Европейска комисия > ЕСМ > Приложимо законодателство > България

Последна актуализация: 08-01-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Приложимо законодателство - България

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

I. ИЗТОЧНИЦИ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМИ I.
I.1. Национални норми I.1.
I.2. Действащи многостранни международни конвенции I.2.
I.3. Действащи главни двустранни конвенции I.3.
II. ПРИЛАГАНЕ НА КОЛИЗИОННИ НОРМИ II.
II.1. Задължение на съдията да прилага колизионни норми по своя инициатива II.1.
II.2. Препратка II.2.
II.3. Промяна на свързващия фактор II.3.
II.4. Изключения от нормалното прилагане на колизионни норми II.4.
II.5. Доказателство за чуждестранен закон II.5.
III. КОЛИЗИОННИ НОРМИ III.
III.1. Договорни задължения и правни актове III.1.
III.2. Извъндоговорни задължения (граждански правонарушения и деликти, несправедливо облагодетелстване, negotiorum gestio, и т.н.) III.2.
III.3. Личният статус, неговите аспекти във връзка с гражданския статус (име, местожителство, дееспособност) III.3.
III.4. Установяване на връзка родител-дете, включително и осиновяване III.4.
III.5. Сключване на брак, двойки, които не са сключили брак, партньорства, развод, съдебно разделяне, задължения по издръжка III.5.
III.6. Режими на семейната собственост III.6.
III.7. Завещания и наследяване III.7.
III.8. Недвижима собственост III.8.
III.9. Несъстоятелност III.9.

 

I. ИЗТОЧНИЦИ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМИ

I.1. Национални норми

Основните разпоредби на българското международно частно право се съдържат в Кодекса на международното частно право. Кодекса на МЧП урежда международната компетентност на българските съдилища и производството по международни граждански дела,. приложимото право към частноправните отношения с международен елемент, признаването и допускането на изпълнение на чуждестранни решения и други актове в Република България. Съгласно КМЧП частноправно отношение с международен елемент е отношение, свързано с две или повече държави. Основен принцип при определяне на приложимото право при частноправните отношения с международен елемент е уреждането им от правото на държавата, с която те се намират в най-тясна връзка.

Съгласно Конституцията на Република България международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат:

НагореНагоре

Колизионни норми, по отношение на прилагане на производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз, се съдържат и в Гражданско процесуалния кодекс.

Разпоредбите на КМЧП не засягат уредбата на частноправните отношения с международен елемент, установена в международен договор, в друг международен акт в сила за Република България или в друг закон.

I.2. Действащи многостранни международни конвенции

Виж Приложение Nº1 DOC File (DOC File 525 KB)

I.3. Действащи главни двустранни конвенции

Виж Приложение Nº2 DOC File (DOC File 121 KB)

II. ПРИЛАГАНЕ НА КОЛИЗИОННИ НОРМИ

II.1. Задължение на съдията да прилага колизионни норми по своя инициатива

Когато определянето на приложимото право зависи от квалификацията на фактическия състав или на правоотношението, тя се извършва по българското право. Когато даден правен институт или правно понятие са неизвестни на българското право и не могат да бъдат определени чрез тълкуване по българското право, то за тяхната квалификация трябва да се вземе предвид чуждото право, което ги урежда. При извършване на квалификацията съдът трябва да съобрази международния елемент в урежданите отношения и особеностите на международното частно право.

II.2. Препратка

Институтът на отпращащите норми, включително към колизионна норма на правото на друга държава е познат и използван в българското международно частно право. Под право на дадена държава се разбират правните норми на тази държава, включително стълкновителните й норми, освен ако в българския закон е изрично предвидено друго.

НагореНагоре

Връщането към българското право и препращането към правото на трета държава не се допускат относно:

 1. правното положение на юридическите лица и на неперсонифицираните образувания;
 2. формата на правните сделки;
 3. избора на приложимо право;
 4. издръжката;
 5. договорните отношения;
 6. извъндоговорните отношения.

В горните случаи, когато препращането се приеме, се прилага българското материално право, съответно материалното право на третата държава.

II.3. Промяна на свързващия фактор

Последващата промяна на обстоятелствата, въз основа на които е определено приложимото право, няма обратно действие.

Ако основанието за международната компетентност е съществувало при образуване на делото, тя се запазва при последващото му отпадане в хода на производството.Ако при образуването на делото международната компетентност не е била налице, тя се учредява, ако основанието за нея възникне в хода на производството.

НагореНагоре

II.4. Изключения от нормалното прилагане на колизионни норми

Международната компетентност на българските съдилища и други органи е изключителна само когато това е изрично предвидено.

Разпоредба на чуждо право, определено като приложимо от българското законодателство, не се прилага само ако последиците от нейното прилагане са явно несъвместими с българския обществен ред.

Несъвместимостта се преценява, като се държи сметка за степента на връзка на отношението с българския правен ред и значимостта на последиците от прилагането на чуждото право. Когато се установи несъвместимост, се прилага  друга подходяща разпоредба от същото чуждо право. В случай че такава няма, прилага се разпоредба от българското право, ако това е необходимо за уреждане на отношението.

Прилагането на колизионните норми в Кодекса на международното частно право, не засягат прилагането на повелителните норми на българското право, които с оглед на техните предмет и цел трябва да бъдат приложени, независимо от отпращането към чуждо право.

НагореНагоре

По искове срещу няколко ответници българските съдилища са компетентни, ако основанието за компетентност е налице по отношение на един от ответниците. Когато българските съдилища са компетентни по един от предявените от ищеца искове, те са компетентни да разгледат и останалите, ако връзката между делата налага общото им разглеждане. Когато българските съдилища са международно компетентни по първоначалния иск, те са компетентни и по насрещния иск при условията на чл. 211 от Гражданския процесуален кодекс.

II.5. Доказателство за чуждестранен закон

Съдът или друг правоприлагащ орган установява служебно съдържанието на чуждото право. Той може да си послужи със способите, предвидени в международни договори, да изисква информация от Министерството на правосъдието или от друг орган, както и да изисква становища на експерти и специализирани институти.

Горното не лишава страните от правото да представят документи, установяващи съдържанието на разпоредби на чуждото право, на които те основават своите искания или възражения, или по друг начин да окажат съдействие на съда или на друг правоприлагащ орган. При избор на приложимо право съдът или друг правоприлагащ орган може да задължи страните да съдействат при установяване на неговото съдържание.

НагореНагоре

Чуждото право се тълкува и прилага така, както то се тълкува и прилага в създалата го държава. Неприлагането на чуждо право, както и неправилното му тълкуване и прилагане, са основание за обжалване.

Разпределението на доказателствената тежест при доказване по чуждия закон се определя от материалното право, което урежда последиците от факта, подлежащ на доказване.

Ако правото, приложимо по съществото на делото, разрешава свидетелски показания за обстоятелствата, за които е недопустимо използването на гласни доказателства според българското процесуално право, тези доказателства са допустими, ако фактът се е осъществил на територията на държавата, чието право е приложимо. Обезпечаването на доказателства, които се намират в Република България, се извършва от българските съдилища, дори когато те не са компетентни по делото, за чието решаване са необходими тези доказателства.

Когато компетентността на българските съдилища може да бъде уговорена със споразумение между страните по спора, тя се учредява и без такова споразумение, ако ответникът в срока за отговор на исковата молба я приеме изрично или мълчаливо чрез действия по съществото на спора.

НагореНагоре

Българските съдилища са компетентни да обезпечат и иск, за чието разглеждане не са международно компетентни, ако предметът на обезпечителната мярка се намира в Република България и решението на чуждестранния съд може да бъде признато и изпълнено в Република България.

Българските изпълнителни органи са изключително компетентни за извършване на действия по принудително изпълнение, когато задължението - предмет на тези действия, трябва да се изпълни от лице с обичайно местопребиваване в Република България или обектът на тези действия се намира в Република България.

Международната компетентност се проверява служебно. Определението за нейното наличие или липса подлежи на въззивно и касационно обжалване.

III. КОЛИЗИОННИ НОРМИ

III.1. Договорни задължения и правни актове

Република България е страна по Римската конвенция от 1980 г.

Приложимото право към частноправни отношения с международен елемент се съдържат основно в Кодекса на международното частно право в сила от 17.05.2005год., изменен считано от 01.01.2008год.

НагореНагоре

Българските съдилища са компетентни по искове от договорни отношения, когато ответникът има обичайно местопребиваване, седалище според устройствения си акт или местонахождение на действителното си управление в Република България, когато ищецът или молителят е български гражданин или е юридическо лице, регистрирано в Република България и когато мястото на изпълнение на задължението е в Република България или ответникът има основно място на дейност в Република България.

Договорите се уреждат от избраното от страните право. Изборът трябва да бъде изричен или да следва ясно от разпоредбите на договора или от обстоятелствата, при които се развива договорното отношение.  Страните могат да направят избор на приложимо право за целия договор или за част от него. Ако всички елементи на договора в момента на избора са свързани с една и съща държава, изборът на чуждо право не трябва да засяга прилагането на повелителните норми на тази държава .

НагореНагоре

Когато страните не са избрали приложимото право, прилага се правото на държавата, с която договорът е в най-тясна връзка.  Предполага се, че договорът е в най-тясна връзка с държавата, в която страната, която трябва да изпълни характерната престация, е имала своето обичайно местопребиваване или главно управление към момента на сключване на договора.

Когато предмет на договора е вещно право върху недвижима вещ, предполага се, че договорът е в най-тясна връзка с държавата, в която се намира недвижимата вещ.Предполага се , че договорът за превоз на товари е в най-тясна връзка с държавата, на чиято територия се намира основното място на дейност на превозвача към момента на сключване на договора, при условие че в същата държава се намира: мястото на натоварване, или мястото на разтоварване, или основното място на дейност на товародателя, която привръзка не се прилага  към чартърни договори за еднократен превоз.

Сключването и действителността на договора или на отделна негова разпоредба се уреждат от правото на държавата, което се прилага по отношение на действителността на договора.

НагореНагоре

За действителността на договора е необходимо спазването на изискванията за форма, приложимо към договора са колизионните норми на Република България или правото на държавата, в която е сключен договорът. Когато към момента на сключване на договора страните са се намирали в различни държави, договорът е действителен, ако са спазени изискванията за форма, установени от правото, приложимо към договора съгласно разпоредбите на Кодеска на международното частно право или от правото на една от тези държави.

Правото, което урежда договора, е приложимо и във връзка с неговото доказване, доколкото съдържа установени от закона предположения или други разпоредби относно тежестта на доказване.

Договорът или едностранното волеизявление се доказват с всички доказателствени средства, допустими според правото на държавата на сезирания съд или според правото, съгласно което е спазена формата на договора.

Приложимото към договора право, определено от Кодеска на международното частно право урежда и тълкуването на договора, изпълнението на задълженията, последиците от пълно или частично неизпълнение на задълженията, определянето на размера на вредите, основанията за погасяване на задълженията, последиците от недействителността на договора, погасителната давност, прекратяването на права като последица от изтичането на срок.

НагореНагоре

Българските съдилища са компетентни по искове на потребител когато ответникът има обичайно местопребиваване, седалище според устройствения си акт или местонахождение на действителното си управление в Република България, когато ищецът или молителят е български гражданин или е юридическо лице, регистрирано в Република България и когато той има обичайно местопребиваване в Република България и са налице условията по чл. 95, ал. 2 от Кодекса на международното частно право. Споразумение за избор на съд е допустимо само ако се сключва след възникването на спора.

Разпоредбите на Кодекса на международното частно право не се прилагат към задълженията, произтичащи от менителница, запис на заповед и чек.

III.2. Извъндоговорни задължения (граждански правонарушения и деликти, несправедливо облагодетелстване, negotiorum gestio, и т.н.)

Българските съдилища са компетентни по искове за вреди от непозволено увреждане, когато ответникът има обичайно местопребиваване, седалище според устройствения си акт или местонахождение на действителното си управление в Република България, когато ищецът или молителят е български гражданин или е юридическо лице, регистрирано в Република България и когато вредоносното деяние е извършено в Република България или вредите или част от тях са настъпили в Република България. Компетентността обхваща и прекия иск на увреденото лице срещу застрахователя на лицето, чиято отговорност се търси.

НагореНагоре

Задълженията, произтичащи от непозволено увреждане, се уреждат от правото на държавата, на чиято територия са настъпили или има опасност да настъпят непосредствените вреди, освен ако причинителят на вредата и увреденото лице имат към момента на настъпване на вредата обичайно местопребиваване или място на дейност в една и съща държава, когато прилага се правото на тази държава.

Когато вредата е причинена или има опасност да бъде причинена вреда от недостатък на стока, задължението за обезщетение се урежда от правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на увреденото лице, освен ако лицето, чиято отговорност се търси, докаже, че стоката е въведена на пазара в тази държава без неговото съгласие. В този случай се прилага правото на държавата, в която се намира обичайното местопребиваване или мястото на дейност на лицето, чиято отговорност се търси.

Задълженията, произтичащи от нелоялна конкуренция и от ограничаване на конкуренцията, се уреждат от правото на държавата, на чиято територия интересите на конкурентите в отношенията помежду им или колективните интереси на потребителите са или могат да бъдат увредени непосредствено и съществено, освен ако причинителят на вредата и увреденото лице имат към момента на настъпване на вредата обичайно местопребиваване или място на дейност в една и съща държава, когато прилага се правото на тази държава.

НагореНагоре

Задълженията, произтичащи от нарушаване на права, свързани с личността, от средствата за масово осведомяване, по-специално печатни издания, радио, телевизия или други информационни средства, се уреждат по избор на увреденото лице от: правото на държавата, в която е неговото обичайно местопребиваване, или правото на държавата, на чиято територия е настъпила вредата, или правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване или мястото на дейност на лицето, чиято отговорност се търси.Същата колизионна норма се прилага и за задължения, произтичащи от нарушаване на права, свързани със закрилата на лични данни.

Задълженията, произтичащи от увреждане на околната среда, се уреждат от правото на държавата, на чиято територия вредата е настъпила или има опасност да настъпи, освен ако увреденото лице е избрало правото на държавата, в която е извършено вредоносното деяние.

Задълженията, произтичащи от нарушаване на авторски права, на права, сродни на авторското, и на права върху обекти на индустриална собственост, се уреждат от правото на държавата, в която се търси закрилата на правото.

НагореНагоре

Задълженията, произтичащи от неоснователно обогатяване, се уреждат от правото на държавата, в която то е настъпило, освен когато  неоснователното обогатяване е настъпило във връзка с друго отношение между страните, като например договор, който е в тясна връзка с неоснователното обогатяване, тогаво се прилага  правото, което урежда това друго отношение. Когато към момента на настъпване на неоснователното обогатяване страните са имали обичайно местопребиваване или място на дейност в една и съща държава, прилага се правото на тази държава.

Задълженията, произтичащи от водене на чужда работа без пълномощие, се уреждат от правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване или мястото на дейност на заинтересуваното лице към момента на предприемане на работата, освен когато работата е предприета във връзка с друго отношение между страните, като например договор, който е в тясна връзка с воденето на чуждата работа без пълномощие, прилага се правото, което урежда това друго отношение.

НагореНагоре

След възникване на задължение, произтичащо от извъндоговорно отношение , страните могат да подчинят това задължение на избрано от тях право.  Когато към момента на възникване на задължението всички елементи на извъндоговорното отношение са свързани с държава, различна от държавата, чието право е избрано, изборът не трябва да засяга прилагането на повелителните норми на тази държава, които не могат да бъдат отклонени чрез упражняване на свобода на договаряне.

Приложимото право към задължения, произтичащи от извъндоговорно отношение, урежда: условията и обхвата на отговорността, както и задължените лица,. основанията за изключване на отговорността, както и ограничаването и разделянето на отговорността, обезпечителните мерки, вида на вредите или щетите, за които може да се търси обезщетение,. определянето на размера на вредите или щетите, доколкото това е уредено от правни норми,. прехвърляемостта на правото на обезщетение;, лицата, имащи право на обезщетение за лично претърпени от тях вреди или щети,. отговорността за вреди, причинени от другиго, способите за погасяване на задълженията, погасителната давност и прекратяването на права като последица от изтичането на срок, доказването на задълженията, доколкото приложимото право съдържа установени от закона предположения или други разпоредби относно тежестта на доказване. Приложимото право не урежда отговорността на държавата и на юридически лица на публичното право, както и на техните органи или представители, за извършени от тях действия в рамките на упражняване на техните правомощия.

НагореНагоре

Правото на увреденото или ощетеното лице да предяви иск пряко срещу застрахователя на лицето, чиято отговорност се търси, се урежда от правото, приложимо към задължението, произтичащо от съответното извъндоговорно отношение, освен ако увреденото или ощетеното лице е избрало да основе иска си на правото, приложимо към застрахователния договор.

III.3. Личният статус, неговите аспекти във връзка с гражданския статус (име, местожителство, дееспособност)

Българските съдилища и други органи освен, когато ответникът има обичайно местопребиваване, седалище според устройствения си акт или местонахождение на действителното си управление в Република България, когато ищецът или молителят е български гражданин или е юридическо лице, регистрирано в Република България, са компетентни и по делата за промяна или защита на името, когато лицето е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България, по делата за ограничаване или лишаване от дееспособност на български граждани, както и по делата за отмяна на ограничаване или лишаване от дееспособност на български граждани, за учредяване и прекратяване на настойничество или попечителство, когато лицето, което се поставя под настойничество или попечителство, е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България, по обявяване на безвестно отсъствие или смърт на лице, което е български гражданин или е имало известно обичайно местопребиваване в Република България.

НагореНагоре

Правоспособността и дееспособността на лицето се урежда от неговото отечествено право . Условията и последиците от ограничаването или лишаването от дееспособност на лицето се уреждат от неговото отечествено право. Когато лицето има обичайно местопребиваване на територията на Република България, съдът може да приложи българското право.

III.4. Установяване на връзка родител-дете, включително и осиновяване

Българските съдилища и други органи са компетентни по производствата за установяване и оспорване на произход освен, когато ответникът има обичайно местопребиваване, седалище според устройствения си акт или местонахождение на действителното си управление в Република България, когато ищецът или молителят е български гражданин или е юридическо лице, регистрирано в Република България и когато детето или родителят, който е страна, е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България, като тази компетентност важи и по делата за лични и имуществени отношения между родители и децаи при осиновяване, неговото унищожаване или прекратяване, когато осиновителят, осиновеният или един от родителите на осиновения е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България.

НагореНагоре

Произходът се урежда от правото на държавата, чието гражданство детето е придобило към момента на раждането.Същото право е приложимо към личните отношения между родителите към момента на раждането. Препращането към правото на трета държава се приема, когато това право допуска установяването на произхода на детето.

Условията за осиновяването се уреждат от правото на държавата, чиито граждани са осиновяващият (осиновяващите) и осиновяваният към момента на подаване на молбата за осиновяване. Ако те са с различно гражданство, прилага се отечественото право на всяко от лицата. Когато осиновяваното лице е български гражданин, иска се съгласието на министъра на правосъдието. Условията и редът за даване на съгласие за осиновяване от чужд гражданин на лице - български гражданин, се определят с наредба на министъра на правосъдието. Когато осиновяваното лице е български гражданин, осиновяващият - български или чужд гражданин, който има обичайно местопребиваване в друга държава, трябва да отговаря и на условията за осиновяване по правото на тази държава. Действието на осиновяването се урежда от общото отечествено право на осиновителя и осиновения. Ако те са с различно гражданство, прилага се правото на държавата, в която е тяхното общо обичайно местопребиваване.

НагореНагоре

Отношенията между родители и деца се уреждат от правото на държавата, в която е тяхното общо обичайно местопребиваване. Ако родителите и детето нямат общо обичайно местопребиваване, отношенията между тях се уреждат от правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на детето, или от неговото отечествено право, ако то е по-благоприятно за него.

Учредяването и прекратяването на настойничеството и попечителството, както и отношенията между лицето, поставено под настойничество или попечителство, и настойника или попечителя, се уреждат от правото на държавата, в която лицето, което се поставя под настойничество или попечителство, има своето обичайно местопребиваване.

Задължението за издръжка се урежда от правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на търсещия издръжка, освен ако неговото отечествено право е по-благоприятно за него. В този случай се прилага отечественото право на търсещия издръжка.Когато търсещият и дължащият издръжка са граждани на една и съща държава и дължащият издръжка има обичайно местопребиваване в тази държава, прилага се общото им отечествено право.  Когато приложимото чуждо право не допуска присъждането на издръжка, прилага се българското право. Приложимото право към издръжката определя  размера на издръжката,кой  и от кого може да бъде търсена издръжка;
2. кой може да търси издръжка и в какви срокове, основанията за погасяване правото на издръжка.

III.5. Сключване на брак, двойки, които не са сключили брак, партньорства, развод, съдебно разделяне, задължения по издръжка

Бракът в Република България се сключва пред длъжностно лице по гражданското състояние, ако едно от лицата, които сключват брак, е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България.  Брак между чужди граждани може да се сключи в Република България пред дипломатически или консулски представител на отечествената им държава, ако правото на тази държава допуска това. Българските граждани в чужбина могат да сключат брак пред компетентен орган на чуждата държава, ако това е допустимо по нейното право.  Брак между български граждани в чужбина може да се сключи пред български дипломатически или консулски представител, ако правото на приемащата държава допуска това. Брак между български гражданин и чужд гражданин може да се сключи в чужбина пред български дипломатически или консулски представител, ако правото на приемащата държава и отечественото право на чуждия гражданин допускат това. Брачните искове са подведомствени на българските съдилища, ако един от съпрузите е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България. Българските съдилища са компетентни по искове за издръжка освен в случаите по чл. 4, ал. 1 и когато търсещият издръжка има обичайно местопребиваване в Република България.

НагореНагоре

Формата на брака се урежда от правото на държавата, пред чийто орган той се сключва. Формата на брака, сключван пред овластен за това дипломатически или консулски представител, се урежда от правото на изпращащата държава. Брак, сключен в чужбина, се признава в Република България, ако е спазена формата, установена в правото, приложимо  .

Условията за сключване на брака се определят за всяко от лицата от правото на държавата, чийто гражданин лицето е било към момента на сключване на брака. Чужд гражданин или лице без гражданство трябва да удостовери пред българския орган по гражданското състояние, че неговото отечествено право признава брака, сключен пред чуждестранен компетентен орган; и  по неговото отечествено право няма пречки за сключване на брака.

По отношение на унищожаване на брака и развод виж Тема Nº13

Унищожаването на брака се урежда от правото, което е било приложимо към условията за сключване на брака.

НагореНагоре

Разводът между съпрузи с еднакво чуждо гражданство се урежда от правото на държавата, чиито граждани са те при подаване на молбата за развод.  Разводът между съпрузи с различно гражданство се урежда от правото на държавата, в която се намира тяхното общо обичайно местопребиваване към момента на подаване на молбата за развод. Когато съпрузите нямат общо обичайно местопребиваване, прилага се българското право.  Ако приложимото чуждо право не допуска развода и към момента на подаване на молбата за развод единият от съпрузите е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България, прилага се българското право.

III.6. Режими на семейната собственост

Компетентност по дела за лични и имуществени отношения между съпрузите има съдът , компетентен по делата за унищожаване и развод.

Личните отношения между съпрузи се уреждат от тяхното общо отечествено право. Личните отношения между съпрузи с различно гражданство се уреждат от правото на държавата, в която е тяхното общо обичайно местопребиваване, а когато такова не е налице - от правото на държавата, с която и двамата съпрузи общо са в най-тясна връзка.Имуществените отношения между съпрузи се уреждат от правото, приложимо към техните лични отношения. Съпрузите могат да изберат за уреждане на имуществените си отношения приложимо право, ако това е допустимо от отечественото им право или от правотопо обичайното им местопребиваване.

НагореНагоре

III.7. Завещания и наследяване

Българските съдилища и други органи са компетентни по исковете  свързани с наследяване, когато наследодателят към момента на неговата смърт е имал обичайно местопребиваване в Република България или е бил български гражданин, както и когато част от имуществото му се намира в Република България.

Наследяването на движими вещи се урежда от правото на държавата, в която наследодателят е имал обичайно местопребиваване към момента на неговата смърт. Наследяването на недвижими вещи се урежда от правото на държавата, в която вещите се намират.  Наследодателят може да избере наследяването на неговото имущество в цялост да се уреди от правото на държавата, чийто гражданин той е бил към момента на избора.  Условията за действителност на избора на приложимо право и неговата отмяна се уреждат от избраното право. Изборът на приложимо право и неговата отмяна трябва да бъдат направени във формата на завещателно разпореждане.  Чрез избора на приложимо право не трябва да се засяга запазената част на наследниците, определена от гореизложеното приложимо право .

НагореНагоре

Способността на лицето да се разпорежда със своето имущество чрез завещание (съставяне и отмяна) се урежда от правото, приложимо по отношение на наследяването. Завещанието е действително по форма, ако отговаря на правото на държавата , в която то е съставено, или чийто гражданин е бил завещателят към момента на съставяне на завещанието или към момента на неговата смърт, или  в която завещателят е имал обичайно местопребиваване към момента на съставяне на завещанието или към момента на неговата смърт, или в която се намира недвижимата вещ - предмет на завещанието.

Приложимото право към наследяването урежда  момента и мястото на откриване на наследството,. кръга и реда на наследниците, наследствените дялове, способността да се наследява, поемането на задълженията на наследодателя и разпределението им между наследниците, приемането и отказа от наследство, сроковете за приемане на наследството, разполагаемата част, условията за действителност на завещанието.Когато според приложимото към наследството право няма наследници, наследственото имущество, намиращо се на територията на Република България, се получава от българската държава или от общината.

НагореНагоре

III.8. Недвижима собственост

Делата  относно намиращи се в Република България недвижими вещи, делата за изпълнение или обезпечение върху такива вещи, както и делата за прехвърляне или удостоверяване на вещни права върху тях са изключително подведомствени на българските съдилища и други органи. По искове за вещни права върху движими вещи българските съдилища са компетентни освен когато ответникът има обичайно местопребиваване, седалище според устройствения си акт или местонахождение на действителното си управление в Република България, когато ищецът или молителят е български гражданин или е юридическо лице, регистрирано в Република България и когато вещите се намират в Република България.

Българските съдилища са компетентни по искове за авторски права и за права, сродни на авторското, когато закрила се търси на територията на Република България.По искове за права върху обекти на индустриалната собственост българските съдилища са изключително компетентни, когато патентът е издаден или регистрацията е извършена в Република България.

НагореНагоре

Владението, правото на собственост и другите вещни права върху движими и недвижими вещи се уреждат от правото на държавата, в която те се намират. Преценката дали една вещ е движима или недвижима, както и видът на вещните права се определят от същото  право.

Придобиването и прекратяването на вещни права и на владение се уреждат от правото на държавата по местонахождението на вещта по време на извършване на действието или настъпване на обстоятелството, които обуславят придобиването или прекратяването. Придобиването на право на собственост и други вещни права въз основа на придобивна давност се урежда от правото на държавата, в която вещта се е намирала в момента на изтичането на срока на придобивната давност. Времето на владение в друга държава се зачита. При промяна на местонахождението на вещта правата, придобити въз основа на правото на държавата, където вещта се е намирала, не могат да бъдат упражнявани в нарушение на правото на държавата по новото й местонахождение.

НагореНагоре

Придобиването, прехвърлянето и прекратяването на вещни права върху транспортни средства се уреждат от правото на държавата, под чието знаме плава корабът, правото на държавата, в която въздухоплавателното средство е вписано,. правото на държавата, в която се намира мястото на дейност на лицето, което извършва експлоатация на средствата за железопътен и шосеен превоз.

Вписването на правни сделки по придобиване, прехвърляне и погасяване на вещни права се урежда от правото на държавата, в която вещта се е намирала към момента на извършване на сделката.

Възникването, съдържанието, прехвърлянето и прекратяването на авторското право и на правата, сродни на авторското, се уреждат от правото на държавата, в която се търси тяхната закрила. Възникването, съдържанието, прехвърлянето и прекратяването на права върху обекти на индустриална собственост се уреждат от правото на държавата, в която е издаден патентът или е извършена регистрацията, съответно в която е подадена заявка за издаване на патент или за извършване на регистрация.

 Приложимото правопо отношение на права върху интелектуална собственост  урежда  съществуването, вида, съдържанието и обхвата на правата,. титулярите на правата, прехвърляемостта на правата, способите за учредяване, промяна, прехвърляне и погасяване на правата, необходимостта от вписване и противопоставимостта на правата спрямо третите лица.

III.9. Несъстоятелност

Виж Тема Nº19

Полезни връзки

« Приложимо законодателство - Обща информация | България - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 08-01-2009

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство