Euroopan komissio > EOV > Sovellettava lainsäädäntö > Yhteisön oikeus

Uusin päivitys: 10-07-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Sovellettava lainsäädäntö - Yhteisön oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Viimeisimmät päivitykset ovat saatavilla kieliversioina English

Tulevaisuudessa kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden tuomioistuimet soveltavat saman valtion lainsäädäntöä samaan kansainväliseen tilanteeseen.

Sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevalla vuoden 1980 Rooman yleissopimuksella on yhdenmukaistettu sopimuksiin sovellettavat lainvalintasäännöt. Lisäksi yhteisö valmistelee parhaillaan asiakirjaa sopimuksenulkoisia velvoitteita koskevista lainvalintasäännöistä (niin sanottu Rooma II). Sen tarkoituksena on myös yhdenmukaistaa avioeroon, aviovarallisuussuhteisiin sekä perintöön ja testamentteihin liittyvät lainvalintasäännöt. Tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa, että oikeudellinen tilanne ratkaistaan saman valtion lainsäädännön mukaisesti riippumatta siitä, missä tuomioistuimessa tai EU:n jäsenvaltiossa asia ratkaistaan, ja edistää näin todellisen Euroopan oikeusalueen luomista.

Sopimusvelvoitteet

Sopimukseen perustumattomat velvoitteet

 • Koska Bryssel I - asetus koskee sekä sopimusvelvoitteita että sopimukseen perustumattomia velvoitteita, on tarpeen luoda yhdenmukaiset lainvalintasäännöt molemmissa tapauksissa. Sen vuoksi komissio teki 22. heinäkuuta 2003 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (”Rooma II”). Ehdotuksessa säädetään määrittelyperusteet sovellettavasta lainsäädännöstä sopimukseen perustumattomia velvoitteita koskevissa kansainvälisissä kysymyksissä. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilövahinko, tuotevastuu tai ympäristövahinko.
 • Ennen ehdotuksen antamista asiasta käytiin laaja julkinen keskustelu, johon sisältyi Brysselissä 7. tammikuuta 2003 pidetty julkinen kuulemistilaisuus ja 3. toukokuuta 2002 aloitettu sidosryhmien kirjallinen kuuleminen neuvoston alustavasta asetusehdotuksesta English, joka koskee sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavaa lakia. Komissio vastaanotti noin 80 kommenttia, joista esitetään yhteenveto tiivistelmäasiakirjassa English.

Elatusapu

Testamentti- ja perintöoikeus

 • Komissio julkaisi 1. maaliskuuta 2005 perintö- ja testamenttioikeutta koskevan vihreän kirjan, joka sisältää lainvalintasääntöjä koskevia näkökohtia kyseisellä oikeudenalalla.
 • Vihreästä kirjasta saadut vastaukset julkaistiin oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston verkkosivulla English.

Avioero

 • Komissio on käynnistänyt avioeroasioissa sovellettavaa lainsäädäntöä koskevan työn. Se julkaisi 14. maaliskuuta 2005 vihreän kirjan sovellettavasta lainsäädännöstä ja tuomioistuimen toimivallasta avioeroasioissa ja sai siihen noin 65 vastausta. Julkinen kuuleminen pidettiin 6. joulukuuta 2005.
 • Kuulemismenettelyn tuloksena komissio esitti 17. heinäkuuta 2006 ehdotuksen neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2201/2003 muuttamisesta tuomioistuimen toimivallan osalta sekä avioliittoasioissa sovellettavaa lakia koskevien sääntöjen antamisesta PDF File (PDF File 180 KB). Tämän ehdotuksen yleisenä tavoitteena on antaa selkeät ja kattavat oikeussäännöt avioliittoasioissa Euroopan unionissa sekä taata kansalaisille oikeusvarmuuden, ennakoitavuuden, joustavuuden ja oikeussuojan kannalta asianmukaiset ratkaisut.
 • Ehdotuksella otetaan käyttöön yhdenmukaisia lainvalintasääntöjä avioeroa ja asumuseroa koskevissa asioissa, jotta puolisoiden on helppo ennakoida, mitä lakia sovelletaan heidän avioliitto-oikeuden alaan kuuluvaan menettelyynsä. Ehdotettu sääntö perustuu ensisijaisesti puolisoiden valintaan. Valinta rajoittuu lakeihin, joihin avioliitolla on läheinen liittymä. Valinnan puuttuessa sovellettavan lain määräytymisperusteena on liittymäperusteiden asteikko, jonka avulla varmistetaan, että avioliitto-oikeuden alaan kuuluvaan menettelyyn sovelletaan oikeusjärjestystä, johon avioliitolla on läheinen liittymä.
 • Ehdotuksella pyritään myös parantamaan oikeussuojaa avioliitto-oikeuden alaan kuuluvissa menettelyissä. Mahdollisuus valita avioeroa ja asumuseroa koskevissa menettelyissä toimivaltainen tuomioistuin (oikeuspaikkasopimus) lujittaa puolisoiden oikeussuojaa silloin, kun he ovat eri maiden kansalaisia. Oikeuspaikkasopimusta koskevaa sääntöä sovelletaan riippumatta siitä, asuvatko puolisot jäsenvaltiossa vai kolmannessa maassa. Lisäksi ehdotuksessa käsitellään erikseen tarvetta varmistaa sellaisten puolisoiden oikeussuoja, jotka ovat eri maiden kansalaisia ja asuvat kolmannessa maassa.

Aviovarallisuussuhteet

 • Komissio antoi 17. heinäkuuta 2006 vihreän kirjan PDF File (PDF File 180 KB) aviovarallisuussuhteisiin sovellettavan lainsäädännön määräytymisestä ja erityisesti tuomioistuimen toimivallasta ja vastavuoroisesta tunnustamisesta. Tällä vihreällä kirjalla käynnistetään laaja kuulemisprosessi English, joka koskee aviovarallisuussuhteisiin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä kansainvälisissä yhteyksissä ja muiden yhteiselämän muotojen varallisuusoikeudellisia vaikutuksia. Siinä käsitellään erilaisia tähän aihepiiriin liittyviä seikkoja, joista näyttäisi olevan tarpeen antaa yhteisön lainsäädäntöä.

Viiteasiakirjat:

 • Vihreä kirja PDF File (PDF File 180 KB) aviovarallisuussuhteisiin sovellettavan lainsäädännön määräytymisestä ja erityisesti tuomioistuimen toimivallasta ja vastavuoroisesta tunnustamisesta (KOM(2006) 400 lopullinen)
 • Ehdotus neuvoston asetukseksi PDF File (PDF File 180 KB) asetuksen (EY) N:o 2201/2003 muuttamisesta tuomioistuimen toimivallan osalta sekä avioliittoasioissa sovellettavaa lakia koskevien sääntöjen antamisesta (KOM(2006) 399 lopullinen)
 • Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) (KOM(2005) 650 lopullinen)
 • Ehdotus neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta lainsäädännöstä, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja yhteistyöstä elatusapuun liittyvissä asioissa (KOM(2005) 649 lopullinen)
 • Vihreä kirja perintö- ja testamenttioikeudesta (KOM(2005) 65 lopullinen)
 • Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (”Rooma II”) (KOM(2003) 427 lopullinen)
 • Alustava ehdotusluonnos neuvoston asetukseksi English sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II)
 • Vihreä kirja sopimussuhteisiin sovellettavasta laista tehdyn vuoden 1980 Rooman yleissopimuksen muuntamisesta yhteisön säädökseksi ja uudistamisesta (KOM(2002) 654 lopullinen)
 • Vertaileva tutkimus English tuomioistuinten valintaa koskevista säännöistä ja perintöä ja testamentteja koskevista lainvalintasäännöistä Euroopan unionin jäsenvaltioissa, marraskuu 2002
 • Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (Bryssel II)
 • Vuoden 1980 Rooman yleissopimus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (konsolidoitu)
 • Vuoden 1968 Brysselin yleissopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (konsolidoitu)

« Sovellettava lainsäädäntö - Yleistä | Yhteisön oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 10-07-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta