Europa-Kommissionen > ERN > Alternativ konfliktløsning > Spanien

Seneste opdatering : 30-07-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Alternativ konfliktløsning - Spanien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


En retssag bør være sidste udvej, når tvister skal bilægges, da det kræver penge (sagsomkostninger) og tid (frister skal overholdes, og forsinkelser kan opstå) at gå rettens vej.

Man bør altid først forsøge at finde en udenretslig eller mindelig løsning på tvisterne. I Spanien er det ikke svært at få adgang til alternative konfliktløsninger, da selve lovgivningen fremmer deres anvendelse. I nogle tilfælde, f.eks. i bestemte arbejdsretlige sager, er det endda obligatorisk at forsøge alternativ konfliktløsning, før sagen indbringes for retten. 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. I det følgende gives der en række praktiske oplysninger om alternativ konfliktløsning i Spanien. 1.
2. Alle former for tvister kan afgøres ved forligsmægling eller voldgift med undtagelse af: 2.
3. Konflikter mellem privatpersoner 3.
4. Familiekonflikter 4.
5. Arbejdskonflikter 5.
6. Konflikter på lejeområdet 6.

 

1. I det følgende gives der en række praktiske oplysninger om alternativ konfliktløsning i Spanien.

I Spanien findes der ud over private forhandlinger, som normalt er et af de vigtigste aspekter inden for advokatvirksomheden, forligsmægling ( conciliación), der skal finde sted i arbejdsmarkedsadministrationens mæglingsnævn ( Servicios de Mediación de la Administración Laboral), forud for en arbejdsstrid (link til arbejdsret).

Ved de civile domstole og for sager med en værdi over 3 000 EUR finder en obligatorisk mæglingsprocedure sted efter indlevering af stævning og afgivelse af svarskrift. Mæglingsproceduren ledes af en dommer, som skal tilskynde til opnåelse af en aftale. Indgås der ikke en aftale, indledes en retssag.

Blandt de funktioner, der tillægges dommerfuldmægtigene ( Secretarios Judiciales), hører forligsfunktionen i overensstemmelse med bestemmelserne i proceslovgivningen, og de udfører de mæglingsopgaver, som påhviler dem. Denne funktion får dog først virkning med ikrafttrædelsen af loven om frivillig retspleje ( Ley sobre Jurisdicción Voluntaria).

Voldgift : Hvis parterne er enige, kan de i stedet for at gå til domstolene lade en tvist afgøre ved en voldgiftsdommer (en tredjemand eller en voldgiftsret). Voldgift henhører under privatretten, om end der i de senere år har fundet en institutionalisering sted gennem de administrative kontorer for forbrug ( Departamentos Administrativos de Consumo) eller handelskamrene ( Cámaras de Comercio).

2. Alle former for tvister kan afgøres ved forligsmægling eller voldgift med undtagelse af:

 • Sager, hvor der er truffet en retskraftig og endelig domstolsafgørelse, med undtagelse af aspekter i forbindelse med fuldbyrdelsen.
 • Sager, der er uløseligt forbundet med andre sager, hvor parterne ikke har beføjelse til at træffe afgørelse, f.eks. sager vedrørende personers civilstand, sager vedrørende fremtidigt underhold og ægteskabssager (separation, ugyldighed eller skilsmisse), dog kan økonomiske spørgsmål i forbindelse hermed afgøres udenretsligt.
 • Sager, hvor statsadvokaturen ( Ministerio Fiscal) i henhold til loven skal medvirke som repræsentant og forsvar for dem, der som følge af manglende handleevne eller legal repræsentation ikke selv kan varetage deres anliggender, hvilket er tilfældet for umyndiggjorte og mindreårige.
 • Forbrugersager kan ikke afgøres ved voldgift, når der foreligger forgiftning, legemsbeskadigelse, dødsfald, eller hvis der foreligger en rimelig formodning om, at der er begået et strafbart forhold.

Forligsmægling er reguleret ved civilprocesloven ( Ley de Enjuiciamiento Civil) (for civile sager) og procesloven om arbejdsforhold ( Ley de Procedimiento Laboral) (for arbejdsretlige sager).

TopTop

I civilsager, og indtil loven om frivillig retspleje træder i kraft, er forligsmægling fakultativ og kan ikke påtvinges. Førsteinstansdommere ( Jueces de Primera Instancia) eller fredsdommere ( Jueces de Paz, som er ikke professionelle dommere), hvor sagsøgte har bopæl, eller hvis den pågældende ikke har en bopæl, hvor vedkommende opholder sig, har kompetence til at foretage forligsmægling. Det, som parterne er blevet enige om ved forligsmæglingen, udgør et eksekutionsgrundlag, som kan bruges til indledning af en tvangsfuldbyrdelsessag.

Voldgift er reguleret ved loven om voldgift ( Ley de Arbitraje), lov 60/2003 af 23. december 2003. Denne lov finder også anvendelse på særlige voldgiftsmekanismer, hvor den i praksis mest anvendte er voldgift i forbrugersager, der løser tvister i forbindelse med forbrug af varer og tjenesteydelser, jf. lov 26/1984 af 19. juli om generel beskyttelse af forbrugere og brugere ( Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios).

I Spanien kan en afgørelse i en voldgiftssag enten træffes efter gældende ret eller efter billighed. I de fleste tilfælde løser voldgiftsdommeren konflikten ved at anvende gældende lov, medmindre parterne har givet udtrykkelig bemyndigelse til, at sagen udelukkende afgøres efter billighed. Dette billighedskriterium, dvs. at afgørelsen ikke er truffet på baggrund af gældende lovgivning, anvendes som grundlag i voldgiftsafgørelser i nogle institutionelle voldgiftssager f.eks. på forbrugerområdet.

I det følgende beskrives forskellige konflikter. Vælg den konfliktsituation, som der ønskes nærmere oplysninger om, og find ud af, om en af de alternative konfliktløsningsmodeller, der findes i lovgivningen, kan bruges.

TopTop

3. Konflikter mellem privatpersoner

Der skal foreligge en aftale om voldgift, som enten kan være en klausul i en kontrakt eller en særskilt aftale. Aftalen skal udtrykke parternes vilje til at lade alle eller nogle af de konflikter, der er opstået, eller som måtte opstå i forbindelse med et bestemt retsforhold, inden for eller uden for kontrakt, afgøre ved voldgift.

Aftalen om voldgift skal indgås skriftligt i et dokument, der er underskrevet af parterne, eller i en udveksling af breve, telegrammer, telexer, faxer eller andre telekommunikationsmidler, som kan bekræfte aftalen.

Dette krav anses for opfyldt, når voldgiftsaftalen er dokumenteret og efterfølgende kan konsulteres i elektronisk, optisk eller andet format.

En voldgiftsaftale anses for inkorporeret i aftalen mellem parterne, hvis den er nedfældet i et dokument, som parterne har sendt til hinanden på en af de måder, der er nævnt i foregående afsnit.

For at være gyldig må denne aftale ikke vedrøre forhold, hvor der i henhold til loven ikke kan anvendes voldgift.

Hverken loven eller en domstolsafgørelse kan tvinge nogen til voldgift. Anvendelse af voldgift er frivillig for privatpersoner.

Ved voldgift skal princippet om ligebehandling, princippet om retten til at blive hørt og det kontradiktoriske princip overholdes. Voldgiftsdommeren skal behandle parterne ens og give dem begge tilstrækkelig mulighed for at gøre deres rettigheder gældende. Han er også forpligtet til fortrolig behandling af de oplysninger, som han får kendskab til i forbindelse med en voldgiftssag.

TopTop

Parterne kan frit aftale den procedure, som voldgiftsdommerne skal følge. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, kan voldgiftsdommeren i henhold til loven om voldgift lede voldgiften på den måde, han finder hensigtsmæssigt. En voldgiftsdommer har kompetence til at træffe afgørelse om, hvorvidt der kan føres bevis, om bevisets relevans og anvendelighed, om bevisførelse, herunder også på voldgiftsdommerens initiativ, og om bevisbedømmelse.

Medmindre parterne har aftalt noget andet, afgør voldgiftsdommeren, om der skal afholdes retsmøder med henblik på afgivelse af indlæg, bevisførelse og afsigelse af voldgiftskendelsen, eller om sagen udelukkende kan behandles skriftligt.

Medmindre andet er aftalt, kan både voldgiftsdommerne og voldgiftsinstitutionen kræve, at parterne på forhånd betaler et beløb, som skønnes nødvendigt til dækning af voldgiftsdommernes honorarer og udgifter og øvrige udgifter i forbindelse med voldgiften. I modsat fald kan voldgiftsdommerne suspendere eller afslutte voldgiften. Hvis en af parterne ikke har indbetalt beløbet inden den fastsatte frist, vil voldgiftsdommerne, inden de beslutter om voldgiften skal afsluttes eller suspenderes, give de øvrige parter meddelelse herom, således at disse, hvis de ønsker det, kan betale beløbet inden en ny frist, som fastsættes af voldgiftsdommerne.

Der er ingen mulighed for retshjælp i forbindelse med denne type voldgift.

Voldgiftsdommerens afgørelse kaldes " laudo" (voldgiftskendelse). Alle voldgiftskendelser skal foreligge skriftligt og være underskrevet af voldgiftsdommerne, som har mulighed for at afgive dissens. Hvis der er mere end én voldgiftsdommer, er det tilstrækkeligt, at voldgiftskendelsen er underskrevet af et flertal af voldgiftsdommerne eller af formanden alene. Voldgiftskendelsen anses for at foreligge i skriftlig form, når dens indhold og underskrifter er ført til protokols og efterfølgende kan konsulteres i elektronisk, optisk eller andet format. Dommeren skal begrunde sin afgørelse, der er truffet efter gældende ret eller efter billighed. I overensstemmelse med den aftale, der er indgået mellem parterne, træffer voldgiftsdommerne afgørelse i kendelsen om omkostningerne i forbindelse med voldgiften, herunder dommernes honorarer og udgifter, og eventuelt honorarer og udgifter til parternes advokater eller repræsentanter, omkostninger i forbindelse med de ydelser, som voldgiftsinstitutionen har ydet, og øvrige udgifter i forbindelse med voldgiftssagen.

TopTop

Hvis voldgiftskendelsen ikke frivilligt opfyldelse, kan den tvangsfuldbyrdes ad rettens vej og i overensstemmelse med bestemmelserne i civilprocesloven. (link til "Fuldbyrdelse af retsafgørelser").

Er der uenighed om aftalens bindende virkning, forpligter voldgiftsaftalen parterne til at opfylde det, som er fastsat i aftalen, og forhindrer domstolene i at behandle tvister, der skal afgøres ved voldgift, hvis den berørte part påberåber sig aftalen under en retssag.

En voldgiftsaftale er ikke til hinder for, at en af parterne før eller under voldgiftssagen anmoder retten om sikrende retsmidler, eller at retten iværksætter dem. (link til foreløbige og sikrende retsmidler).

En voldgiftskendelse kan kun omstødes, hvis den part, der anmoder herom, anfører og godtgør, at:

 • voldgiftsaftalen ikke eksisterer eller ikke er gyldig
 • at han ikke er blevet behørigt underrettet om udpegelsen af en voldgiftsdommer eller om sagsbehandlingen, eller at han af andre årsager ikke har kunnet gøre sine rettigheder gældende
 • voldgiftsdommerne har truffet afgørelse i sager, de ikke har fået forelagt til afgørelse
 • udpegelsen af voldgiftsdommerne eller voldgiftsproceduren ikke er i overensstemmelse med parternes aftale, medmindre en sådan aftale er i strid med en bestemmelse i loven, eller hvis der ikke foreligger en sådan aftale, ikke er i overensstemmelse med loven
 • voldgiftsdommerne har truffet afgørelse i sager, som ikke kan afgøres ved voldgift
 • voldgiftskendelsen er i strid med almindelige retsprincipper.

Et søgsmål om omstødelse kan anlægges ved provinsdomstolen ( Audiencia Provincial); afgørelsen kan ikke appelleres.

TopTop

4. Familiekonflikter

I separations- og skilsmissesager tilskynder domstolene til, at konflikter løses ved en gensidig aftale mellem parterne, da sager, der anlægges som følge af en tvist mellem parterne, kan afgøres i mindelighed. Aftalen, som skal omfatte en række aspekter såsom samværsret med fællesbørn, besøgsordning, bidrag til familiens underhold, eventuelt underholdsbidrag samt tildeling af den bopæl, som udgør familiens hjem, kan kun godkendes af retten, hvis den anses for ikke at skade de mindreåriges eller en af ægtefællernes interesser. Det offentliges repræsentant medvirker, hvis der er mindreårige børn, og retten kan foreslå de ændringer, som den finder passende.

Se " Skilsmisse – Spanien", " Forældremyndighed – Spanien" og " Underholdsbidrag – Spanien"

I nogle selvstyrende regioner som f.eks. Catalonien, Valencia og Baskerlandet findes der særlige regler om mediation i familieforhold.

5. Arbejdskonflikter

Under udarbejdelse. 

6. Konflikter på lejeområdet

Med lov 49/2003 af 26. december 2003 vedrørende forpagtning af jord er det ikke længere obligatorisk, at voldgiftsnævnene vedrørende forpagtning ( Juntas arbitrales de arrendamientos rústicos) medvirker ved bestemte tvister, som f.eks. adgang til forpagterens ejendom. Nu kan parterne frit lade sagen afgøre ved voldgift på de betingelser, der er fastsat i loven.

Yderligere oplysninger

 • Sistema arbitral de consumo : (klageordning for forbrugere)
 • Det europæiske forbrugerklageskema
 • Net for udenretslig bilæggelse af tvister inden for finansielle tjenester "FIN-NET" Deutsch - English - français
 • « Alternativ konfliktløsning - Generelle oplysninger | Spanien - Generelle oplysninger »

  TopTop

  Seneste opdatering : 30-07-2007

   
  • EU-ret
  • International ret

  • Belgien
  • Bulgarien
  • Tjekkiet
  • Danmark
  • Tyskland
  • Estland
  • Irland
  • Grækenland
  • Spanien
  • Frankrig
  • Italien
  • Cypern
  • Letland
  • Litauen
  • Luxembourg
  • Ungarn
  • Malta
  • Nederlandene
  • Østrig
  • Polen
  • Portugal
  • Rumænien
  • Slovenien
  • Slovakiet
  • Finland
  • Sverige
  • Det Forenede Kongerige