Európska komisia > EJS > Alternatívne spôsoby riešenia sporov > Slovinsko

Posledná úprava: 05-12-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Slovinsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Keď si prečítate informácie uvedené v tomto informačnom liste „Alternatívne riešenia sporov - Všeobecné informácie“, získate prehľad o alternatívnych spôsoboch riešenia sporov.

V tomto novom informačnom liste sa vám pokúsime poskytnúť viac praktických informácií o alternatívnom riešení sporov (ARS) v Slovinsku. 

OBSAH

Najprv všeobecná otázka, aké sú rôzne spôsoby ARS? Najprv všeobecná otázka, aké sú rôzne spôsoby ARS?
Ktoré druhy sporov sa môžu riešiť prostredníctvom tohto druhu ARS? Ktoré druhy sporov sa môžu riešiť prostredníctvom tohto druhu ARS?
Je použitie tejto formy ARS povinné zo zákona alebo sa vyžaduje na základe rozhodnutia súdu? Je použitie tejto formy ARS povinné zo zákona alebo sa vyžaduje na základe rozhodnutia súdu?
Je tento druh ARS upravený zákonom? Je tento druh ARS upravený zákonom?
V súvislosti s plnením zmlúv môžu byť stanovené zmluvné podmienky, ktoré vyžadujú, aby sa vzniknuté spory pred podaním na súd najprv riešili v rámci ARS. Sú v prípade tohto druhu ARS takéto podmienky pre obe strany záväzné? V súvislosti s plnením zmlúv môžu byť stanovené zmluvné podmienky, ktoré vyžadujú, aby sa vzniknuté spory pred podaním na súd najprv riešili v rámci ARS. Sú v prípade tohto druhu ARS takéto podmienky pre obe strany záväzné?
Ako sa možno uistiť, že vybraný druh ARS má taký stupeň spoľahlivosti, aký vyžaduje výkon spravodlivosti? Najmä, ako je zaručená dôvernosť konaní? Ako sa možno uistiť, že vybraný druh ARS má taký stupeň spoľahlivosti, aký vyžaduje výkon spravodlivosti? Najmä, ako je zaručená dôvernosť konaní?
Je nutné vyhľadať právne poradenstvo? Akú úlohu zohrávajú v tomto druhu ARS právnici? Je nutné vyhľadať právne poradenstvo? Akú úlohu zohrávajú v tomto druhu ARS právnici?
Môže sa tento druh ARS uskutočniť na diaľku, najmä prostredníctvom elektronických médií? Môže sa tento druh ARS uskutočniť na diaľku, najmä prostredníctvom elektronických médií?
Je tento druh ARS bezplatný? Ak nie, ako sa rozdelia výdavky? Je možné poskytnúť právnu pomoc? (pozri tému “právna pomoc”) Je tento druh ARS bezplatný? Ak nie, ako sa rozdelia výdavky? Je možné poskytnúť právnu pomoc? (pozri tému “právna pomoc”)
Ak ste sa rozhodli pre tento druh ARS, ale nedarí sa vám vyriešiť spor, je ešte stále možné obrátiť sa na súd? Má skutočnosť, že ste sa rozhodli pre tento druh ARS vplyv na premlčaciu lehotu pre obrátenie sa na súd? Ak ste sa rozhodli pre tento druh ARS, ale nedarí sa vám vyriešiť spor, je ešte stále možné obrátiť sa na súd? Má skutočnosť, že ste sa rozhodli pre tento druh ARS vplyv na premlčaciu lehotu pre obrátenie sa na súd?
Ak ste sa rozhodli pre tento druh ARS a nedarí sa vám vyriešiť spor, akú formu nadobudne táto dohoda? Čo sa stane, ak sa dohoda nevykoná dobrovoľne? Môžu sa použiť obvyklé vykonávacie postupy? Je stále možné obrátiť sa s danou vecou na súd? Ak ste sa rozhodli pre tento druh ARS a nedarí sa vám vyriešiť spor, akú formu nadobudne táto dohoda? Čo sa stane, ak sa dohoda nevykoná dobrovoľne? Môžu sa použiť obvyklé vykonávacie postupy? Je stále možné obrátiť sa s danou vecou na súd?

 

Najprv všeobecná otázka, aké sú rôzne spôsoby ARS?

Spôsoby ARS umožňujú riešiť spory bez zásahu súdu alebo aspoň bez súdneho rozhodnutia o skutkovej podstate veci. Medzi hlavné druhy ARS používané v Slovinsku patria arbitráž, mediácia a súdna žaloba v širšom zmysle zameraná na podporu dosiahnutia súdneho zmieru.

Rozhodcovský senát je súkromný súd zložený z jednej alebo viacerých osôb vymenovaných na základe dohody strán. Strany konajúce na základe dohody alebo spontánne poverujú senát vydať na základe dohody alebo zmluvy rozhodnutie o skutkovej podstate veci, ktoré je zo zákona uznané za rozhodnutie, ktoré je rovnocenné konečnému rozhodnutiu bežného súdu. Uzavretím arbitrážnej dohody strany zbavujú bežný súd možnosti mať súdnu právomoc.

Mediácia je riešenie sporu s pomocou neutrálnej tretej strany, ktorá nemôže vydať záväzné rozhodnutie.

Počas konania na občianskom súde môžu strany kedykoľvek dospieť k urovnaniu premetu sporu (súdny zmier). Ktokoľvek, kto má v úmysle podať žalobu, sa môže pokúsiť dosiahnuť súdny zmier (predbežný súdny zmier) na miestnom súde v mieste bydliska protistrany. Dohoda o uzavretí súdneho zmieru je nástrojom umožňujúcim výkon rozhodnutia.

Vo väčšine situácií sa môžete uchýliť k jednému z týchto rôznych druhov ARS. Ak potrebujete viac informácií, vyberte si, prosím, z tohto zoznamu situácií tú, ktorá sa podobá tej vašej.

 • Spory medzi spotrebiteľmi a spoločnosťami

Ako už bolo vysvetlené v informačnom liste „ARS - Právo Spoločenstva“, Komisia uverejnila na svojej internetovej stránke zoznam obsahujúci veľký počet orgánov ARS na riešenie sporov spotrebiteľov vo všetkých členských štátoch. V tomto zozname English nájdete praktické informácie, ktoré potrebujete, aby ste sa rozhodli, či sa uchýlite k jednej z týchto schém ARS: ich štruktúra, oblasť uplatnenia, postupy, náklady a iné podrobnosti.

HoreHore

Možno budete musieť požiadať o služby orgánu ARS zriadeného v inom členskom štáte. Praktické informácie o takýchto orgánoch môžete získať na internetových stránkach EEJNet alebo v prípade sporov týkajúcich sa finančných služieb na stránkach FIN-NET.

Ktoré druhy sporov sa môžu riešiť prostredníctvom tohto druhu ARS?

Arbitráž nie je vhodná na riešenie všetkých druhov sporov. Zákon o občianskoprávnom konaní (Úradný vestník Slovinskej republiky č. 36/04 – oficiálna konsolidovaná verzia; ďalej len „ZPP“) stanovuje, že strany môžu v prípade sporov o právach, ktorými voľne disponujú, stanoviť dohodou, že súdna právomoc zostane na domácom rozhodcovskom senáte. V sporoch, v ktorých je aspoň jedna zo strán súkromnou osobou s bydliskom v zahraničí alebo právnickou osobou so sídlom v zahraničí, sa strany môžu dohodnúť na tom, že súdna právomoc zostane na zahraničnom rozhodcovskom senáte pod podmienkou, že slovinský súd nemá v danom spore výhradnú právomoc. Napríklad, arbitrážou nie je možné riešiť spory v manželských veciach, ani spory o určenie alebo zapretie otcovstva alebo materstva. Strany sa rozhodujú pre arbitráž najmä v ekonomických sporoch. Obchodná a priemyselná komora Slovinska má stály rozhodcovský súd, ktorý je zodpovedný za riešenie sporov v obchodných vzťahoch odvodených z práv voľne disponujúcich stranami. Rozhodcovský senát v Zavarovalnica Triglav d.d. je špecializovaným orgánom, ktorý rozhoduje o sporoch týkajúcich sa poistenia a odškodnenia. Rozhodcovský tribunál na Ľubľanskej burze je špecializovaným orgánom zodpovedným za riešenie sporov týkajúcich sa transakcií so sériovými cennými papiermi.

HoreHore

Súdny zmier sa môže použiť na riešenie všetkých druhov občianskoprávnych sporov, okrem sporov v manželských veciach a sporov medzi rodičmi a deťmi (okrem prípadov týkajúcich sa ochrany, výchovy a výživného detí alebo prípadov týkajúcich sa kontaktov medzi deťmi a rodičmi alebo inými osobami, v ktorých súd nepovolí zmier, ak zistí, že to nie je v záujme dieťaťa). Súdny zmier sa nemôže použiť ani v prípade nárokov, ktoré si strany nemôžu slobodne uplatniť (pretože smerujú proti záväzným predpisom alebo morálnym pravidlám).

Mediáciu vykonávajú rôzne mimovládne orgány alebo súdy v rôznych druhoch sporov. Súdy sa zaoberajú súdnou mediáciou v občianskych, rodinných a obchodných veciach, zatiaľ čo mimovládne orgány sú sprostredkovateľmi v sporoch medzi susedmi, medzi prenajímateľmi a nájomníkmi, v sporoch v škole, v práci alebo medzi organizáciami a v sporoch spotrebiteľov.

Je použitie tejto formy ARS povinné zo zákona alebo sa vyžaduje na základe rozhodnutia súdu?

ZPP obsahuje ustanovenia určené na podporu dosiahnutia súdneho zmieru a na tento účel bolo zavedené aj ustanovenie o osobitnom prejednaní zmieru s cieľom preskúmať, či je možné dospieť k súdnemu zmieru. Dosiahnutie takéhoto zmieru však závisí od slobodnej vôle strán. Mediácia a iné druhy ARS sú tiež dobrovoľné. ZPP stanovuje, že súd môže pri prejednávaní zmieru prerušiť občianskoprávne konanie na základe návrhu, na ktorom sa dohodli strany, aby umožnil stranám pokúsiť sa o vyriešenie sporu alternatívnymi prostriedkami.

HoreHore

Zákon o pracovných a sociálnych súdoch (Úradný vestník Slovinskej republiky č. 2/2004, č. 10/04 – korigendum č. 61/04), ktorý nadobudol platnosť 1. januára 2005, vo svojich ustanoveniach o postupe, ktorý sa má dodržiavať pri pracovných a sociálnych sporoch, stanovuje, že v prípade, že povinný postup zmierlivého riešenia sporu je predpísaný zákonom alebo kolektívnou dohodou, súdna žaloba je prípustná iba pod podmienkou, že takýto postup sa začal skôr, ale nebol úspešný. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na spory týkajúce sa existencie alebo ukončenia pracovnoprávneho vzťahu.

Arbitráž je dobrovoľná a založená na dohode medzi stranami.

Je tento druh ARS upravený zákonom?

Súdny zmier sa riadi ZPP, ktorý obsahuje aj základné ustanovenia o arbitráži. Mediácia nie je upravená zákonom.

V súvislosti s plnením zmlúv môžu byť stanovené zmluvné podmienky, ktoré vyžadujú, aby sa vzniknuté spory pred podaním na súd najprv riešili v rámci ARS. Sú v prípade tohto druhu ARS takéto podmienky pre obe strany záväzné?

Ak sa strany na základe zmluvy dohodnú, že osobitný spor vyrieši príslušný rozhodcovský senát a v rovnakom spore medzi tými istými stranami bola podaná súdna žaloba, súd v reakcii na námietku odporcu sám vyhlási, že nemá súdnu právomoc, zruší akékoľvek úkony uskutočnené v konaní a zamietne žalobu.

Súdny zmier sa uzavrie pred súdom. Mediácia je dobrovoľná a nemá vplyv na súdne konanie.

Ako sa možno uistiť, že vybraný druh ARS má taký stupeň spoľahlivosti, aký vyžaduje výkon spravodlivosti? Najmä, ako je zaručená dôvernosť konaní?

Pokiaľ ide o arbitráž, je nutné mať na pamäti, že účelom uzatvorenia arbitrážnej dohody je zabrániť súdnej právomoci bežných súdov. Rozhodcovské konanie je obvykle tajné, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Veci týkajúce sa utajenia sa riadia procesnými pravidlami prijatými súdmi a organizáciami vykonávajúcimi mediáciu. Napríklad, pravidlá, ktorými sa riadi súdna mediácia na Ľubľanskom krajskom súde, stanovujú, že všetko poskytnuté súdu písomne alebo ústne sa považuje za dôverné. V prípade, že pokus o mediáciu nie je úspešný, všetky písomné dokumenty sa vrátia stranám a súd nemôže v následnom občianskoprávnom konaní zohľadniť žiadne vyhlásenia, ani dokumenty, ktoré získal počas uvedeného konania. V prípade, že sa súdny zmier uzavrie počas občianskoprávneho konania, pravidlá o dôvernosti sú rovnaké, ako pravidlá, ktoré sa vzťahujú na občianskoprávne konanie.

HoreHore

Je nutné vyhľadať právne poradenstvo? Akú úlohu zohrávajú v tomto druhu ARS právnici?

V rozhodcovskom konaní môže procesné úkony vykonávať nezávisle iba osoba s plnou právnou spôsobilosťou. Strana, ktorá sa nemôže zúčastniť na občianskoprávnom konaní, musí byť zastúpená právnym zástupcom. Strana môže poveriť niekoho, aby ju zastupoval. Strany sú v rozhodcovskom konaní veľmi často zastupované právnikmi.

Pravidlá mediačného konania stanovujú súdy a organizácie, ktoré vykonávajú mediáciu. Právne poradenstvo v mediačnom konaní nie je spravidla povinné, ale stranu môže zastupovať poverená osoba.

V prípade, že sa súdny zmier uzatvára na súde, pravidlá týkajúce sa zatupovania sú rovnaké ako v občianskoprávnom konaní. ZPP stanovuje, že strany môžu viesť svoj prípad osobne alebo prostredníctvom povereného zástupcu. V konaniach zahŕňajúcich mimoriadne opravné prostriedky však strana môže vykonávať procesné úkony iba prostredníctvom zástupcu, ktorý je právnikom. V konaniach pred miestnym súdom môže byť zástupcom ktokoľvek s plnou právnou spôsobilosťou, ale v konaniach pred okresnými súdmi, vyššími súdmi a najvyšším súdom môže byť zástupcom iba právnik alebo iná osoba, ktorá vykonala štátnu skúšku v oblasti práva.

Môže sa tento druh ARS uskutočniť na diaľku, najmä prostredníctvom elektronických médií?

Pokiaľ ide o otázku postupov uskutočňovaných na diaľku, ZPP, ktorým sa riadi súdny zmier, stanovuje, že žiadosti doručené prostredníctvom komunikačných technológií a žiadosti doručené v súlade s podmienkami využívania informačnej technológie stanovenými zákonom sa považujú za žiadosti, ktoré podpísala osoba uvedená v žiadosti ako podpisujúca osoba. ZPP tiež stanovuje, že súdny zmier je uzavretý vtedy, keď je dohoda strán o zmieri zaznamenaná v zápisnici a táto zápisnica je podpísaná stranami.

HoreHore

Podrobnejšie pravidlá o postupoch ARS sú stanovené orgánmi, ktoré sa zaoberajú ARS.

Je tento druh ARS bezplatný? Ak nie, ako sa rozdelia výdavky? Je možné poskytnúť právnu pomoc? (pozri tému “právna pomoc”)

Rozhodcovské konanie je bezplatné. Náklady spravidla platí strana, ktorá v konaní neuspeje. Ich výška závisí od príslušnej sumy sporu, formy rozhodcovského senátu a od toho, či ide o vnútroštátny alebo medzinárodný spor. Arbitráž sa líši od súdneho konania v tom, že sa nevyberajú žiadne poplatky.

ZPP stanovuje, že ak sa občianskoprávne konanie skončí súdnym zmierom, každá strana zaplatí svoje vlastné náklady, pokiaľ v zmieri nie je stanovené inak.

Zaplatenie nákladov na mediáciu určujú organizácie vykonávajúce mediáciu. Súdna mediácia je pre strany spravidla bezplatná (okrem nákladov na akéhokoľvek zástupcu, ktorého využíva strana).

Podľa zákona o bezplatnej právnej pomoci (Úradný vestník Slovinskej republiky č. 96/2004 – úradná konsolidovaná verzia) sa bezplatná právna pomoc môže poskytnúť na právne poradenstvo, právne zastupovanie a na ďalšie právne služby stanovené zákonom, na všetky formy súdnej ochrany na všetkých všeobecných súdoch a špecializovaných súdoch v Slovinsku, na Ústavnom súde Slovinskej republiky a pred všetkými orgánmi, inštitúciami alebo osobami v Slovinskej republike, ktoré majú súdnu právomoc na mimosúdne riešenie sporov („súdne konanie“), a ako výnimka z platby nákladov na súdne konanie. Bezplatná právna pomoc sa poskytuje aj v prípade konaní pred medzinárodnými súdmi alebo rozhodcovskými senátmi, ak sa právo na bezplatnú právnu pomoc neriadi pravidlami medzinárodného súdu alebo rozhodcovského senátu, alebo ak osoba nemá právo na bezplatnú právnu pomoc podľa príslušných pravidiel.

HoreHore

Ak ste sa rozhodli pre tento druh ARS, ale nedarí sa vám vyriešiť spor, je ešte stále možné obrátiť sa na súd? Má skutočnosť, že ste sa rozhodli pre tento druh ARS vplyv na premlčaciu lehotu pre obrátenie sa na súd?

Mediácia nemá žiadny vplyv na možnosť začať súdne konanie alebo v ňom pokračovať, ani na plynutie premlčacej lehoty.

Súhlasom s arbitrážou strany vylučujú možnosť riešenia sporu prostredníctvom súdov.

Ak strany nedospejú k súdnemu zmieru, súd pokračuje v konaní a vydá rozhodnutie.

Ak ste sa rozhodli pre tento druh ARS a nedarí sa vám vyriešiť spor, akú formu nadobudne táto dohoda? Čo sa stane, ak sa dohoda nevykoná dobrovoľne? Môžu sa použiť obvyklé vykonávacie postupy? Je stále možné obrátiť sa s danou vecou na súd?

Arbitrážne rozhodnutie má voči stranám (ale nie tretím stranám) účinnosť konečného rozhodnutia, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté, že sa proti nemu môže na vyššom rozhodcovskom orgáne podať námietka. Arbitrážne rozhodnutie sa môže na základe žiadosti strany vyhlásiť za neplatné. Dôvody námietok proti arbitrážnemu rozhodnutiu sú stanovené v ZPP a môžu sa týkať iba platnosti arbitrážnej dohody, jej obsahu (spor nie je zabezpečený arbitrážnou dohodou, rozhodcovský senát prekračuje svoje právomoci), zloženia rozhodcovského senátu, vážnych procesných porušení a porušení verejného poriadku.

Dohoda o uzatvorení súdneho zmieru predstavuje nástroj umožňujúci výkon rozhodnutia. Ak sa dohoda nevykoná dobrovoľne, strana môže predložiť návrh na výkon podľa dohody.

Dohoda uzavretá pomocou mediácie nie je záväzná a jej vykonanie je iba dobrovoľné. Ak sa strany na prejednávaní zmieru v kontexte občianskoprávneho konania rozhodnú, že sa pokúsia vyriešiť spor ARS, môžu po dosiahnutí dohody na súde uzavrieť súdny zmier a tak získať nástroj umožňujúci výkon.

« Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Všeobecné informácie | Slovinsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 05-12-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo