Evropská komise > ESS > Alternativní způsoby řešení sporů > Švédsko

Poslední aktualizace: 06-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Alternativní způsoby řešení sporů - Švédsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


V oddíle Alternativní řešení sporů – všeobecné informace je uveden všeobecný přehled metod alternativního řešení sporů.

Na této stránce vám chceme poskytnout podrobnější praktické informace o alternativním řešení sporů ve Švédsku. 

OBSAH

Zaprvé, jaké metody alternativního řešení sporů existují ve Švédsku? Zaprvé, jaké metody alternativního řešení sporů existují ve Švédsku?
Všeobecné informace Všeobecné informace
Mimosoudní metody řešení sporů Mimosoudní metody řešení sporů
Zákonné procesy Zákonné procesy
Mimozákonné procesy Mimozákonné procesy
Smír a mediace v soudním řízení Smír a mediace v soudním řízení
Ve většině situací je možné řešit spor alternativním způsobem. Níže naleznete více informací týkajících se vašeho případu. Ve většině situací je možné řešit spor alternativním způsobem. Níže naleznete více informací týkajících se vašeho případu.
Spory mezi spotřebiteli a podniky Spory mezi spotřebiteli a podniky
Spory mezi podniky Spory mezi podniky
Spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
Rodinné spory Rodinné spory
Společné jednání Společné jednání
Rodinné poradenství Rodinné poradenství
Spory mezi jednotlivci Spory mezi jednotlivci
Další zvláštní situace Další zvláštní situace
Činnosti regionálních tribunálů pro nájemní spory a držbu Činnosti regionálních tribunálů pro nájemní spory a držbu
Určité autorskoprávní spory Určité autorskoprávní spory

 

Zaprvé, jaké metody alternativního řešení sporů existují ve Švédsku?

Všeobecné informace

Ve Švédsku existuje řada různých metod alternativního řešení sporů. Mnoho z nich probíhá zcela mimo soud. Existují však rovněž mechanismy řešení sporů, které mají rysy mimosoudního řešení, ale jsou čistě procesní částí soudního projednání případu (smír a mediace).

Mimosoudní metody řešení sporů

Některé mimosoudní procesy jsou stanoveny zákonem, zatímco jiné vycházejí z dohod mezi dvěma nebo více soukromoprávními právnickými či fyzickými osobami.

Zákonné procesy

Pravděpodobně nejvýznamnější zákonný proces probíhá na půdě Národní komise pro stížnosti spotřebitelů. Národní komise přezkoumává spory mezi podniky a spotřebiteli pouze na žádost spotřebitelů. Příslušný proces, který zahrnuje rovněž přeshraniční spory, je písemný a pro strany sporu bezplatný. Rozhodnutí Národního výboru pro stížnosti spotřebitelů jsou přijímána ve formě doporučení stranám sporu ohledně způsobu, jakým by měl být jejich spor rozhodnut.

V případě některých druhů sporů je možná mediace. Platí to například v pracovněprávních sporech, sporech spojených s držbou půdy, sporech zahrnujících vlastníky-držitele, nájemních sporech, autorskoprávních sporech a při rozporech mezi manželi. Níže naleznete další informace o těchto různých případech mediace.

NahoruNahoru

Mimozákonné procesy

V některých odvětvích byly z podnětu soukromého sektoru vytvořeny zvláštní komise. Tento postup je velmi obvyklý například v pojišťovnictví. Působnost jednotlivých komisí se do jisté míry liší, obecně však lze říci, že jejich častým úkolem je usilovat o pružné a nestranné řešení sporů například mezi pojišťovnou a pojistníkem. Některé komise působící v pojišťovnictví rovněž pracují na jednotném řešení pojistných případů, které snižuje počet vzniklých sporů. Komise jsou zakládány zejména dohodou mezi různými společnostmi, jsou však na svých zřizovatelích zcela nezávislé. Komise se zaměřují především na spory mezi podniky a spotřebiteli. Větší pojišťovny mají často též svého ombudsmana pro spotřebitele, na kterého se mohou pojistníci obracet, pokud nejsou spokojeni s rozhodnutím pojišťovny o vyrovnání nároku. Ombudsmana pro spotřebitele jmenuje dotčená společnost, své povinnosti však vykonává nezávisle na ní. Příkladem komisí tohoto druhu jsou Komise pro úrazové a nemocenské pojištění, Komise pro podmínky životního pojištění a Komise pro pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví.

Řízení je písemné, až na několik výjimečných případů. Při písemném řízení má dotčená strana neomezené právo konzultovat zástupce nebo asistenta. Nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky týkající se zástupce nebo asistenta.

Soukromé řešení sporů je většinou bezplatné, přestože v několika výjimečných případech je účtován mírný poplatek za podání žádosti nebo registrační poplatek. Náklady řízení hradí podniky / společnosti, které jsou stranami sporu. Ve většině případů hradí provozní náklady zúčastněné společnosti poměrně podle rozsahu, v jakém využívají služby komise. Je možné získat náhradu nákladů na zastupování, například z dotčené pojistky.  

NahoruNahoru

Spory jsou řešeny především prostřednictvím rozhodnutí, která mají poradní, nezávaznou povahu (doporučení). V některých případech se však podnik může předem zavázat své obchodní organizaci, že se bude těmito doporučeními řídit.

Na rozdíl od soudních rozsudků nebo příkazů nejsou tato rozhodnutí vynutitelná. Závazkem podniku vůči jeho obchodní organizaci, že se bude příslušným rozhodnutím řídit, není tudíž dotčena jeho vynutitelnost, neboť je účinné pouze ve vztahu k dotčené obchodní organizaci. Přestože tato rozhodnutí nemohou mít žádné právní důsledky, může podnik, který se své obchodní organizaci zavázal řídit se příslušným rozhodnutím, podléhat postihům podle občanského práva, například vyloučení z dotčené organizace.

Vzhledem k tomu, že mimosoudní řešení sporů představuje ve Švédsku alternativu k běžnému soudnímu projednání případu, nelze proti předmětným rozhodnutím podat opravný prostředek k soudu. Rozhodnutí vydané orgánem v rámci mimosoudního řešení sporu však není procesní překážkou, a je tudíž možné podat žalobu v téže věci k řádnému soudu, a to jak v průběhu tak po skončení mimosoudního řešení sporu. Je-li žaloba podána poté, co příslušný orgán v rámci mimosoudního řešení sporu vydal rozhodnutí v dané věci, je jeho stanovisko obvykle nějakým způsobem začleněno do soudního řízení.

Smír a mediace v soudním řízení

V průběhu soudního řízení existují dva způsoby řešení sporů s mimosoudními prvky: smír a mediace. Oba mechanismy se řídí švédským občanským soudním řádem. Zejména smír je velmi obvyklým prvkem občanskoprávního řízení u řádných soudů.

NahoruNahoru

Vydal-li soud v občanskoprávním případu soudní předvolání, musí proběhnout ústní či písemné přípravné řízení. Jedním z cílů přípravného řízení je zjistit, zda je možné smírné řešení. Je-li smír v daném případě dovolený, musí se soud pokusit přimět strany, aby spor případně urovnaly dohodou, a to s ohledem na povahu případu a další okolnosti. Podnět k jednání o smíru mezi stranami tedy dává, považuje-li to za vhodné, soud. Jednání o smíru řídí předseda senátu projednávajícího daný případ. Smírčí řízení nemá stanovenu žádnou zvláštní formu a není ani povinné. Strany tedy mohou prohlásit, že nemají zájem jednat o smíru, aniž by za to byly jakkoli potrestány. Nedojde-li na základě jednání o smíru k uzavření dohody mezi stranami, pokračuje soudní řízení obvyklým způsobem. Soudce, který se účastní smírčího řízení, musí zajistit, aby v průběhu celého procesu rozhodoval nestranně. Stejně jako soudní řízení obecně je i smírčí řízení bezplatné. Při předložení případu soudu je však nutné uhradit soudní poplatek (v současné době činí přibližně 50 eur).

Je-li s ohledem na povahu případu vhodnější zvláštní mediace, může soud jmenovat zvláštního mediátora, který bude řídit smírčí jednání. Mediátorem tedy není soudce pověřený projednáváním případu, ale nezávislá osoba. Strany jsou obvykle konzultovány předtím, než soud nařídí mediaci. Náklady na jmenování zvláštního mediátora hradí strany sporu.

Ve většině situací je možné řešit spor alternativním způsobem. Níže naleznete více informací týkajících se vašeho případu.

Spory mezi spotřebiteli a podniky

Jak již bylo vysvětleno výše v oddíle Alternativní řešení sporů – všeobecné informace, zveřejnila Komise na své internetové stránce seznam obsahující řadu orgánů pro řešení sporů, které se zabývají spotřebitelskými spory v členských státech. V tomto seznamu t dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska jsou uvedeny praktické informace nezbytné ke zjištění, zda můžete použít kteroukoli z metod řešení sporů používaných těmito orgány: jejich struktura, působnost, řízení, náklady a další podrobnosti.

NahoruNahoru

Můžete rovněž potřebovat využít služeb orgánu pro řešení sporů v jiném členském státě. Informace o těchto orgánech naleznete na internetové stránce EEJ-Net website nebo týká-li se spor finančních služeb, na internetové stránce FIN-NET's website dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska.

NahoruNahoru

Ve Švédsku je hlavním orgánem, na který se mohou spotřebitelé obrátit, Národní komise pro stížnosti spotřebitelů. Další informace o Národní komisi pro stížnosti spotřebitelů jsou uvedeny na shora uvedené internetové adrese Komise.

Spory mezi podniky

Metody alternativního řešení sporů existující ve Švédsku jsou, s výjimkou rozhodčího řízení a procesů, které tvoří součást soudního řízení, zaměřeny především na spory mezi podniky a spotřebiteli. Některé informace však naleznete níže v odstavci s názvem Jiné zvláštní situace.

Spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

Zaměstnavatelé a zaměstnanci ve smluvním vztahu, kteří jsou spolu ve sporu, jej musí vyřešit jednáním nebo, jako nejzazší prostředek, prostřednictvím řízení u pracovního soudu. Pro řešení tohoto druhu právních sporů neexistují žádné alternativní metody. V určitých jiných sporech je však možná mediace. Z tohoto důvodu působí ve Švédsku Národní mediační úřad, jehož mediační činnost je upravena zákonem. Národní mediační úřad poskytuje mediátory, kteří řeší spory mezi zaměstnavateli a zaměstnanci týkající se mezd nebo všeobecných pracovních podmínek nebo spory v případech, kdy společnost odmítne podepsat kolektivní smlouvu s profesní organizací. Národní mediační úřad může jmenovat mediátory na žádost stran. Může tak učinit i v případě, že nebyla taková žádost předložena, například pokud jedna ze stran spor oznámí a Národní mediační úřad e English - svenska má za to, že mediátoři mohou napomoci jeho úspěšnému vyřešení. Toto řízení je bezplatné.

NahoruNahoru

Rodinné spory

Rodiče, kteří se ocitnou ve vzájemném sporu, mohou využít dva způsoby mimosoudního řešení sporu: společné jednání a rodinné poradenství. Rodinné poradenství mohou využít i bezdětné páry. Uvedené procesy jsou podrobněji popsány níže.

Společné jednání

Společným jednáním se rozumí diskuse vedené odborníkem, jejichž cílem je pomoci rodičům, aby se dohodli na opatrovnictví svých dětí, místě jejich pobytu a přístupu k nim. Tato jednání tedy směřují k nalezení kompromisního řešení. I když však tohoto cíle nelze dosáhnout, mohou se rodiče na jejich základě lépe seznámit s názory druhého partnera a naučit se řešit své spory způsobem, který nepoškozuje jejich děti.

Společné jednání zajišťují všechny obce ve Švédsku. Všichni rodiče, kteří se nemohou dohodnout na opatrovnictví a místě pobytu dětí a přístupu k nim a kteří mají zájem o společné jednání, se mohou obrátit na obec. Pokud již byla podána soudní žaloba týkající se opatrovnictví a trvalého pobytu dětí a přístupu k nim, může soud z vlastního podnětu provést společné jednání. Tato jednání jsou bezplatná.

Pokud rodiče souhlasí, mohou uzavřít dohodu o opatrovnictví a místě pobytu dětí a přístupu k nim. Tato dohoda je platná, pokud byla vyhotovena písemně a schválena odborem sociálních služeb. Skutečnost, že je dohoda platná, znamená, že má stejné účinky jako rozsudek soudu. Z toho mimo jiné vyplývá, že tato dohoda je vynutitelná.

NahoruNahoru

Rodinné poradenství

Rodinné poradenství spočívá v diskusích zaměřených na problémy vzájemného soužití párů a rodin. Mohou se konat před rozchodem, v jeho průběhu nebo po rozchodu partnerů. Pokud jsou v rodině děti, může rodinné poradenství přispět ke zmírnění konfliktů, aby mohli rodiče nadále fungovat jako rodiče i po svém rozchodu. Rodinné poradenství je dobrovolné a je poskytováno z podnětu dotčených párů. Aby mohlo rodinné poradenství probíhat v atmosféře důvěry a plnit svou funkci, musí mít jeho účastníci jistotu, že citlivé informace, které jsou často zveřejňovány v průběhu jednání, nebudou sděleny jiným osobám. Při sezeních v rámci rodinného poradenství proto platí zvlášť přísná pravidla důvěrnosti. Kdokoli má zájem, může se na orgán rodinného poradenství obrátit anonymně.

Všechny obce jsou ze zákona povinny poskytovat rodinné poradenství, a to buď prostřednictvím úřadu samotného nebo prostřednictvím jiných vhodných profesionálních rodinných poradců. Rodinnými poradci jsou kvalifikovaní sociální pracovníci vyškolení ve vztahových záležitostech. Kdokoli hodlá kontaktovat orgán rodinného poradenství, může se obrátit na obec. Obec je oprávněna účtovat za rodinné poradenství poplatky.

Rodinné poradenství poskytují rovněž orgány jako církevní sdružení.

Spory mezi jednotlivci

S výjimkou rodinných sporů se jednotlivci, kteří jsou ve sporu, musí obrátit na soud a využít metody alternativního řešení sporů, které jsou součástí soudního řízení; viz výše kapitolu Smír a mediace v soudním řízení.

NahoruNahoru

Další zvláštní situace

Činnosti regionálních tribunálů pro nájemní spory a držbu

Ve sporech o držbu, sporech zahrnujících nájemce-vlastníky a nájemních sporech je možné využít mediace u regionálních tribunálů pro nájemní spory a držbu.

Nemohou-li se pronajímatel a nájemce dohodnout na určité záležitosti týkající se držby nebo nemohou-li se sdružení nájemců-vlastníků a nájemce-vlastník dohodnout na nějaké záležitosti týkající se nájmu, může se jedna nebo obě strany obrátit na regionální tribunál pro nájemní spory, aby jim pomohl spor vyřešit. Dotčená strana nebo strany mohou poté požádat tribunál, aby jim poskytl mediační služby při řešení sporu. Regionální tribunál pro nájemní spory může provést mediaci ve všech sporech týkajících se nájmu a sporech zahrnujících nájemce-vlastníky. Obvykle vypracuje tribunál návrh dohody, pokud strany nevyřeší spor při jednání před tribunálem. Mediace je v některých případech povinná, například ve sporech týkajících se nájmu prostor. Pokud například pronajímatel vypověděl nájemní smlouvu a nájemce se odmítá z předmětných prostor vystěhovat bez odstupného, musí nájemce předložit spor regionálnímu tribunálu pro nájemní spory, který provede mediaci. Neučiní-li tak, ztrácí nájemce nárok na odstupné. Regionální tribunál pro nájemní spory může během mediace vydat stanovisko, například ohledně tržního nájemného za dotčené prostory. Toto stanovisko má presumptivní účinek v jakémkoli následném sporu o odstupné.

NahoruNahoru

Navíc, i pokud není mediace požadována, musí se regionální tribunál pro nájemní spory pokusit o narovnání mezi stranami ve sporech, které musí projednat na základě rozdělení pravomocí mezi řádnými soudy a tribunály, např. sporech o obnovení smlouvy o nájmu bytových prostor po jejím skončení s řádnou výpovědní lhůtou. V těchto případech, pokud se nepodaří spor urovnat na základě návrhu kterékoli ze stran, musí regionální tribunál pro nájemní spory předložit návrh na smír, není-li zřejmé, že jeho uzavření není možné. Pokud strany návrh na smír neschválí, musí tribunál spor projednat.

Konečně, řádné soudy mohou předložit projednávané případy regionálním tribunálům pro nájemní spory, aby provedly mediaci. Není-li mediace úspěšná, rozhodne případ soud.

Regionální tribunál pro nájemní spory neúčtuje stranám žádné poplatky. Každá strana hradí své vlastní náklady, tj. náklady na zastupování a náklady spojené se ztrátou příjmů po dobu jednání. V některých případech může být dotčené straně poskytnuta právní pomoc. Řízení u regionálních tribunálů pro nájemní spory je veřejné.

Řízení u regionálních tribunálů pro držbu je stejné jako u regionálních tribunálů pro nájemní spory.

Určité autorskoprávní spory

Upravena je rovněž mediace v některých autorskoprávních sporech. Cílem mediace je usnadnit uzavření kolektivních smluv, na nichž je založeno uplatňování některých ustanovení autorského zákona. Jedná se zejména o smlouvy o přidělování smluvních licencí. Tento proces tudíž nepředstavuje alternativu řádného soudního projednání.

Řízení je dobrovolné a jeho cílem je pomoci stranám uzavřít dohodu. Žádost o mediaci se předkládá vládě, která rovněž jmenuje mediátora. Není-li mediace úspěšná, může mediátor navrhnout rozhodčí řízení, strany však nejsou povinny se jej účastnit. Mediátor může rovněž informovat vládu v případě, že mediace nevedla k žádnému výsledku. Vláda poté zváží možná opatření. Řízení je důvěrné.

Mediátor má nárok na odměnu za svou práci. Není-li dohodnuto jinak, hradí odměnu strana, která o mediaci požádala.

« Alternativní způsoby řešení sporů - Obecné informace | Švédsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 06-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království