Europese Commissie > EJN > Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting > Slovenië

Laatste aanpassing: 15-01-2009
Printversie Voeg toe aan favorieten

Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting - Slovenië

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


In het informatieblok "Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting - Algemene informatie" vindt u een overzicht van de alternatieve wijzen van geschillenbeslechting.

In dit nieuwe informatieblok vindt u meer praktische informatie over alternatieve wijzen van geschillenbeslechting in Slovenië. 

INHOUDSOPGAVE

Ten eerste, wat zijn, algemeen beschouwd, de verschillende soorten alternatieve geschillenbeslechting? Ten eerste, wat zijn, algemeen beschouwd, de verschillende soorten alternatieve geschillenbeslechting?
Welke soorten geschillen kunnen worden beslecht via deze soort alternatieve geschillenbeslechting? Welke soorten geschillen kunnen worden beslecht via deze soort alternatieve geschillenbeslechting?
Is verhaal via dit soort alternatieve geschillenbeslechting wettelijk verplicht of kan dit door de rechter worden bevolen? Is verhaal via dit soort alternatieve geschillenbeslechting wettelijk verplicht of kan dit door de rechter worden bevolen?
Is dit soort alternatieve geschillenbeslechting geregeld bij wet? Is dit soort alternatieve geschillenbeslechting geregeld bij wet?
Een contract kan bepalingen bevatten waarin bepaald wordt dat geschillen met betrekking tot de overeenkomst op alternatieve wijze worden beslecht, alvorens deze voor te leggen aan de rechter. Zijn dergelijke bepalingen bindend voor de twee partijen bij dit soort alternatieve geschillenbeslechting? Een contract kan bepalingen bevatten waarin bepaald wordt dat geschillen met betrekking tot de overeenkomst op alternatieve wijze worden beslecht, alvorens deze voor te leggen aan de rechter. Zijn dergelijke bepalingen bindend voor de twee partijen bij dit soort alternatieve geschillenbeslechting?
Hoe kan ik ervan verzekerd zijn dat de gekozen alternatieve vorm van geschillenbeslechting evenveel betrouwbaarheid geniet als de rechtspleging vereist? Meer in het bijzonder, hoe wordt gegarandeerd dat onderhandelingen vertrouwelijk blijven? Hoe kan ik ervan verzekerd zijn dat de gekozen alternatieve vorm van geschillenbeslechting evenveel betrouwbaarheid geniet als de rechtspleging vereist? Meer in het bijzonder, hoe wordt gegarandeerd dat onderhandelingen vertrouwelijk blijven?
Is het nodig om juridisch advies te vragen? Welke rol spelen advocaten bij deze wijze van geschillenbeslechting? Is het nodig om juridisch advies te vragen? Welke rol spelen advocaten bij deze wijze van geschillenbeslechting?
Kan deze alternatieve wijze van geschillenbeslechting op afstand worden gevoerd, in het bijzonder via elektronische weg? Kan deze alternatieve wijze van geschillenbeslechting op afstand worden gevoerd, in het bijzonder via elektronische weg?
Is dit soort alternatieve geschillenbeslechting kosteloos? Zo niet, hoe worden de kosten verdeeld? Kan rechtsbijstand worden verleend? (zie het thema "rechtsbijstand") Is dit soort alternatieve geschillenbeslechting kosteloos? Zo niet, hoe worden de kosten verdeeld? Kan rechtsbijstand worden verleend? (zie het thema
Indien deze alternatieve wijze van geschillenbeslechting voor u open staat, maar u slaagt er niet in het geschil op te lossen, kunt u zich dan alsnog tot de rechter wenden? Heeft het kiezen voor deze alternatieve wijze van geschillenbeslechting invloed op de verjaringstermijn voor het aanbrengen van een zaak bij de rechter? Indien deze alternatieve wijze van geschillenbeslechting voor u open staat, maar u slaagt er niet in het geschil op te lossen, kunt u zich dan alsnog tot de rechter wenden? Heeft het kiezen voor deze alternatieve wijze van geschillenbeslechting invloed op de verjaringstermijn voor het aanbrengen van een zaak bij de rechter?
Indien deze alternatieve wijze van geschillenbeslechting voor u open staat en u slaagt er in het geschil op te lossen, in welke vorm moeten de gemaakte afspraken dan worden gegoten? Wat gebeurt er wanneer er niet spontaan uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst? Kunnen er gewone uitvoeringsprocedures worden gebruikt? Is het vervolgens nog steeds mogelijk om de zaak aan de rechter voor te leggen? Indien deze alternatieve wijze van geschillenbeslechting voor u open staat en u slaagt er in het geschil op te lossen, in welke vorm moeten de gemaakte afspraken dan worden gegoten? Wat gebeurt er wanneer er niet spontaan uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst? Kunnen er gewone uitvoeringsprocedures worden gebruikt? Is het vervolgens nog steeds mogelijk om de zaak aan de rechter voor te leggen?

 

Ten eerste, wat zijn, algemeen beschouwd, de verschillende soorten alternatieve geschillenbeslechting?

Via alternatieve wijzen van geschillenbeslechting kunnen geschillen na een inhoudelijke afweging worden opgelost zonder de tussenkomst van een rechter of op zijn minst zonder een rechterlijke beslissing. De belangrijkste soorten alternatieve geschillenbeslechting in Slovenië zijn onder meer arbitrage, bemiddeling en rechterlijk optreden in een ruimere zin dat erop gericht is een gerechtelijke minnelijke schikking aan te moedigen.

Het arbitragecollege is een privaat rechtscollege, dat is samengesteld uit een of meer personen, die door partijen in onderlinge overeenkomst zijn aangesteld. De partijen, die op basis van een overeenkomst of spontaan handelen, vertrouwen het college de taak toe om op grond van een regeling of overeenkomst over de grond van de zaak een beslissing te nemen die rechtens erkend wordt als gelijkwaardig met een definitieve beslissing van een gewone rechterlijke instantie. Door een arbitrageovereenkomst te sluiten, sluiten de partijen de mogelijkheid uit om een beroep te doen op de rechterlijke bevoegdheid van een gewone rechterlijke instantie.

Bemiddeling is de beslechting van een geschil met de hulp van een neutrale derde partij, die geen bindende beslissing kan nemen.

Tijdens een burgerlijke procedure mogen de partijen steeds een schikking treffen over het geschil (gerechtelijke schikking). Eenieder die voornemens is een vordering in te stellen, kan proberen een gerechtelijke schikking te bereiken (preventieve gerechtelijke schikking) in de lokale rechtbank van de woonplaats van de tegenpartij. De overeenkomst over het sluiten van een gerechtelijke schikking is een executoriale titel.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

In de meeste situaties kan u een beroep doen op een van deze alternatieve vormen van geschillenbeslechting. Voor nadere informatie kan u uit de volgende lijst een situatie selecteren die op uw situatie gelijkt.

 • Conflicten tussen consumenten en bedrijven

Zoals reeds werd uiteengezet in het informatieblok "Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting - Gemeenschapsrecht", heeft de Commissie op haar website een lijst bekendgemaakt met een groot aantal voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen verantwoordelijke organen in alle lidstaten. In deze lijst vindt u de praktische informatie om te beslissen of u een beroep kan doen op een van deze regelingen van alternatieve geschillenbeslechting: structuur, toepassingsgebied, procedures, kosten en andere nadere gegevens English.

Het is mogelijk dat u een beroep moet doen op de diensten van een orgaan voor alternatieve geschillenbeslechting dat in een andere lidstaat is gevestigd. Om praktische informatie te krijgen over dergelijke organen kan u de website van EEJNet English raadplegen of, voor geschillen in verband met financiële diensten, van FIN-NET.

Welke soorten geschillen kunnen worden beslecht via deze soort alternatieve geschillenbeslechting?

Arbitrage is niet de geschikte methode om alle soorten geschillen te beslechten. De wet betreffende het burgerlijk procesrecht (Staatsblad van de Republiek Slovenië nr. 36/04 - officiële geconsolideerde versie) bepaalt dat partijen, voor geschillen over rechten waarover zij vrijelijk beschikken, bij overeenkomst kunnen bepalen dat een nationaal arbitragecollege bevoegd is. In geschillen waarin ten minste een van de partijen een in het buitenland verblijvend natuurlijk persoon of in het buitenland gevestigd rechtspersoon is, kunnen de partijen overeenkomen dat een buitenlands arbitragecollege bevoegd zal zijn, op voorwaarde dat een Sloveense rechtbank niet de uitsluitende bevoegdheid heeft in het betrokken geschil. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk geschillen betreffende het huwelijk of vorderingen tot vaststelling van het vaderschap of moederschap via arbitrage te beslechten. Partijen kiezen voornamelijk in economische geschillen voor arbitrage. De Sloveense kamer van koophandel en industrie beschikt over een permanente arbitrage-instantie die verantwoordelijk is voor het beslechten van geschillen in zakelijke verhoudingen die voortvloeien uit rechten waarover de partijen vrijelijk beschikken. Het arbitragecollege van Zavarovalnica Triglav is een gespecialiseerd orgaan dat uitspraak doet over geschillen in verzekerings- en schadeloosstellingszaken. Het arbitragecollege van de beurs van Ljubljana is een gespecialiseerd orgaan dat verantwoordelijk is voor het beslechten van geschillen die verband houden met verrichtingen van in tranches terug te betalen waardepapieren.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Een gerechtelijke schikking kan worden gebruikt om alle soorten burgerrechtelijke geschillen te beslechten, met uitzondering van geschillen betreffende het huwelijk en geschillen tussen ouders en kinderen (behalve in gevallen betreffende de bescherming, opvoeding en onderhoud van kinderen of betreffende contacten tussen kinderen en ouders of andere personen, wanneer de rechterlijke instantie geen schikking toelaat omdat dit niet in het belang van het kind is). Een gerechtelijke schikking kan evenmin worden gesloten over vorderingen die partijen niet vrijelijk kunnen verdedigen (omdat zij ingaan tegen verplichte regelingen of morele regels).

Bemiddeling wordt door verscheidene niet-gouvernementele instellingen of rechterlijke instanties gebruikt in verschillende soorten geschillen. Rechterlijke instanties passen gerechtelijke bemiddeling toe in burgerlijke, familie- en handelszaken, terwijl niet-gouvernementele instellingen bemiddelen in geschillen tussen buren, geschillen tussen verhuurders en huurders, geschillen op school, op het werk of tussen organisaties en in consumentengeschillen.

Is verhaal via dit soort alternatieve geschillenbeslechting wettelijk verplicht of kan dit door de rechter worden bevolen?

De wet betreffende burgerlijk procesrecht bevat bepalingen die het sluiten van gerechtelijke schikkingen aanmoedigt en daarom is ook voorzien in een bijzondere hoorzitting voor een schikking om na te gaan of het mogelijk is een gerechtelijke schikking te sluiten. Het sluiten van een dergelijke schikking hangt echter af van de vrije wil van de partijen. Bemiddeling en andere soorten van alternatieve geschillenbeslechting zijn ook vrijwillig. De wet betreffende het burgerlijk procesrecht bepaalt dat de rechterlijke instantie op de hoorzitting voor de schikking de burgerrechtelijke procedure kan schorsen op gezamenlijk voorstel van de partijen, zodat een poging kan worden ondernomen om het geschil op een andere manier op te lossen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De wet betreffende arbeids- en sociale rechtbanken die op 1 januari 2005 in werking is getreden (Staatsblad van de Republiek Slovenië nrs. 2/2004, 10/04 – corrigendum nr. 61/04) bepaalt over de procedure in arbeids- en sociale geschillen onder meer dat, wanneer een verplichte procedure voor de minnelijke beslechting van een geschil bij wet of collectieve overeenkomst is voorgeschreven, een gerechtelijke vordering alleen ontvankelijk is op voorwaarde dat voordien een dergelijke procedure is ingesteld, maar zonder succes was. Deze bepaling is niet van toepassing op geschillen betreffende het bestaan of de beëindiging van een arbeidsverhouding.

Arbitrage is vrijwillig en gebaseerd op een overeenkomst tussen de partijen.

Is dit soort alternatieve geschillenbeslechting geregeld bij wet?

Gerechtelijke schikkingen worden geregeld door de wet betreffende het burgerlijk procesrecht, die ook basisbepalingen bevat betreffende arbitrage. Bemiddeling wordt niet bij wet geregeld.

Een contract kan bepalingen bevatten waarin bepaald wordt dat geschillen met betrekking tot de overeenkomst op alternatieve wijze worden beslecht, alvorens deze voor te leggen aan de rechter. Zijn dergelijke bepalingen bindend voor de twee partijen bij dit soort alternatieve geschillenbeslechting?

Wanneer de partijen overeenkomen dat een specifiek geschil zal worden beslecht door het bevoegde arbitragecollege en er in hetzelfde geschil een vordering voor de rechterlijke instantie wordt ingesteld tussen dezelfde partijen, zal de rechterlijke instantie zich, als antwoord op een tegenwerping van de verweerder, onbevoegd verklaren, alle in de procedure gestelde handelingen ongeldig verklaren en de vordering afwijzen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Een gerechtelijke schikking wordt voor de rechterlijke instantie gesloten. Bemiddeling is vrijwillig en heeft geen gevolgen voor gerechtelijke procedures.

Hoe kan ik ervan verzekerd zijn dat de gekozen alternatieve vorm van geschillenbeslechting evenveel betrouwbaarheid geniet als de rechtspleging vereist? Meer in het bijzonder, hoe wordt gegarandeerd dat onderhandelingen vertrouwelijk blijven?

Wat arbitrage betreft, zij erop gewezen dat het doel van het sluiten van een arbitrageovereenkomst erin bestaat de bevoegdheid van de gewone rechterlijke instanties uit te sluiten. Arbitrageprocedures zijn over het algemeen vertrouwelijk, tenzij de partijen anders overeenkomen. Kwesties die verband houden met vertrouwelijkheid, worden geregeld in de procedureregels die worden vastgesteld door de rechterlijke instanties en organisaties die aan bemiddeling doen. De regels inzake gerechtelijke bemiddeling voor de districtsrechtbank van Ljubljana bepalen bijvoorbeeld dat alles wat aan de rechtbank schriftelijk of mondeling wordt voorgelegd, geacht wordt vertrouwelijk te zijn. Wanneer de bemiddelingspoging niet slaagt, worden alle schriftelijke stukken terug aan de partijen gegeven en de rechtbank mag in latere burgerrechtelijke procedures geen rekening houden met de tijdens die procedure ontvangen verklaringen en documenten. Wanneer een gerechtelijke schikking wordt gesloten tijdens een burgerrechtelijke procedure, gelden de regels inzake vertrouwelijkheid die normaal voor burgerrechtelijke procedures gelden.

Is het nodig om juridisch advies te vragen? Welke rol spelen advocaten bij deze wijze van geschillenbeslechting?

In de arbitrageprocedure kan alleen een volledig handelingsbekwame persoon onafhankelijk procedurele handelingen stellen. Een partij die niet bekwaam is om aan een burgerrechtelijk proces deel te nemen, moet door een wettige vertegenwoordiger worden vertegenwoordigd. Een partij kan iemand machtigen om haar te vertegenwoordigen. Partijen worden zeer vaak door advocaten vertegenwoordigd in arbitrageprocedures.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De regels betreffende de bemiddelingsprocedure worden vastgesteld door de rechterlijke instanties en organisaties die aan bemiddeling doen. In beginsel is juridisch advies in een bemiddelingsprocedure niet verplicht, maar een partij mag worden vertegenwoordigd door een gemachtigd persoon.

Wanneer een gerechtelijke schikking voor een rechterlijke instantie wordt gesloten, gelden de regels inzake vertegenwoordiging die voor burgerrechtelijke procedures gelden. De wet betreffende het burgerlijk procesrecht bepaalt dat partijen hun zaak persoonlijk mogen verdedigen of via een gemachtigde vertegenwoordiger. In procedures betreffende buitengewone rechtsmiddelen, kan een partij echter alleen via vertegenwoordiging door een advocaat procedurehandelingen stellen. In procedures voor lokale rechterlijke instanties mag de vertegenwoordiger eenieder zijn die volledig handelingsbekwaam is, maar in procedures voor districtsrechtbanken, hogere rechtbanken en voor het hooggerechtshof, mag de vertegenwoordiger alleen een advocaat zijn of elke andere persoon die geslaagd is voor het staatsexamen voor juristen.

Kan deze alternatieve wijze van geschillenbeslechting op afstand worden gevoerd, in het bijzonder via elektronische weg?

Over de kwestie van procedures op afstand bepaalt de wet betreffende burgerlijk procesrecht, die gerechtelijke schikkingen regelt, dat verzoekschriften die door middel van communicatietechnologieën en toepassingen worden ontvangen overeenkomstig de in de wet neergelegde voorwaarden voor het gebruik van informatietechnologie, worden geacht te zijn ondertekend door de persoon die in de toepassing als ondertekenaar is vermeld. De wet betreffende het burgerlijk procesrecht bepaalt ook dat een gerechtelijke schikking is gesloten wanneer de overeenkomst van de partijen over de schikking is opgenomen in de minuten en deze minuten zijn ondertekend door de partijen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Nadere gegevens over procedures voor alternatieve geschillenbeslechting worden vastgesteld door de organen die alternatieve geschillenbeslechting toepassen.

Is dit soort alternatieve geschillenbeslechting kosteloos? Zo niet, hoe worden de kosten verdeeld? Kan rechtsbijstand worden verleend? (zie het thema "rechtsbijstand")

Arbitrageprocedures zijn niet kosteloos. In beginsel worden de kosten betaald door de partij die de procedure verliest. Het bedrag hangt af van het bedrag van het betrokken geschil, de vorm van het arbitragecollege en de vraag of het om een nationaal of internationaal geschil gaat. Arbitrage verschilt van rechterlijke procedures op het punt dat geen belastingen worden geheven.

De wet betreffende het burgerlijk procesrecht bepaalt dat wanneer een burgerlijke vordering eindigt met een gerechtelijke schikking, elke partij haar eigen kosten draagt, tenzij de schikking anders bepaalt.

De betaling van de kosten van bemiddeling wordt geregeld door de organisaties die aan bemiddeling doen. Gerechtelijke bemiddeling is in beginsel kosteloos voor de partijen (met uitzondering van de kosten van door een partij aangestelde vertegenwoordiger).

Op grond van de wet betreffende kosteloze rechtsbijstand (Staatsblad van de Republiek Slovenië nr. 96/2004 – officiële geconsolideerde versie), kan kosteloze rechtsbijstand worden verleend voor juridisch advies, vertegenwoordiging in rechte en voor andere in de wet vastgestelde juridische diensten, voor alle vormen van rechtsbescherming voor alle algemene en gespecialiseerde rechterlijke instanties in Slovenië, voor het grondwettelijk hof van de Republiek Slovenië en voor alle organen, instellingen of personen in de Republiek Slovenië die bevoegd zijn voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen (“gerechtelijke procedures”), en als vrijstelling van betaling van de kosten van gerechtelijke procedures. Kosteloze rechtsbijstand wordt ook verleend voor procedures voor internationale rechterlijke instanties of arbitragecolleges wanneer het recht op kosteloze rechtsbijstand niet wordt geregeld in de regels van de internationale rechterlijke instantie of het internationaal arbitragecollege of wanneer een individu geen recht heeft op kosteloze rechtsbijstand op grond van de betrokken regels.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien deze alternatieve wijze van geschillenbeslechting voor u open staat, maar u slaagt er niet in het geschil op te lossen, kunt u zich dan alsnog tot de rechter wenden? Heeft het kiezen voor deze alternatieve wijze van geschillenbeslechting invloed op de verjaringstermijn voor het aanbrengen van een zaak bij de rechter?

Bemiddeling heeft geen invloed op de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure in te leiden of daarmee door te gaan, noch op het verloop van de verjaringstermijn.

Door voor arbitrage te kiezen, sluiten de partijen de mogelijkheid uit om het geschil gerechtelijk te beslechten.

Wanneer de partijen geen gerechtelijke schikking sluiten, wordt de gerechtelijke procedure voortgezet en neemt de rechterlijke instantie een beslissing.

Indien deze alternatieve wijze van geschillenbeslechting voor u open staat en u slaagt er in het geschil op te lossen, in welke vorm moeten de gemaakte afspraken dan worden gegoten? Wat gebeurt er wanneer er niet spontaan uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst? Kunnen er gewone uitvoeringsprocedures worden gebruikt? Is het vervolgens nog steeds mogelijk om de zaak aan de rechter voor te leggen?

Een arbitragebeslissing heeft de kracht van een definitieve beslissing tegenover de partijen (maar niet tegenover derde partijen), tenzij in de overeenkomst is bepaald dat zij kan worden aangevochten voor een hoger arbitrageorgaan. Een arbitragebeslissing kan op verzoek van een partij nietig worden verklaard. De gronden voor het aanvechten van een arbitragebeslissing zijn vastgesteld in de wet betreffende het burgerlijk procesrecht en kunnen alleen betrekking hebben op de geldigheid van de arbitragebeslissing, de inhoud ervan (het geschil valt niet onder de arbitrageovereenkomst, het arbitragecollege gaat zijn bevoegdheid te buiten), de samenstelling van het arbitragecollege, ernstige procedurele inbreuken, en inbreuken op de openbare orde.

De overeenkomst over het sluiten van een gerechtelijke schikking is een executoriale titel. Wanneer de overeenkomst niet spontaan wordt uitgevoerd, mag een partij op grond van de overeenkomst een voorstel doen tot uitvoering.

Een door middel van bemiddeling gesloten overeenkomst is niet bindend en de uitvoering ervan gebeurt vrijwillig. Wanneer de partijen, op de hoorzitting voor een schikking in het kader van een burgerrechtelijke procedure, beslissen om het geschil via een alternatieve wijze te proberen te beslechten, kunnen zij, na voor de rechterlijke instantie een overeenkomst te hebben bereikt, een gerechtelijke schikking sluiten en derhalve een instrument in handen krijgen voor uitvoering.

« Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting - Algemene informatie | Slovenië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 15-01-2009

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk