Komisja Europejska > EJN > Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów > Słowacja

Ostatnia aktualizacja: 02-10-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów - Słowacja

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


W Słowacji istnieją następujące alternatywne formy rozwiązywania sporów prawnych 

SPIS TRESCI

1. Mediacja 1.
2. Arbitraż 2.
3. Jakie rodzaje sporów można rozstrzygać za pomocą tych alternatywnych procedur rozwiązywania sporów? 3.
4. Czy taki rodzaj ADR jest regulowany przez jakieś akty prawne? 4.
5. Czy istnieje możliwość zobowiązania stron poprzez klauzulę umowną do rozstrzygania sporów umownych poprzez ADR przed wniesieniem sprawy do sądu? Czy takie ustalenia są wiążące stron umowy w odniesieniu do tego rodzaju metod ADR? 5.
6. Czy niezbędna jest pomoc prawna? Jaką rolę odgrywa prawnik w tego rodzaju metodach ADR? 6.
7. Czy możliwe jest zastosowanie tego rodzaju metod ADR na odległość, np. w formie elektronicznej? 7.
8. Czy ten rodzaj ADR jest bezpłatny? Jeżeli nie, w jaki sposób dzieli się koszty?

Czy w odniesieniu do ADR może zostać przyznana pomoc prawna? (patrz pomoc prawna8.

9. Czy po bezskutecznym zastosowaniu tego rodzaju metod ADR istnieje dalej możliwość złożenia sprawy w sądzie? Czy działania podejmowane w wyniku tego rodzaju ADR mają wpływ na okres przedawnienia sprawy w sądzie? 9.
10. Jaką formę przybiera ugoda w przypadku pomyślnego rozstrzygnięcia sporu za pomocą tego rodzaju metod ADR? Co następuje w razie braku samoistnego wykonania ugody? Czy można zastosować standardowe postępowanie wykonawcze? Czy sprawę można w dalszym ciągu wnieść do sądu? 10.

 

1. Mediacja

Mediacja stanowi nieformalny i dobrowolny proces pozasądowego rozwiązywania konfliktów przy pomocy mediatora, z zachowaniem poufności. Celem mediacji jest osiągnięcie ugody możliwej do przyjęcia przez obie strony.

Zawarta ugoda mediacyjna dotyczy głównie jej stron i jest dla nich wiążąca.

Na podstawie ugody będącej wynikiem mediacji właściwa strona może wnioskować o jej przekształcenie w orzeczenie sądu lub tytuł egzekucyjny, jeżeli ugoda:

 1. została zawarta w formie aktu notarialnego;
 2. została zatwierdzona jako wynik koncyliacji w sądzie przez organ arbitrażowy.

2. Arbitraż

Celem arbitrażu jest pozasądowe rozwiązywanie sporów w oparciu o ugodę między stronami sporu przez niezależnie wybrany autonomiczny zespół arbitrażowy.

Postępowanie arbitrażowe kończy się wydaniem orzeczenia arbitrażowego. Wydane orzeczenie arbitrażowe ma taki sam skutek dla stron postępowania arbitrażowego jak ostateczne orzeczenie.

Orzeczenie zespołu arbitrażowego wykonuje się w taki sam sposób jak orzeczenie zwykłego sądu.

3. Jakie rodzaje sporów można rozstrzygać za pomocą tych alternatywnych procedur rozwiązywania sporów?

Mediację można zasadniczo stosować do rozwiązywania wszelkiego rodzaju sporów związanych z prawem cywilnym, rodzinnym, handlowym, karnym lub prawem pracy.

Arbitraż można stosować do rozstrzygania sporów majątkowych wynikających ze stosunków krajowego i międzynarodowego prawa handlowego oraz prawa cywilnego.

Do góryDo góry

Takie procedury rozwiązywania sporów muszą być stosowane zgodnie z prawem lub na warunkach określonych w wezwaniu sądowym.

Nie ma wymogu prawnego zobowiązującego do stosowania którejkolwiek z tych procedur.

4. Czy taki rodzaj ADR jest regulowany przez jakieś akty prawne?

Mediację reguluje Ustawa o mediacji nr 420/2004.

Arbitraż reguluje Ustawa o arbitrażu nr 244/2002.

5. Czy istnieje możliwość zobowiązania stron poprzez klauzulę umowną do rozstrzygania sporów umownych poprzez ADR przed wniesieniem sprawy do sądu? Czy takie ustalenia są wiążące stron umowy w odniesieniu do tego rodzaju metod ADR?

Strony mogą zawrzeć umowę arbitrażową, określającą, że wszystkie lub niektóre spory majątkowe, które wynikły lub mogą wyniknąć między nimi ze stosunków umownych lub innych stosunków prawnych, będą rozstrzygane w drodze postępowania arbitrażowego.

Strony mogą również zawrzeć w umowie zapis zobowiązujący je do podjęcia próby rozwiązania w drodze mediacji wszystkich albo niektórych sporów wynikłych między nimi.

6. Czy niezbędna jest pomoc prawna? Jaką rolę odgrywa prawnik w tego rodzaju metodach ADR?

Korzystanie z usług prawnika nie jest konieczne.

7. Czy możliwe jest zastosowanie tego rodzaju metod ADR na odległość, np. w formie elektronicznej?

Postępowanie arbitrażowe przeprowadzane jest w miejscu uzgodnionym przez strony postępowania. Jeżeli kwestia ta nie została uzgodniona, postępowanie przeprowadza się w miejscu wyznaczonym przez zespół arbitrażowy, z uwzględnieniem charakteru sporu i interesu jego stron.

Do góryDo góry

8. Czy ten rodzaj ADR jest bezpłatny? Jeżeli nie, w jaki sposób dzieli się koszty?

Czy w odniesieniu do ADR może zostać przyznana pomoc prawna? (patrz pomoc prawna)

Mediacja jest usługą płatną; na stronie internetowej poświęconej rozwiązywaniu konfliktów English - slovencina znajduje się wykaz opłat, których stosowanie zaleca się mediatorom będącym członkami Słowackiego Stowarzyszenia Mediatorów.

Cennik opłat z tytułu arbitrażu prowadzonego przez zespół arbitrażowy został ustalony w załączniku do zasad postępowania Sądu Arbitrażowego przy słowackiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

9. Czy po bezskutecznym zastosowaniu tego rodzaju metod ADR istnieje dalej możliwość złożenia sprawy w sądzie? Czy działania podejmowane w wyniku tego rodzaju ADR mają wpływ na okres przedawnienia sprawy w sądzie?

Postępowanie arbitrażowe kończy się wydaniem orzeczenia arbitrażowego.

Jeżeli w drodze mediacji nie zostanie osiągnięta ugoda, spór można dalej rozstrzygać na drodze sądowej. Mediacja nie ma wpływu na bieg przedawnienia.

10. Jaką formę przybiera ugoda w przypadku pomyślnego rozstrzygnięcia sporu za pomocą tego rodzaju metod ADR? Co następuje w razie braku samoistnego wykonania ugody? Czy można zastosować standardowe postępowanie wykonawcze? Czy sprawę można w dalszym ciągu wnieść do sądu?

Postępowanie arbitrażowe kończy się wydaniem orzeczenia arbitrażowego. Wydane orzeczenie arbitrażowe ma taki sam skutek dla stron postępowania arbitrażowego jak orzeczenie ostateczne.

Orzeczenia arbitrażowe sporządza się na piśmie.

W razie niestosowania się stron do orzeczenia, może ono być wykonane tak samo jak orzeczenie zwykłego sądu, a właściwa strona może wnioskować o wykonanie orzeczenia.

Mediacja kończy się zawarciem ugody, która musi zostać sporządzona na piśmie. Ugoda zawarta w drodze mediacji ma charakter tytułu egzekucyjnego, jeżeli:

 1. została sporządzona w formie aktu notarialnego, lub
 2. została zatwierdzona jako wynik koncyliacji w sądzie przez organ arbitrażowy.

« Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów - Informacje ogólne | Słowacja - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 02-10-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania