Evropská komise > ESS > Alternativní způsoby řešení sporů > Španělsko

Poslední aktualizace: 08-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Alternativní způsoby řešení sporů - Španělsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Obrácení se na soud je třeba považovat při řešení sporu za poslední stupeň, neboť to vyžaduje peníze (soudní náklady) a čas (vezmeme-li v úvahu délku všech soudních řízení a možné průtahy při výkonu spravedlnosti).

Je vždy lepší pokusit se předem dosáhnout mimosoudního vyrovnání nebo smírného řešení. Španělské právo podporuje používání těchto alternativních metod tím, že k nim usnadňuje přístup a v některých případech, například v některých pracovních sporech, nařizuje jejich použití předtím, než se strany sporu obrátí na soud.

Dále nabízíme některé praktické informace o alternativních způsobech řešení sporů ve Španělsku.

Kromě soukromého vyjednávání, které je obvykle jednou z nejdůležitějších stránek právní praxe, existuje ve Španělsku smírčí řízení, které musí být vedeno u Mediační služby Správy pracovních záležitostí před zahájením pracovního sporu (odkaz na pracovní soud).

U občanských soudů je v případě řízení týkajících se částek vyšších než 3 000 eur povinné smírčí řízení na základě předložení žádosti a odpovědi obhajoby. Toto smírčí řízení vede soudce, který je povinen vyvinout úsilí k dosažení dohody. Pouze pokud neuspěje, přistoupí se k soudnímu řízení.

Smírčí řízení je jednou z funkcí přidělených soudním úředníkům podle podmínek stanovených procesními zákony, včetně mediační práce, která jim byla konkrétně vymezena. Tato funkce se začne uplatňovat až ve chvíli, kdy vstoupí v platnost Zákon o dobrovolné soudní pravomoci.

Rozhodčí řízení představuje nahrazení zásahu a rozhodnutí soudů zásahem a rozhodnutím rozhodce (třetí strany nebo rozhodčího soudu) se souhlasem stran sporu. Spadá do oblasti soukromého práva, i když v posledních letech rozvíjí jeho institucionální stránku ministerstva pro záležitosti spotřebitelů a obchodní komory.

Pomocí smírčího nebo rozhodčího řízení lze řešit jakýkoli druh sporu , s výjimkou:

 • věcí, ve kterých bylo vydáno konečné rozhodnutí soudu, kromě otázek spojených s jeho výkonem;
 • věcí neoddělitelně spojených s jinými věcmi, o nichž strany sporu nemohou rozhodovat, například občanský status osob, otázka dalšího výživného a záležitosti manželství (odluka, zrušení a rozvod), i když finanční věci s nimi spojené lze řešit mimosoudně;
 • věcí, ve kterých musí podle zákona zasahovat Úřad státního zástupce, který zastupuje a hájí ty, kteří z důvodu nezpůsobilosti k jednání nebo neexistence právního zastoupení nemohou jednat sami, jak je tomu v případě právní nezpůsobilosti nebo nezletilosti;
 • spotřebitelských záležitostí, které nelze řešit pomocí rozhodčího řízení v případě otravy, úrazu, úmrtí nebo jasných důkazů o trestném činu.

Smírčí řízení upravuje občanský soudní řád (v případě občanskoprávního řízení) a zákoník práce (v případě pracovněprávního řízení).

NahoruNahoru

V občanskoprávních věcech je do doby, než vstoupí v platnost Zákon o dobrovolné soudní pravomoci, smírčí řízení dobrovolné a nelze ho povinně ukládat. Pravomocní k projednávání smírčího řízení jsou soudci soudů prvního stupně a smírčí soudci (laičtí soudci) podle adresy žalovaného nebo v případě její neexistence podle místa jeho bydliště. Doklad o smíru, který obsahuje dohodu mezi stranami sporu, je vykonatelným instrumentem, který lze použít k zahájení vymáhacího řízení.

Rozhodčí řízení upravuje Zákon o rozhodčím řízení, zákon 60/2003 ze dne 23. prosince 2003. Tento zákon se rovněž vztahuje na zvláštní rozhodčí mechanismy, z nichž v praxi nejužívanější je rozhodčí řízení ve spotřebitelských záležitostech k řešení sporů, které se týkají spotřeby zboží a služeb podle Zákona 26/1984 ze dne 19. července 1984 o obecné ochraně spotřebitele a uživatele.

Rozhodčí řízení ve Španělsku je založeno buď na právu, nebo na ekvitě. Obecně řečeno se v rozhodčím řízení řeší spory za použití platného práva, ledaže strany sporu daly výslovný pokyn k řešení dotčeného sporu výhradně podle ekvity. Toto kritérium ekvity, jinými slovy bez použití platných právních předpisů, se používá k potvrzení rozhodčího nálezu v některých institucionálních rozhodčích řízeních, jako jsou řízení týkající se záležitostí spotřebitelů.

Vyberte si z níže uvedeného seznamu situaci odpovídající vaší, abyste zjistili, zda můžete využít některého z alternativních opatření k řešení sporů:

Spory mezi fyzickými osobami

Musí existovat dohoda o rozhodčím řízení, která může mít podobu smluvní doložky nebo samostatné dohody. Měla by uvádět, že strany dohody souhlasí s tím, že postoupí k rozhodčímu řízení veškeré spory, které mohou nastat nebo které nastaly v souvislosti se zvláštním právním vztahem, ať smluvním nebo mimosmluvním.

Dohoda o rozhodčím řízení by měla být vyhotovena písemně v dokumentu podepsaném oběma stranami nebo formou výměny dopisů, telegramů, faxů nebo jiných telekomunikačních prostředků, které umožňují záznam dohody.

Tento požadavek se považuje za splněný, pokud je dohoda o rozhodčím řízení zaznamenána a dostupná k následnému nahlédnutí na elektronickém, optickém nebo jiném nosiči.

Dohoda o rozhodčím řízení se považuje za součást dohody mezi stranami, pokud je zaznamenána v dokumentu, který si strany vzájemně zaslaly v jakékoli formě uvedené v předchozím odstavci.

NahoruNahoru

Aby byla dohoda platná, nesmí se zabývat věcmi, které jsou podle zákona z rozhodčího řízení vyloučeny.

Žádný zákon ani rozhodnutí soudu nesmí osoby nutit, aby se obrátily na rozhodčí řízení. Využití rozhodčího řízení je pro fyzické osoby dobrovolné.

V rozhodčím řízení se musí dodržovat zásada rovnoprávnosti, právo na výslech a sporné řízení. Rozhodce musí zacházet s oběma stranami stejně a poskytnout každé z nich dostatečnou příležitost k uplatnění vlastních práv. Je rovněž povinen zachovávat důvěrnost informací, které při rozhodčím řízení získá.

Strany řízení se mohou svobodně dohodnout o postupu, kterým se pak rozhodce musí řídit. Nelze-li v této otázce dosáhnout shody, může rozhodce na základě ustanovení Zákona o rozhodčím řízení vést rozhodčí řízení, jak uzná za vhodné. Tato pravomoc rozhodců zahrnuje i způsobilost rozhodovat o přípustnosti, příslušnosti a užitečnosti důkazů, o vyslechnutí svědectví, i z podnětu rozhodce, a o vážení důkazů.

Pokud se strany řízení nedohodnou jinak, rozhodne rozhodce, zda je třeba konat slyšení, kde budou vzneseny argumenty, vyslechnuty důkazy a předloženy spisy, nebo zda je možno toto provést pouze písemnou formou.

Pokud není sjednáno jinak, mohou jak rozhodci, tak rozhodčí orgán požádat strany řízení, aby uhradily zálohu ve výši, kterou považují za nutnou k pokrytí poplatků a nákladů na rozhodce a poplatků a nákladů, které mohou vzniknout během řízení. Pokud strany řízení tyto zálohy neuhradí, mohou rozhodci řízení přerušit nebo ukončit. Pokud jedna ze stran řízení neprovedla platbu ve stanovené lhůtě, mohou rozhodci předtím, než vyhlásí ukončení nebo přerušení řízení, sdělit tuto skutečnost ostatním stranám, aby mohly za tuto stranu zaplatit ve stanovené lhůtě, pokud si to přejí.

Pro tento druh rozhodčího řízení se neposkytuje bezplatná právní pomoc.

Rozhodnutí o sporu vydané rozhodcem se nazývá „laudo“. Veškeré rozhodčí nálezy musí být vypracovány písemně a podepsány rozhodci, kteří mohou vyjádřit odchylný názor. Tam, kde existuje více rozhodců, stačí podpisy většiny členů senátu nebo jeho předsedy. Rozhodčí nález se považuje za zaznamenaný, pokud existuje záznam o jeho obsahu a podpisech, který je dostupný k dalšímu nahlédnutí na elektronickém, optickém nebo jiném nosiči. Rozhodce musí vysvětlit důvody pro své rozhodnutí, podle práva, nebo podle ekvity. Podle toho, na čem se strany řízení dohodnou, mohou rozhodci v nálezu rozhodnout o nákladech na řízení, které zahrnují poplatky a výdaje rozhodců a v příslušných případech i poplatky a výdaje právních poradců a zástupců stran řízení, náklady na služby poskytované rozhodčím orgánem a další náklady v souvislosti s rozhodčím řízením.

NahoruNahoru

Pokud není rozhodčí nález dobrovolně splněn, lze prostřednictvím soudů zahájit řízení o výkonu rozhodnutí v souladu s ustanoveními občanského soudního řádu (odkaz na přehled základních informací o výkonu soudních rozhodnutí).

V případě neshody o povinném charakteru rozhodčího nálezu ukládá dohoda o rozhodčím řízení stranám povinnost dodržet, co je stanoveno v nálezu, a zakazuje soudům, aby projednávaly spory předložené rozhodčímu soudu, pokud se jedna z dotčených stran začne dovolávat nálezu během soudního řízení.

Dohoda o rozhodčím řízení nebrání, aby jakákoli strana požádala soud o přijetí zajišťovacích opatření nebo aby soud tato opatření přijal, a to buď před rozhodčím řízením, nebo v jeho průběhu (odkaz na předběžná a zajišťovací opatření).

Rozhodčí nález je možno zrušit, pokud o to jedna strana požádá a jestliže uvede a prokáže, že:

 • dohoda o rozhodčím řízení neexistuje nebo není platná;
 • nebyla řádně informována o jmenování rozhodce nebo o rozhodčím řízení nebo nebyla z nějakých důvodů schopna uplatnit svá práva;
 • rozhodci rozhodli o jiných záležitostech, které jim nebyly předloženy k rozhodnutí;
 • jmenování rozhodců nebo rozhodčí řízení neproběhlo v souladu s dohodou mezi stranami řízení, ledaže dotčená dohoda byla v rozporu s povinnými ustanoveními příslušného zákona, nebo v případě neexistence takové dohody nebylo jmenování nebo řízení v souladu s dotčeným zákonem;
 • rozhodci rozhodli o věcech, které nemohou být předmětem rozhodčího řízení;
 • rozhodčí nález je v rozporu s veřejnou politikou.

Řízení o zrušení nálezu je třeba zahájit u soudu provincie, proti jeho rozhodnutí se nelze odvolat.

Rodinné spory

Co se týče odluky a rozvodového řízení, podporují soudy řešení sporů prostřednictvím vzájemné dohody mezi stranami, pokud lze řízení zahájené z důvodu konfliktu mezi stranami vyřešit smírným způsobem. Dohodu, která musí zahrnovat otázky týkající se poručnictví a péče o děti, úpravu styku s dítětem, příspěvek na náklady spojené s manželstvím a v příslušných případech na údržbu a používání obydlí, které je domovem rodiny, schválí soudy pouze tehdy, pokud se domnívají, že nepoškodí zájmy nezletilých dětí nebo kteréhokoli z manželů. Úřad státního zástupce zasáhne, pokud se jedná o nezletilé, a soudy mohou navrhnout jakékoli změny, které považují za vhodné.

Viz „Rozvod – Španělsko”, „Rodičovská zodpovědnost – Španělsko” a „Vyživovací (alimentační) pohledávky – Španělsko”.

V některých autonomních oblastech, jako je Katalánsko, Valencie a Baskicko, existují zvláštní pravidla pro mediaci v rodinných věcech.

Spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

Vypracovává se.

Spory mezi majiteli a nájemci

Zákon 49/2003 ze dne 26. listopadu 2003 o pronájmu zemědělských pozemků zrušil povinný zásah rozhodčích senátů pro zemědělské pozemky v některých sporech, jako jsou spory o přístup k majetku nájemce. Strany sporu nyní mohou volně předkládat záležitosti k rozhodčímu řízení za podmínek stanovených v platných právních předpisech pro tuto oblast.

Užitečné odkazy

 • Rozhodčí řízení ve spotřebitelských záležitostech español
 • Evropský formulář pro spotřebitelské stížnosti English PDF File (PDF File 82.9 KB)
 • Síť pro mimosoudní řešení sporů v odvětví finančních služeb: “FIN-NET” Deutsch - English - français

« Alternativní způsoby řešení sporů - Obecné informace | Španělsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 08-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království