Europa-Kommissionen > ERN > Alternativ konfliktløsning > Slovakiet

Seneste opdatering : 02-10-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Alternativ konfliktløsning - Slovakiet

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


I Slovakiet findes der følgende former for alternativ konfliktløsning 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Mægling 1.
2. Voldgift 2.
3. Hvilke tvister kan bilægges gennem sådanne alternative konfliktløsningsmetoder? 3.
4. Er alternativ konfliktløsning lovreguleret? 4.
5. Er det muligt ved en aftaleklausul at forpligte parterne til at anvende alternativ konfliktløsning, før tvisten bringes for en domstol? Er sådanne klausuler bindende for aftaleparterne i alternativ konfliktløsning? 5.
6. Er det nødvendigt at søge retshjælp? Hvilken rolle spiller advokaten i alternativ konfliktløsning? 6.
7. Er det muligt at anvende alternativ konfliktløsning på afstand, f.eks. ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler? 7.
8. Er alternativ konfliktløsning gratis? Hvis ikke, hvordan fordeles omkostningerne? Kan der ydes retshjælp til alternativ konfliktløsning? (se retshjælp8.
9. Hvis der er anvendt alternativ konfliktløsning, men det ikke har været muligt at bilægge den pågældende tvist, kan sagen så stadig bringes for en domstol? Vil anvendelse af alternativ konfliktløsning påvirke forældelsesfristen for indbringelse af sagen for en domstol? 9.
10. Hvis der er anvendt alternativ konfliktløsning, og tvisten er blevet bilagt, hvilken form vil afgørelsen så have? Hvad sker der, hvis afgørelsen ikke fuldbyrdes med det samme? Er det muligt at bruge de sædvanlige procedurer for fuldbyrdelse? Kan sagen stadig indbringes for en domstol? 10.

 

1. Mægling

Mægling er en uformel, frivillig og fortrolig proces til udenretslig løsning af konflikter ved hjælp af en mægler. Formålet med mægling er at nå frem til en aftale, der er acceptabel for begge parter.

Når mæglingsaftalen er indgået, påvirker den først og fremmest parterne, og den er bindende for dem.

På basis af den aftale, der følger af mæglingen, kan den berettigede part anmode om tvangsfuldbyrdelse af aftalen, hvis den:

 1. er udfærdiget som en notarialakt
 2. godkendt af en voldgiftsinstans som forlig indgået for en domstol.

2. Voldgift

Formålet med voldgift er at muliggøre udenretslig løsning af konflikter med udgangspunkt i en aftale mellem tvistens parter gennem et frit og selvstændigt valg af et voldgiftspanel.

Voldgiftsproceduren afsluttes med en voldgiftskendelse. Når der er afsagt en voldgiftskendelse, har denne samme følger for voldgiftsparterne som en endelig dom.

Panelets kendelse kan fuldbyrdes som en almindelig domstolsafgørelse.

3. Hvilke tvister kan bilægges gennem sådanne alternative konfliktløsningsmetoder?

Mægling kan normalt anvendes til at bilægge alle tvister, der vedrører civilret, familieret, handelsret, erstatningsret eller arbejdsmarkedsret.

Voldgift kan anvendes til at løse ejendomsretlige tvister, der opstår i national og international handelsret og i civilretlige relationer.

Alternativ konfliktløsning skal anvendes i overensstemmelse med gældende lov eller med udgangspunkt i de betingelser, der er fastsat i en retsafgørelse.

TopTop

Der er intet retligt krav om anvendelse af nogen form for alternativ konfliktløsning.

4. Er alternativ konfliktløsning lovreguleret?

Mægling er reguleret af lov om mægling nr. 420/2004.

Voldgift er reguleret af lov om voldgift nr. 244/2002.

5. Er det muligt ved en aftaleklausul at forpligte parterne til at anvende alternativ konfliktløsning, før tvisten bringes for en domstol? Er sådanne klausuler bindende for aftaleparterne i alternativ konfliktløsning?

Parterne aftaler, at alle eller visse ejendomsretlige tvister, der er opstået eller måtte opstå mellem dem vedrørende et bestemt aftalemæssigt eller andet retligt forhold, skal løses ved voldgift.

Parterne kan også aftale, at de vil forsøge at bilægge alle eller bestemte tvister ved mægling.

6. Er det nødvendigt at søge retshjælp? Hvilken rolle spiller advokaten i alternativ konfliktløsning?

Det er ikke nødvendigt at bruge en advokat.

7. Er det muligt at anvende alternativ konfliktløsning på afstand, f.eks. ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler?

Voldgiftsproceduren gennemføres på det sted, parterne har aftalt. Hvis der ikke foreligger en sådan aftale, vil proceduren blive gennemført på det sted, som voldgiftspanelet fastsætter på baggrund af tvistens art og parternes interesser.

8. Er alternativ konfliktløsning gratis? Hvis ikke, hvordan fordeles omkostningerne? Kan der ydes retshjælp til alternativ konfliktløsning? (se retshjælp)

Mægling er en service, der skal betales for. På webstedet for konfliktløsning English - slovencina findes en liste over de gebyrer, der anbefales for mæglere, der er medlem af den slovakiske mæglerforening.

TopTop

Gebyrerne for et voldgiftspanels behandling af en tvist fremgår af et bilag til procedurereglerne for det slovakiske handels- og industrikammers voldgiftsret.

9. Hvis der er anvendt alternativ konfliktløsning, men det ikke har været muligt at bilægge den pågældende tvist, kan sagen så stadig bringes for en domstol? Vil anvendelse af alternativ konfliktløsning påvirke forældelsesfristen for indbringelse af sagen for en domstol?

Voldgiftsproceduren afsluttes med en voldgiftskendelse.

Hvis der ikke nås en løsning gennem mægling, kan sagen fortsættes ved en domstol. Mægling påvirker ikke forældelsesfristen.

10. Hvis der er anvendt alternativ konfliktløsning, og tvisten er blevet bilagt, hvilken form vil afgørelsen så have? Hvad sker der, hvis afgørelsen ikke fuldbyrdes med det samme? Er det muligt at bruge de sædvanlige procedurer for fuldbyrdelse? Kan sagen stadig indbringes for en domstol?

Voldgiftsproceduren afsluttes med en voldgiftskendelse. Når der er afsagt en voldgiftskendelse, har denne samme følger for voldgiftsparterne som en endelig dom.

Voldgiftskendelser er skriftlige.

Hvis parterne ikke efterkommer afgørelsen, kan den tvangsfuldbyrdes som enhver anden domstolsafgørelse, og den berettigede part kan anmode om, at den bliver fuldbyrdet.

Mægling afsluttes med en aftale, der skal være skriftlig. Mæglingsaftalen kan tvangsfuldbyrdes, hvis den:

 1. er udfærdiget som en notarialakt, eller
 2. godkendt af en voldgiftsinstans som forlig indgået for en domstol.

« Alternativ konfliktløsning - Generelle oplysninger | Slovakiet - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 02-10-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige