Európska komisia > EJS > Alternatívne spôsoby riešenia sporov > Švédsko

Posledná úprava: 06-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Švédsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Alternatívne riešenie sporov – Všeobecné informácie” vám poskytne všeobecný prehľad o postupoch alternatívneho riešenia sporov.

Na tejto stránke chceme poskytnúť viac praktických informácií o alternatívnom riešení sporov vo Švédsku. 

OBSAH

V prvom rade, aké alternatívne postupy riešenia sporov existujú vo Švédsku? V prvom rade, aké alternatívne postupy riešenia sporov existujú vo Švédsku?
Všeobecne Všeobecne
Postupy mimosúdneho riešenia sporov Postupy mimosúdneho riešenia sporov
Postupy upravené právnym predpisom Postupy upravené právnym predpisom
Postupy neupravené právnym predpisom Postupy neupravené právnym predpisom
Zmier a mediácia v súdnom konaní Zmier a mediácia v súdnom konaní
Vo väčšine situácií je možné použiť alternatívny postup riešenia sporu. V nasledujúcich riadkoch môžete nájsť viac informácií o situácii, v ktorej sa nachádzate. Vo väčšine situácií je možné použiť alternatívny postup riešenia sporu. V nasledujúcich riadkoch môžete nájsť viac informácií o situácii, v ktorej sa nachádzate.
Spory medzi spotrebiteľmi a podnikmi Spory medzi spotrebiteľmi a podnikmi
Spory medzi podnikateľskými subjektami Spory medzi podnikateľskými subjektami
Spory medzi zamestnancami a zamestnávateľmi Spory medzi zamestnancami a zamestnávateľmi
Rodinné spory Rodinné spory
Rokovania o spolupráci Rokovania o spolupráci
Rodinné poradenstvo Rodinné poradenstvo
Spory medzi jednotlivcami Spory medzi jednotlivcami
Iné špecifické situácie Iné špecifické situácie
Aktivity na regionálnych tribunáloch o nájme a podnájme Aktivity na regionálnych tribunáloch o nájme a podnájme
Určité spory týkajúce sa autorských práv Určité spory týkajúce sa autorských práv

 

V prvom rade, aké alternatívne postupy riešenia sporov existujú vo Švédsku?

Všeobecne

Vo Švédsku existujú rôzne alternatívne postupy riešenia sporov. Mnoho z nich je výhradne mimosúdnych. No jednako existujú mechanizmy riešenia sporov, ktoré majú mimosúdne črty, no sú len čisto procedurálnou súčasťou súdneho šetrenia sporu (zmier and mediácia).

Postupy mimosúdneho riešenia sporov

Niektoré mimosúdne postupy sú upravené právnym predpisom, zatiaľ čo iné sú založené na dohodách medzi dvomi alebo viacerými súkromnými právnickými osobami.

Postupy upravené právnym predpisom

Možno najdôležitejší postup upravený právnym predpisom sa odohráva v štátnom výbore pre sťažnosti spotrebiteľov. Štátny výbor prešetruje iba spory medzi podnikmi a spotrebiteľmi na žiadosť spotrebiteľa. Postup, ktorý taktiež pokrýva cezhraničné spory, je písomný a stranám poskytovaný bez poplatku. Rozhodnutia štátneho výboru pre sťažnosti spotrebiteľov naberajú formu odporúčaní stranám spôsobov, akým by sa mal riešiť ich spor.

Pri určitých druhoch sporov existuje možnosť mediácie, a to v prípade pracovných sporov, sporov o podnájme, sporov medzi prenájomcom a nájomcom, sporov o nájme, sporov o autorských právach a pri nezhodách medzi manželmi. Viac informácií o rôznych prípadoch mediácie nájdete nižšie.

Postupy neupravené právnym predpisom

V mnohých sektoroch súkromné iniciatívy zostavili špeciálne výbory. Tento jav je bežný napríklad v sektore poisťovníctva. Oblasti činností sa pri rôznych výboroch môžu trochu líšiť, no vo všeobecnosti je možné povedať, že ich funkcia často spočíva v práci na flexibilnom a nestrannom riešení sporov napríklad medzi poisťovňou a poistencom. Mnoho výborov v sektore poisťovníctva má za úlohu taktiež pracovať na dosahovaní jednotných riešení poistných prípadov, čím sa znižuje počet vyvstávajúcich sporov. Výbory boli založené predovšetkým na základe dohôd medzi rôznymi spoločnosťami, no sú úplne nezávislé na ich zakladateľoch. Výbory sa sústreďujú najmä na spory medzi podnikmi a spotrebiteľmi. Väčšie poisťovacie spoločnosti majú často pre zákazníkov vlastných ombudsmanov, ktorých môžu poistenci kontaktovať v prípade, že nie sú spokojní s rozhodnutím spoločnosti o poskytnutí poistného plnenia. Ombudsman pre zákazníkov je do funkcie ustanovený spoločnosťou, no vykonáva svoje povinnosti nezávisle od tejto spoločnosti. Príklady výborov tohto druhu sú poisťovací výbor pre poistenie v prípade nehody a choroby, výbor pre životné poistenie a výbor pre úrazové poistenie osôb.

HoreHore

Postup je až na niektoré výnimočné prípady písomný. Pri písomnom postupe strane nič nebráni poradiť sa so zástupcom alebo asistentom. Na zástupcu či asistenta sa nevzťahujú žiadne mimoriadne požiadavky.

Postupy riešenia súkromných sporov sú zvyčajne bez poplatkov, aj keď sa v niekoľkých výnimočných prípadoch vyberá malý prihlasovací alebo registračný poplatok. Procesy platia podniky/spoločnosti, ktoré v nich figurujú ako strany. Vo väčšine prípadov sa prevádzkové náklady delia medzi zúčastnené spoločnosti priamo úmerne rozsahu, v akom využívajú služby výboru. Existuje možnosť získať náhradu nákladov za reprezentáciu, napríklad z dotyčnej poistky.

Spory sa riešia predovšetkým rozhodnutiami, ktoré majú nezáväzný poradenský charakter (odporúčaniami). V niektorých prípadoch však môže podnik dať prednostný záväzok svojej obchodnej organizácii, aby vyhovel odporúčaniam.

Na rozdiel od rozsudkov alebo nariadení súdu, rozhodnutia nie je možné vynútiť. Skutočnosť, že podnik dá záväzok svojej obchodnej organizácii, aby vyhovel rozhodnutiu neovplyvňuje vykonateľnosť, pretože záväzok podniku sa uplatňuje iba vis-à-vis obchodnej organizácii. Aj keď rozhodnutie nemôže vyvolať žiadne mimoriadne právne dôsledky, podnik, ktorý dá záväzok svojej obchodnej organizácii aby vyhovel rozhodnutiu, môže byť vystavený trestom podľa občianskeho práva, ako je vylúčenie z organizácie.

Keďže je mimosúdne riešenie sporov vo Švédsku alternatívou bežného súdneho vyšetrovania, odvolania voči rozhodnutiam nie je možné podať na súdoch. Rozhodnutie orgánu činného v mimosúdnom riešení sporov však jednako nepredstavuje procesnú prekážku a preto je možné začať konanie pred bežným súdom v tej istej veci počas procesu alternatívneho riešenia sporu ako aj po ňom. V prípade začatia konania po tom, čo orgán činný v mimosúdnom riešení sporu vydal v danej veci rozhodnutie, je bežné, že sa do procesu určitým spôsobom uvedie jeho vyhlásenie.

HoreHore

Zmier a mediácia v súdnom konaní

Pri očakávaných súdnych procesoch existujú dve formy riešenia sporu, ktoré majú mimosúdne črty: zmier a mediácia. Oba mechanizmy sa riadia švédskym súdnym poriadkom. Zvlášť zmier je veľmi častým prvkom občianskoprávnych konaní na bežných súdoch.

Po tom, čo súd vydá predvolanie v občianskoprávnom prípade, musí dôjsť k ústnemu či písomnému prípravnému procesu. Jedným z cieľov prípravného procesu je objasniť, či existujú vyhliadky na zmier. V prípade, že v procese dôjde k zmieru, sa musí súd usilovať , aby sa strany vo vhodných prípadoch uzmierili, berúc ohľad na povahu prípadu a iné okolnosti. Je to práve súd, ktorý v prípade, že to považuje za vhodné, preberá iniciatívu pri zmierovacích rokovaniach medzi stranami. Predsedajúci sudca v prípade vedie zmierovacie rokovania. Zmierovací proces nemusí nabrať žiadnu špecifickú formu, a nie je ani povinný. Strany preto môžu vyhlásiť, že nemajú záujem o vedenie zmierovacích rozhovorov bez znášania následkov. V prípade, že zmierovacie rozhovory nepovedú k dohode medzi stranami, pokračuje súdne konanie bežným spôsobom. Sudca, ktorý sa zúčastňuje zmieru musí zaistiť, že bude počas celého procesu nestranný. Tak, ako súdne konanie, je vo všeobecnosti zmierovacie konanie bezplatné. Je však potrebné zaplatiť prihlasovací poplatok v prípade začatia procesu na súde (v súčasnosti približne 50 eur).

Ak je s ohľadom na povahu prípadu vhodnejšie začať zvláštnu mediáciu, súd môže ustanoviť špeciálneho mediátora, ktorý povedie zmierovacie rozhovory. Mediátorom potom nie je sudca, ktorý je za prípad zodpovedný, ale iná osoba. So stranami sa zvyčajne predtým, než súd nariadi mediáciu, vedú konzultácie. Strany tiež znášajú náklady na ustanoveného mediátora.

HoreHore

Vo väčšine situácií je možné použiť alternatívny postup riešenia sporu. V nasledujúcich riadkoch môžete nájsť viac informácií o situácii, v ktorej sa nachádzate.

Spory medzi spotrebiteľmi a podnikmi

Ako už bolo vysvetlené v časti „Alternatívne riešenie sporov - všeobecné informácie”, Komisia na svojej internetovej stránke zverejnila zoznam obsahujúci množstvo orgánov činných v riešení sporov zaoberajúcich sa spotrebiteľskými spormi v členských štátoch. Zoznam dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska obsahujé praktické informácie, ktoré vám pomôžu určiť, či môžete využiť postupy riešenia sporov relevantných orgánov: ich štruktúru, pole uplatnenia, postupy, náklady a iné podrobnosti.

HoreHore

Možno budete tiež potrebovať využiť služby orgánu činného v riešení sporov v inom členskom štáte. Ak chcete zistiť viac informácií o týchto orgánoch, navštívte internetovú stránku EEJ-Net alebo, ak sa prípad týka finančných služieb, internetovú stránka FIN-NET dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska.

HoreHore

Hlavným orgánom, na ktorý sa spotrebitelia môžu vo Švédsku obrátiť je štátny výbor pre sťažnosti spotrebiteľov. Viac informácií o štátnom výbore pre sťažnosti spotrebiteľov získate na stránke Komisie na horeuvedenej adrese.

Spory medzi podnikateľskými subjektami

Dostupné postupy alternatívneho riešenia sporov vo Švédsku sú s výnimkou arbitrážneho konania a postupov, ktoré tvoria časť súdneho konania, zamerané na spory medzi podnikateľskými subjektami a spotrebiteľmi. Viď hlavička „iné špecifické situácie”.

Spory medzi zamestnancami a zamestnávateľmi

Zamestnávatelia a zamestnanci v zmluvnom vzťahu, ktorí sa nachádzajú vo vzájomnom spore, musia spor riešiť vyjednávaním alebo poslednou možnosťou, ktorou je začatie konania na pracovnom súde. V prípadoch právnych sporov tohto druhu neexistujú mechanizmy alternatívneho riešenia sporov. V prípadoch niektorých iných sporov je však možná mediácia. Vo Švédsku preto existuje vnútroštátny mediačný úrad, ktorého sprostredkovateľská úloha je upravená v právnom predpise. Vnútroštátny mediačný úrad poskytuje mediátorov v prípadoch sporov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami pri vyjednávaní mzdy a všeobecných pracovných podmienok alebo pri sporoch, pri ktorých spoločnosť odmieta podpísať kolektívnu zmluvu s profesionálnou organizáciou. Vnútroštátny mediačný úrad môže ustanoviť mediátorov na žiadosť strán. Vnútroštátny mediačný úrad tiež môže ustanoviť mediátorov aj v prípade absencie takejto žiadosti, napríklad keď jedna zo strán oznámi konflikt a vnútroštátny mediačný úrad English - svenska usúdi, že mediátori môžu dosiahnuť úspešné vyriešenie sporu. Proces je bez poplatkov.

HoreHore

Rodinné spory

V prípadoch, kedy sa vo vzájomnom spore nachádzajú rodičia, existujú dve alternatívy k súdnemu konaniu: rokovania o spolupráci a rodinné poradenstvo. Rodinné poradenstvo je tiež možnosťou pre bezdetné páry. Postupy sú podrobnejšie opísané nižšie.

Rokovania o spolupráci

Rokovania o spolupráci sú diskusie vedené odborníkmi, ktorých cieľom je, aby rodičia dospeli k dohode v otázke starostlivosti o svoje deti, ich bydliska a možnosti stýkať sa s nimi. Cieľom diskusií je riešenie formou kompromisu. No aj keď nie je možné dosiahnuť tento cieľ, výsledkom diskusií môže byť vzájomné pochopenie stanovísk obidvoch strán a strany sa môžu naučiť riešiť vzájomné konflikty spôsobom, ktorý nespôsobí utrpenie ich deťom.

Všetky samosprávne územné celky/obce vo Švédsku ponúkajú možnosť rokovaní o spolupráci. Rodičia majúci ťažkosti dohodnúť sa v otázke opatery, bydliska a prístupu k dieťaťu, ktorí by chceli viesť rokovania o spolupráci, môžu samosprávny územný celok kontaktovať. V prípade, že súd už začal konanie v súvislosti s opaterou, bydliskom a prístupom k deťom, môže súd tiež iniciovať vedenie diskusií. Diskusie sú bezplatné.

Ak sa rodičia zhodnú, môžu uzavrieť dohodu o opatere, bydlisku a prístupe. Dohoda sa uplatňuje, ak bola vyhotovená v písomnej forme a schválená výborom sociálnej pomoci. Skutočnosť, že sa dohoda uplatňuje znamená, že má rovnaký účinok ako rozsudok súdu. Okrem iného to znamená, že je dohoda vykonateľná.

HoreHore

Rodinné poradenstvo

Rodinné poradenstvo pozostáva z diskusií s cieľom riešiť konflikty pri spolužití párov a rodín. Diskusie sa môžu konať pred, počas alebo po rozluke. V prípade, že zo vzťahu pochádzajú deti, môže rodinné poradenstvo pomôcť zmierniť konflikty tak, aby boli rodičia po rozluke schopní spolupracovať ako rodičia. Využitie rodinného poradenstva je dobrovoľné a vychádza z iniciatívy páru. Na to, aby sa rodinné poradenstvo mohlo uskutočňovať v atmosfére dôvery a mohlo plniť svoju funkciu, si musia byť zúčastnení istí, že chúlostivé informácie, ktoré sú často zverejnené počas diskusií, sa nedostanú k iným osobám. Sedenia rodinného poradenstva preto majú obzvlášť prísne pravidlá o utajení dát. Každý, kto si želá kontaktovať službu rodinného poradenstva anonymne, tak môže učiniť.

Od všetkých samosprávnych územných celkov zákon vyžaduje, aby poskytovali rodinné poradenstvo buď sami, alebo prostredníctvom iných vhodných profesionálnych poradcov. Rodinní poradcovia sú kvalifikovaní sociálni pracovníci, špeciálne vyškolení vo veciach vzťahov. Záujemcovia o nadviazanie kontaktu s kanceláriou rodinného poradenstva môžu kontaktovať samosprávny územný celok, ktorý je oprávnený za poskytovanie rodinného poradenstva vyberať poplatok.

Rodinné poradenstvo poskytujú tiež organizácie ako napríklad cirkevné združenia.

Spory medzi jednotlivcami

Jednotlivci nachádzajúci sa v spore, okrem rodinných sporov, sú odkázaní na súdy a mechanizmy alternatívneho riešenia sporov, ktoré existujú ako súčasť konania; viď hore pod hlavičkou „Zmier a mediácia v súdnom konaní”.

HoreHore

Iné špecifické situácie

Aktivity na regionálnych tribunáloch o nájme a podnájme

V nájomných sporoch, v sporoch nájomcov a majiteľov a v sporoch o podnájme môže mediácia prebiehať na regionálnych tribunáloch o nájme a podnájme.

V prípade, že sa prenajímateľ a nájomca nevedia dohodnúť v otázke vzťahujúcej sa na nájom alebo v prípade, že sa združenie nájomcov a majiteľov a nájomcovia a majitelia nevedia dohodnúť v otázkach prenájmu, jedna alebo obe strany sa môžu o pomoc pri riešení sporu obrátiť na regionálny tribunál o nájme. Strana alebo strany v takom prípade požiadajú tribunál o mediáciu pri spore. Regionálny tribunál o nájme môže byť mediátorom pri všetkých vzniknutých sporoch o nájme a sporoch, do ktorých sú zapojení nájomcovia a majitelia. Za bežných okolností regionálny tribunál o nájme navrhne dohodu v prípade, že sa stranám nepodarí dospieť k urovnaniu sporu pri stretnutí na tribunáli. Mediácia je v určitých prípadoch povinná, ako napríklad pri sporoch týkajúcich sa prenájmu priestorov. Napríklad v prípade, že prenajímateľ ukončil nájomnú zmluvu a nájomca nehodlá uvoľniť priestory bez kompenzácie, musí nájomca ohlásiť spor na regionálnom tribunáli o nájme a žiadať o mediáciu. V prípade, že tak nájomca nespraví, stráca právo na kompenzáciu. Regionálny tribunál o nájme môže vydať stanovisko počas mediácie, napríklad k trhovému nájomnému za priestory. Takéto stanovisko má prezumptívny účinok pri akomkoľvek ďalšom kompenzačnom spore.

HoreHore

Ba čo viac, aj v prípadoch, keď sa poradenstvo nepožaduje, sa musí regionálny tribunál o nájme snažiť o zmierenie strán, ktoré sa nachádzajú v spore, ktorý musí tribunál preskúmať v súlade s rozdelením povinností medzi bežné súdy a regionálne tribunály o nájme, napríklad spory pri obnovení nájomných zmlúv po ich ukončení s riadnym oznámením. Pri mediácii, ak sa strany nevedia zmieriť na základe návrhov ktorejkoľvek zo strán, regionálny tribunál o nájme musí podať návrh na zmier, okrem prípadov, keď je jasné, že neexistujú vyhliadky na zmier. V prípade, že strany neschvália návrh na zmier, tribunál musí spor prešetriť.

Nakoniec, bežné súdy môžu odporúčať prípady, ktoré sa prejednajú v rámci mediácie na regionálnych tribunáloch o nájme. V prípade, že je mediácia neúspešná, vo veci rozhodne súd.

Regionálny tribunál o nájme nevyberá od strán žiaden poplatok. Každá zo strán znáša svoje vlastné náklady, napr. náklady na zastupovanie alebo náklady za ušlý zárobok v čase, ktorý zabrali vyjednávania. V určitých prípadoch je strane možné poskytnúť právnu pomoc. Konanie pred regionálnym tribunálom o nájme je verejné.

Konanie na regionálnom tribunáli o podnájme prebieha rovnako ako konanie na regionálnom tribunáli o nájme.

Určité spory týkajúce sa autorských práv

Mediácia sa uplatňuje aj pri určitých sporoch týkajúcich sa autorských práv. Cieľom mediácie je napomôcť vytvoreniu kolektívnych dohôd, na ktorých sa zakladá uplatnenie určitých ustanovení zákona o autorských právach. Stáva sa tak hlavne v prípadoch dohôd o získaní zmluvných licencií. Postup preto nie je alternatívou k bežnému súdnemu vyšetrovaniu.

Postup je dobrovoľný a jeho cieľom je pomôcť stranám dospieť k dohode. O mediáciu sa žiada prostredníctvom požiadavky adresovanej vláde, ktorá tiež ustanoví mediátora (zmierovateľa). V prípade, že mediácia nebola úspešná, môže mediátor navrhnúť arbitrážne konanie, no strany nie sú povinné sa takého konania zúčastniť. Mediátor tiež môže vládu upozorniť v prípade, že mediácia neprináša žiaden výsledok. Vláda musí potom zvážiť možné opatrenia. Konanie je tajné.

Mediátor je oprávnený získať za svoju prácu odmenu. Pokiaľ sa nedohodne inak, odmenu vyplatí strana, ktorá o mediátora žiada.

« Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Všeobecné informácie | Švédsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 06-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo