Европейска комисия > ЕСМ > Приложимо законодателство > Право на Общността

Последна актуализация: 10-07-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Приложимо законодателство - Право на Общността

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


За последната актуализация на текста моля вижте English

Един ден съдилищата във всички държави-членки на Европейския съюз ще прилагат правото на същата държава към дадена международна ситуация

Римската конвенция от 1980 г. относно приложимото право при договорните задължения хармонизира правилата за колизионното право, приложими по отношение на договорите. Понастоящем Общността разработва инструмент за правилата за колизионните закони за извъндоговорните отношения (т.н. Рим II). И планира да хармонизира правилата за колизионните закони в областта на разводите, режимите на съпружеска имуществена общност и наследяването и завещанията. Главната цел на тези мерки е да се гарантира, че съдебно решение в дадена правна ситуация се взема според материалното право на същата държава, независимо от факта кой съд и в коя държава-членка на ЕС се произнася по делото, и по този начин да допринесат за изграждането на истинска европейска зона на справедливост.

Договорни задължения

 • Римската конвенция от 1980 г. влезе в сила на 1 април 1991 г., като допълни Брюкселската конвенция от 1968 г. (Международно право, Юрисдикция на съдилищата). Тази конвенция, подобно на Регламент Брюксел I, който я замени от 1 март 2002 г., предвижда, че е възможно при определени обстоятелства съдилищата на няколко държави-членки да имат подведомственост по едно и също дело. Това води до риска някоя от страните да се възползва от съда на дадена държава не защото този съд е най-подходящ за разрешаване на спора (например защото доказателствата, необходими за отсъждане по делото, са съсредоточени на това място), а защото този съд ще приложи материалното право, което е най-благоприятно за дадения иск - явление, наречено „пазаруване на съдилища“ ("forum shopping"). Като гарантира, че всички съдилища в целия Европейски съюз прилагат един и същ закон към един и същ международен договор, уеднаквяването на правилата за колизионното право намалява риска от „пазаруване на съдилища“ в рамките на Общността.
 • Разпоредбите на Римската конвенция са в сила за всички 15 държави-членки на ЕС, в това число и Дания. За държавите-членки, присъединили се към ЕС до 1 май 2004 г., Конвенцията все още не е влязла в сила.
 • Основната характеристика на системата, установена от Конвенцията, е принципът на свободата на избор, според който страните са свободни да изберат приложимото към техния договор право. Предоставената на страните свобода е значителна: те могат да избират всяко право, дори ако не е свързано с предмета на договора, както и по всяко време да променят избора си.
 • В случай че страните не са определили кое право да бъде приложимо към техния договор, договорът се регулира от правото на държавата, с която е най-тясно свързан. Приема се, че договорът е в най-тясна връзка с държавата, в която страната, която трябва да изпълни характерното задължение по договора, е установила своето обичайно местоживеене, което най-общо на практика означава, че договор за продажба се регулира от правото на държавата, в която се намира седалището на търговеца, а договор за услуги се регулира от правото на държавата, в която се намира седалището на доставчика на услугите. Но това са само презумпции, като съдът може да избере да приложи друг закон, ако счита, че този закон е по-тясно свързан с разглеждания договор.
 • Подобно на Регламент Брюксел I, Римската конвенция съдържа специални правила за защита на по-слабите страни, като потребителите и служителите. Самият факт, че договорът посочва, че даден закон е приложим, не лишава потребителя или служителя от защитата на задължителните разпоредби на закона, обичайно приложими спрямо тях. Ако страните не са предвидили друго в договора, потребителските договори се регулират от правото на държавата по обичайното местожителство на потребителя, а трудовите договори се регулират от правото на държавата по обичайната месторабота на служителя или ако няма такова място, държавата, в която се намира учреждението, което го е наело.
 • В края на 2002 г. Европейската комисия представи Зелена книга по въпроса дали Римската конвенция от 1980 г. трябва да бъде преобразувана в инструмент на Общността (регламент или директива) и осъвременена по същество. В този контекст Комисията получи около 80 отзива English.
 • В резултат на консултативния процес на 15 декември 2005 г. Европейската комисия прие предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право при договорните задължения („Рим I“), чието намерение е да осъвремени разпоредбите на Римската конвенция и същевременно да я трансформира в правен инструмент на Общността.

Извъндоговорни задължения

 • Тъй като Регламент Брюксел I регулира както договорните, така и извъндоговорните задължения, съществува необходимост от хармонизиране на правилата за колизионното право в тези две области. По тази причина на 22 юли 2003 г. Комисията прие предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правилата за колизионното право, приложими в областта на извъндоговорните задължения („Рим II“). Целта на този документ е да регулира определянето на приложимото право по въпроси, свързани в международните ситуации с извъндоговорни задължения, като телесни повреди, продуктова отговорност и замърсяване на околната среда.
 • Приемането на това предложение беше предшествано от широк обществен дебат по въпроса, който включваше открито изслушване, проведено в Брюксел на 7 януари 2003 г., и писмена консултация на заинтересованите кръгове на базата на предварително проектопредложение за регламент на Съвета English относно приложимото право при извъндоговорни задължения, проведена на 3 май 2002 г. Комисията получи около 80 отзива, които бяха резюмирани в обобщителен доклад English.

Издръжка

Завещания и наследяване

 • На 1 март 2005 г. Комисията публикува Зелена книга относно наследяването и завещанията, която съдържа аспекти на колизионното право, свързани с тази област на правото.
 • Отзивите за зелената книга са публикувани на интернет страницата English на Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“.

Развод

 • Комисията започна работа по приложимото право при делата за развод. На 14 март 2005 г. Комисията публикува Зелена книга относно приложимото право и подведомствеността при делата за развод. Книгата получи около 65 отговора. Откритото изслушване се проведе на 6 декември 2005 г.
 • В резултат на консултативния процес на 17 юли 2006 г. Комисията представи предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2201/2003 по отношение на подведомствеността и за въвеждане на правила, касаещи приложимото право при семейните дела English PDF File (PDF File 176 KB). Най-общата цел на това предложение е да предостави ясна и изчерпателна правна рамка по семейните въпроси в Европейския съюз и да гарантира адекватни решения за гражданите по отношение на правната сигурност, предвидимостта, гъвкавостта и достъпа до съд.
 • Предложението въвежда хармонизирани правила за колизионното право по въпросите на развода и съдебната раздяла, които да позволяват на съпрузите лесно да предвидят кое право ще бъде приложимо в техния семеен съдебен процес. Предложеното правило се основава на първо място върху избора на съпрузите. Изборът се ограничава до законодателствата, които имат близка връзка с техния брак. При липса на избор приложимото право се определя на базата на скала на свързващите фактори, която гарантира, че семейният съдебен процес ще се регулира от правния режим, с който бракът има близка връзка.
 • Предложението цели да подобри достъпа до съд при семейните дела. Възможността за избор на компетентен съд при дела, свързани с развод и съдебна раздяла ("пророгация"), ще увеличи достъпа до съд за съпрузи от различни националности. Правилото за пророгация се прилага независимо дали двойката живее в държава-членка на ЕС или в трета държава. Освен това предложението изрично разглежда необходимостта от гарантиране на достъп до съд за двойки от различна националност, които живеят в трета държава.

Съпружеска имуществена общност

 • На 17 юли 2006 г. Комисията прие Зелена книга English PDF File (PDF File 188 KB) относно колизионното право при дела, касаещи режимите на съпружеска имуществена общност, в това число и въпроса за подведомствеността и взаимното признаване. Този документ даде началото на широкообхватни консултации English по правните въпроси, които възникват в международен контекст, що се касае до режимите на съпружеска имуществена общност и имуществените последствия при други форми на съжителство. Книгата представя различните аспекти на въпроса, по които има явна нужда от приемане на законодателни разпоредби на Общността.

Документи за справка:

 • Зелена книга English PDF File (PDF File 188 KB) относно колизионното право при дела, касаещи режимите на съпружеска имуществена общност, в това число и въпроса за подведомствеността и взаимното признаване (COM/2006/0400 окончателен)
 • Предложение за регламент на Съвета English PDF File (PDF File 176 KB) за изменение на Регламент (ЕО) № 2201/2003 по отношение на подведомствеността и за въвеждане на правила, касаещи приложимото право при семейните дела (COM/2006/0399 окончателен)
 • Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право при договорните задължения (Рим I) (COM/2005/0650 окончателен)
 • Предложение за регламент на Съвета относно подведомствеността, приложимото право, признаването и прилагането на съдебните решения и сътрудничеството по въпросите, касаещи задълженията за издръжка (COM/2005/0649 окончателен)
 • Зелена книга за наследяването и завещанията (COM/2005/0065 окончателен)
 • Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право при извъндоговорните задължения („Рим II“) (COM/2003/0427 окончателен)
 • Предварително проектопредложение за регламент на Съвета English относно приложимото право при договорните задължения (Рим II)
 • Зелена книга за преобразуването на Римската конвенция от 1980 г. относно приложимото право при договорните задължения в инструмент на Общността и нейното осъвременяване (COM/2002/0654 окончателен)
 • Сравнителен правен анализ English на правилата при колизионна подведомственост и колизионно право, касаещи завещанията и наследяването в държавите-членки на Европейския съюз, ноември 2002 г.
 • Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (Брюксел II)
 • Римска конвенция от 1980 г. относно приложимото право към договорните задължения (консолидиран)
 • Брюкселска конвенция от 1968 г. относно подведомствеността, признаването и изпълнението на съдебните решения в областта на гражданските и търговските дела (консолидиран)

« Приложимо законодателство - Обща информация | Право на Общността - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 10-07-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство