Europeiska Kommissionen > ERN > Alternativa system för tvistlösning > Slovakien

Senaste uppdatering: 02-10-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Alternativa system för tvistlösning - Slovakien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


I Slovakien finns följande alternativa system för lösning av rättsliga tvister. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Medling 1.
2. Förlikning 2.
3. Vilka tvister kan lösas med dessa alternativa system för tvistlösning? 3.
4. Är dessa alternativa system för tvistlösning lagfästa? 4.
5. Kan klausuler i en överenskommelse förpliktiga parterna att varje tvist om överenskommelsen skall hänskjutas till alternativ tvistlösning, innan domstolsprocess inleds? Är sådana stadganden bindande för parterna vid denna typ av alternativ tvistlösning? 5.
6. Måste rättsligt ombud anlitas? Vilken roll har en advokat vid denna typ av alternativ tvistlösning? 6.
7. Är denna typ av alternativ tvistlösning möjlig på distans, framför allt på elektroniskt väg? 7.
8. Är den alternativa tvistlösningen gratis? Hur fördelas utgifterna annars? Är rättshjälp möjlig? (se ämnet ”rättshjälp”) 8.
9. Kan man om den alternativa tvistlösningen misslyckas fortfarande vända sig till domstol? Påverkas preskriptionstid av det alternativa tvistlösningsförfarandet? 9.
10. Om man når en överenskommelse genom alternativ tvistlösning, vilken form får då överenskommelsen? Vad händer om överenskommelsen inte verkställs frivilligt? Kan ett normalt verkställighetsförfarande tillgripas? Är det fortfarande möjligt att vända sig till domstol? 10.

 

1. Medling

Detta är ett informellt, frivilligt och konfidentiellt sätt att via medlare lösa konflikter utan att gå till domstol. Syftet med medling är att nå en för bägge parter godtagbar överenskommelse.

En överenskommelse om medling har främst konsekvenser för medlingens parter och är bindande för dessa.

På grundval av en överenskommelse efter medling kan den berättigade ansöka om verkställighet eller om exekution, om överenskommelsen är

 1. skriftlig i form av notarieakt
 2. av medlingsorgan godkänd förlikning inför domstol.

2. Förlikning

Syftet med förlikning är att lösa konflikter utan att gå till domstol och utgår från en överenskommelse mellan de tvistande parterna samt ett fritt och självständigt val av förlikningsdomstol.

Förlikning avslutas med förlikningsbeslut. Utfärdat förlikningsbeslut har för parterna samma rättskraft som en laga dom.

Beslutet är lika verkställbart som en allmän domstols beslut.

3. Vilka tvister kan lösas med dessa alternativa system för tvistlösning?

Genom medling kan vanligtvis alla typer av tvister lösas, som uppstår i privaträttsliga, familjerättsliga, handelsrättsliga, avtalsrättsliga och arbetsrättsliga relationer.

Med förlikning kan egendomstvister lösas som uppstått i nationella eller internationella handelsrättsliga och civilrättsliga relationer.

Om dessa typer av tvistlösning tillgrips skall det ske enligt lag eller på anmodan av domstol.

Till börjanTill början

Dessa alternativa system för tvistlösning måste inte tillgripas enligt lag.

4. Är dessa alternativa system för tvistlösning lagfästa?

Medling regleras av lag 420/2004 om medling.

Förlikning regleras av lag 244/2002 om förlikning.

5. Kan klausuler i en överenskommelse förpliktiga parterna att varje tvist om överenskommelsen skall hänskjutas till alternativ tvistlösning, innan domstolsprocess inleds? Är sådana stadganden bindande för parterna vid denna typ av alternativ tvistlösning?

Vid förlikning kan parterna komma överens om att samtliga eller vissa avtalsmässiga eller rättsliga egendomstvister, som uppstått eller uppstår mellan dem, skall gå till förlikning.

I överenskommelsen kan parterna också komma överens om att samtliga eller vissa tvister som uppstår mellan dem skall lösas via medling.

6. Måste rättsligt ombud anlitas? Vilken roll har en advokat vid denna typ av alternativ tvistlösning?

Advokat behöver inte anlitas.

7. Är denna typ av alternativ tvistlösning möjlig på distans, framför allt på elektroniskt väg?

Förlikningsförfarandet sker på den plats som parterna kommit överens om. Har så inte skett, sker det på den plats som förlikningsdomstolen valt med hänsyn till tvistens karaktär och parternas intresse.

8. Är den alternativa tvistlösningen gratis? Hur fördelas utgifterna annars? Är rättshjälp möjlig? (se ämnet ”rättshjälp”)

Medling sker mot betalning. På den slovakiska webbplatsen Mediation English - slovencina finns rekommenderade arvoden för medlare som är medlemmar i slovakiska medlarförbundet (Asociácie mediátorov Slovenska).

En tariff för förlikningsdomstolens arbete återfinns i bilagan till förlikningsordningen för förlikningsdomstolen vid slovakiska handelskammaren.

9. Kan man om den alternativa tvistlösningen misslyckas fortfarande vända sig till domstol? Påverkas preskriptionstid av det alternativa tvistlösningsförfarandet?

Förlikningsförfarandet avslutas med ett beslut.

Om överenskommelse inte kan nås om medling, är det möjligt att vända sig till domstol. Medlingen påverkar inte preskriptionstid.

10. Om man når en överenskommelse genom alternativ tvistlösning, vilken form får då överenskommelsen? Vad händer om överenskommelsen inte verkställs frivilligt? Kan ett normalt verkställighetsförfarande tillgripas? Är det fortfarande möjligt att vända sig till domstol?

Förlikning avslutas med förlikningsbeslut. Utfärdat förlikningsbeslut har för parterna samma rättskraft som en laga dom.

Förlikningsbeslut är skriftliga.

Om parter inte följer domstolens beslut, är det lika verkställbart som en allmän domstols beslut. Följaktligen kan den berättigade ansöka om verkställighet.

Medling avslutas med en överenskommelse, som skall vara skriftlig. En överenskommelse om medling får samma rättskraft som en exekutionstitel om den är

 1. skriftlig i form av notarieakt
 2. av medlingsorgan godkänd förlikning inför domstol.

« Alternativa system för tvistlösning - Allmän information | Slovakien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 02-10-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket