Evropska komisija > EPM > Alternativne rešitve sporov > Slovaška

Zadnja sprememba: 02-10-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Alternativne rešitve sporov - Slovaška

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Na Slovaškem obstajajo naslednje oblike alternativnega reševanja pravnih sporov 

KAZALO

1. Poravnava 1.
2. Arbitraža 2.
3. Katere vrste sporov je mogoče reševati s temi postopki alternativnega reševanja sporov? 3.
4. Ali je ta oblika alternativnega reševanja sporov (ARS) urejena z zakonom? 4.
5. Ali obstajajo pogodbene klavzule, ki določajo, da je treba kateri koli spor, ki se nanaša na pogodbo, pred začetkom sodnega postopka obvezno reševati v postopku ARS? Ali take določbe zavezujejo pogodbeni stranki v tej obliki ARS? 5.
6. Ali je treba poiskati pravno pomoč? Kakšna je vloga odvetnika v tej obliki? ARS? 6.
7. Ali se lahko ta oblika ARS izvaja na daljavo, npr. z elektronskimi sredstvi? 7.
8. Ali je ta oblika ARS brezplačna? Če ni, kako se porazdelijo stroški? Ali je mogoče za ARS pridobiti pravico do brezplačne pravne pomoči? (glejte temo »pravna pomoč«8.
9. Ali se je mogoče še vedno obrniti na sodišče, če se v izbrani obliki ARS ne doseže rešitev spora? Ali uporaba te oblike ARS vpliva na zastaralni rok za vložitev tožbe na sodišču? 9.
10. V kakšni obliki se sklene dogovor, če se uporabi ta oblika ARS in se doseže rešitev spora? Kaj se zgodi, če dogovor ni prostovoljno izvršen? Ali se lahko uporabi običajni izvršilni postopek? Ali se je mogoče še vedno obrniti na sodišče? 10.

 

1. Poravnava

Poravnava je neformalen, prostovoljen in zaupen proces reševanja sporov zunaj sodišča prek posrednika pri poravnavi. Cilj poravnave je doseči sporazum, ki je sprejemljiv za obe strani.

Ko se stranki odločita za sporazumno poravnavo, ta vpliva predvsem nanju in je zanju zavezujoča.

Na podlagi sporazuma, ki je posledica poravnave, upravičena stranka lahko zaprosi za sodno uveljavitev odločbe ali izvršbo, če velja za sporazum naslednje:

 1. sestavljen je v obliki notarske listine;
 2. arbitražni organ ga potrdi kot sodno poravnavo.

2. Arbitraža

Namen arbitraže je reševanje izvensodnih sporov na podlagi sporazuma med strankami v sporu prek prostovoljne avtonomne izbire arbitražnega razsodišča.

Arbitražni postopek se zaključi z razglasitvijo arbitražne odločbe. Vročitev arbitražne odločbe ima enak učinek na stranke v arbitražnem postopku kot pravnomočna sodba.

Odločba razsodišča je izvršljiva kot vsaka odločba rednega sodišča.

3. Katere vrste sporov je mogoče reševati s temi postopki alternativnega reševanja sporov?

Poravnava se lahko na splošno uporablja za poravnavo vseh vrst sporov iz razmerij, ki jih urejajo civilno pravo, družinsko pravo, gospodarsko pravo, obligacijsko pravo ali delovno pravo.

Arbitraža se lahko uporablja za reševanje premoženjskih sporov iz razmerij, ki jih urejajo nacionalno in mednarodno gospodarsko pravo ter civilno pravo.

Taka oblika ARS se mora uporabljati v skladu z zakonodajo ali pod pogoji, ki jih določa sodna odločba.

Na vrh straniNa vrh strani

Za uporabo katere koli oblike ARS ni nobenih zakonskih zahtev.

4. Ali je ta oblika alternativnega reševanja sporov (ARS) urejena z zakonom?

Poravnavo ureja Zakon o poravnavi št. 420/2004.

Arbitražo ureja Zakon o arbitraži št. 244/2002.

5. Ali obstajajo pogodbene klavzule, ki določajo, da je treba kateri koli spor, ki se nanaša na pogodbo, pred začetkom sodnega postopka obvezno reševati v postopku ARS? Ali take določbe zavezujejo pogodbeni stranki v tej obliki ARS?

Stranke se lahko z arbitražno pogodbo dogovorijo, da se bodo vsi ali določeni premoženjski spori, ki se pojavijo ali bi se lahko pojavili med njimi v zvezi z danim pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem, reševali z arbitražo.

Stranke lahko določijo v pogodbi tudi to, da bodo poskušale reševati vse ali nekatere medsebojne spore s poravnavo.

6. Ali je treba poiskati pravno pomoč? Kakšna je vloga odvetnika v tej obliki? ARS?

Odvetnik ni potreben.

7. Ali se lahko ta oblika ARS izvaja na daljavo, npr. z elektronskimi sredstvi?

Arbitražni postopek se izvaja tam, kjer se dogovorita stranki v postopku. Če tak dogovor ne obstaja, ali se bo postopek izvajal tam, kjer bo določilo arbitražno razsodišče glede na značaj spora in interese strank?

8. Ali je ta oblika ARS brezplačna? Če ni, kako se porazdelijo stroški? Ali je mogoče za ARS pridobiti pravico do brezplačne pravne pomoči? (glejte temo »pravna pomoč«)

Poravnava je plačljiva storitev; na spletni strani Conflict resolution English - slovencina je seznam priporočenih honorarjev za posrednike pri poravnavi, ki so člani Slovaške zveze posrednikov pri poravnavi.

Seznam honorarjev za arbitražo, ki jo izvaja arbitražno razsodišče, je določen v prilogi k poslovniku Arbitražnega razsodišča Slovaške gospodarske in industrijske zbornice.

9. Ali se je mogoče še vedno obrniti na sodišče, če se v izbrani obliki ARS ne doseže rešitev spora? Ali uporaba te oblike ARS vpliva na zastaralni rok za vložitev tožbe na sodišču?

Arbitražni postopek se zaključi z razglasitvijo arbitražne odločbe.

Če se sporazumna poravnava ne doseže, se zadeva lahko nadaljuje na sodišču. Poravnava ne vpliva na potek zastaralnega roka.

10. V kakšni obliki se sklene dogovor, če se uporabi ta oblika ARS in se doseže rešitev spora? Kaj se zgodi, če dogovor ni prostovoljno izvršen? Ali se lahko uporabi običajni izvršilni postopek? Ali se je mogoče še vedno obrniti na sodišče?

Arbitražni postopek se zaključi z razglasitvijo arbitražne odločbe. Ko se arbitražna odločba vroči, ima enak učinek na stranke v arbitražnem postopku kot pravnomočna sodba.

Arbitražne odločbe so sestavljene v pisni obliki.

Kadar stranke ne izpolnjujejo odločbe, je slednja izvršljiva kot vse druge odločbe rednega sodišča in upravičena stranka lahko zaprosi za njeno izvršbo.

Poravnava se konča s sporazumom, ki mora biti sestavljen v pisni obliki. Sporazumna poravnava ima enak učinek kot izvršilni nalog, če:

 1. je sestavljena v obliki notarske listine, ali
 2. če jo arbitražni organ potrdi kot sodno poravnavo.

« Alternativne rešitve sporov - Splošne informacije | Slovaška - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 02-10-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo