Euroopa Komisjon > EGV > Vaidluste alternatiivsed lahendused > Slovakkia

Viimati muudetud: 02-10-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Vaidluste alternatiivsed lahendused - Slovakkia

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Slovakkias on võimalikud järgmised vaidluste kohtuvälise lahendamise viisid 

SISUKORD

1. Vahendus 1.
2. Vahekohus 2.
3. Milliseid vaidlusi võib lahendada nimetatud vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluste kaudu? 3.
4. Kas nimetatud vaidluste kohtuvälise lahendamise viisid on õigusaktidega reguleeritud? 4.
5. Kas lepingu sättes on võimalik pooli kohustada enne kohtusse pöördumist anda asi lahendada kohtuvälisele organile? Kas sellised sätted on vaidluste kohtuvälise lahendamise korral lepingu pooltele siduvad? 5.
6. Kas õigusabi kasutamine on vajalik? Milline on advokaadi roll vaidluste kohtuvälisel lahendamisel kõnealusel viisil? 6.
7. Kas vahekohtu menetlust on võimalik läbi viia kaugmeetodil, näiteks elektrooniliselt? 7.
8. Kas vaidluste kohtuväline lahendamine on tasuta? Kui ei, siis kuidas jagatakse kulud? Kas vaidluste kohtuvälise lahendamise korral on võimalik saada menetlusabi? (vt menetlusabi8.
9. Kas pärast vaidluse kohtuvälist ebaõnnestunud lahendamist on võimalik kohtusse pöörduda? Kas vaidluse kohtuvälise lahendamise võimaluse kasutamine mõjutab kohtusse pöördumise tähtaegu? 9.
10. Millises vormis kokkulepe sõlmitakse, kui vaidlus on kohtuväliselt edukalt lahendatud? Mis juhtub, kui kokkulepet ei järgita? Kas on võimalik rakendada standardset täitemenetlust? Kas on võimalik siiski kohtusse pöörduda? 10.

 

1. Vahendus

Vahendus on mitteametlik, vabatahtlik ja konfidentsiaalne kohtuväline vaidluste lahendamise menetlus, mille käigus kasutatakse vahendajat. Vahenduse eesmärk on jõuda mõlemaid pooli rahuldava kokkuleppeni.

Kui vahenduskokkuleppe on sõlmitud, mõjutab see peamiselt selle pooli ja on neile siduv.

Õigustatud pool võib vahenduse tulemusel sõlmitud kokkuleppe alusel taotleda otsuse kohtulikku jõustamist või täitmist, kui:

 1. kokkulepe on vormistatud notariaalaktina;
 2. vahekohus on lepituskokkuleppe kinnitanud nagu kohus kinnitab kohtuliku kokkuleppe

2. Vahekohus

Vahekohtu kasutamise eesmärk on lahendada vaidlused kohtuväliselt poolte vahelise kokkuleppe alusel vahekohtuliikmete vaba ja sõltumatu valimise kaudu.

Vahekohtumenetlus lõpeb vahekohtu otsuse tegemisega. Kui vahekohtu otsus on kätte toimetatud, on sel vahekohtumenetluse pooltele samasugune mõju nagu lõplikul kohtuotsusel.

Vahekohtu otsus on samamoodi täitmisele pööratav nagu tavalise kohtu otsus.

3. Milliseid vaidlusi võib lahendada nimetatud vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluste kaudu?

Vahendust saab üldiselt kasutada igasuguste tsiviil-, perekonna-, kaubandus-, võla- või tööõigusest tulenevate vaidluste lahendamiseks.

Vahekohtusse võib pöörduda selliste varaliste vaidluste lahendamiseks, mis tulenevad riigisisesest või rahvusvahelisest kaubandusõigusest ja tsiviilõigusest.

Selliseid vaidluste kohtuvälise lahendamise viise tuleb kasutada vastavalt seadusele või kohtumäärusega kindlaksmääratud tingimuste alusel.

ÜlesÜles

Seadustes puudub nõue vaidluste kohtuvälise lahendamise viiside kasutamise kohta.

4. Kas nimetatud vaidluste kohtuvälise lahendamise viisid on õigusaktidega reguleeritud?

Vahendusmenetlust reguleerib vahendusseadus nr 420/2004.

Vahekohtumenetlust reguleerib vahekohtuseadus nr 244/2002.

5. Kas lepingu sättes on võimalik pooli kohustada enne kohtusse pöördumist anda asi lahendada kohtuvälisele organile? Kas sellised sätted on vaidluste kohtuvälise lahendamise korral lepingu pooltele siduvad?

Pooled võivad vahekohtulepingus kokku leppida, et kõik või teatavad varalised vaidlused, mis on nende vahel tekkinud või mis võivad tekkida seoses asjaomase lepingulise või muu õigussuhtega, lahendatakse vahekohtus.

Pooled võivad lepingusse lisada ka sätte, et nad püüavad lahendada kõik või mõningad omavahelised vaidlused vahenduse kaudu.

6. Kas õigusabi kasutamine on vajalik? Milline on advokaadi roll vaidluste kohtuvälisel lahendamisel kõnealusel viisil?

Advokaadi kaasamine ei ole vajalik.

7. Kas vahekohtu menetlust on võimalik läbi viia kaugmeetodil, näiteks elektrooniliselt?

Vahekohtumenetlus toimub menetluse poolte poolt kokkulepitud kohas. Sellise kokkuleppe puudumisel toimub menetlus kohas, mille määrab vahekohus, võttes arvesse vaidluse laadi ja poolte huve.

8. Kas vaidluste kohtuväline lahendamine on tasuta? Kui ei, siis kuidas jagatakse kulud? Kas vaidluste kohtuvälise lahendamise korral on võimalik saada menetlusabi? (vt menetlusabi)

Vahendus on tasuline teenus; konfliktide lahendamise English - slovencina veebileheküljel on toodud soovituslikud tasud vahendajate puhul, kes on Slovakkia Vahendajate Assotsiatsiooni liikmed.

Vahekohtus toimuva vahekohtumenetluse tasud on sätestatud Slovakkia Kaubandus- ja Tööstuskoja vahekohtu kodukorra lisas.

9. Kas pärast vaidluse kohtuvälist ebaõnnestunud lahendamist on võimalik kohtusse pöörduda? Kas vaidluse kohtuvälise lahendamise võimaluse kasutamine mõjutab kohtusse pöördumise tähtaegu?

Vahekohtumenetlus lõpeb vahekohtu otsuse tegemisega.

Kui vahenduskokkulepet ei suudeta saavutada, võib pöörduda kohtusse. Vahenduse kasutamine ei mõjuta kohtusse pöördumise tähtaegu.

10. Millises vormis kokkulepe sõlmitakse, kui vaidlus on kohtuväliselt edukalt lahendatud? Mis juhtub, kui kokkulepet ei järgita? Kas on võimalik rakendada standardset täitemenetlust? Kas on võimalik siiski kohtusse pöörduda?

Vahekohtumenetlus lõpeb vahekohtu otsuse tegemisega. Kui vahekohtu otsus on kätte toimetatud, on sel vahekohtu menetluse poolte jaoks samasugune mõju nagu lõplikul kohtuotsusel.

Vahekohtu otsused on kirjalikud.

Kui pooled ei täida otsust, on otsus samamoodi täitmisele pööratav nagu tavalise kohtu otsus ja õigustatud pool võib taotleda selle täitmist.

Vahendus lõpeb kokkuleppe sõlmimisega, mis peab olema kirjalik. Vahenduskokkuleppel on täitedokumendi jõud:

 1. kui kokkulepe on vormistatud notariaalaktina või
 2. vahekohus on lepituskokkuleppe kinnitanud nagu kohus kinnitab kohtuliku kokkuleppe

« Vaidluste alternatiivsed lahendused - Üldteave | Slovakkia - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 02-10-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik