Evropska komisija > EPM > Alternativne rešitve sporov > Švedska

Zadnja sprememba: 06-07-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Alternativne rešitve sporov - Švedska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Alternativne rešitve sporov – Splošne informacije“ je splošen pregled metod alternativnih rešitev sporov

Na tej strani želimo ponuditi uporabne informacije o alternativnih rešitvah sporov na Švedskem. 

KAZALO

Katere alternativne metode za rešitev sporov obstajajo na Švedskem? Katere alternativne metode za rešitev sporov obstajajo na Švedskem?
Splošno Splošno
Izvensodne metode za rešitev sporov Izvensodne metode za rešitev sporov
Zakonski postopki Zakonski postopki
Neobvezujoči postopki Neobvezujoči postopki
Poravnava (spravni postopek) in posredovanje v sodnih postopkih Poravnava (spravni postopek) in posredovanje v sodnih postopkih
V večini primerov je mogoče uporabiti alternativno metodo za rešitev sporov. Spodaj najdete dodatne informacije o določenem primeru. V večini primerov je mogoče uporabiti alternativno metodo za rešitev sporov. Spodaj najdete dodatne informacije o določenem primeru.
Spori med potrošniki in podjetji Spori med potrošniki in podjetji
Spori med podjetji Spori med podjetji
Spori med zaposleni in delodajalci Spori med zaposleni in delodajalci
Družinski spori Družinski spori
Razgovori Razgovori
Družinsko svetovanje Družinsko svetovanje
Spori med posamezniki Spori med posamezniki
Drugi posebni primeri Drugi posebni primeri
Dejavnosti regionalnih najemnih razsodišč Dejavnosti regionalnih najemnih razsodišč
Spori o avtorskih pravicah Spori o avtorskih pravicah

 

Katere alternativne metode za rešitev sporov obstajajo na Švedskem?

Splošno

Na Švedskem obstajajo različne alternativne metode za rešitev sporov. Veliko izmed teh je popolnoma izvensodnih. Obstajajo pa tudi mehanizmi za rešitev sporov, ki imajo izvensodne značilnosti, vendar so povsem proceduralni del sodne preiskave spora (spravni postopek in posredovanje).

Izvensodne metode za rešitev sporov

Nekateri izvensodni postopki so zakonski, medtem ko drugi temeljijo na sporazumih med dvema ali več organi/osebami zasebnega prava.

Zakonski postopki

Najbolj pomembni zakonski postopki potekajo na Nacionalnem odboru za pritožbe potrošnikov. Nacionalni odbor obravnava samo postopke med podjetji in potrošniki na prošnjo potrošnika. Postopek, ki zajema tudi čezmejne spore, je pisen in za stranke brezplačen. Odločitev Nacionalnega odbora za pritožbe potrošnikov je priporočilo strankam o načinu rešitve spora.

Pri nekaterih vrstah sporov je mogoče uporabiti posredovanje. Na primer, pri zaposlitvenih sporih, najemnih sporih, sporih med najemnikom in lastnikom, sporih o avtorskih pravicah in nesoglasjih med zakoncema. Glej spodaj za dodatne informacije o različnih primerih posredovanja.

Neobvezujoči postopki

V nekateri sektorjih so bile na zasebno pobudo ustanovljeni posebni odbori. To je na primer običajno za zavarovalniški sektor. Področja dejavnosti različnih odborov se nekoliko razlikujejo, vendar je na splošno njihova naloga doseči fleksibilno in nepristransko rešitev sporov, na primer, med zavarovalnico in imetnikom police. Nekateri odbori v zavarovalniškem sektorju pri svojem delu težijo k enotni rešitvi zavarovalniških primerov, kar zmanjšuje število nastalih sporov. Odbore so s sporazumi prvotno ustanovile različne družbe, vendar so popolnoma neodvisni od svojih pobudnikov. Odbori se večinoma osredotočajo na spore med podjetji in potrošniki. Večje zavarovalnice imajo pogosto tudi svoje varuhe potrošnikovih pravic, s katerimi lahko imetniki polic stopijo v stik, če niso zadovoljni z odločitvijo zavarovalnice o odškodninskem zahtevku. Varuha potrošnikovih pravic imenuje družba, vendar ta deluje neodvisno. Primeri takšnih odborov so Odbor za nezgodno in zdravstveno zavarovanje, Odbor za življenjsko zavarovanje, Odbor za škodno zavarovanje in telesne poškodbe. Postopek je pisen, razen v nekaterih izjemnih primerih. Pri pisnem postopku se stranka lahko posvetuje z zastopnikom ali pomočnikom, ni pa k temu obvezana.

Na vrh straniNa vrh strani

Zasebni postopki za rešitev sporov so večinoma brezplačni, kljub temu pa se v nekaj izjemnih primerih zaračuna nizka pristojbina za vlogo ali registracijo. Postopek plačajo podjetja/družbe, ki so stranke v zadevi. V večini primerov si v postopek vključene družbe delijo stroške v skladu s stopnjo koriščenja storitev odbora. Mogoče je dobiti tudi povračilo za stroške zastopanja, na primer iz zadevne zavarovalne police.

Rešitve sporov se prvotno podajo kot odločitve svetovalne, neobvezujoče narave (priporočila). V nekaterih primerih se podjetje predhodno obveže svoji trgovinski organizaciji, da bo upoštevalo priporočila.

V nasprotju s sodnimi sodbami ali sklepi, se teh odločitev ne more uveljaviti kot obvezne. Dejstvo, da se podjetje obveže svoji trgovinski organizaciji, da bo upoštevalo odločitev, tako ne vpliva na izvršljivost, ker se obveza podjetja nanaša samo na trgovinsko organizacijo. Čeprav odločitev ne more prinesti nekaterih pravnih posledic, je lahko podjetje, ki se obveže svoji trgovinski organizaciji, da bo upoštevalo odločitev, kaznovano v okviru civilnega prava, na primer z izključitvijo iz takšne organizacije.

Ker je izvensodna rešitev spora na Švedskem alternativa običajni sodni preiskavi, se na te odločitve ni mogoče pritožiti na sodišče. Vendar pa odločitev v alternativni rešitvi spora ni ovira in je tako mogoče vložiti tožbo za isto zadevo na sodišče med ali po postopku alternativne rešitve spora. Če je tožba vložena po tem, ko je izvensodni organ za alternativno rešitev spora odločil o zadevi, je običajno, da se ta odločitev organa za rešitev spora na nek način predstavi v postopku.

Na vrh straniNa vrh strani

Poravnava (spravni postopek) in posredovanje v sodnih postopkih

Pri nerešenih sodnih postopkih obstajata dve obliki rešitve spora z izvensodnimi značilnostmi: poravnava in posredovanje. Oba mehanizma ureja švedski kodeks za sodne postopke. Poravnava je še posebej običajen element v civilnih postopkih na sodiščih.

Ko sodišče izda sodni poziv v civilnem postopku, sledi ustni ali pisni pripravljalni postopek. Eden izmed ciljev pripravljalnega postopka je ugotoviti, ali obstajajo možnosti za poravnavo. Če se odobri poravnava, si mora sodišče prizadevati, da zagotovi ustrezno poravnavo glede na naravo zadeve in druge okoliščine. Sodišče, če je to ustrezno, da pobudo za pogovore o poravnavi med strankami. Predsedujoči sodnik vodi pogovore o poravnavi. Nobena posebna oblika poravnave ni določena, niti obvezna. Stranke lahko zavrnejo sodelovanje pri pogovorih o poravnavi brez posledic. Če pogovori o poravnavi ne prinesejo sporazuma med strankama, se sodni postopek običajno nadaljuje. Sodnik, ki sodeluje pri poravnavi, mora biti nepristranski skozi ves postopek. Tako kot sodni postopki na splošno, je tudi postopek poravnave brezplačen. Vendar pa je treba plačati pristojbino za vlogo, ko postopek pride na sodišče (trenutno okoli 50 EUR).

Če je zaradi narave zadeve bolj ustrezna uporaba posredovanja, lahko sodišče določi posebnega posrednika, ki vodi pogovore o poravnavi. V tem primeru posrednik ni sodnik, ki vodi primer, temveč zunanji akter. Preden sodišče odredi posredovanje, se običajno posvetuje s strankama. Stroške za posebej dodeljenega posrednika krijeta stranki.

Na vrh straniNa vrh strani

V večini primerov je mogoče uporabiti alternativno metodo za rešitev sporov. Spodaj najdete dodatne informacije o določenem primeru.

Spori med potrošniki in podjetji

Kot je že opisano v „Alternativne rešitve sporov – Splošne informacije, je Komisija na svoji spletni strani objavila seznam več organov za rešitev sporov, ki se ukvarjajo s potrošniškimi spori v državah članicah. Seznam dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska vključuje uporabne informacije, ki jih potrebujete za odločitev, ali lahko uporabite katero od metod za rešitev spora teh organov: strukturo organov, področje uporabe, postopke, stroške in druge podrobnosti.

Na vrh straniNa vrh strani

Morda boste potrebovali storitve organa za rešitev spora v drugi državi članici. Za informacije o teh organih obiščite spletno stran EEJ, ali če se spor nanaša na finančne storitve, spletno stran FIN-NET dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska.

Na vrh straniNa vrh strani

Na Švedskem je Nacionalni odbor za pritožbe potrošnikov glavni organ, na katerega se lahko obrnejo potrošniki. Nadaljnje informacije o Nacionalnem odboru za pritožbe potrošnikov lahko najdete na spletni strani Komisije na zgornjem naslovu.

Spori med podjetji

Alternativne metode za rešitev spora, ki obstajajo na Švedskem, so za razliko od arbitraže in postopkov, ki so del sodnih postopkov, naravnane predvsem na spore med podjetji in potrošniki. Vendar so tudi drugi primeri, ki si jih lahko ogledate pod naslovom „Drugi posebni primeri“.

Spori med zaposleni in delodajalci

Delodajalci in zaposleni v pogodbenem razmerju, ki so v sporu, morajo spor rešiti s pomočjo pogajanj ali s postopkom na delovnem sodišču kot zadnjo rešitvijo. Za pravne spore te vrste ne obstajajo mehanizmi za alternativno rešitev spora. Vendar je pri nekaterih drugih sporih mogoča uporaba posredovanja. Na Švedskem tako obstaja Nacionalni urad za posredovanje, katerega delo ureja zakon. Nacionalni urad za posredovanje zagotavlja posrednike v sporih med delodajalci in zaposlenimi zaradi plač in splošnih zaposlitvenih pogojev ali v sporih, ko družba ne želi podpisati kolektivne pogodbe s strokovno organizacijo. Nacionalni urad za posredovanje lahko posrednike imenuje na zahtevo strank. Nacionalni urad za posredovanje lahko posrednike imenuje tudi, ko stranke to niso zahtevale, na primer, če je ena izmed strank obvestila o sporu in Nacionalni urad za posredovanje meni English - svenska, da posredniki lahko dosežejo uspešno rešitev v sporu. Postopek je brezplačen.

Na vrh straniNa vrh strani

Družinski spori

Za starše v sporu obstajata dve drugi možnosti v primerjavi s sodnim postopkom: razgovori ali družinsko svetovanje. Družinsko svetovanje je mogoče tudi za pare brez otrok. Postopka sta podrobno opisana spodaj.

Razgovori

Razgovore vodi strokovnjak in njihov cilj je, da se starša sporazumeta o skrbništvu svojih otrok, prebivališču in stikih s svojimi otroci. Cilj takšnih razgovorov je torej sklenitev sporazuma. Tudi če starša ne moreta skleniti sporazuma, lahko s pomočjo razgovorov boljše razumeta poglede drug drugega in se naučita urejati spore na način, ki otrokom ne povzroča trpljenja.

Vse občine na Švedskem ponujajo razgovore. Vsi starši, ki imajo težave pri strinjanju o skrbništvu, prebivališču in stikih z otroci in ki želijo opraviti te razgovore, lahko stopijo v stik z občino. Če je že bila vložena sodna tožba za skrbništvo, prebivališče in stike, lahko pobudo za razgovore prevzame sodišče. Razgovori so brezplačni.

Če se starša strinjata, lahko skleneta sporazum o skrbništvu. prebivališču in stikih. Sporazum velja, če je v pisni obliki in ga potrdi Center za socialno delo. Veljaven sporazum ima enak učinek kot sodna odločitev. To med drugim pomeni, da je sporazum izvršljiv. 

Družinsko svetovanje

Družinsko svetovanje zajema razgovore z namenom obravnavati spore med pari in v družinah. Razgovori lahko potekajo pred, med ali po ločitvi. V primeru otrok lahko družinsko svetovanje zmanjša nesoglasja, tako da lahko par po ločitvi sodeluje kot starša. Družinsko svetovanje je prostovoljno in se izvaja na pobudo para. Da bi družinsko svetovanje lahko potekalo v vzdušju zaupanja in izpolnilo svoj namen, morajo sodelujoči biti prepričani, da so mnogokrat zelo občutljivi podatki, ki jih par razkrije med razgovori, zaupni. Zato za družinsko svetovanje veljajo zelo stroga pravila o zaupnosti. Vsak, ki to želi, lahko anonimno pokliče službo za družinsko svetovanje.

Na vrh straniNa vrh strani

Vse občine so zakonsko obvezane, da morajo nuditi družinsko svetovanje ali s pomočjo občine ali s pomočjo drugih ustreznih strokovnih svetovalcev. Družinski svetovalci so usposobljeni socialni delavci z veliko izkušnjami na zadevnem področju. Vsak, ki želi navezati stike s službo za družinsko svetovanje, lahko pokliče občino. Stroške družinskega svetovanja poravna občina.

Družinsko svetovanje ponujajo tudi drugi organi, kot na primer cerkvena združenja.

Spori med posamezniki

Posameznike, ki so v sporu, se, razen v družinskih sporih, napoti na sodišče ali k uporabi mehanizmov alternativne rešitve sporov, ki so del postopkov; glej zgoraj pod naslovom „Poravnava (spravni postopek) in posredovanje v sodnih postopkih“.

Drugi posebni primeri

Dejavnosti regionalnih najemnih razsodišč

V najemnih sporih in v sporih, ki vključujejo najemnika-lastnika, lahko dejavnost posredovanja poteka na regionalnih najemnih razsodiščih.

Če se najemodajalec in najemnik ne moreta sporazumeti o vprašanju, ki se nanaša na najem ali če zveza najemnikov in lastnikov in najemnik ali lastnik ne moreta sporazumeti o vprašanju, ki se nanaša na najem, se ena ali obe stranki lahko obrneta na regionalno razsodišče za pomoč pri rešitvi spora. Stranka ali stranke nato pozovejo razsodišče k posredovanju v sporu. Regionalno najemno razsodišče lahko posreduje pri vseh najemnih sporih in sporih, ki vključujejo najemnika ali lastnika. Običajno regionalno najemno razsodišče pripravi predlog sporazuma, če se stranke na sestanku na razsodišču ne uspejo sporazumeti. V nekaterih primerih je posredovanje obvezno, na primer pri najemu poslovnih prostorov. Če je na primer najemodajalec prekinil najemno pogodbo in najemnik ne želi izprazniti prostorov brez prejetega nadomestila, se mora najemnik obrniti na regionalno najemno razsodišče za posredovanje v sporu. Če najemnik tega ne stori, izgubi pravico do nadomestila. Regionalno najemno razsodišče lahko v poteku posredovanja izda mnenje, na primer o tržnih najemninah za poslovne prostore. Takšno mnenje ima učinek, temelječ na indikacijah, v vseh nadaljnjih sporih o nadomestilih.

Sodišče lahko preda zadevo, ki jo obravnava, regionalnemu najemnemu razsodišču za posredovanje. Če je posredovanje neuspešno, o zadevi odloči sodišče.

Regionalno najemno razsodišče svojih storitev strankam ne računa. Vsaka stranka mora nositi svoje stroške, na primer stroške za zastopanje ali stroške za izgubo zaslužka za čas pogajanj. V nekaterih primerih lahko stranka dobi pravno pomoč. Postopek pred regionalnim najemnim razsodiščem je javen.

Spori o avtorskih pravicah

Uporaba posredovanja je mogoča tudi v nekaterih sporih o avtorskih pravicah. Cilj posredovanja je pospešiti osnovanje kolektivnih sporazumov, na katerih temelji uporaba nekaterih določb zakona o avtorskih pravicah. Tu gre večinoma za sporazume za pogodbene licence. Tako postopek ni druga možnost običajnemu pravnemu postopku.

Postopek je prostovoljen in je v pomoč strankam, da sklenejo sporazum. Za posredovanje se lahko zaprosi z vlogo, ki jo je treba nasloviti na vlado, ki tudi imenuje posrednika. Če je postopek posredovanja neuspešen, lahko posrednik predlaga arbitražo, vendar stranke niso obvezane k sodelovanju v nobenem izmed teh postopkov. Če posredovanje ne obrodi rezultatov, lahko posrednik o tem obvesti tudi vlado. Vlada mora nato preučiti možne ukrepe. Postopek je zaupen.

Posrednik je za svoje delo upravičen do plačila. Storitev plača stranka, ki je zahtevala posredovanje, razen če ni drugače dogovorjeno

« Alternativne rešitve sporov - Splošne informacije | Švedska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 06-07-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo