Euroopa Komisjon > EGV > Kohaldatav õigus > Ühenduse õigus

Viimati muudetud: 10-07-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Kohaldatav õigus - Ühenduse õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Viimased muudatused vaata inglise vōprantsuse keeles English

Tulevikus kohaldavad kõik Euroopa Liidu liikmesriikide kohtud konkreetse rahvusvahelise olukorra suhtes sama riigi õigust.

1980. aasta Rooma konventsioonis lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse kohta ühtlustatakse lepingute suhtes kohaldatavad kollisiooninormid. Ühendus valmistab praegu ette õigusakti, mis käsitleb lepinguväliste kohustuste suhtes kohaldatavaid kollisiooninorme (nn Rooma II määrus). Lisaks kavatseb komisjon ühtlustada abielulahutuse, abieluvara käsitlevate asjade ning pärimise ja testamentide suhtes kohaldatavad kollisiooninormid. Kõnealuste meetmete peamine eesmärk on tagada, et konkreetne õiguslik olukord lahendatakse kohaldades sama riigi materiaalõiguse norme, sõltumata sellest, milline kohus millises liikmesriigis asja arutab, ning aidata seeläbi kaasa tõelise Euroopa õiguspiirkonna loomisele.

Lepingulised kohustused

 • 1980. aasta Rooma konventsioon jõustus 1. aprillil 1991. aastal täienduseks 1986. aasta Brüsseli konventsioonile  (rahvusvaheline õigus - kohtualluvus). Brüsseli konventsioonis, nagu ka seda alates 1. märtsist 2002. aastast asendavas Brüsseli I määruses, on sätestatud, et teatud olukorras võib hagi kuuluda mitme liikmesriigi kohtute pädevusse. Sellega kaasneb oht, et pool pöördub teatava riigi kohtusse mitte seepärast, et viimane on kõige pädevam vaidlust lahendama (nt sinna on koondunud vaidluse lahendamiseks vajalikud tõendid), vaid seepärast, et nimetatud kohus kohaldab talle kõige soodsamat materiaalõigust. Sellist tegevust nimetatakse meelepärase kohtualluvuse valimiseks (forum shopping). Kollisiooninormide ühtlustamisega tagatakse, et kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide kohtud kohaldavad sama rahvusvahelise lepingu suhtes sama õigust, vähendades seeläbi meelepärase kohtualluvuse valimise ohtu ühenduses.
 • Rooma konventsiooni normid kehtivad kõigis viieteistkümnes Euroopa Liidu vanas liikmesriigis, sealhulgas Taanis. 1. mail 2004. aastal Euroopa Liiduga ühinenud liikmesriikides ei ole konventsioon veel jõustunud.
 • Konventsiooniga kehtestatud süsteemi keskseks tunnuseks on valikuvabaduse põhimõte, mille kohaselt pooled võivad vabalt valida, millist õigust nende lepingu suhtes kohaldatakse. Pooltele on jäetud märkimisväärne vabadus: nad võivad valida ükskõik millise õiguse, isegi kui see ei ole lepingu objektiga seotud, samuti võivad pooled esialgset valikut igal ajal muuta.
 • Kui pooled ei ole määranud, millist õigust lepingu suhtes kohaldada, kohaldatakse kõnealuse lepingu suhtes selle riigi õigust, millega leping on kõige tihedamalt seotud. Eeldatakse, et leping on kõige tihedamalt seotud riigiga, kus lepingule iseloomulikku kohustust täitev pool alaliselt elab või asub, mis üldjuhul tähendab, et müügilepingu suhtes kohaldatakse müüja elu- või asukohariigi ja teenuse osutamise lepingu suhtes teenuse osutaja elu- või asukohariigi õigust. Tegemist on siiski vaid eeldusega ja kohus võib otsustada muu õiguse kohaldamise kasuks, kui ta leiab, et viimane on kõnealuse lepinguga veelgi tihedamalt seotud.
 • Nii nagu Brüsseli I määrus sisaldab ka Rooma konventsioon erisätteid, et kaitsta nn nõrgemat poolt, s.t tarbijaid ja töötajaid. Üksnes asjaolu, et lepingus on sätestatud teatud õiguse kohaldamine, ei jäta tarbijat või töötajat ilma kaitsest, mis on talle ette nähtud tema suhtes tavaliselt kohaldatavate imperatiivsete sätetega. Kui pooled ei ole lepingus teisiti sätestanud, kohaldatakse tarbijalepingu suhtes tarbija elukohariigi õigust ja töölepingu suhtes selle riigi õigust, kus töötaja harilikult töötab või sellise riigi puudumisel tema tööandja asukohariigi õigust.
 • 2002. aasta lõpus avaldas Euroopa Komisjon rohelise raamatu, milles käsitleti küsimust, kas 1980. aasta Rooma konventsioon tuleks muuta ühenduse enda õigusaktiks (määruseks või direktiiviks) ja kas seda ei peaks sisuliselt ajakohastama. Seoses sellega esitati komisjonile ligikaudu 80 märkust English.
 • Konsultatsioonide tulemusena võttis Euroopa Komisjon 15. detsembril 2005. aastal vastu lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat õigust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku (Rooma I määrus), mille eesmärk on ajakohastada Rooma konventsiooni sätteid ja ühtlasi muuta konventsioon ühenduse õigusaktiks.

Lepinguvälised kohustused

 • Kuna Brüsseli I määrus hõlmab nii lepingulisi kui ka lepinguväliseid kohustusi, on mõlemas valdkonnas vajalikud ühtlustatud kollisiooninormid. Seetõttu võttis komisjon 22. juulil 2003. aastal vastu lepinguväliste kohustuste suhtes kohaldatavat õigust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku (Rooma II määrus). Kõnealuse õigusakti eesmärk on reguleerida rahvusvahelise ulatusega lepinguväliste kohustustega, näiteks isikukahju, tootevastutuse ja keskkonnakahjuga seotud küsimuste suhtes kohaldatava õiguse määratlemist.
 • Ettepaneku vastuvõtmisele eelnes küsimuse ulatuslik avalik arutelu, sealhulgas Brüsselis 7. jaanuaril 2003. aastal toimunud avalik arutelu ja 3. mail 2002. aastal korraldatud huvitatud ringkondade kirjalikud konsultatsioonid, mis põhinesid lepinguväliste kohustuste suhtes kohaldatavat õigust käsitleva nõukogu määruse esialgsel ettepanekul English. Komisjonile saadeti ligikaudu 80 märkust, mis on esitatud kokkuvõttena English.

Ülalpidamiskohustus

Testamendid ja pärimine

 • 1. märtsil 2005. aastal avaldas komisjon pärimisõiguse ja testamentide rohelise raamatu, mis käsitleb kõnealuse valdkonnaga seotud kollisiooninormide aspekte.
 • Rohelisele raamatule saadetud vastused avaldati õiguse, vabaduse ja turvalisuse peadirektoraadi koduleheküljel English.

Abielulahutus

 • Komisjon on alustanud tööd lahutusasjade suhtes kohaldatava õigusega. 14. märtsil 2005. aastal avaldas komisjon rohelise raamatu, mis käsitleb lahutusasjades kohaldatavat õigust ja kohtualluvust. Komisjonile esitati umbes 65 märkust. Avalik arutelu toimus 6. detsembril 2005. aastal.
 • Konsultatsioonide tulemusel esitas komisjon 17. juulil 2006. aastal ettepaneku nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2201/2003 seoses kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega PDF File (PDF File 176 KB). Ettepaneku üldeesmärk on esitada selge ja terviklik abieluasju käsitlev Euroopa Liidu õiguslik raamistik ja tagada kodanikele sobivad lahendused seoses õiguskindluse, etteaimatavuse, paindlikkuse ja juurdepääsuga õiguskaitsele.
 • Ettepanekuga esitatakse abielulahutust ja lahuselu käsitlevad ühtlustatud kollisiooninormid, mis võimaldavad abikaasadel lihtsalt prognoosida, millist õigust nende abieluõiguslikus menetluses kohaldatakse. Kavandatud eeskirja aluseks on eelkõige abikaasade valik. Valik on piiratud õigusega, millega abielul on tihe seos. Valiku puudumisel määrab enamik liikmesriike kohaldatava õiguse ühendavate tegurite alusel, et tagada abieluõiguslik menetlus abielule kõige lähedasema õiguskorra kohaselt.
 • Ettepanekuga soovitakse parandada ka juurdepääsu õiguskaitsele abieluõiguslike menetluste puhul. Abielulahutust ja lahuselu käsitlevate menetluste puhul parandab pädeva kohtu valimise võimalus (kohtualluvuse kokkulepe) juurdepääsu õiguskaitsele siis, kui abikaasad on erineva kodakondsusega. Kohtualluvuse kokkulepet käsitlevat sätet rakendatakse sõltumata sellest, kas abielupaar elab liikmesriigis või mõnes kolmandas riigis. Lisaks rõhutatakse ettepanekus vajadust tagada kolmandas riigis elavate erineva kodakondsusega abikaasade juurdepääs õiguskaitsele.

Abieluvara

 • 17. juulil 2006. aastal võttis komisjon vastu rohelise raamatu PDF File (PDF File 178 KB) kollisiooninormide kohta abieluvara käsitlevates asjades, sealhulgas kohtualluvuse ja vastastikuse tunnustamise küsimustes. Dokumendiga avatakse laiaulatuslik arutelu English rahvusvahelises kontekstis esile kerkivate õiguslike küsimuste üle seoses abieluvara käsitlevate asjadega ja muude kooseluvormide varaliste tagajärgedega. Selles esitatakse asjaomase valdkonna eri aspekte, mille puhul on ilmne vajadus võtta vastu õigusnormid ühenduse tasandil.

Allikad:

 • Roheline raamat PDF File (PDF File 178 KB) kollisiooninormide kohta abieluvara käsitlevates asjades, sealhulgas kohtualluvuse ja vastastikuse tunnustamise küsimustes (KOM/2006/0400 (lõplik))
 • Ettepanek: Nõukogu määrus PDF File (PDF File 176 KB), millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2201/2003 seoses kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega (KOM/2006/0399 (lõplik))
 • Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma I määrus) (KOM/2005/0650 (lõplik))
 • Ettepanek: Nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes (KOM/2005/0649 (lõplik))
 • Roheline raamat – Pärimisõigus ja testamendid (KOM/2005/0065 (lõplik))
 • Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lepinguväliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma II määrus) (KOM/2003/0427 (lõplik))
 • Esialgne ettepanek: nõukogu määrus English lepinguväliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma II määrus)
 • Roheline raamat, milles käsitletakse lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat õigust käsitleva 1980. aasta Rooma konventsiooni muutmist ühenduse õigusaktiks ja selle ajakohastamist (KOM/2002/0654 (lõplik))
 • Võrdleva õiguse uurimus English testamentide ja pärimisega seotud kohtualluvuskonfliktide ja kollisiooninormide kohta Euroopa Liidu liikmesriikides, november 2002
 • Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (Brüsseli II määrus)
 • 1980. aasta Rooma konventsioon lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse kohta (konsolideeritud)
 • 1968. aasta Brüsseli konventsioon kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (konsolideeritud)

« Kohaldatav õigus - Üldteave | Ühenduse õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 10-07-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik