Evropská komise > ESS > Rozhodné právo > Právo Společenství

Poslední aktualizace: 10-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozhodné právo - Právo Společenství

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Pośledni aktualizacje viz English

Jednoho dne budou soudy všech členských států Evropské unie používat v dané mezinárodní situaci právo stejné země.

Římská úmluva z roku 1980 o právu rozhodném pro závazkové vztahy ze smluv harmonizuje pravidla mezinárodního práva soukromého týkající se smluv. Kromě toho Společenství v současnosti připravuje nástroj upravující mezinárodní právo soukromé ve věcech nesmluvních závazků (tzv. Řím II). Později má v úmyslu harmonizovat i mezinárodní právo soukromé týkající se rozvodu, úpravy majetkových poměrů manželů, závěti a dědění. Hlavním cílem těchto opatření je zajistit, aby se jedna právní situace soudila podle stejných hmotněprávních předpisů stejné země bez ohledu na to, jaký soud jakého členského státu ve věci rozhoduje, a přispět tak k vytvoření skutečného evropského prostoru spravedlnosti.

Smluvní závazky

 • Římská úmluva z roku 1980, která vstoupila v platnost 1. dubna 1991, doplňuje Bruselskou úmluvu z roku 1968 (mezinárodní právo k otázce Příslušnost soudů). Ta stejně jako nařízení „Brusel I“, které ji dne 1. března 2002 nahradilo, v některých případech stanoví, že k rozhodování v jednom sporu mohou být příslušné soudy několika členských států. Hrozí tudíž, že si jedna strana vybere soud té či oné země nikoli proto, že se v daný okamžik jedná o nejlepší soud pro vyřešení tohoto sporu (například proto, že se nachází geograficky nejblíže důkazům), ale protože by tento soud používal hmotněprávní předpisy, jejichž řešení by bylo pro daný nárok nejvýhodnější; tomuto postupu se říká „forum shopping“. Sjednocení pravidel mezinárodního práva soukromého, které by zajistilo, že všechny soudy Evropské unie použijí na danou mezinárodní smlouvu stejné právní předpisy, snižuje riziko takzvaného forum shopping uvnitř Společenství.
 • Pravidla Římské úmluvy jsou platná ve všech 15 členských státech EU včetně Dánska. V členských státech, které k EU přistoupily ke dni 1. května 2004, ještě tato úmluva v platnost nevstoupila.
 • Stěžejním bodem systému zavedeného Římskou úmluvou je takzvaná zásada autonomie vůle, která stranám umožňuje svobodně si zvolit právní předpisy, kterými se jejich smlouva bude řídit. Strany mají v tomto ohledu značnou volnost: mohou si vybrat jakékoli právní předpisy, i kdyby neměly se smlouvou žádnou objektivní souvislost, a své původní rozhodnutí mohou rovněž kdykoli změnit.
 • Jestliže strany neurčily, kterými právními předpisy se jejich smlouva bude řídit, řídí se tato smlouva právními předpisy země, na niž má nejužší vazbu. Má se zato, že smlouva má nejužší vazbu na zemi, kde strana poskytující „charakteristickou službu“ má trvalý pobyt, což obecně v praxi znamená, že kupní smlouva se v zásadě řídí právními předpisy země, kde sídlí prodejce, a smlouva o poskytování služeb právem země, kde sídlí poskytovatel. To jsou však pouze domněnky a soud může podle své volby použít jiné právní předpisy, shledá-li, že tyto předpisy mají s dotčenou smlouvou ještě užší vazbu.
 • Jak nařízení „Brusel I“, tak Římská úmluva obsahují zvláštní pravidla na ochranu takzvaně „slabých“ stran, tj. spotřebitelů a zaměstnanců. Proto prostá skutečnost, že smlouva uvádí, že se řídí určitými právními předpisy, nesmí připravovat spotřebitele nebo zaměstnance o povinná ochranná pravidla, která jim jsou zaručena právními předpisy, kterými by se smluvní vztah za normálních okolností řídil. Nestanoví-li strany ve smlouvě jinak, řídí se spotřebitelská smlouva právními předpisy země trvalého pobytu spotřebitele, zatímco pracovní smlouva se řídí právními předpisy země, v níž zaměstnanec obvykle vykonává svou práci, a pokud taková země není, právními předpisy země, kde vznikl zaměstnanecký vztah.
 • Evropská komise předložila na konci roku 2002 Zelenou knihu k otázce, zda by nebylo dobré přeměnit Římskou úmluvu z roku 1980 v nástroj Společenství v pravém slova smyslu (nařízení nebo směrnici) a od základu ji modernizovat. K této otázce Komise obdržela asi 80 příspěvků English.
 • Jako výsledek konzultačního procesu přijala Evropská komise dne 15. prosince 2005 návrh nařízení Parlamentu a Rady o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy („Řím I“), jehož záměrem je modernizovat pravidla Římské úmluvy a zároveň tuto úmluvu přeměnit v právní nástroj Společenství.

Nesmluvní závazky

 • Vzhledem k tomu, že se nařízení „Brusel I“ týká jak smluvních, tak nesmluvních závazků, bylo žádoucí, aby se i v těchto dvou oblastech rovněž harmonizovala pravidla mezinárodního práva soukromého. Proto Evropská komise přijala dne 22. července 2003 návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro nesmluvní závazky (“Řím II”). Tento nástroj určí právní předpisy, které budou soudy používat v otázkách souvisejících s mezinárodními situacemi nesmluvních závazků, např. občanskou odpovědností za škodu způsobenou jiné osobě, škodou způsobenou vadným výrobkem nebo škodou na životním prostředí.
 • Přijetí tohoto návrhu předcházela rozsáhlá veřejná debata, zahrnující i veřejné slyšení, které se konalo dne 7. ledna 2003 v Bruselu, a písemné konzultace zúčastněných kruhů založené na předběžné předloze návrhu nařízení Rady English ohledně práva rozhodného pro nesmluvní závazky ze dne 3. května 2002. K této otázce Komise obdržela asi 80 příspěvků, které jsou stručně uvedeny ve shrnujícím dokumentu English.

Výživné

Závěti a dědictví

 • Dne 1. března 2005 Komise zveřejnila Zelenou knihu o dědictví a závětích, která obsahuje aspekty kolizního práva týkajícího se této oblasti práva.
 • Reakce na Zelenou knihu byly zveřejněny na internetové stránce English Generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost.

Rozvod

 • Komise zahájila práci na rozhodném právu ve věcech rozvodu. Dne 14. března 2005 vydala Zelenou knihu o rozhodném právu a příslušnosti soudů v rozvodových záležitostech, na niž obdržela přibližně 65 reakcí. Dne 6. prosince 2005 se konalo veřejné slyšení.
 • Jako výsledek konzultačního procesu představila Komise dne 17. července 2006 návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 ohledně příslušnosti a pravidel o právních předpisech použitelných v manželských věcech PDF File (PDF File 245 KB). Celkovým cílem tohoto návrhu je poskytnout v Evropské unii jasný a úplný právní rámec ve věcech manželských a poskytnout občanům přiměřená řešení, pokud jde o právní jistotu, předvídatelnost, pružnost a přístup k soudům.
 • Návrh zavádí harmonizované kolizní normy ve věcech rozvodu a ve věcech rozluky za účelem toho, aby manželé mohli jednoduše předvídat, které právní předpisy se na jejich řízení ve věcech manželských použijí. Navrhovaný předpis dává v první řadě manželům možnost si vybrat. Výběr je omezen na právní předpisy, na které má manželství úzkou vazbu. V případě, že si manželé rozhodné právo nevyberou, určí se na základě různých kolizních kritérií zajišťujících, že řízení ve věcech manželských se řídí právním řádem, k němuž má manželství úzkou vazbu.
 • Návrh rovněž usiluje o zlepšení přístupu k soudu v rámci řízení ve věcech manželských. Možnosti vybrat si příslušný soud pro řízení týkající se rozvodu a rozluky („pokračování příslušnosti“) posílí přístup k soudu ve prospěch manželů, kteří mají rozdílnou státní příslušnost. Pravidlo pokračování příslušnosti se použije bez ohledu na to, zda pár žije ve členském nebo ve třetím státě. Návrh též konkrétně řeší nutnost zajistit přístup k soudu manželům, kteří mají rozdílnou státní příslušnost a žijí ve třetím státě.

Majetkové poměry v manželství

 • Dne 17. července přijala Komise Zelenou knihu PDF File (PDF File 250 KB) o kolizním právu v oblasti úpravy majetkových poměrů v manželství, zabývající se převážně otázkou soudní příslušnosti a vzájemného uznávání. Tento dokument zahajuje rozsáhlou konzultaci English o právních otázkách, které se vyskytují v mezinárodním kontextu v oblasti úpravy a v oblasti úpravy majetkových poměrů v jiných formách svazku. Předkládá různé aspekty dané oblasti, u nichž je zřejmé, že budou vyžadovat přijetí právních pravidel na úrovni Společenství.

Referenční dokumenty:

 • Zelená kniha PDF File (PDF File 250 KB) o kolizním právu v oblasti úpravy majetkových poměrů v manželství, zabývající se převážně otázkou soudní příslušnosti a vzájemného uznávání (KOM/2006/0400 v konečném znění)
 • Návrh nařízení Rady PDF File (PDF File 245 KB) kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 ohledně příslušnosti a pravidel o právních předpisech použitelných v manželských věcech (KOM/2006/0399 v konečném znění)
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (KOM/2005/0650 v konečném znění)
 • Návrh nařízení Rady o příslušnosti, použitelném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti (KOM/2005/0649 v konečném znění)
 • Zelená kniha: Dědictví a závěti (KOM/2005/0065 v konečném znění)
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro nesmluvní závazkové vztahy („Řím II“) (KOM/2003/0427 v konečném znění)
 • Předběžná předloha návrhu nařízení Rady English o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím II)
 • Zelená kniha o přeměně Římské úmluvy z roku 1980 o právu rozhodném pro závazkové vztahy ze smluv v nástroj Společenství a o její modernizaci (KOM/2002/0654 v konečném znění)
 • Srovnávací právní studie English o pravidlech pro příslušnost soudů a mezinárodním právu soukromém týkajícím se závětí a dědění v členských státech Evropské unie; listopad 2002
 • Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech („Brusel II“)
 • Římská úmluva z roku 1980 o právu rozhodném pro závazkové vztahy ze smluv (konsolidované znění)
 • Bruselská úmluva z roku 1968 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (konsolidované znění)

« Rozhodné právo - Obecné informace | Právo Společenství - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 10-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království