Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών > Σουηδία

Τελευταία ενημέρωση: 06-07-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών - Σουηδία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Το κείμενο αυτό αποτελεί μια γενική επισκόπηση των εναλλακτικών μεθόδων για τη διευθέτηση διαφορών.

Στην ιστοσελίδα αυτή θέλουμε να σας δώσουμε περισσότερες πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τις εναλλακτικές μεθόδους για τη διευθέτηση διαφορών που εφαρμόζονται στη Σουηδία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Καταρχάς, ποιες εναλλακτικές μέθοδοι για τη διευθέτηση διαφορών εφαρμόζονται στη Σουηδία; Καταρχάς, ποιες εναλλακτικές μέθοδοι για τη διευθέτηση διαφορών εφαρμόζονται στη Σουηδία;
Γενικές παρατηρήσεις Γενικές παρατηρήσεις
Μέθοδοι για την εξώδικη διευθέτηση διαφορών Μέθοδοι για την εξώδικη διευθέτηση διαφορών
Διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία Διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία
Διαδικασίες που δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία Διαδικασίες που δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία
Συνδιαλλαγή και διαμεσολάβηση στο πλαίσιο της εκδίκασης μιας υπόθεσης Συνδιαλλαγή και διαμεσολάβηση στο πλαίσιο της εκδίκασης μιας υπόθεσης
Στις περισσότερες περιπτώσεις έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε εναλλακτική μέθοδο για τη διευθέτηση μιας διαφοράς. Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι ισχύει για την περίπτωσή σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε εναλλακτική μέθοδο για τη διευθέτηση μιας διαφοράς. Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι ισχύει για την περίπτωσή σας.
Διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων Διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων
Διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων Διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων
Διαφορές μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων Διαφορές μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων
Οικογενειακές διαφορές Οικογενειακές διαφορές
Συζητήσεις συνεργασίας Συζητήσεις συνεργασίας
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε οικογένειες Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε οικογένειες
Διαφορές μεταξύ ιδιωτών Διαφορές μεταξύ ιδιωτών
Άλλες ιδιαίτερες περιπτώσεις Άλλες ιδιαίτερες περιπτώσεις
Το έργο των επιτροπών ενοικιάσεων και επίμορτων αγροληψιών Το έργο των επιτροπών ενοικιάσεων και επίμορτων αγροληψιών
Ορισμένες διαφορές σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Ορισμένες διαφορές σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Καταρχάς, ποιες εναλλακτικές μέθοδοι για τη διευθέτηση διαφορών εφαρμόζονται στη Σουηδία;

Γενικές παρατηρήσεις

Στη Σουηδία εφαρμόζονται διάφορες εναλλακτικές μέθοδοι για τη διευθέτηση διαφορών. Πολλές από αυτές έχουν απολύτως εξώδικο χαρακτήρα. Υπάρχουν όμως και μηχανισμοί διευθέτησης διαφορών που παρουσιάζουν μεν εξώδικα χαρακτηριστικά, τυπικά ωστόσο εφαρμόζονται στο πλαίσιο της δικαστικής εξέτασης μιας διαφοράς (συνδιαλλαγή και διαμεσολάβηση).

Μέθοδοι για την εξώδικη διευθέτηση διαφορών

Ορισμένες εξώδικες διαδικασίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία, ενώ άλλες βασίζονται σε συμφωνίες μεταξύ δύο ή περισσότερων νομικών ή φυσικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

Διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία

Η σημαντικότερη ίσως διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία είναι αυτή που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Καταγγελιών των Καταναλωτών ( Allm ä nna reklamationsn ä mnden - ARN ). Η ARN εξετάζει αποκλειστικά διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών κατόπιν προσφυγής των καταναλωτών. Η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις (η οποία καλύπτει και διασυνοριακές διαφορές) είναι γραπτή και δωρεάν για τα εμπλεκόμενα μέρη. Η απόφαση της ARN έχει τη μορφή συστάσεων προς τα εμπλεκόμενα μέρη για το πώς πρέπει να διευθετηθεί η διαφορά τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις διαφορών προβλέπεται η δυνατότητα διαμεσολάβησης. Αυτό συμβαίνει με τις εργασιακές διαφορές, τις διαφορές σε περιπτώσεις επίμορτων αγροληψιών, τις διαφορές ανάμεσα στις ενώσεις ιδιοκτητών κατοικιών (bostadsrättsföreningar) και τα μέλη τους, τις διαφορές σε θέματα ενοικιάσεων κατοικιών, καθώς και τις διαφορές μεταξύ συζύγων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες περιπτώσεις διαμεσολάβησης μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Διαδικασίες που δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία

Σε αρκετούς τομείς έχουν αναληφθεί ιδιωτικές πρωτοβουλίες για τη σύσταση ειδικών επιτροπών. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, π.χ. στον τομέα των ασφαλίσεων. Ο τομέας δραστηριοτήτων των διαφόρων επιτροπών ποικίλλει κάπως, γενικά όμως μπορούμε να πούμε ότι συχνά έχουν ως καθήκον να καταβάλλουν προσπάθειες για τη διευθέτηση διαφορών, όπως π.χ. μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλισμένων, με τρόπο ομαλό και αμερόληπτο. Αρκετές επιτροπές στον τομέα των ασφαλίσεων έχουν μάλιστα ως καθήκον να αναζητούν συνολική διευθέτηση για τη συγκεκριμένη υπόθεση ασφάλισης, γεγονός που περιορίζει τη συχνότητα των διαφορών. Οι επιτροπές αυτές δημιουργήθηκαν τις περισσότερες φορές μέσω συμφωνιών μεταξύ διαφόρων εταιρειών, αν και με κανένα τρόπο οι εταιρείες αυτές δεν παρεμβαίνουν στο έργο τους. Το έργο των επιτροπών εστιάζεται κυρίως στις διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Οι μεγαλύτερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν μάλιστα συχνά τους δικούς τους διαμεσολαβητές (“οmbudsmen”) πελατών, στους οποίους μπορούν να απευθύνονται οι ασφαλισμένοι εάν δεν είναι ικανοποιημένοι με τις αποφάσεις των εν λόγω επιχειρήσεων σε μια υπόθεση πληρωμής αποζημιώσεων. Οι διαμεσολαβητές (“ο mbudsmen ”) πελατών διορίζονται μεν από τις οικείες επιχειρήσεις, όμως ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα από αυτές. Παραδείγματα τέτοιων επιτροπών είναι η Επιτροπή Ασφάλισης Ατυχήματος και Ασθενείας, η Επιτροπή Όρων Ασφάλισης Ζωής και η Επιτροπή Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης για Σωματική Βλάβη.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, η διαδικασία πραγματοποιείται γραπτώς. Κατά την εξέταση της υπόθεσης με τη γραπτή διαδικασία τα εμπλεκόμενα μέρη, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να προσφύγουν σε εκπρόσωπο ή σε συνήγορο. Δεν ισχύει κανείς ιδιαίτερος όρος για τον εκπρόσωπο ή το συνήγορο.

Οι ιδιωτικές διαδικασίες διευθέτησης διαφορών είναι τις περισσότερες φορές δωρεάν, παρόλο που σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να καταβάλλεται χαμηλό τέλος αίτησης ή εγγραφής. Το κόστος της διαδικασίας φέρει ο επιχειρηματίας ή η επιχείρηση που αποτελεί εμπλεκόμενο μέρος σε αυτή. Ο καταμερισμός του λειτουργικού κόστους μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων εξαρτάται συνήθως από το βαθμό στον οποίο αυτές κάνουν χρήση των υπηρεσιών της επιτροπής. Υπάρχει η δυνατότητα αποζημίωσης, λ.χ. για τα έξοδα εκπροσώπησης, από την εμπλεκόμενη ασφαλιστική εταιρεία.

Η διευθέτηση των διαφορών γίνεται κυρίως μέσω αποφάσεων με συμβουλευτικό – όχι δεσμευτικό – χαρακτήρα (σύσταση). Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις οι επιχειρηματίες δεσμεύονται εκ των προτέρων έναντι των επαγγελματικών τους ενώσεων ότι θα εφαρμόζουν τις συστάσεις αυτές.

Αντίθετα προς τις αποφάσεις των δικαστηρίων, οι συγκεκριμένες αποφάσεις δεν είναι υποχρεωτικά εκτελεστές. Η δέσμευση ενός επιχειρηματία έναντι της επαγγελματικής του ένωσης ότι θα εφαρμόσει μια απόφαση δεν επηρεάζει επομένως την εκτελεστότητα της εν λόγω απόφασης διότι η δέσμευση του επιχειρηματία αναλαμβάνεται αποκλειστικά έναντι της επαγγελματικής του ένωσης. Παρόλο που η απόφαση δεν γεννά ιδιαίτερες έννομες συνέπειες, μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις του αστικού δικαίου σε επιχειρηματία ο οποίος έχει αναλάβει δέσμευση έναντι της επαγγελματικής του ένωσης (όπως π.χ. αποκλεισμός του από την ένωση αυτή).

Καθώς στη Σουηδία η εξώδικη διευθέτηση διαφορών αποτελεί εναλλακτική δυνατότητα έναντι των συνηθισμένων ενδίκων διευθετήσεων διαφορών, η απόφαση αυτή δεν δύναται να προσβληθεί ενώπιον δικαστηρίου. Ωστόσο μια απόφαση οργάνου εξώδικης διευθέτησης διαφορών δεν αποτελεί διαδικαστικό εμπόδιο και επομένως είναι δυνατή η άσκηση αγωγής σε τακτικό δικαστήριο για την ίδια υπόθεση τόσο κατά τη διάρκεια μιας εναλλακτικής διαδικασίας διευθέτησης διαφοράς όσο και μετά από το πέρας αυτής. Εάν η αγωγή ασκηθεί μετά από τη γνωστοποίηση της απόφασης οργάνου εξώδικης διευθέτησης διαφορών, είθισται να λαμβάνεται υπόψη κατά τη δικαστική διαδικασία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η γνωμοδότηση του εν λόγω οργάνου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Συνδιαλλαγή και διαμεσολάβηση στο πλαίσιο της εκδίκασης μιας υπόθεσης

Στο πλαίσιο της εκδίκασης μιας υπόθεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, υπάρχουν δύο μέθοδοι με εξώδικα χαρακτηριστικά για τη διευθέτηση διαφορών: η συνδιαλλαγή ( conciliation ) και η διαμεσολάβηση ( mediation ). Ο σουηδικός κώδικας πολιτικής δικονομίας ρυθμίζει και τις δύο αυτές διαδικασίες. Κυρίως η συνδιαλλαγή αποτελεί πολύ συχνό στοιχείο στις αστικές υποθέσεις που εκδικάζουν τα τακτικά δικαστήρια.

Εφόσον ένα δικαστήριο προβεί σε κλήτευση για υπόθεση αστικού δικαίου, πρέπει να πραγματοποιηθεί προφορική ή γραπτή προετοιμασία για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ένας από τους σκοπούς της προετοιμασίας αυτής είναι να διευκρινιστεί εάν υπάρχουν προοπτικές για συνδιαλλαγή. Εάν προβλέπεται η δυνατότητα συνδιαλλαγής στη συγκεκριμένη υπόθεση, το δικαστήριο καταβάλλει προσπάθειες, στο βαθμό που κρίνεται σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της υπόθεσης και τις υπόλοιπες περιστάσεις, ώστε να επιτευχθεί συνδιαλλαγή μεταξύ των διαδίκων. Το δικαστήριο επομένως, στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή συνομιλιών συνδιαλλαγής μεταξύ των διαδίκων. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου που έχει αναλάβει την υπόθεση προεδρεύει στις συνομιλίες αυτές. Δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Η εφαρμογή της δεν είναι υποχρεωτική . Οι διάδικοι μπορούν επομένως να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν τη διεξαγωγή συνομιλιών συνδιαλλαγής, χωρίς να υποστούν οιαδήποτε συνέπεια. Εάν οι συνομιλίες δεν καταλήξουν σε συμβιβασμό μεταξύ των διαδίκων, η εκδίκαση της υπόθεσης ακολουθεί τη συνήθη πορεία. Ο δικαστής που συμμετέχει σε διαδικασία συνδιαλλαγής οφείλει να είναι αμερόληπτος. Όπως και οι δικαστικές διαδικασίες, η διαδικασία της συνδιαλλαγής είναι δωρεάν. Πρέπει ωστόσο να καταβληθεί τέλος αίτησης για την προσφυγή στο δικαστήριο (επί του παρόντος περίπου 50 ευρώ).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εάν κριθεί σκόπιμο να πραγματοποιηθεί ειδική διαμεσολάβηση, λαμβανομένης υπόψη της φύσης μιας υπόθεσης, το δικαστήριο δύναται να διορίσει ειδικό διαμεσολαβητή για να προεδρεύσει στις συνομιλίες της συνδιαλλαγής. Ο διαμεσολαβητής δεν είναι επομένως ο δικαστής που αναλαμβάνει την υπόθεση, αλλά ένα ανεξάρτητο πρόσωπο. Πριν το δικαστήριο διατάξει τη διαμεσολάβηση, είθισται να πραγματοποιείται διαβούλευση με τους διαδίκους, οι οποίοι αναλαμβάνουν και το κόστος για το διορισμό του ειδικού διαμεσολαβητή.

Στις περισσότερες περιπτώσεις έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε εναλλακτική μέθοδο για τη διευθέτηση μιας διαφοράς. Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι ισχύει για την περίπτωσή σας.

Διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων

Όπως υποδηλώνει ο τίτλος «Εναλλακτικό σύστημα διευθέτησης διαφορών – Γενικές πληροφορίες», η Επιτροπή δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της κατάλογο με μεγάλο αριθμό οργάνων διευθέτησης διαφορών τα οποία επιλαμβάνονται διαφορών με καταναλωτές στα κράτη μέλη. Στον κατάλογο αυτόν περιλαμβάνονται πρακτικές πληροφορίες, βάσει των οποίων μπορείτε να αποφασίσετε εάν μπορείτε να κάνετε χρήση κάποιων από τις μεθόδους διευθέτησης διαφορών αυτών των οργάνων, ή να ενημερωθείτε για τη δομή τους, τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, το πεδίο εφαρμογής τους, το κόστος και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.

Μπορεί να χρειαστεί να αποταθείτε σε όργανο διευθέτησης διαφορών σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Πληροφορίες για τα όργανα διευθέτησης διαφορών στα άλλα κράτη μέλη μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του EEJ -Net .

ή,

εάν η διαφορά αφορά χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στην ιστοσελίδα του FIN -NET .

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Στη Σουηδία το κατεξοχήν όργανο στο οποίο μπορούν να απευθύνονται οι καταναλωτές είναι η Εθνική Υπηρεσία Καταγγελιών των Καταναλωτών (ARN). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ARN μπορείτε να βρείτε στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων

Οι εναλλακτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στη Σουηδία για τη διευθέτηση διαφορών, εκτός από τη διαδικασία διαιτησίας και από τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο πλαίσιο της εκδίκασης υποθέσεων, αφορούν κατά κύριο λόγο διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Ωστόσο βλ. και την παράγραφο «άλλες ιδιαίτερες περιπτώσεις» παρακάτω.

Διαφορές μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων

Εργοδότες και εργαζόμενοι που βρίσκονται σε συμβατική σχέση και έχουν διαφορά μεταξύ τους, πρέπει να τη διευθετήσουν είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε προσφεύγοντας, ως ύστατο μέσον, στο εργατ o δικεί o . Δεν προβλέπονται εναλλακτικοί μηχανισμοί για τη διευθέτηση τέτοιων διαφορών. Για ορισμένες άλλες διαφορές, ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα διαμεσολάβησης. Στη Σουηδία υπάρχει προς το σκοπό αυτό ένας εθνικός οργανισμός διαμεσολάβησης, οι δραστηριότητες του οποίου ρυθμίζονται από τη νομοθεσία. Ο Εθνικός Οργανισμός Διαμεσολάβησης ( Medlingsinstitutet ) διαθέτει διαμεσολαβητές σε περιπτώσεις διαφορών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων κατά τις διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθών και για τους γενικούς όρους απασχόλησης ή εφόσον προκύψει διαφορά λόγω άρνησης μιας επιχείρησης να υπογράψει συλλογική σύμβαση με εργατικό συνδικάτο. Εφόσον το ζητήσουν τα εμπλεκόμενα μέρη, ο Εθνικός Οργανισμός Διαμεσολάβησης μπορεί να διορίσει διαμεσολαβητές, ακόμα και χωρίς να υποβληθεί τέτοιο αίτημα, π.χ. εάν κάποιο από τα μέρη τον προειδοποιήσει ότι μπορεί να υπάρξει σύγκρουση και ο Εθνικός Οργανισμός Διαμεσολάβησης κρίνει ότι οι διαμεσολαβητές μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης·για τη συγκεκριμένη διαφορά. Η διαδικασία αυτή είναι δωρεάν.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οικογενειακές διαφορές

Γονείς οι οποίοι έχουν μεταξύ τους διαφορά, έχουν δύο εναλλακτικές δυνατότητες εκτός από την προσφυγή στη Δικαιοσύνη: τις συζητήσεις συνεργασίας και τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε οικογένειες. Τα ζευγάρια μπορούν να απευθύνονται στις υπηρεσίες αυτές ακόμα και εάν δεν έχουν παιδιά. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συνέχεια.

Συζητήσεις συνεργασίας

Οι συζητήσεις συνεργασίας διεξάγονται υπό την καθοδήγηση εμπειρογνωμόνων με σκοπό να δοθεί στους γονείς η ευκαιρία να καταλήξουν σε συμφωνία για ζητήματα που αφορούν την κηδεμονία ή την κατοικία των τέκνων, καθώς και την πρόσβαση σε αυτά. Στόχος των συζητήσεων αυτών είναι επομένως η εξεύρεση συναινετικών λύσεων. Αλλά ακόμα και αν δεν μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, μέσω των συζητήσεων αυτών οι γονείς μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις απόψεις της άλλης πλευράς και να μάθουν να διευθετούν τις διαφορές τους με τρόπο που δεν θα αποβαίνει εις βάρος των παιδιών τους.

Όλοι οι δήμοι και οι κοινότητες στη Σουηδία προσφέρουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης συζητήσεων συνεργασίας. Γονείς οι οποίοι αδυνατούν να καταλήξουν σε συμφωνία για ζητήματα κηδεμονίας, κατοικίας και πρόσβασης και οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν συζητήσεις συνεργασίας, μπορούν να απευθύνονται στους οικείους δήμους και κοινότητες. Εφόσον έχει ήδη αρχίσει η εκδίκαση υπόθεσης για ζητήματα κηδεμονίας, κατοικίας και επικοινωνίας, το δικαστήριο μπορεί να λάβει την πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση συζητήσεων συνεργασίας. Οι συζητήσεις αυτές είναι δωρεάν.

Εφόσον οι συζητήσεις αυτές έχουν θετικό αποτέλεσμα, μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για ζητήματα κηδεμονίας, κατοικίας και επικοινωνίας με τα τέκνα. Για να είναι έγκυρη η συμφωνία πρέπει να είναι γραπτή και να αναγνωριστεί από την υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας. Το γεγονός ότι η συμφωνία είναι έγκυρη σημαίνει ότι παράγει τα ίδια νομικά αποτελέσματα με απόφαση δικαστηρίου. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η συμφωνία είναι εκτελεστή.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε οικογένειες

Η παροχή συμβουλών σε οικογένειες έχει τη μορφή συζητήσεων με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων συμβίωσης ζευγαριών και οικογενειών. Οι συζητήσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν από ένα χωρισμό, κατά τη διάρκειά του ή μετά από αυτόν. Σε περίπτωση που το ζευγάρι έχει παιδιά, η παροχή συμβουλών στην οικογένεια συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, ώστε να δοθεί στους γονείς η ευκαιρία να διαδραματίσουν από κοινού το ρόλο τους ως γονέων ύστερα από το χωρισμό. Η επαφή με τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών στις οικογένειες έχει εθελοντικό χαρακτήρα και γίνεται με πρωτοβουλία των ενδιαφερομένων. Για να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού στις υπηρεσίες αυτές, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντά τους, πρέπει όσοι απευθύνονται σε αυτές να είναι σίγουροι για το απόρρητο των συχνά προσωπικών πληροφοριών που δίνονται στο πλαίσιο των σχετικών συζητήσεων. Για τον λόγο αυτό, για τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε οικογένειες ισχύουν ιδιαίτερα αυστηροί κανόνες απορρήτου. Όσοι μάλιστα το επιθυμούν, μπορούν να επικοινωνούν ανώνυμα με τις υπηρεσίες αυτές.

Ο νόμος ορίζει ότι όλοι οι δήμοι και οι κοινότητες υποχρεούνται να προσφέρουν υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε οικογένειες, είτε με δικά τους μέσα, είτε μέσω άλλων κατάλληλων επαγγελματιών συμβούλων. Οι οικογενειακοί σύμβουλοι είναι κοινωνικοί λειτουργοί που έχουν μετεκπαιδευτεί στις διαπροσωπικές σχέσεις. Για να έλθει κανείς σε επαφή με τα γραφεία των υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε οικογένειες πρέπει να επικοινωνήσει με τους οικείους δήμους και κοινότητες. Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να χρεώνουν τέλη για τις υπηρεσίες αυτές.

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε οικογένειες παρέχονται επίσης από εκκλησιαστικές και άλλες οργανώσεις.

Διαφορές μεταξύ ιδιωτών

Εκτός από τις οικογενειακές διαφορές, οι διαφορές ιδιωτών παραπέμπονται στα δικαστήρια και στους εναλλακτικούς μηχανισμούς διευθέτησης διαφορών που προβλέπονται στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών, βλ. παράγραφο «Συνδιαλλαγή και διαμεσολάβηση στο πλαίσιο της εκδίκασης μιας υπόθεσης» ανωτέρω.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Άλλες ιδιαίτερες περιπτώσεις

Το έργο των επιτροπών ενοικιάσεων και επίμορτων αγροληψιών

Σε περιπτώσεις διαφορών σε θέματα επίμορτων αγροληψιών και διαφορών ανάμεσα σε ενώσεις ιδιοκτητών κατοικιών (bostadsrättsföreningar) και στα μέλη τους, η διαμεσολάβηση μπορεί να λάβει χώρα στις επιτροπές επίμορτων αγροληψιών και ενοικιάσεων αντίστοιχα.

Εάν ένας εκμισθωτής και ένας ενοικιαστής δεν κατορθώσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για ζήτημα που αφορά την ενοικίαση ή εάν μια ένωση ιδιοκτητών κατοικιών και ένα μέλος της δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για ζήτημα σχετικό με παραχώρηση, οιοδήποτε εμπλεκόμενο μέρος μπορεί να απευθυνθεί στην επιτροπή ενοικιάσεων για να ζητήσει βοήθεια για τη διευθέτηση της διαφοράς. Στην περίπτωση αυτή το εμπλεκόμενο μέρος ή τα μέρη ζητούν τη διαμεσολάβηση της επιτροπής για τη διευθέτηση της διαφοράς. H επιτροπή ενοικιάσεων μπορεί να μεσολαβεί σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν διαφορές σε θέματα ενοικιάσεων και διαφορές ανάμεσα σε ενώσεις ιδιοκτητών κατοικιών και στα μέλη τους. Κανονικά η επιτροπή ενοικιάσεων υποβάλλει πρόταση ως βάση για συμφωνία σε περίπτωση που τα ίδια τα μέρη δεν μπορέσουν να βρουν λύση στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιείται από κοινού με την επιτροπή. Σε ορισμένες περιπτώσεις η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική, όπως λ.χ. σε ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν ενοικιάσεις ακινήτων. Για παράδειγμα, σε περίπτωση κατά την οποία ο εκμισθωτής καταγγείλει τη σύμβαση ενοικίασης αλλά ο ενοικιαστής αρνείται να εγκαταλείψει το ακίνητο εάν δεν του καταβληθεί αποζημίωση, ο ενοικιαστής οφείλει να προσφύγει για διαμεσολάβηση στην επιτροπή ενοικιάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ενοικιαστής θα απολέσει το δικαίωμα αποζημίωσης. Στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης η επιτροπή ενοικιάσεων μπορεί να εκδώσει γνωμοδότηση για θέματα όπως το αγοραίο τεκμαρτό ενοίκιο του ακινήτου. Η γνωμοδότηση αυτή μπορεί να εκληφθεί ως τεκμήριο σε περίπτωση επακόλουθης αγωγής αποζημιώσεως.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εξάλλου, ακόμα και εάν δεν ζητηθεί διαμεσολάβηση, η επιτροπή ενοικιάσεων οφείλει να καταβάλει προσπάθειες συνδιαλλαγής μεταξύ των μερών στις περιπτώσεις διαφορών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στο πλαίσιο του καταμερισμού αρμοδιοτήτων μεταξύ των τακτικών δικαστηρίων και της επιτροπής ενοικιάσεων, για παράδειγμα για διαφορά που αφορά παράταση σύμβασης μισθώσεως κατοικίας κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης με προθεσμία αποχώρησης από το μίσθιο. Στο πλαίσιο αυτής της διαμεσολάβησης, εφόσον τα μέρη δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συνδιαλλαγή βάσει προτάσεως ενός εξ αυτών, η επιτροπή ενοικιάσεων οφείλει να υποβάλει πρόταση συνδιαλλαγής, εάν δεν είναι πρόδηλο ότι απουσιάζουν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη συνδιαλλαγής. Εφόσον τα μέρη δεν εγκρίνουν την πρόταση συνδιαλλαγής, η επιτροπή ενοικιάσεων πρέπει να εξετάσει τη διαφορά.

Τέλος, ένα τακτικό δικαστήριο μπορεί να παραπέμψει στην επιτροπή ενοικιάσεων για διαμεσολάβηση υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιόν του. Εάν η διαμεσολάβηση δεν φέρει αποτέλεσμα, το δικαστήριο θα αποφανθεί επί της διαφοράς.

Οι επιτροπές ενοικιάσεων δεν εισπράττουν τέλη από τα μέρη που προσφεύγουν σε αυτές. Κάθε ένα από τα μέρη φέρει τις δαπάνες που του αναλογούν, π.χ. τις δαπάνες εκπροσώπησης ή την αποζημίωση για απώλεια αποδοχών λόγω της συμμετοχής στις συνομιλίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρασχεθεί δικαστική αρωγή σε ένα από τα μέρη. Η διαδικασία στην επιτροπή ενοικιάσεων είναι ανοικτή στο κοινό.

Η διαδικασία που ακολουθείται στην επιτροπή μισθώσεων είναι η ίδια με αυτή της επιτροπής ενοικιάσεων.

Ορισμένες διαφορές σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η διαμεσολάβηση προβλέπεται επιπλέον για ορισμένες διαφορές σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές η διαμεσολάβηση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της σύναψης συλλογικών συμφωνιών, βάσει των οποίων θα εφαρμόζονται ορισμένες διατάξεις της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά κύριο λόγο αυτό συμβαίνει κατά τη σύναψη συμφωνίας περί συμβατικών αδειών εκμετάλλευσης. Η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί επομένως εναλλακτική δυνατότητα έναντι της συνήθους εκδίκασης μιας υπόθεσης.

Η διαδικασία αυτή είναι προαιρετική και έχει ως στόχο την παροχή βοήθειας στα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία. Για την κίνηση της διαδικασίας διαμεσολάβησης απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος προς την κυβέρνηση, η οποία διορίζει και το διαμεσολαβητή. Εάν δεν καρποφορήσει η διαδικασία διαμεσολάβησης, ο διαμεσολαβητής μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση σε διαιτησία, όμως τα εμπλεκόμενα μέρη δεν υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή. Ο διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να ενημερώνει την κυβέρνηση σε περίπτωση που η διαμεσολάβηση δεν φέρει αποτέλεσμα. Η κυβέρνηση τότε οφείλει να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων. Η διαδικασία αυτή είναι εμπιστευτική.

Ο διαμεσολαβητής δικαιούται αμοιβής για το έργο του. Εκτός αντίθετης συμφωνίας, την αμοιβή του διαμεσολαβητή καταβάλλει το εμπλεκόμενο μέρος που ζήτησε τη διαμεσολάβηση.

« Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών - Γενικές Πληροφορίες | Σουηδία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 06-07-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο