comisia europeană > RJE > Căi alternative de soluţionare a conflictelor > Slovenia

Ultima actualizare: 05-12-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Căi alternative de soluţionare a conflictelor - Slovenia

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Veţi avea o imagine de ansamblu asupra modalităţilor alternative de soluţionare a litigiilor după consultarea informaţiilor din fişa de informaţii „Căi alternative de soluţionare a litigiilor - Informaţii generale

În această nouă fişă de informaţii, vom încerca să vă oferim mai multe informaţii practice privind căile alternative de soluţionare a litigiilor (CASL) din Slovenia. 

TABLE OF CONTENTS

În primul rând, din perspectivă generală, care sunt diferitele CASL? În primul rând, din perspectivă generală, care sunt diferitele CASL?
Ce tipuri de litigii pot fi soluţionate prin acest tip de CASL? Ce tipuri de litigii pot fi soluţionate prin acest tip de CASL?
Este obligatorie prin lege sau printr-un ordin judecătoresc recurgerea la acest tip de CASL? Este obligatorie prin lege sau printr-un ordin judecătoresc recurgerea la acest tip de CASL?
Este acest tip de CASL reglementat prin lege? Este acest tip de CASL reglementat prin lege?
Ar putea exista clauze contractuale care stipulează că orice litigiu referitor la contract va fi supus CASL înainte de a fi trimis în instanţă. Sunt obligatorii astfel cauze pentru cele două părţi pentru acest tip de CASL? Ar putea exista clauze contractuale care stipulează că orice litigiu referitor la contract va fi supus CASL înainte de a fi trimis în instanţă. Sunt obligatorii astfel cauze pentru cele două părţi pentru acest tip de CASL?
Cum vă puteţi asigura că CASL la care aţi apelat are gradul de fiabilitate necesar înfăptuirii justiţiei? În special, cum se poate asigura păstrarea confidenţialităţii asupra negocierilor? Cum vă puteţi asigura că CASL la care aţi apelat are gradul de fiabilitate necesar înfăptuirii justiţiei? În special, cum se poate asigura păstrarea confidenţialităţii asupra negocierilor?
Este necesară asistenţa juridică? Care este rolul avocatului în acest tip de CASL? Este necesară asistenţa juridică? Care este rolul avocatului în acest tip de CASL?
Se poate desfăşura la distanţă acest tip de CASL, în special prin mijloace electronice? Se poate desfăşura la distanţă acest tip de CASL, în special prin mijloace electronice?
Implică acest tip de CASL anumite costuri? Dacă da, cum sunt distribuite cheltuielile? Este posibilă acordarea de asistenţă juridică? (a se vedea subiectul „asistenţă juridică”) Implică acest tip de CASL anumite costuri? Dacă da, cum sunt distribuite cheltuielile? Este posibilă acordarea de asistenţă juridică? (a se vedea subiectul „asistenţă juridică”)
Dacă apelaţi la acest tip de CASL, însă nu reuşiţi să rezolvaţi litigiul, este încă posibil să vă adresaţi unei instanţe? Are efecte asupra termenului de prescripţie pentru introducerea acţiunii în justiţie faptul că s-a apelat la acest tip de CASL? Dacă apelaţi la acest tip de CASL, însă nu reuşiţi să rezolvaţi litigiul, este încă posibil să vă adresaţi unei instanţe? Are efecte asupra termenului de prescripţie pentru introducerea acţiunii în justiţie faptul că s-a apelat la acest tip de CASL?
Dacă faceţi apel la acest tip de CASL şi reuşiţi să rezolvaţi litigiul, ce formă ia acest acord? Ce se întâmplă dacă acordul nu este executat imediat? Se pot folosi proceduri normale de executare? Este încă posibil să intentaţi o acţiune în justiţie? Dacă faceţi apel la acest tip de CASL şi reuşiţi să rezolvaţi litigiul, ce formă ia acest acord? Ce se întâmplă dacă acordul nu este executat imediat? Se pot folosi proceduri normale de executare? Este încă posibil să intentaţi o acţiune în justiţie?

 

În primul rând, din perspectivă generală, care sunt diferitele CASL?

CASL permit soluţionarea litigiilor fără intervenţia unei instanţe sau, cel puţin, fără o hotărâre judecătorească privind fondul cauzei. Printre cele mai importante tipuri de CASL practicate în Slovenia sunt arbitrajul, medierea şi acţionarea în instanţă, într-un sens mai larg, menită să încurajeze tranzacţiile judiciare.

Comisia de arbitraj este o instanţă privată formată din una sau mai multe persoane, numite de comun acord între părţi. Părţile, acţionând în baza unui acord sau în mod spontan, încredinţează comisiei sarcina de a lua, în baza unui acord sau a unui contract, o hotărâre privind fondul cauzei, care este recunoscută prin lege drept echivalentă cu hotărârea definitivă a unei instanţe obişnuite. Prin încheierea unei convenţii de arbitraj, părţile exclud posibilitatea competenţei unei instanţe obişnuite.

Medierea este soluţionarea unui litigiu cu ajutorul unei terţe părţi neutre, care nu poate pronunţa o hotărâre obligatorie.

În cadrul procedurilor într-o instanţă civilă, părţile pot ajunge în orice moment la o înţelegere privind litigiul (tranzacţie judiciară). Oricine intenţionează să introducă o acţiune în instanţă poate încerca să ajungă la o înţelegere (tranzacţie judiciară prealabilă) în instanţa locală din localitatea de reşedinţă a părţii adverse. Acordul de încheiere a unei tranzacţii judiciare reprezintă un instrument care permite executarea.

În majoritatea situaţiilor, puteţi apela la una sau alta dintre aceste diferite tipuri de CASL. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să selectaţi din următoarea listă o situaţie similară cu a dumneavoastră.

 • Litigii între consumatori şi firme

După cum s-a explicat deja în fişa de informaţii „CASL - Drept comunitar”, Comisia a publicat pe site-ul său internet o listă cuprinzând un număr mare de organisme CASL pentru soluţionarea litigiilor în care sunt implicaţi consumatori din toate statele membre. Veţi găsi în această listă English informaţiile practice de care aveţi nevoie pentru a hotărî dacă să apelaţi la una dintre aceste CASL: structura acestora, domeniul lor de aplicare, procedurile, costurile şi alte detalii.

SusSus

Este posibil să aveţi nevoie să apelaţi la serviciile unui organism CASL cu sediul într-un alt stat membru. Pentru a obţine informaţii practice despre astfel de organisme, puteţi consulta paginile internet ale EEJ-Net sau, pentru litigiile legate de serviciile financiare, ale FIN-NET.

Ce tipuri de litigii pot fi soluţionate prin acest tip de CASL?

Arbitrajul nu este o metodă adecvată pentru soluţionarea tuturor tipurilor de litigii. Codul de procedură civilă (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 36/04 – versiunea oficială consolidată; numit în continuare: „ZPP”) stipulează că, pentru litigiile privind drepturile pe care le pot exercita în mod independent, părţile pot stabili de comun acord competenţa unei comisii de arbitraj naţionale. În cazul litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o persoană fizică cu domiciliul în străinătate sau o persoană juridică cu sediul în străinătate, părţile pot stabili de comun acord competenţa unei comisii de arbitraj străine, cu condiţia ca o instanţă slovenă să nu aibă competenţă exclusivă asupra litigiului în cauză. De exemplu, nu este posibilă soluţionarea prin arbitraj a litigiilor în materie matrimonială sau a acţiunilor privind stabilirea sau contestarea paternităţii sau maternităţii. Părţile optează pentru arbitraj mai ales în litigii în domeniul economic. Camera de Comerţ şi Industrie a Sloveniei are o Curte Permanentă de Arbitraj, însărcinată cu soluţionarea litigiilor legate de relaţii de afaceri care provin din drepturile ce pot fi exercitate în mod independent de către părţi. Comisia de arbitraj de la Zavarovalnica Triglav d.d. este un organism specializat care decide în litigii privind asigurările şi despăgubirile. Tribunalul de Arbitraj de la Bursa de valori din Ljubljana este un organism specializat însărcinat cu soluţionarea litigiilor legate de tranzacţiile cu titluri de valoare în serie.

SusSus

Tranzacţia judiciară poate fi folosită pentru soluţionarea tuturor tipurilor de litigii de drept civil, cu excepţia litigiilor în materie matrimonială şi a litigiilor dintre părinţi şi copii (cu excepţia cauzelor referitoare la protecţia, educaţia şi întreţinerea copiilor sau la contactele dintre copii şi părinţi sau alte persoane, în care instanţa nu permite încheierea unei tranzacţii judiciare dacă se consideră că aceasta nu este în interesul copilului). În mod asemănător, nu se poate încheia o tranzacţie judiciară în cazul plângerilor pe care părţile nu sunt libere să le revendice (deoarece sunt contrare reglementărilor obligatorii sau normelor etice).

Medierea este practicată de către diferite organisme neguvernamentale sau instanţe în diferite tipuri de litigii. Instanţele practică medierea judiciară în materie civilă, comercială şi familială, în timp ce organismele neguvernamentale mediază litigiile dintre vecini, dintre proprietari şi chiriaşi, din şcoli, de la locul de muncă sau dintre firme şi consumatori.

Este obligatorie prin lege sau printr-un ordin judecătoresc recurgerea la acest tip de CASL?

ZPP conţine prevederi menite să încurajeze încheierea de tranzacţii judiciare şi, în acest scop, au fost introduse prevederi privind o audiere specială de soluţionare prin tranzacţie judiciară pentru a explora posibilitatea de a încheia o astfel de tranzacţie. Cu toate acestea, încheierea unei astfel de tranzacţii judiciare depinde de voinţa liberă a părţilor. Medierea şi alte tipuri de CASL sunt de asemenea voluntare. ZPP stipulează că instanţa, în cadrul audierii de soluţionare prin tranzacţie judiciară, poate suspenda procedurile civile, la propunerea comună a părţilor, astfel încât să se facă o încercare de a soluţiona litigiul prin metode alternative.

SusSus

Printre prevederile sale privind procedura care trebuie urmată în litigii de muncă şi sociale, Legea privind instanţele sociale şi de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia numerele 2/2004, 10/2004 – erata nr. 61/04), care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005, stipulează că, în cazul în care o procedură obligatorie pentru soluţionarea pe cale amiabilă a unui litigiu este prevăzută prin lege sau printr-un acord colectiv, acţiunea în justiţie este admisibilă doar cu condiţia ca o astfel de procedură să fi fost iniţiată anterior şi să fi eşuat. Această dispoziţie nu se aplică litigiilor privind existenţa sau încetarea unui raport de muncă. Arbitrajul este voluntar şi bazat pe un acord între părţi.

Este acest tip de CASL reglementat prin lege?

Tranzacţiile judiciare sunt reglementate de către ZPP, care conţine de asemenea dispoziţii de bază privind arbitrajul. Medierea nu este reglementată prin lege.

Ar putea exista clauze contractuale care stipulează că orice litigiu referitor la contract va fi supus CASL înainte de a fi trimis în instanţă. Sunt obligatorii astfel cauze pentru cele două părţi pentru acest tip de CASL?

Dacă părţile hotărăsc prin contract că un anumit litigiu va fi soluţionat de către comisia de arbitraj competentă şi dacă se introduce o acţiune în justiţie privind acelaşi litigiu între aceleaşi părţi, instanţa, ca urmare a unei obiecţii din partea pârâtului, îşi va declina competenţa, va anula orice acte desfăşurate în cadrul procedurilor şi va respinge acţiunea.

SusSus

Tranzacţia judiciară este încheiată în faţa instanţei. Medierea este voluntară şi nu are nici un efect asupra procedurilor judiciare.

Cum vă puteţi asigura că CASL la care aţi apelat are gradul de fiabilitate necesar înfăptuirii justiţiei? În special, cum se poate asigura păstrarea confidenţialităţii asupra negocierilor?

În ceea ce priveşte arbitrajul, trebuie avut în vedere că scopul încheierii unei convenţii de arbitraj este excluderea competenţei instanţelor obişnuite. Procedurile de arbitraj sunt în general confidenţiale, cu excepţia cazului în care părţile hotărăsc altfel. Aspectele legate de confidenţialitate sunt reglementate prin normele de procedură adoptate de către instanţele şi organizaţiile care practică medierea. De exemplu, reglementările privind medierea în instanţă la Instanţa Districtuală din Ljubljana dispun că tot ceea ce este prezentat în instanţă pe cale scrisă sau orală este considerat a fi confidenţial. Dacă încercarea de mediere eşuează, toate documentele scrise sunt înapoiate părţilor şi instanţa nu poate lua în considerare pentru procedurile civile ulterioare nicio declaraţie şi niciun document primit în cadrul procedurii respective. În cazul în care se ajunge la o tranzacţie judiciară în cadrul proceselor civile, reglementările privind confidenţialitatea sunt aceleaşi cu cele care se aplică proceselor civile.

Este necesară asistenţa juridică? Care este rolul avocatului în acest tip de CASL?

În procedura de arbitraj, doar o persoană având capacitate juridică deplină poate desfăşura acte de procedură în mod independent. O persoană care nu are capacitatea de a fi parte într-o acţiune civilă trebuie să fie reprezentată de către un reprezentant juridic. O parte poate împuternici o anumită persoană care să o reprezinte. Părţile sunt adesea reprezentate de avocaţi în procedurile de arbitraj.

SusSus

Reglementările procedurii de mediere sunt stabilite de către instanţele şi organizaţiile care practică medierea. În principiu, asistenţa juridică nu este obligatorie într-o procedură de mediere, însă o parte poate fi reprezentată de către o persoană autorizată.

În cazul în care o tranzacţie judiciară este încheiată în faţa instanţei, reglementările privind reprezentarea sunt aceleaşi ca şi în cazul procedurilor civile. ZPP stipulează că părţile pot să se reprezinte singuri sau printr-un reprezentant autorizat. Totuşi, în proceduri care implică căi de atac extraordinare, o parte poate desfăşura acte de procedură doar prin intermediul unui reprezentant care este avocat. În cadrul procedurilor desfăşurate în faţa unei instanţe locale, reprezentantul poate fi orice persoană care are capacitate juridică deplină, dar în procedurile desfăşurate în faţa instanţelor districtuale, a înaltelor instanţe sau a instanţelor supreme, reprezentantul poate fi doar un avocat sau o altă persoană care a promovat examenul de drept de stat.

Se poate desfăşura la distanţă acest tip de CASL, în special prin mijloace electronice?

În ceea ce priveşte problema desfăşurării procedurilor la distanţă, ZPP, care reglementează tranzacţiile judiciare, stipulează că cererile primite prin intermediul tehnologiilor de comunicare şi cele primite conform condiţiilor stabilite prin lege privind folosirea tehnologiei informatice trebuie să fie semnate de către persoana numită ca semnatar în cerere. ZPP prevede de asemenea că o tranzacţie judiciară este încheiată doar atunci când acordul părţilor privind tranzacţia este înregistrat în procesul verbal semnat de către părţi.

SusSus

Reglementări mai detaliate privind procedurile CASL sunt stabilite de către organismele care practică CASL.

Implică acest tip de CASL anumite costuri? Dacă da, cum sunt distribuite cheltuielile? Este posibilă acordarea de asistenţă juridică? (a se vedea subiectul „asistenţă juridică”)

Procedurile de arbitraj nu sunt scutite de costuri. În principiu, costurile sunt suportate de către partea care pierde în cadrul procedurilor. Suma depinde de suma aflată în joc în cadrul litigiului, de forma comisiei de arbitraj şi de caracterul naţional sau internaţional al litigiului. Arbitrajul diferă de procedurile în instanţă prin faptul că nu se percep impozite.

ZPP stabileşte că, dacă o acţiune civilă se termină printr-o tranzacţie judiciară, fiecare parte îşi suportă costurile, cu excepţia cazului în care s-a prevăzut altfel în înţelegerea privind tranzacţia.

Plata costurilor medierii este reglementată de către organizaţiile care practică medierea. Medierea în instanţă este gratuită în principiu pentru părţi (cu excepţia costurilor legate de eventuala folosire a unui reprezentant de către una din părţi).

Conform Legii privind asistenţa juridică gratuită (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 96/2004 – versiunea oficială consolidată), asistenţa juridică gratuită poate fi acordată pentru consultanţă juridică, reprezentarea juridică şi pentru alte servicii juridice stabilite prin lege, pentru toate formele de apărare juridică în faţa tuturor instanţelor generale şi specializate din Slovenia, în faţa Curţii Constituţionale a Republicii Slovenia şi în faţa tuturor organismelor, instituţiilor sau persoanelor din Republica Slovenia care sunt competente pentru soluţionarea extrajudiciară a litigiilor („proceduri judiciare”), precum şi ca scutire de la plata costurilor procedurilor judiciare. Asistenţa juridică gratuită este acordată de asemenea pentru procedurile desfăşurate în faţa instanţelor internaţionale sau a comisiilor de arbitraj dacă dreptul la asistenţă juridică gratuită nu este reglementat prin normele instanţei internaţionale sau ale comisiei de arbitraj sau dacă o persoană nu are dreptul la asistenţă juridică gratuită conform reglementărilor relevante.

SusSus

Dacă apelaţi la acest tip de CASL, însă nu reuşiţi să rezolvaţi litigiul, este încă posibil să vă adresaţi unei instanţe? Are efecte asupra termenului de prescripţie pentru introducerea acţiunii în justiţie faptul că s-a apelat la acest tip de CASL?

Medierea nu are niciun efect asupra posibilităţii de a iniţia sau de a continua procedurile judiciare sau asupra curgerii termenului.

Prin convenţia de arbitraj, părţile exclud posibilitatea de a soluţiona litigiul în instanţă.

Dacă părţile nu încheie o tranzacţie judiciară, instanţa continuă procedurile şi pronunţă o hotărâre.

Dacă faceţi apel la acest tip de CASL şi reuşiţi să rezolvaţi litigiul, ce formă ia acest acord? Ce se întâmplă dacă acordul nu este executat imediat? Se pot folosi proceduri normale de executare? Este încă posibil să intentaţi o acţiune în justiţie?

O hotărâre arbitrală are forţa unei hotărâri definitive pentru părţi (dar nu pentru părţi terţe), cu excepţia cazului în care se prevede în contract că aceasta poate fi atacată în faţa unui organism de arbitraj mai înalt. O hotărâre arbitrală poate fi declarată nulă şi neavenită pentru aplicare de către una din părţi. Motivele pentru contestarea unei hotărâri arbitrale sunt prezentate în ZPP şi pot fi legate doar de valabilitatea convenţiei arbitrale, de conţinutul acesteia (litigiul nu intră sub incidenţa convenţiei arbitrale, comisia de arbitraj îşi depăşeşte sfera de competenţă), de componenţa comisiei de arbitraj, de încălcări grave ale procedurii şi de încălcări ale ordinii publice.

Acordul privind tranzacţia judiciară reprezintă un instrument cu titlu executoriu. Dacă acordul nu este executat imediat, o parte poate înainta o propunere de executare pe baza acordului.

Un acord încheiat cu ajutorul medierii nu este obligatoriu şi executarea acestuia este doar voluntară. Dacă, la audierea pentru soluţionarea prin tranzacţie judiciară în cadrul proceselor civile, părţile decid că vor încerca să rezolve litigiul prin CASL, acestea, după ce au ajuns la un acord în faţa instanţei, pot să încheie o tranzacţie judiciară şi să obţină astfel un instrument care permite executarea.

« Căi alternative de soluţionare a conflictelor - Informaţii generale | Slovenia - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 05-12-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit