Evropská komise > ESS > Alternativní způsoby řešení sporů > Slovinsko

Poslední aktualizace: 10-03-2008
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Alternativní způsoby řešení sporů - Slovinsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


V informačním listu „Alternativní způsoby řešení sporů - všeobecné informace“ naleznete přehled alternativních způsobů řešení sporů.

V tomto novém informačním listu se snažíme poskytnout vám praktičtější informace o alternativních způsobech řešení sporů (AZŘS) ve Slovinsku. 

OBSAH

Jaké jsou obecně různé alternativní způsoby řešení sporu? Jaké jsou obecně různé alternativní způsoby řešení sporu?
Které druhy sporů mohou tyto alternativní způsoby řešení sporu urovnat? Které druhy sporů mohou tyto alternativní způsoby řešení sporu urovnat?
Je použití tohoto druhu AZŘS povinné ze zákona nebo podle podmínek soudního rozhodnutí? Je použití tohoto druhu AZŘS povinné ze zákona nebo podle podmínek soudního rozhodnutí?
Je tento druh AZŘS upraven zákonem? Je tento druh AZŘS upraven zákonem?
Mohou existovat smluvní ustanovení, která stanovují, že všechny spory týkající se smlouvy projdou před předložením soudu alternativním řešením sporů. Jsou tato ustanovení závazná pro obě strany při tomto druhu AZŘS? Mohou existovat smluvní ustanovení, která stanovují, že všechny spory týkající se smlouvy projdou před předložením soudu alternativním řešením sporů. Jsou tato ustanovení závazná pro obě strany při tomto druhu AZŘS?
Jak se mohu ujistit o tom, že zvolený druh AZŘS je natolik spolehlivý, jak vyžaduje výkon spravedlnosti? Jak je zejména zaručena důvěrnost jednání? Jak se mohu ujistit o tom, že zvolený druh AZŘS je natolik spolehlivý, jak vyžaduje výkon spravedlnosti? Jak je zejména zaručena důvěrnost jednání?
Je nutné vyhledat právní poradenství? Jakou úlohu hrají advokáti v tomto druhu AZŘS? Je nutné vyhledat právní poradenství? Jakou úlohu hrají advokáti v tomto druhu AZŘS?
Lze tyto druhy alternativního řešení sporů vést na dálku, zejména elektronickými prostředky? Lze tyto druhy alternativního řešení sporů vést na dálku, zejména elektronickými prostředky?
Je tento typ alternativního řešení sporů bezplatný? Jestliže ne, jak jsou rozděleny výdaje? Je možné získat právní pomoc? (viz téma „právní pomoc“) Je tento typ alternativního řešení sporů bezplatný? Jestliže ne, jak jsou rozděleny výdaje? Je možné získat právní pomoc? (viz téma „právní pomoc“)
Pokud jste zvolili tento druh AZŘS, ale spor se vám vyřešit nepodařilo, je možné se obrátit na soud? Má použití těchto druhů AZŘS nějaký vliv na promlčecí lhůtu pro obrácení se na soud? Pokud jste zvolili tento druh AZŘS, ale spor se vám vyřešit nepodařilo, je možné se obrátit na soud? Má použití těchto druhů AZŘS nějaký vliv na promlčecí lhůtu pro obrácení se na soud?
Pokud jste zvolili tento druh AZŘS a spor se vám nepodařilo vyřešit, jakou formu bude mít tato dohoda? Co se stane, pokud dohoda není vykonána spontánně? Lze použít běžné postupy pro výkon rozhodnutí? Lze se stále obrátit s věcí na soud? Pokud jste zvolili tento druh AZŘS a spor se vám nepodařilo vyřešit, jakou formu bude mít tato dohoda? Co se stane, pokud dohoda není vykonána spontánně? Lze použít běžné postupy pro výkon rozhodnutí? Lze se stále obrátit s věcí na soud?

 

Jaké jsou obecně různé alternativní způsoby řešení sporu?

Alternativní způsoby řešení sporu umožňují řešit spor bez účasti soudu, nebo alespoň bez rozhodnutí soudu o skutkové podstatě případu. Mezi hlavní druhy AZŘS používané ve Slovinsku patří rozhodčí řízení, mediace a soudní řízení v širším slova smyslu zaměřené na podporu soudního urovnání.

Rozhodčí senát je soukromý soud složený z jedné nebo více osob jmenovaných na základě dohody stran. Strany jednající na základě dohody nebo spontánně pověří senát vynesením (na základě dohody nebo smlouvy) rozhodnutí o skutkové podstatě případu, přičemž jeho rozhodnutí zákon uznává za rovnocenné konečnému rozhodnutí řádného soudu. Uzavřením rozhodčí dohody strany vyloučí možnost, aby příslušnost měl řádný soud.

Mediace je řešení sporu za pomoci nestranné třetí strany, která nemůže vynést závazné rozhodnutí.

Během řízení u občanského soudu mohou strany kdykoli uzavřít dohodu o předmětu sporu (soudní urovnání). Každá osoba, která hodlá zahájit řízení, se může pokusit dosáhnout soudního urovnání (preventivní soudní urovnání) u okresního soudu v místě bydliště protistrany. Dohoda o uzavření soudního urovnání představuje nástroj umožňující výkon rozhodnutí.

Ve většině situací můžete nalézt východisko v jednom z následujících druhů alternativních způsobů řešení sporu. Pro bližší informace si prosím z následujícího seznamu vyberte situaci podobné vaší.

 • Spory mezi spotřebiteli a společnostmi

Jak již bylo vysvětleno v informačním listu „Alternativní způsoby řešení sporu - právo Společenství“, zveřejnila Komise na své internetové stránce seznam zahrnující velký počet institucí pro alternativní řešení sporů, které se zaměřují na řešení spotřebitelských sporů v jednotlivých členských státech. Na tomto seznamu English naleznete praktické informace, které potřebujete při rozhodování, zda využít jeden z následujících schémat AZŘS: jejich strukturu, oblast použití, postupy, náklady a jiné podrobnosti.

NahoruNahoru

Může se stát, že se budete muset obrátit na některou instituci pro alternativní řešení sporů v jiném členském státě. Praktické informace o těchto institucích můžete nalézt na internetových stránkách EEJNet nebo, v případě sporů týkajících se finančních služeb, na stránkách FIN-NET.

Které druhy sporů mohou tyto alternativní způsoby řešení sporu urovnat?

Rozhodčí řízení není způsob vhodný pro řešení všech druhů sporů. Občanský soudní řád (Úřední věstník Slovinské republiky č. 36/04 – oficiální konsolidovaná verze, dále jen „ZPP“) uvádí, že v případě sporů o právech, kterými strany volně disponují, mohou strany na základě dohody rozhodnout, že příslušnost zůstává u domácího rozhodčího senátu. Ve sporech, kde je alespoň jedna ze stran soukromou osobou s místem bydliště v zahraničí nebo právnickou osobou ustanovenou v zahraničí, se mohou strany dohodnout o tom, že příslušnost zůstane u cizího rozhodčího senátu, a to za podmínky, že v dotčeném sporu nemá výhradní příslušnost slovinský soud. Není například možné řešit prostřednictvím rozhodčího řízení manželské spory nebo žaloby pro určení otcovství nebo mateřství. Strany mohou rozhodčí řízení zvolit především v hospodářských sporech. Při Obchodní a průmyslové komoře Slovinska je zřízen stálý rozhodčí soud, který odpovídá za řešení sporů v obchodních vztazích plynoucích z práv, kterými strany volně disponují. Rozhodčí senát při Zavarovalnica Triglav d.d. je zvláštní orgán, který vynáší rozhodnutí ve sporech ve věcech pojištění a kompenzace. Rozhodčí tribunál při burze cenných papírů v Lublani je zvláštní orgán odpovědný za řešení sporů týkajících se transakcí s pořadovými cennými papíry.

NahoruNahoru

Soudního urovnání lze využít pro řešení všech druhů občanskoprávních sporů, s výjimkou manželských sporů a sporů mezi rodiči a dětmi (s výjimkou případů týkajících se ochrany, vzdělávání a výživy dětí nebo styků mezi dětmi a rodiči nebo jinými osobami, kdy soud nepovolí urovnání, pokud zjistí, že není v zájmu dítěte). Podobně nelze uzavřít soudní urovnání s ohledem na nároky, jež strany nemohou volně uplatňovat (jelikož odporují závazným předpisům nebo pravidlům morálky).

Mediaci provádí různé nevládní orgány nebo soudy v různých druzích sporů. Soudy provádějí soudní mediace v občanských, rodinných a obchodních věcech, zatímco nevládní orgány působí jako mediátoři ve sporech mezi sousedy, pronajímateli a nájemci, ve školních sporech, pracovních sporech nebo ve sporech mezi organizacemi a ve spotřebitelských sporech.

Je použití tohoto druhu AZŘS povinné ze zákona nebo podle podmínek soudního rozhodnutí?

ZPP obsahuje ustanovení, jejichž účelem je podpořit uzavírání soudních urovnání, a proto bylo vytvořeno ustanovení pro zvláštní jednání o urovnání sporu, kterým se má zjistit možnost uzavření soudního urovnání. Uzavření tohoto urovnání však závisí na svobodné vůli stran. Mediace a jiné druhy AZPŘ jsou také dobrovolné. ZPP stanoví, že soud smí na jednání o urovnání sporu odložit občanskoprávní řízení na základě odsouhlaseného návrhu stran, aby bylo možno pokusit se vyřešit spor alternativními prostředky.

NahoruNahoru

Zákon o pracovních a sociálních soudech (Úřední věstník Slovinské republiky č. 2/2004, 10/04 – oprava č. 61/04), který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2005, mezi jinými ustanoveními o postupech pro pracovní a sociální spory uvádí, že v případech, kdy zákon nebo kolektivní smlouva stanovují závazný postup pro smírné řešení sporu, je soudní řízení přípustné pouze pod podmínkou, že tento postup byl zahájen dříve a skončil neúspěšně. Toto ustanovení se nevztahuje na spory o existenci nebo ukončení pracovního poměru.

Rozhodčí řízení je dobrovolné a vychází z dohody mezi stranami.

Je tento druh AZŘS upraven zákonem?

Soudní urovnání jsou upravena ZPP, který obsahuje také základní ustanovení o rozhodčím řízení. Mediace není upravena zákonem.

Mohou existovat smluvní ustanovení, která stanovují, že všechny spory týkající se smlouvy projdou před předložením soudu alternativním řešením sporů. Jsou tato ustanovení závazná pro obě strany při tomto druhu AZŘS?

Jestliže se strany smluvně dohodnou, že určitý spor bude řešen příslušným rozhodčím senátem, a bude zahájeno soudní řízení ve stejném sporu mezi stejnými stranami, soud se na základě námitky odpůrce prohlásí za nepříslušný, zruší veškeré úkony vykonané v řízení a žalobu zamítne.

Soudní urovnání se uzavírá před soudem. Mediace je dobrovolná a nemá žádný vliv na soudní řízení.

Jak se mohu ujistit o tom, že zvolený druh AZŘS je natolik spolehlivý, jak vyžaduje výkon spravedlnosti? Jak je zejména zaručena důvěrnost jednání?

Pokud jde o rozhodčí řízení, je třeba mít na paměti, že účelem uzavření rozhodčí dohody je vyloučit příslušnost řádných soudů. Rozhodčí řízení jsou obvykle důvěrná, pokud se strany nedohodnou jinak. Otázky týkající se důvěrnosti jsou upraveny jednacím řádem přijatým soudy a organizacemi provádějícími mediaci. Například pravidla upravující soudní mediaci u lublaňského krajského soudu stanovují, že vše, co je soudu předloženo písemně či ústně, se považuje za důvěrné. Je-li pokus o mediaci neúspěšný, vracejí se všechny písemné listiny stranám a v následném občanskoprávním řízení nesmí soud přihlížet k žádným prohlášením nebo listinám získaným během mediace. Dojde-li během občanskoprávního řízení k soudnímu urovnání, jsou pravidla o důvěrnosti stejná, jako pravidla vztahující se na občanskoprávní řízení.

NahoruNahoru

Je nutné vyhledat právní poradenství? Jakou úlohu hrají advokáti v tomto druhu AZŘS?

V rozhodčím řízení mohou nezávisle vykonávat procedurální úkony pouze osoby s plnou právní způsobilostí. Strana, která se nemůže účastnit občanskoprávního řízení, musí být zastoupena advokátem. Strana může pověřit zastupováním jinou osobu. Strany jsou v rozhodčím řízení často zastoupeny advokáty.

Pravidla mediačního řízení stanovují soudy a organizace, které mediaci provádějí. Právní pomoc v mediačním řízení není v zásadě povinná, strana však může být zastoupena zplnomocněnou osobou.

V případě uzavření soudního urovnání před soudem jsou pravidla týkající se zastoupení stejná jako pravidla pro občanskoprávní řízení. ZPP stanoví, že strany mohou vést svůj případ osobně nebo prostřednictvím pověřeného zástupce. Nicméně v řízeních týkajících se zvláštních opravných prostředků může strana provádět úkony pouze prostřednictvím zástupce, kterým je právník. V řízení před okresním soudem může být zástupcem kdokoli s plnou právní způsobilostí, avšak v řízeních před krajským, vyšším a nejvyšším soudem může být zástupcem pouze právník nebo jiná osoba, která složila státní právnické zkoušky.

Lze tyto druhy alternativního řešení sporů vést na dálku, zejména elektronickými prostředky?

V otázce řízení vedených na dálku ZPP, který upravuje soudní urovnání, stanoví, že žádosti obdržené prostřednictvím komunikačních technologií a žádosti získané v souladu s podmínkami stanovenými zákonem pro použití informačních technologií, se považují za podepsané osobou, která je v žádosti uvedená jako podepsaná strana. ZPP také stanoví, že soudní urovnání je uzavřeno, je-li dohoda stran o urovnání zaznamenána v protokolu a tento protokol je podepsán stranami.

NahoruNahoru

Podrobnější pravidla o řízeních AZŘS jsou stanovena orgány provádějícími AZŘS.

Je tento typ alternativního řešení sporů bezplatný? Jestliže ne, jak jsou rozděleny výdaje? Je možné získat právní pomoc? (viz téma „právní pomoc“)

Rozhodčí řízení nejsou bezplatná. V zásadě hradí náklady strana, která je v řízení neúspěšná. Částka závisí na výši částky ve sporu, formě rozhodčího senátu, a zda se jedná o domácí nebo mezinárodní spor. Rozhodčí řízení se liší od soudního řízení tím, že se nevybírají žádné poplatky.

ZPP stanoví, že pokud občanskoprávní spor skončí soudním urovnáním, hradí každá strana vlastní náklady, pokud není v urovnání uvedeno jinak.

Platbu nákladů na mediaci upravují organizace provádějící mediaci. Soudní mediace je v zásadě pro strany bezplatná (s výjimkou nákladů na zástupce, kterého strana pověřila).

Podle zákona o bezplatné právní pomoci (Úřední věstník Slovinské republiky č. 96/2004 – oficiální konsolidovaná verze), lze bezplatnou právní pomoc udělit na právní pomoc, právní zastoupení a na jiné právní služby stanovené zákonem, na všechny formy soudní ochrany před všemi řádnými soudy a zvláštními soudy Slovinska, před Ústavním soudem Slovinské republiky a před všemi orgány, institucemi nebo osobami ve Slovinské republice, které mají příslušnost pro mimosoudní urovnání sporů („soudní řízení“) a jako výjimka na platbu nákladů na soudní řízení. Bezplatná právní pomoc se uděluje také na řízení před mezinárodními soudy nebo rozhodčími senáty, jestliže právo na bezplatnou právní pomoc není upraveno pravidly mezinárodního soudu nebo rozhodčího senátu nebo pokud nemá jednotlivec právo na bezplatnou právní pomoc podle příslušných pravidel.

NahoruNahoru

Pokud jste zvolili tento druh AZŘS, ale spor se vám vyřešit nepodařilo, je možné se obrátit na soud? Má použití těchto druhů AZŘS nějaký vliv na promlčecí lhůtu pro obrácení se na soud?

Mediace nemá žádný vliv na možnost zahájit soudní řízení nebo v něm pokračovat nebo na průběh promlčecí lhůty.

Tím, že strany souhlasí s rozhodčím řízením, je vyloučena možnost řešit spor prostřednictvím soudů.

Jestliže strany neuzavřou soudní urovnání, soud v řízení pokračuje a vynese rozhodnutí.

Pokud jste zvolili tento druh AZŘS a spor se vám nepodařilo vyřešit, jakou formu bude mít tato dohoda? Co se stane, pokud dohoda není vykonána spontánně? Lze použít běžné postupy pro výkon rozhodnutí? Lze se stále obrátit s věcí na soud?

Rozhodčí nález má sílu konečného rozhodnutí vzhledem ke stranám (avšak ne ke třetím stranám), pokud není ve smlouvě dohodnuto, že proti němu lze namítnout u vyššího rozhodčího orgánu. Rozhodčí nález lze na žádost strany prohlásit za neplatný. Důvody pro napadení rozhodčího nálezu jsou stanoveny v ZPP a mohou se vztahovat pouze k platnosti rozhodčí dohody, jejímu obsahu (rozhodčí dohoda se netýká sporu, rozhodčí senát překročí své pravomoci), složení rozhodčího senátu, závažných procedurálních porušení a porušení veřejného pořádku.

Dohoda o uzavření soudního urovnání představuje nástroj umožňující výkon rozhodnutí. Není-li dohoda vykonána spontánně, musí strana předložit návrh na výkon podle dohody.

Dohoda uzavřená pomocí mediace není závazná a její výkon je pouze dobrovolný. Jestliže se na jednání o urovnání v souvislosti s občanskoprávním řízením strany dohodnou řešit spor pomocí AZŘS, mohou po dosažení dohody před soudem uzavřít soudní urovnání, a tak získat nástroj umožňující výkon.

« Alternativní způsoby řešení sporů - Obecné informace | Slovinsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 10-03-2008

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království