Európai Bizottság > EIH > Alkalmazható jog > Közösségi jog

Utolsó frissítés: 10-07-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Alkalmazható jog - Közösségi jog

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


A frissitett változat megtekinthetö English

Egy napon az Európai Unió minden tagállamának bírái ugyanazon ország jogát fogják alkalmazni az adott nemzetközi helyzetre.

A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 1980. évi Római egyezmény összehangolja a szerződésekre alkalmazandó kollíziós szabályokat. Ezenkívül a Közösség jelenleg is jogi eszközt készít elő a szerződésen kívüli kötelezettségek területén a kollíziós szabályokkal kapcsolatban (ún. II. Római Egyezmény). Tervezi továbbá a házasság felbontására, a házassági szabályokra, valamint az öröklésre és a végrendeletre vonatkozó kollíziós szabályok összehangolását. Ezen intézkedések fő célja annak biztosítása, hogy egy jogi helyzet ugyanazon ország anyagi joga alapján kerüljön értékelésre, az ügyben határozó bíróságtól és EU-tagállamtól függetlenül, és hogy így hozzájáruljanak egy valódi, a jog érvényesülésén alapuló európai térség létrehozásához.

Szerződéses kötelezettségek

 • Az 1991. április 1-jén hatályba lépett 1980. évi Római Egyezmény az 1968. évi Brüsszeli Egyezményt egészíti ki (A téma nemzetközi joga: „Bíróságok illetékessége”). Gyakorlatilag ez utóbbi a „Brüsszel I.” rendelet mintájára - amely rendelet 2002. március 1-jén annak helyébe lépett - előírja bizonyos esetekben, hogy több tagállamnak lehet joghatósága egy eset elbírálására. Emiatt fennáll annak a veszélye, hogy az egyik fél nem azért választja valamely tagállam bíróságát, mert az tudna a legjobban határozni az ügyben (például földrajzilag az van közel az ügy elbírálásában fontos bizonyítékokhoz), hanem mert ez a bíróság a számára kedvezőbb jogot alkalmazná - ezt a jelenséget hívják „forum shopping”-nak. A kollíziós szabályok egységesítése - biztosítva azt, hogy az Unió minden bírája egy adott nemzetközi szerződés esetében ugyanazon állam jogát alkalmazza - csökkenti a forum shopping kockázatát a Közösségen belül.
 • A Római Egyezmény szabályai az EU15-ökhöz tartozó uniós tagállamok mindegyikében hatályban vannak, ideértve Dániát is. A 2004. május 1-jén az Unióhoz csatlakozott tagállamok vonatkozásában az egyezmény még nem lépett hatályba.
 • A rendszernek az egyezmény által elhelyezett záróköve az önálló akarat, amely lehetővé teszi a feleknek, hogy szabadon válasszák meg a szerződésükre alkalmazandó jogot. A feleknek meghagyott szabadság nagyon nagy: bármely jogot választhatják még akkor is, ha annak semmilyen objektív kapcsolata nincs a szerződéssel; a felek bármikor módosíthatják is eredeti választásukat. 
 • Amennyiben a felek nem határozták meg a szerződésükre alkalmazandó jogot, arra azon ország jogát kell alkalmazni, amellyel a szerződés a legszorosabb kapcsolatot mutatja. A szerződés azzal az országgal mutatja a legszorosabb kapcsolatot, ahol azon fél, amelyik a „meghatározó szolgáltatást” nyújtja, ami konkrétan általában azt jelenti, hogy egy adásvételi szerződés esetén az eladó lakóhelye szerinti, míg szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a szolgáltatást nyújtó személy lakóhelye szerinti ország jogát kell alkalmazni. Itt tehát egyszerű vélelmekről van szó, amelyektől a bíró eltérhet, és más jogot jelölhet ki, ha véleménye szerint ez még szorosabb kapcsolatban áll a kérdéses szerződéssel.
 • A „Brüsszel I.” rendelethez hasonlóan a Római Egyezmény különleges szabályokat tartalmaz a „gyengébb” fél, azaz a fogyasztók és a munkavállalók védelmére. Az a tény tehát, hogy egy szerződés meghatározza, hogy egy bizonyos jogot kell alkalmazni, nem foszthatja meg a fogyasztót vagy a munkavállalót az esetükben általában alkalmazott jog kötelező védő szabályainak a védelmétől. Amennyiben a felek semmit nem határoztak meg, a fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti ország jogát kell alkalmazni, míg a munkaszerződésre azét, ahol a munkavállaló a munkát szokásosan végzi, ennek hiányában az alkalmazás helye szerinti országét.
 • 2002 végén az Európai Bizottság zöld könyvet adott ki arról a kérdésről, hogy célszerű-e az 1980. évi Római Egyezményt szorosan vett közösségi jogi eszközzé (rendeletté vagy irányelvvé) átalakítani, valamint alapjaiban megújítani. Ennek keretén belül mintegy 80 véleményt English küldtek a Bizottsághoz.
 • A konzultációs folyamat eredményeképpen az Európai Bizottság 2005. december 15-én parlamenti és tanácsi rendeletre irányulójavaslatot fogadott el a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról („Róma I.”), amelynek célja a Római Egyezmény szabályainak korszerűsítése, és ezzel párhuzamosan közösségi jogszabállyá történő átalakítása.

Szerződésen kívüli kötelezettségek

 • Mivel a „Brüsszel I.” rendelet a szerződéses és a szerződésen kívüli kötelezettségekre is vonatkozik, kívánatos e két területen a kollíziós szabályok összehangolása. Ezért az Európai Bizottság 2003. július 22-én elfogadta a szerződésen kívüli kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot („Róma II.”). Ez a szöveg fogja meghatározni a másoknak okozott, határokon átnyúló károkért - mint például személyi sérülés, hibás termékből eredő vagy a környezeti károk - való polgári jogi felelősség kérdésében a bíróságok által alkalmazandó jogot.
 • Ez a kezdeményezés komoly nyilvános vita tárgya volt: egy 2003. január 7-én Brüsszelben tartott nyilvános meghallgatáson kívül az Európai Bizottság 2002. május 3-án az érdekelt körökkel való írásbeli konzultációt kezdeményezett a szerződésen kívüli kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat előzetes tervezetéről English. Mintegy 80 véleményt küldtek a Bizottsághoz, amely azokat egy egységes dokumentumban English foglalta össze.

Tartási kötelezettség

Végrendelet és öröklés

A házasság felbontása

 • A Bizottság megkezdte a házasság felbontásával kapcsolatos ügyekben alkalmazandó jogra vonatkozó munkát. 2005. március 14-én a Bizottság zöld könyvet adott ki a házasság felbontásával kapcsolatos ügyekben alkalmazandó jogról és joghatóságról. Mintegy 65 vélemény érkezett a Bizottsághoz. 2005. december 6-án nyilvánosan meghallgatást tartottak.
 • A konzultációs folyamat eredményeképpen a Bizottság 2006. július 17-én tanácsi rendeletre irányuló javaslatot nyújtott be a házassági jogi ügyekben alkalmazandó joggal és joghatósággal kapcsolatos szabályok bevezetéséről szóló 2201/2003/EK rendelet módosításáról PDF File (PDF File 213 KB). A javaslat fő célja egyértelmű és átfogó jogi keret biztosítása házassági jogi ügyekben az Európai Unióban, továbbá megfelelő megoldás biztosítása az állampolgárok számára a jogbiztonság, kiszámíthatóság, rugalmasság és a bíróság igénybevétele tekintetében.
 • A javaslat összehangolt kollíziós szabályokat vezet be a házasság felbontásával és a különéléssel kapcsolatos ügyekben, amelynek segítségével a házasfelek egyszerűen megállapíthatják, hogy házassági jogi eljárásuk esetében melyik jog alkalmazandó. A tervezett szabály elsősorban a házastársak választásán alapul. Választási lehetőségeik azokra a jogokra korlátozódnak, amelyekhez a házasság kapcsolódik. Választás hiányában az alkalmazandó jogot számos kapcsolódó tényező alapján határozzák meg, így biztosítható, hogy a házassági jogi eljárásra olyan jogrend vonatkozzon, amellyel a házasságnak szoros kapcsolata áll fenn.
 • A javaslat célja továbbá a bíróságok igénybevételi lehetőségének javítása a házassági jogi eljárásokban. Az illetékes bíróság megválasztásának lehetősége a házasság felbontásával és a különéléssel kapcsolatos eljárásokban („a bírói hatáskör közös megegyezéssel történő kiterjesztése”) javítja a különböző állampolgárságú házasfelek bírósághoz fordulásra vonatkozó lehetőségeit. A bírói hatáskör közös megegyezéssel történő kiterjesztésére vonatkozó szabály attól függetlenül alkalmazandó, hogy a házaspár valamelyik tagállamban vagy harmadik államban él-e. A javaslat továbbá különösen is foglalkozik azon különböző állampolgárságú házasfelek bírósághoz fordulásra vonatkozó igényével, akik harmadik államban élnek.

Közös vagyon a házasságban

 • 2006. július 17-én a Bizottság zöld könyvet PDF File (PDF File 216 KB) fogadott el a házasságban fennálló közös vagyonnal kapcsolatos kollíziós szabályokról, ideértve a joghatóság és a kölcsönös elismerés kérdését. Ez a dokumentum széles körű konzultációs gyakorlatot English kezdeményez a házasságban fennálló, valamint az egyéb együttélési formák során keletkezett közös vagyonnal kapcsolatban nemzetközi összefüggésben felmerülő jogi kérdésekről. Bemutatja a kérdés különböző vonatkozásait, amelyek miatt kétségtelenül szükség van közösségi szintű szabályok elfogadására.

Hivatkozott dokumentumok:

 • Zöld könyv PDF File (PDF File 216 KB) a kollíziós szabályokról a házasságban fennálló közös vagyonnal kapcsolatos ügyekben, ideértve a joghatóság és a kölcsönös elismerés kérdését (COM/2006/0400 végleges)
 • Tanácsi rendeletre irányuló javaslat PDF File (PDF File 213 KB) a házassági jogi ügyekben a joghatóságról és az alkalmazandó jogra vonatkozó szabályok bevezetéséről szóló 2201/2003/EK rendelet módosításáról (COM/2006/0399 végleges)
 • Európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) (COM/2005/0650 végleges)
 • Tanácsi rendeletre irányuló javaslat a tartási kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az együttműködésről (COM/2005/0649 végleges)
 • Zöld könyv az öröklésről és a végrendeletekről (COM/2005/0065 végleges)
 • Európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat a szerződésen kívüli kötelezettségekre alkalmazandó jogról („Róma II.”) (COM/2003/0427 végleges)
 • Tanácsi rendeletre irányuló javaslat előzetes tervezete English a szerződésen kívüli kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma II.)
 • Zöld könyv a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 1980. évi Római Egyezmény közösségi jogi eszközzé történő alakításáról és korszerűsítéséről (COM/2002/0654 végleges)
 • Összehasonlító jogi tanulmány English a bírósági kollíziós szabályokról és a végrendeletekre, valamint az öröklésre vonatkozó kollíziós szabályokról az Európai Unió tagállamaiban, 2002. november
 • A 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (Brüsszel II.)
 • Az 1980. évi Római Egyezmény a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (egységes szerkezetbe foglalt változat)
 • Az 1968. évi Brüsszeli Egyezmény- a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról és a határozatok végrehajtásáról (egységes szerkezetbe foglalt változat)

« Alkalmazható jog - Általános információk | Közösségi jog - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 10-07-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság