Euroopan komissio > EOV > Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot > Slovakia

Uusin päivitys: 02-10-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot - Slovakia

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Slovakiassa ovat käytössä seuraavat vaihtoehtoiset keinot oikeusriitojen ratkaisemiseen 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Sovittelu 1.
2. Välimiesmenettely 2.
3. Millaisia riitoja voidaan ratkaista näillä vaihtoehtoisilla riidanratkaisukeinoilla? 3.
4. Säädetäänkö näistä vaihtoehtoisista riidanratkaisukeinoista laissa? 4.
5. Voiko sopimuksessa oleva lauseke velvoittaa osapuolet siihen, että sopimukseen liittyvä riita pyritään ratkaisemaan vaihtoehtoisin riidanratkaisukeinoin ennen sen viemistä oikeuteen? Ovatko tällaiset sopimusmääräykset sopimuspuolia sitovia tällaisten riidanratkaisukeinojen osalta? 5.
6. Onko haettava oikeusapua? Mikä on asianajajan rooli näissä vaihtoehtoisissa riidanratkaisukeinoissa? 6.
7. Voiko nämä vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt hoitaa etäältä, esimerkiksi sähköisesti? 7.
8. Ovat nämä vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot maksuttomia? Jos eivät, miten kustannukset jakautuvat? Voidaanko niitä varten myöntää oikeusapua? (ks. oikeusapu8.
9. Jos näitä vaihtoehtoisia riidanratkaisukeinoja on käytetty, mutta riitaa ei ole voitu ratkaista, voidaanko asia edelleen viedä oikeuteen? Vaikuttaako näiden vaihtoehtoisten riidanratkaisukeinojen käyttö vanhentumisaikaan, johon mennessä asia on vietävä oikeuteen? 9.
10. Jos näitä vaihtoehtoisia riidanratkaisukeinoja on käytetty ja riita on voitu ratkaista, miten ratkaisu vahvistetaan? Mitä tapahtuu, jos ratkaisua ei noudateta vapaaehtoisesti? Onko mahdollista käyttää tavanomaisia täytäntöönpanokeinoja? Voidaanko asia edelleen viedä oikeuteen? 10.

 

1. Sovittelu

Sovittelu on epävirallinen, vapaaehtoinen ja luottamuksellinen menettely riitojen ratkaisemiseksi tuomioistuimen ulkopuolella sovittelijan välityksellä. Sovittelun tavoitteena on päästä sovintoratkaisuun, jonka kumpikin osapuoli voi hyväksyä.

Tehty sovittelusopimus vaikuttaa ensisijaisesti sovittelun osapuoliin ja on niiden kannalta sitova.

Päätöksen edunsaaja voi sovittelun tuloksena syntyneen sopimuksen perusteella hakea päätöksen täytäntöönpanoa tuomioistuimen kautta tai ulosoton toimeenpanoa, jos sopimus on:

 1. tehty kirjallisena notaariasiakirjan muodossa tai
 2. vahvistettu sovintoratkaisuna tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa.

2. Välimiesmenettely

Välimiesmenettelyn tarkoituksena on ratkaista riita tuomioistuimen ulkopuolella osapuolen väliseen sopimukseen pohjautuen välimiesoikeuden riippumattomalla ja itsenäisellä päätöksellä.

Välimiesmenettely päättyy välimiestuomion antamiseen. Tiedoksiannetulla välimiestuomiolla on välimiesmenettelyn osapuolten kannalta sama vaikutus kuin lainvoimaisella tuomiolla.

Välimiesoikeuden päätös on täytäntöönpanokelpoinen samalla tavoin kuin yleisen tuomioistuimen päätös.

3. Millaisia riitoja voidaan ratkaista näillä vaihtoehtoisilla riidanratkaisukeinoilla?

Sovittelulla voidaan yleensä ratkaista kaikenlaisia siviili-, perhe-, kauppa-, sopimus- ja työoikeudellisista suhteista syntyviä riitoja.

Välimiesmenettelyssä voidaan ratkaista omaisuusriitoja, jotka syntyvät kotimaisista ja kansainvälisistä kauppa- ja siviilioikeudellisista suhteista.

Sivun alkuunSivun alkuun

Näitä vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä on käytettävä lain mukaan tai tuomioistuimen määräyksen ehtojen mukaisesti.

Laissa ei velvoiteta käyttämään mitään vaihtoehtoista riidanratkaisukeinoa.

4. Säädetäänkö näistä vaihtoehtoisista riidanratkaisukeinoista laissa?

Sovittelusta säädetään sovittelusta annetussa laissa 420/2004.

Välimiesmenettelystä säädetään välimiesmenettelystä annetussa laissa 244/02.

5. Voiko sopimuksessa oleva lauseke velvoittaa osapuolet siihen, että sopimukseen liittyvä riita pyritään ratkaisemaan vaihtoehtoisin riidanratkaisukeinoin ennen sen viemistä oikeuteen? Ovatko tällaiset sopimusmääräykset sopimuspuolia sitovia tällaisten riidanratkaisukeinojen osalta?

Osapuolet voivat välimiessopimuksessa päättää, että kaikki tai tietyt omaisuusriidat, jotka ovat syntyneet tai syntyvät niiden välisessä sopimussuhteessa tai muussa oikeudellisessa suhteessa, alistetaan välimiesmenettelyyn.

Osapuolet voivat niin ikään päättää sopimuksessa, että kaikki tai tietyt niiden välillä syntyneet riidat pyritään ratkaisemaan sovittelulla.

6. Onko haettava oikeusapua? Mikä on asianajajan rooli näissä vaihtoehtoisissa riidanratkaisukeinoissa?

Asianajajaa ei tarvita.

7. Voiko nämä vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt hoitaa etäältä, esimerkiksi sähköisesti?

Välimiesmenettely toteutetaan osapuolten sopimassa paikassa. Jos paikasta ei päästä sopuun, välimiesmenettely toteutetaan paikassa, jonka välimiesoikeus määrää ottaen huomioon riita-asian luonteen ja osapuolten edut.

Sivun alkuunSivun alkuun

8. Ovat nämä vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot maksuttomia? Jos eivät, miten kustannukset jakautuvat? Voidaanko niitä varten myöntää oikeusapua? (ks. oikeusapu)

Sovittelu on maksullinen palvelu. Riidanratkaisua English - slovencina koskevalla sivustolla mainitaan Slovakian sovittelijoiden liiton jäsenille suositellut taksat.

Välimiesoikeuden menettelyjen hinnasto vahvistetaan Slovakian kauppakamarin välimiesoikeuden työjärjestyksen liitteessä.

9. Jos näitä vaihtoehtoisia riidanratkaisukeinoja on käytetty, mutta riitaa ei ole voitu ratkaista, voidaanko asia edelleen viedä oikeuteen? Vaikuttaako näiden vaihtoehtoisten riidanratkaisukeinojen käyttö vanhentumisaikaan, johon mennessä asia on vietävä oikeuteen?

Välimiesmenettely päättyy välimiestuomion antamiseen.

Jos sovittelusopimusta ei saada aikaan, asia voidaan viedä oikeuteen. Sovittelulla ei ole vaikutusta vanhentumisaikaan.

10. Jos näitä vaihtoehtoisia riidanratkaisukeinoja on käytetty ja riita on voitu ratkaista, miten ratkaisu vahvistetaan? Mitä tapahtuu, jos ratkaisua ei noudateta vapaaehtoisesti? Onko mahdollista käyttää tavanomaisia täytäntöönpanokeinoja? Voidaanko asia edelleen viedä oikeuteen?

Välimiesmenettely päättyy välimiestuomion antamiseen. Tiedoksiannetulla välimiestuomiolla on välimiesmenettelyn osapuoliin sama vaikutus kuin lainvoimaisella tuomiolla.

Välimiestuomiot annetaan kirjallisina.

Jos osapuoli ei noudata välimiesoikeuden päätöstä, se voidaan panna täytäntöön samalla tavoin kuin yleisen oikeuden päätös ja päätöksen edunsaaja voi hakea sen täytäntöönpanoa.

Sovittelu päättyy sopimukseen, joka on laadittava kirjallisena. Sovittelusopimuksella on ulosottoperusteen vaikutus, jos se on:

 1. notaariasiakirjan muodossa tai
 2. vahvistettu sovintoratkaisuna tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa.

« Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot - Yleistä | Slovakia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 02-10-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta