • Žalioji knyga dėl 1980 m. Romos konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės modernizavimo ir pavertimo Bendrijos teisine priemone (COM/2002/0654 galutinis)
 • 2002 lapkričio mėn. Lyginamosios teisės tyrimas English dėl jurisdikcijų konfliktų ir kolizinių normų, susijusių su testamentais ir paveldėjimu Europos Sąjungos valstybėse narėse
 • 2000 gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (Briuselis II)
 • 1980 m. Romos konvencija dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (suvestinė redakcija)
 • 1968 m. Briuselio konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo (suvestinė redakcija)

« Taikoma teisė - Bendro pobūdžio informacija | Bendrijos teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 10-07-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė