Euroopan komissio > EOV > Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot > Espanja

Uusin päivitys: 30-07-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot - Espanja

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Asian saattamista tuomioistuinten tutkittavaksi on harkittava viimeisenä erimielisyyden ratkaisukeinona, kun otetaan huomioon siihen kuluvat raha (oikeudenkäyntikulut) ja aika (on käytävä läpi kaikki oikeusprosessin vaiheet ja hyväksyttävä siihen mahdollisesti liittyvät oikeushallinnosta johtuvat viiveet).

Onkin suotavaa pyrkiä ensin tuomioistuimen ulkopuoliseen tai sovintoratkaisuun. Espanjan lainsäädännössä suositaankin näitä vaihtoehtoisia keinoja edistämällä niiden käyttöä ja joissakin tapauksissa, kuten määrätyissä työelämän piiriin kuuluvissa valituksissa, tekemällä niistä pakollisia ennen tuomioistuimiin turvautumista. 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Ohessa annetaan käytännön tietoja Espanjan vaihtoehtoisista riidanratkaisukeinoista. 1.
2. Sovittelu- tai välimiesmenettelyssä voidaan ratkaista mikä tahansa riita-asia, paitsi: 2.
3. Yksityishenkilöiden väliset riidat 3.
4. Perhesuhteisiin liittyvät riidat 4.
5. Työntekijän ja työnantajan väliset riidat 5.
6. Vuokranantajan ja vuokralaisen väliset riidat 6.

 

1. Ohessa annetaan käytännön tietoja Espanjan vaihtoehtoisista riidanratkaisukeinoista.

Yksityisten neuvottelupalvelujen lisäksi, jotka ovat yleensä asianajotoiminnan tärkeimpiä puolia, Espanjassa on käytössä sovittelu, jonkasuorittavattyöhallinnon välityspalvelut (Serviciosde Mediación de la Administración Laboral) työriitaa koskevaa oikeudenkäyntiä edeltävänä pakollisena menettelynä (linkki työtuomioistuimeen).

Riita-asiain oikeudenkäynneissä, joissa on kyse yli 3 000 euron edusta, on käytössä pakollinen sovittelumenettely, joka edeltää vaatimuksen ja vastineen esittämistä ja jota johtaa tuomari, jonka velvollisuutena on pyrkiä sovinnon aikaansaamiseen. Oikeudenkäynti järjestetään vain siinä tapauksessa, että sovintoa ei onnistuta saavuttamaan.

Oikeusnotaareille (Secretarios Judiciales) uskottuihin tehtäviin kuuluu prosessisäädösten edellytysten mukainen sovittelu, jolla täydennetään näille kuuluvaa välitystehtävää. Tämä tehtävä toteutuu valmisteilla olevan vapaaehtoista oikeudenkäyttöä koskevan lain (Ley sobre Jurisdicción Voluntaria) voimaantullessa.

Välimiesmenettely , jossa tuomioistuimen ratkaisuvalta korvataan osapuolten edeltävällä suostumuksella välimiehellä (kolmas henkilö tai välimiestuomioistuin), on yksityisoikeudellinen menettely, vaikkakin sen institutionaalinen puoli on kehittynyt viime vuosina kuluttajavirastojen ja kauppakamarien myötävaikutuksella.

2. Sovittelu- tai välimiesmenettelyssä voidaan ratkaista mikä tahansa riita-asia, paitsi:

 • riita-asiat, joissa on annettu oikeuden lopullinen sitova ratkaisu, lukuun ottamatta täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä
 • sellaisten muiden asioiden kanssa erottamattomasti yhteenkuuluvat asiat, joiden suhteen osapuolilla ei ole päätösvaltaa, kuten henkilöiden siviilisääty, vastaiset elatusavut, aviopuolisoiden väliset riidat (asumusero, pätemättömyys tai avioero), vaikkakin niihin liittyvät taloudelliset kysymykset voidaan ratkaista tuomioistuimen ulkopuolella
 • riita-asiat, joissa syyttäjäviranomaisen on lain mukaan edustettava tai puolustettava niiden henkilöiden etuja, jotka eivät toimintakyvyn tai laillisen edustajan puuttuessa voi ajaa omia etujaan, kuten vajaavaltaiset tai alaikäiset
 • kuluttaja-asiat, joissa on kyse aiheutetusta myrkytyksestä, vammasta tai kuolemasta taikka jotka viittaavat ilmeiseen rikokseen, eivät myöskään kuulu välimiesmenettelyn piiriin.

Sovittelu on säännelty lailla oikeudenkäynnistä siviiliasioissa (Ley deEnjuiciamiento Civil) (siviiliprosessin osalta) ja lailla menettelystä työoikeudellisissa asioissa (Ley deProcedimiento Laboral) (työoikeusprosessin osalta).

Sivun alkuunSivun alkuun

Siviiliasioissa sovittelu on vapaaehtoista eikä siihen voida määrätä niin kauan kuin laki vapaaehtoisesta oikeudenkäytöstä ei ole voimassa. Hakijan kotipaikan tai sen puuttuessa asuinpaikan alioikeuden tuomarit tai rauhantuomarit (maallikkotuomarit) ovat toimivaltaisia käsittelemään sovitteluhakemuksia. Osapuolten sovitteluasiassa tekemä sopimus muodostaa täytäntöönpanoasiakirjan, jonka perusteella täytäntöönpanomenettely voidaan käynnistää.

Välimiesmenettely on säännelty 23. joulukuuta annetulla lailla välimiesmenettelystä (Ley de Arbitraje) 60/2003. Tätä lakia sovelletaan myös erityisissä välimiesmenettelyissä, joista yleisesti käytetyin on kuluttaja-asiain välimiesmenettely, jossa ratkaistaan kulutushyödykkeitä ja kuluttajapalveluja koskevia erimielisyyksiä yleisestä kuluttaja- ja käyttäjäsuojasta 19. heinäkuuta annetun lain (Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios) 26/1984 mukaisesti.

Espanjassa välimiespäätös voidaan tehdä oikeussäännösten ja kohtuuden nojalla. Välimiesmenettelyn kohteena olevat riidat ratkaistaan useimmiten soveltamalla voimassaolevaa lakia, elleivät osapuolet ole antaneet nimenomaista suostumustaan sille, että asia ratkaistaan pelkästään kohtuuden nojalla. Tätä kohtuuteen perustuvaa päätöskriteeriä, jossa ei siis sovelleta voimassaolevaa lakia, käytetään päätöspohjana määrätyissä institutionaalisissa välimiesmenettelyissä, kuten kuluttaja-asioissa.

Seuraavassa selvitetään konfliktitilanteita sillä perusteella, voidaanko niissä käyttää jotakin laissa säädetyistä vaihtoehtoisista riidanratkaisukeinoista.

Sivun alkuunSivun alkuun

3. Yksityishenkilöiden väliset riidat

Osapuolten on täytynyt sopia välimiesmenettelystä joko sopimukseen sisältyvän välimieslausekkeen muodossa tai erillisellä sopimuksella, jossa ilmaistaan osapuolten tahto alistaa välimiesmenettelyssä ratkaistavaksi kaikki tai jotkin kiistat, jotka ovat syntyneet tai voivat syntyä määrätystä sopimukseen perustuvasta tai muusta oikeussuhteesta.

Välityssopimus on tehtävä kirjallisesti osapuolten allekirjoittamana asiakirjana tai kirjeenvaihtona taikka vaihtamalla sähkösanomia, fakseja tai muita sopimuksen todistavia viestejä.

Mainittu vaatimus katsotaan täytetyksi, kun välimiesmenettelyä koskeva sopimus on tallennettu ja myöhemmin luettavissa elektronisesti, optisesti tai muulla tavalla.

Osapuolten väliseen sopimukseen katsotaan sisältyvän välitysehdon, jos se on kirjattu mihin tahansa edellisessä kohdassa mainituista asiakirjamuodoista.

Jotta sopimus olisi pätevä, siinä ei voida viitata asioihin, jotka ovat lain mukaan suljettu välimiesmenettelyn ulkopuolelle.

Laissa tai oikeuden päätöksessä ei voida velvoittaa käyttämään välimiesmenettelyä. Siihen turvautuminen on vapaaehtoista yksityishenkilöille.

Välimiesmenettelyssä on noudatettava tasapuolisuuden, kuulemisen ja vuoroväittelyn periaatteita. Välimiehen on kohdeltava osapuolia tasapuolisesti ja annettava kullekin osapuolelle riittävästi mahdollisuuksia puolustaa oikeuksiaan. Välimiehellä on myös velvollisuus säilyttää niiden seikkojen luottamuksellisuus, jotka hän saa tietoonsa välimiesmenettelyn aikana.

Sivun alkuunSivun alkuun

Osapuolet voivat sopia vapaasti menettelystä, johon välimiesten on mukautettava toimintansa. Jos menettelystä ei ole sovittu, välimies voi mainitun lain mukaisesti johtaa välimiesmenettelyn kulkua sopivaksi katsomallaan tavalla. Tähän välimiesten toimivaltaan kuuluu päättäminen näytön hyväksyttävyydestä, asiaankuuluvuudesta ja hyödyllisyydestä sekä näytön vastaanottamisesta, myös välimiehen aloitteesta, ja arvioinnista.

Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, välimies päättää, järjestetäänkö suullisia käsittelyjä väitteiden ja näytön esittämiseksi sekä päätöslauselmien antamiseksi vai sovelletaanko prosessitoimiin pelkästään kirjallista menettelyä.

Ellei toisin ole sovittu, sekä välimiehet että välityselin voivat vaatia osapuolia suorittamaan ennakkomaksuja, jotka arvioidaan tarpeellisiksi välimiesten palkkioiden ja kulujen sekä välimiesmenettelyn hoitamisesta mahdollisesti johtuvien kulujen kattamiseksi. Jos osapuolet eivät suorita ennakkomaksuja, välimiehet voivat lykätä välimiestoimien suorittamista tai päättää ne. Jos joku osapuolista ei ole suorittanut maksua määräajan kuluessa, välimiehet ilmoittavat asiasta ennen päätöslauselman antamista tai toimien lykkäämistä muille osapuolille, joilla saattaa olla intressiä suorittaa maksu määräajan kuluessa.

Tämän tyyppiseen välimiesmenettelyyn ei voi saada maksutonta oikeusapua.

Välimiesmenettelyn kohteena olevaan kiistaan annettua päätöstä kutsutaan välitystuomioksi (laudo ). Välitystuomiot on annettava kirjallisina ja niiden on oltava välimiesten allekirjoittamia. Välimiehet voivat ilmaista tuomiossa eriävän kantansa. Kun välimiehiä on enemmän kuin yksi, riittää välimieskollegion enemmistön tai pelkästään sen puheenjohtajan allekirjoitus. Välitystuomio ymmärretään kirjallisesti tehdyksi, kun sen sisältö ja allekirjoitukset on tallennettu ja ne ovat myöhemmin luettavissa elektronisessa, optisessa tai muussa muodossa. Välimiehen on perusteltava päätöksensä, pohjautui se sitten lainsäännöksiin tai kohtuuteen. Osapuolten suostumuksen mukaisesti välimiehet lausuvat tuomiossa välimiesmenettelyn kustannuksista, joihin sisältyvät välimiesten palkkiot ja kulut, ja tapauskohtaisesti osapuolten avustajien tai edustajien palkkiot ja kulut, hallinnollisen välityselimen suorittamasta palvelusta peritty maksu sekä muut välimiesprosessista aiheutuvat kulut.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos välitystuomiota ei täytetä vapaaehtoisesti, voidaan käynnistää pakkotäytäntöönpano oikeusteitse ja oikeudenkäynnistä siviiliasioissa annetun lain mukaisesti (linkki oikeuden päätösten täytäntöönpanoa koskevalle tietosivulle).

Vaikka välityssopimuksen sitovuudesta ei oltaisi yhtä mieltä, se velvoittaa osapuolet täyttämään sopimusmääräykset ja estää tuomioistuimia tutkimasta välimiesmenettelyyn alistettuja kiistoja aina kun osapuoli, jonka etua asia koskee, esittää sitä koskevan väitteen oikeusprosessin aikana.

Välityssopimus ei estä ketään osapuolista hakemasta tuomioistuimelta ennen välimiestoimien käynnistämistä tai käsittelyn aikana turvaamistoimenpiteiden määräämistä, eikä se estä niiden myöntämistä (linkki turvaamistoimiin).

Välitystuomio voidaan kumota ainoastaan, jos sitä vaativa osapuoli väittää ja näyttää toteen, että

 • välityssopimusta ei ole tai se on pätemätön
 • välimiehen nimeämistä tai välimiestoimia ei ole annettu asianmukaisesti tiedoksi kyseiselle osapuolelle tai että tämä ei ole voinut muusta syystä puolustaa oikeuksiaan
 • välimiehet ovat ratkaisseet päätösvaltaansa kuulumattomia riita-asioita
 • välimiesten nimeäminen tai välimiesprosessi ei ole sujunut osapuolten sopimalla tavalla, ellei sopimus ole mainitun lain ehdottoman normin vastainen, tai sopimusta ei ole eikä mainittua lakia ole noudatettu
 • välimiehet ovat ratkaisseet riita-asioita, jotka eivät kuulu välimiesmenettelyn piiriin
 • välitystuomio on yleisen järjestyksen vastainen.

Tuomion kumoamista on haettava maakunnalliselta ylioikeudelta (Audiencia Provincial), jonka ratkaisuun ei voi hakea muutosta.

Sivun alkuunSivun alkuun

4. Perhesuhteisiin liittyvät riidat

Asumusero- ja avioeroprosesseissa suositaan tuomioistuimen sijasta kiistan ratkaisemista osapuolten keskinäisellä sopimuksella edellyttäen, että varallisuussuhteiden järjestämiseksi aloitettu menettely voidaan hoitaa sovintoteitse. Ainoastaan tuomioistuin voi vahvistaa sopimuksen, jolla on tarkoitus huolehtia yhteisten lasten holhoukseen ja huoltoon, tapaamisoikeuteen, avioliitosta johtuviin velvollisuuksiin osallistumiseen, mahdolliseen elatusapuun ja perheen yhteisenä kotina olleen asunnon käyttöoikeuden myöntämiseen liittyvistä näkökohdista, kun katsotaan, että siitä ei ole haittaa alaikäisten eduille tai toiselle puolisoista. Yleinen syyttäjä voi puuttua asiaan alaikäisten lasten kohdalla, ja tuomioistuin voi ehdottaa tarkoituksenmukaisiksi arvioimiaan muutoksia.

Ks. Avioero – Espanja , Lapsen huolto – Espanja ja Elatusvaateet – Espanja .

Määrätyillä autonomisilla alueilla, kuten Kataloniassa, Valenciassa ja Baskimaassa, on perheoikeudellisten asioiden välitystä koskevia erityisiä säädöksiä.

5. Työntekijän ja työnantajan väliset riidat

Valmisteilla.

6. Vuokranantajan ja vuokralaisen väliset riidat

Maanvuokrasta 26. marraskuuta annetulla lailla 49/2003 on poistettu maanvuokra-asioiden välityslautakunnan pakollinen interventio määrätyissä riita-asioissa, jotka koskevat esimerkiksi vuokralaisen kiinteistölle pääsyä. Nyttemmin osapuolet voivat turvautua vapaaehtoisesti välimiesmenettelyyn alan lainsäädännössä mainituin edellytyksin.

Lisätietoja

 • Kuluttaja-asioiden välimiesmenettelyä koskeva järjestelmä
 • Eurooppalainen kuluttajavalituslomake
 • Tuomioistuimen ulkopuolinen kuluttajavalitusverkosto rahoituspalvelujen alalla FIN-NET Deutsch - English - français.
 • « Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot - Yleistä | Espanja - Yleistä »

  Sivun alkuunSivun alkuun

  Uusin päivitys: 30-07-2007

   
  • Yhteisön oikeus
  • Kansainvälinen oikeus

  • Belgia
  • Bulgaria
  • Tšekki
  • Tanska
  • Saksa
  • Viro
  • Irlanti
  • Kreikka
  • Espanja
  • Ranska
  • Italia
  • Kypros
  • Latvia
  • Liettua
  • Luxemburg
  • Unkari
  • Malta
  • Alankomaat
  • Itävalta
  • Puola
  • Portugali
  • Romania
  • Slovenia
  • Slovakia
  • Suomi
  • Ruotsi
  • Yhdistynyt kuningaskunta