Europa-Kommissionen > ERN > Lovvalgsregler > EU-ret

Seneste opdatering : 10-07-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Lovvalgsregler - EU-ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Seneste opdatering, se English

En dag vil dommerne overalt i EU's medlemsstater anvende samme lands ret på et givet internationalt forhold.

Rom-konventionen fra 1980 om, hvilken lovgivning der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, harmoniserer de lovkonfliktregler, der finder anvendelse på kontrakter. Fællesskabet er i øjeblikket ved at udarbejde en retsakt med lovkonfliktregler for forpligtelser uden for kontraktforhold (den såkaldte Rom II). Der er endvidere planer om at harmonisere lovvalgsreglerne for så vidt angår skilsmisse, formueforholdet mellem ægtefæller og arv efter loven eller testamente. Det vigtigste formål med foranstaltningerne er at sikre, at et retligt forhold behandles efter samme lovgivning, uanset hvilken ret sagen er indbragt for, og dermed at bidrage til indførelsen af et egentligt europæisk retligt område.   

Kontraktlige forpligtelser

 • Rom-konventionen fra 1980 trådte i kraft den 1. april 1991 som supplement til Bruxelles-konventionen fra 1968 (se International Ret under emnet "Retternes kompetence"). Sidstnævnte konvention indeholder nøjagtig som den såkaldte Bruxelles I-forordning, der har erstattet den siden den 1. marts 2002, bestemmelser om, hvordan domstolene i flere medlemsstater kan være kompetente til at påkende en sag. Dermed er der en risiko for, at en af parterne vælger en domstol i et givet land, ikke fordi denne domstol vil være bedst placeret til at afgøre tvisten (f.eks. fordi den geografisk befinder sig i nærheden af beviserne), men fordi domstolen anvender en lovgivning, som vil føre til en mere gunstig løsning for den pågældende part - en fremgangsmåde, der kendes under betegnelsen "forum shopping". Ved at sikre, at samtlige dommere i EU anvender samme lands lovgivning på et givet internationalt forhold, opnås der en harmonisering af lovkonfliktreglerne, som vil mindske risikoen for forum shopping inden for Fællesskabet.
 • Rom-konventionens regler gælder i alle EU15-medlemsstaterne, også i Danmark. I de medlemsstater, der tiltrådte EU den 1. maj 2004, er konventionen endnu ikke trådt i kraft.
 • Hjørnestenen i konventionens system er princippet om frit lovvalg, dvs. at parterne frit kan vælge den lovgivning, der skal finde anvendelse på deres kontraktforhold. Parterne har således en meget stor frihed, idet de kan vælge ligegyldigt hvilken lovgivning, også selv om den ikke har nogen som helst tilknytning til kontrakten, ligesom de når som helst kan ændre deres oprindelige valg.
 • Når parterne ikke har foretaget noget lovvalg for deres kontrakt, er kontrakten omfattet af lovgivningen i det land, hvortil kontrakten har den nærmeste tilknytning. Kontrakten formodes at have sin nærmeste tilknytning til det land, hvor den part, som skal præstere den for aftalen "karakteristiske ydelse", har sin bopæl, hvilket betyder, at en købekontrakt reguleres af den gældende lovgivning i det land, hvor sælgeren har sit hovedsæde, og en tjenesteydelseskontrakt af lovgivningen i det land, hvor tjenesteyderen har sit hovedsæde. Det drejer sig imidlertid kun om formodningsregler, som dommeren kan underkende for at udpege en anden lovgivning, som synes at være nærmere tilknyttet den pågældende kontrakt.
 • Ligesom Bruxelles I-forordningen indeholder Rom-konventionen særlige regler, der skal beskytte den såkaldt "svage" part, f.eks. forbrugere og lønmodtagere. Uanset om der i en kontrakt er anført et bestemt lovvalg, kan dette ikke medføre, at forbrugeren eller lønmodtageren berøves den beskyttelse, der tilkommer ham i medfør af ufravigelige regler i den lovgivning, der normalt ville have fundet anvendelse. Hvis parterne ikke i kontrakten har aftalt andet, er forbrugeraftaler undergivet lovgivningen i det land, hvor forbrugeren sædvanligvis har sin bopæl, medens en arbejdskontrakt er undergivet lovgivningen i det land, hvor lønmodtageren sædvanligvis udfører arbejdet, og hvis dette ikke kan fastlægges, lovgivningen i det land, hvor arbejdsgiveren har sit hovedsæde.
 • Europa-Kommissionen forelagde ultimo 2002 en grønbog om det relevante i at ændre Rom-konventionen fra 1980 til et egentligt fællesskabsinstrument (forordning eller direktiv) og om en gennemgribende modernisering. I den forbindelse har Kommissionen modtaget ca. 80 bidrag English.
 • Som et resultat af høringsproceduren vedtog Europa-Kommissionen den 15. december 2005 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I), som har til formål at modernisere Rom-konventionens bestemmelser og samtidig omdanne dem til et fællesskabsretligt instrument.

Forpligtelser uden for kontrakt

 • Da Bruxelles I-forordningen regulerer forpligtelser såvel i som uden for kontraktsforhold, er der et behov for at harmonisere lovkonfliktreglerne på begge disse områder. Kommissionen vedtog derfor den 22. juli 2003 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontraktforhold (Rom II). Formålet med dette instrument er at fastlægge, hvilken lovgivning domstolene skal anvende i grænseoverskridende sager vedrørende forpligtelser uden for kontrakt, f.eks. sager vedrørende personskade, produktansvar eller miljøskader.
 • Inden vedtagelsen af dette forslag har der været ført en bred debat herom. Den har også omfattet en offentlig høring, der fandt sted i Bruxelles den 7. januar 2003, og en skriftlig høring af de berørte kredse, som iværksattes den 3. maj 2002 på grundlag af et foreløbigt udkast til forslag til Rådets forordning English om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontraktforhold. Kommissionen har i den forbindelse modtaget ca. 80 bidrag, som er kort beskrevet i et resumé English.

Underholdspligt

Testamente og arv

 • Kommissionen offentliggjorde den 1. marts 2005 en Grønbog - Arv og testamente – som vedrører lovkonflikter på dette retlige område.
 • Reaktionerne på grønbogen er offentliggjort på webstedet English for Generaldirektoratet for Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed.

Skilsmisse

 • Kommissionen har indledt arbejdet vedrørende lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmissesager. Kommissionen offentliggjorde den 14. marts 2005 en grønbog om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. Den modtog ca. 65 svar. Der blev afholdt en offentlig høring den 6. december 2005.
 • Som et resultat af høringsproceduren forelagde Kommissionen den 17. juli 2006 et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2201/2003 for så vidt angår kompetence og om indførelse af lovvalgsregler i ægteskabssager PDF File (PDF File 185 KB). Det overordnede formål med dette forslag er at skabe klare og udtømmende retlige rammer om ægteskabssager inden for EU og at sikre borgerne en fair behandling i sådanne sager i relation til retssikkerhed, retlig forudsigelighed, smidighed og domstolsadgang.
 • Ved forslaget indføres der harmoniserede lovvalgsregler for sager om skilsmisse og separation, så ægtefællerne let kan finde ud af, hvilken lovgivning der vil finde anvendelse i deres ægteskabssag. Den foreslåede regel er i første række baseret på ægtefællernes valg. Valget er begrænset til lovgivningerne i de lande, som ægteskabet har en betydelig tilknytning til. Hvis der ikke aftales noget lovvalg, bestemmes den lovgivning, der finder anvendelse, på grundlag af en række tilknytningsfaktorer, som vil sikre, at ægteskabssagen behandles ifølge lovgivningen i et land, som ægteskabet har en nær tilknytning til.
 • Forslaget tager også sigte på at forbedre domstolsadgangen i ægteskabssager. Muligheden for at aftale, hvilken domstol der skal pådømme en skilsmisse- eller separationssag (værnetingsaftale), vil forbedre domstolsadgangen for ægtefæller af forskellig nationalitet. Reglen angående værnetingsaftaler gælder, uanset om ægtefællerne er bosat i en medlemsstat eller i et tredjeland. Desuden indeholder forslaget også en specifik bestemmelse, der skal give adgang til domstolene for ægtefæller af forskellig nationalitet bosat i et tredjeland.

Formueforholdet mellem ægtefæller

 • Den 17. juli 2006 vedtog Kommissionen en Grønbog PDF File (PDF File 187 KB) om lovkonfliktregler i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller, herunder spørgsmålet om retlig kompetence og gensidig anerkendelse. Dette dokument indleder en omfattende høringsprocedure English om de retlige problemer, som formueforholdet mellem ægtefæller og formueforholdet i andre former for partnerskab kan give anledning til i international sammenhæng. I grønbogen præsenteres de forskellige aspekter, som tyder på, at der er behov for at vedtage fællesskabsregler.

Referencedokumenter:

 • Grønbog PDF File (PDF File 187 KB) om lovkonfliktregler i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller, herunder spørgsmålet om retlig kompetence og gensidig anerkendelse (KOM/2006/0400 endelig)
 • Forslag til Rådets forordning PDF File (PDF File 185 KB) om ændring af forordning (EF) nr. 2201/2003 for så vidt angår kompetence og om indførelse af lovvalgsregler i ægteskabssager (KOM/2006/0399 endelig)
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) (KOM/2005/0650 endelig)
 • Forslag til Rådets forordning om kompetence, gældende lov, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og om samarbejde vedrørende underholdspligt (KOM/2005/0649 endelig)
 • Grønbog - Arv og testamente (KOM/2005/0065 endelig)
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontraktforhold (Rom II) (KOM/2003/0427 endelig)
 • Foreløbigt udkast til forslag til Rådets forordning English om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontraktforhold (Rom II)
 • Grønbog om omdannelse af Rom-konventionen af 1980 om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, til en fællesskabsretsakt med opdatering af dens bestemmelser (KOM/2002/0654 endelig)
 • Komparativ undersøgelse af lovgivningerne English om værnetingsregler og lovvalgsregler for så vidt angår sager om testamente og arv i Den Europæiske Unions medlemsstater, november 2002
 • Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Bruxelles II)
 • Rom-konventionen af 1980 om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser (konsolideret udgave)
 • Bruxelles-konventionen af 1968 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager (konsolideret udgave)

« Lovvalgsregler - Generelle oplysninger | EU-ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 10-07-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige