Evropská komise > ESS > Alternativní způsoby řešení sporů > Slovensko

Poslední aktualizace: 02-10-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Alternativní způsoby řešení sporů - Slovensko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Na Slovensku existují následující alternativní způsoby řešení právních sporů 

OBSAH

1. Zprostředkování 1.
2. Rozhodčí řízení 2.
3. Jaké typy sporů mohou být řešeny v rámci těchto postupů alternativního řešení sporů? 3.
4. Je tento typ alternativního řešení sporů upraven nějakými právními předpisy? 4.
5. Je možné, aby smluvní doložka zavazovala smluvní strany předložit každý spor vzešlý ze smlouvy k alternativnímu řešení sporů dříve, než se s příslušnou věcí obrátí na soud? Jsou taková ustanovení závazná pro smluvní strany v tomto typu alternativního řešení sporů? 5.
6. Je nutné vyhledat právní pomoc? Jaká je role právníka/advokáta v tomto typu alternativního řešení sporů? 6.
7. Je možné využít tohoto typu alternativního řešení sporů na dálku, jako např. elektronickými prostředky? 7.
8. Je tento typ alternativního řešení sporů bezplatný? Pokud ne, jak jsou tyto náklady rozděleny? Může být na alternativní řešení sporů poskytnuta právní pomoc? (viz legal aid8.
9. Pokud jste využili tento typ alternativního řešení sporů, ale nepodařilo se váš spor vyřešit, je stále ještě možné obrátit se s touto věcí na soud? Mají kroky učiněné v rámci používání tohoto typu alternativního řešení sporů vliv na omezující lhůtu během které je možno se obrátit na soud? 9.
10. Pokud jste využili tento typ alternativního řešení sporů a podařilo se spor vyřešit, jakou formu tato dohoda o vyřešení sporu má? Co se stane, pokud není podle takové dohody spontánně konáno? Je možné využít standardní vykonávací řízení? Může být věc i za této situace předložena soudu? 10.

 

1. Zprostředkování

Zprostředkování je neformální, dobrovolný a důvěrný postup mimosoudního urovnávání sporů/konfliktů za použití prostředníka. Cílem zprostředkování je dosáhnout dohody, která je přijatelná pro obě strany.

Jakmile se započne zprostředkování, smlouva o zprostředkování má přednostně vliv na smluvní strany a je pro ně závazná.

Na základě smlouvy vzešlé ze zprostředkování, oprávněná strana může navrhnout výkon rozhodnutí nebo soudní exekuci za předpokladu, že smlouva:

 1. je sepsána ve formě notářského zápisu;
 2. je před soudem potvrzena rozhodčím orgánem jako smír.

2. Rozhodčí řízení

Účelem rozhodčího řízení je mimosoudně urovnávat spory na základě smlouvy mezi stranami sporu prostřednictvím svobodné autonomní volby rozhodčího tribunálu.

Rozhodčí řízení vrcholí vydáním rozhodčího nálezu. Jakmile je rozhodčí nález doručen, má na strany rozhodčího řízení stejný účinek jako konečné rozhodnutí soudu.

Rozhodnutí rozhodčího tribunálu je vykonatelné stejně jako rozhodnutí běžného soudu.

3. Jaké typy sporů mohou být řešeny v rámci těchto postupů alternativního řešení sporů?

Zprostředkování může obecně být použito při řešení libovolného typu sporu, ať už vznikl ze vztahu z oblasti občanského práva, rodinného práva, obchodního práva, odpovědnostního práva či pracovního práva.

NahoruNahoru

Rozhodčí řízení může být využito k řešení majetkoprávních sporů vzešlých z vnitrostátních i mezinárodních obchodněprávních a občanskoprávních vztahů.

Tento typ alternativního řešení sporů musí být používán ve shodě se zákonem nebo podle podmínek stanovených v soudním rozhodnutí.

Neexistuje žádný právní požadavek využít jakýkoli typ alternativního řešení sporů.

4. Je tento typ alternativního řešení sporů upraven nějakými právními předpisy?

Zprostředkování se řídí zákonem č. 420/2000 o zprostředkování (sl. Zákon č. 420/2004 Zz o mediácii a o doplnení niektorých zákonov).

Rozhodčí řízení se řídí zákonem č. 244/2002 o rozhodčím řízení (sl. Zákon č. 244/2002 Zz o rozhodcovskom konaní).

5. Je možné, aby smluvní doložka zavazovala smluvní strany předložit každý spor vzešlý ze smlouvy k alternativnímu řešení sporů dříve, než se s příslušnou věcí obrátí na soud? Jsou taková ustanovení závazná pro smluvní strany v tomto typu alternativního řešení sporů?

Smluvní strany se formou smírčí smlouvy mohou dohodnout, že všechny nebo některé majetkoprávní spory mezi nimi, a to současné i budoucí, které vznikly nebo vzniknou v souvislosti s daným smluvním nebo jiným právním vztahem budou řešeny rozhodčím řízením.

Strany mohou též do smlouvy zakotvit ustanovení, že se pokusí vyřešit všechny nebo některé spory mezi nimi vzniklé formou zprostředkování.

NahoruNahoru

6. Je nutné vyhledat právní pomoc? Jaká je role právníka/advokáta v tomto typu alternativního řešení sporů?

Není potřeba/nutné využívat služeb právníka/advokáta.

7. Je možné využít tohoto typu alternativního řešení sporů na dálku, jako např. elektronickými prostředky?

Rozhodčí řízení je vedeno v místě dohodnutém účastníky řízení.  Pokud se o něm strany nedohodly, bude řízení probíhat v místě stanoveném rozhodčím tribunálem a to z hlediska povahy sporu a zájmů stran?

8. Je tento typ alternativního řešení sporů bezplatný? Pokud ne, jak jsou tyto náklady rozděleny? Může být na alternativní řešení sporů poskytnuta právní pomoc? (viz legal aid)

Zprostředkování je placená služba; na internetové stránce Conflict resolution English - slovencina (Řešení konfliktů/sporů) jsou uvedeny sazby doporučené pro zprostředkovatele, kteří jsou členy Slovenského sdružení zprostředkovatelů (sk. Asociácia mediátorov Slovenska).

Rozpis poplatků za rozhodčí řízení rozhodčího tribunálu jsou uvedeny v příloze k jednacímu řádu rozhodčího tribunálu Slovenské komory obchodu a průmyslu.

NahoruNahoru

9. Pokud jste využili tento typ alternativního řešení sporů, ale nepodařilo se váš spor vyřešit, je stále ještě možné obrátit se s touto věcí na soud? Mají kroky učiněné v rámci používání tohoto typu alternativního řešení sporů vliv na omezující lhůtu během které je možno se obrátit na soud?

Rozhodčí řízení vrcholí vydáním rozhodčího nálezu.

Pokud není dosaženo smlouvy o zprostředkování, věc může pokračovat před soudem. Zprostředkování nemá žádný vliv na běh omezující lhůty.

10. Pokud jste využili tento typ alternativního řešení sporů a podařilo se spor vyřešit, jakou formu tato dohoda o vyřešení sporu má? Co se stane, pokud není podle takové dohody spontánně konáno? Je možné využít standardní vykonávací řízení? Může být věc i za této situace předložena soudu?

Rozhodčí řízení vrcholí vydáním rozhodčího nálezu. Jakmile je rozhodčí nález doručen, má na strany rozhodčího řízení stejný účinek jako konečné rozhodnutí.

Rozhodčí nálezy se vyhotovují písemně.

Pokud se strany nepodřídí rozhodnutí, je toto rozhodnutí vykonatelné stejně jako rozhodnutí běžného soudu a oprávněná strana může navrhnout jeho výkon.

Zprostředkování končí uzavřením smlouvy, která vyžaduje písemnou formu. Smlouva o zprostředkování má platnost soudního příkazu k provedení rozhodnutí, pokud

 1. je sepsána ve formě notářského zápisu, nebo
 2. je před soudem potvrzena smírčím orgánem jako smír.

« Alternativní způsoby řešení sporů - Obecné informace | Slovensko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 02-10-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království