Европейска комисия > ЕСМ > Алтернативно разрешаване на спорове > Словения

Последна актуализация: 05-12-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Алтернативно разрешаване на спорове - Словения

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Ще придобиете обща представа за алтернативните методи за разрешаване на спорове, ако прочетете информацията, съдържаща се в справочната листовка „Алтернативно разрешаване на спорове - обща информация”, ще извършите преглед на алтернативните методи за решаване на спорове

В тази нова справочна публикация ще се постараем да Ви предоставим повече практическа информация за алтернативното разрешаване на спорове (АРС) в Словения. 

TABLE OF CONTENTS

На първо място, най-общо, какви са различните методи за АРС? На първо място, най-общо, какви са различните методи за АРС?
Какви видове спорове могат да бъдат разрешавани чрез този вид АРС? Какви видове спорове могат да бъдат разрешавани чрез този вид АРС?
Прибягването към този вид АРС задължително ли е по закон или съгласно условията на съдебно решение? Прибягването към този вид АРС задължително ли е по закон или съгласно условията на съдебно решение?
Този вид АРС уреден ли е от закона? Този вид АРС уреден ли е от закона?
Възможно е да има договорни клаузи, които предвиждат, че всеки спор във връзка с договора следва да бъде предаван за АРС преди каквото и да е предаване на съд. Тези клаузи обвързващи ли са за двете страни за този вид АРС? Възможно е да има договорни клаузи, които предвиждат, че всеки спор във връзка с договора следва да бъде предаван за АРС преди каквото и да е предаване на съд. Тези клаузи обвързващи ли са за двете страни за този вид АРС?
Как мога да бъда сигурен, че избраният вид АСР се ползва със степента на надеждност, изискуема от правораздаването? В частност, как се гарантира поверителността на преговорите? Как мога да бъда сигурен, че избраният вид АСР се ползва със степента на надеждност, изискуема от правораздаването? В частност, как се гарантира поверителността на преговорите?
Необходимо ли е да се търси правна консултация? Каква роля играят адвокатите в този вид АРС? Необходимо ли е да се търси правна консултация? Каква роля играят адвокатите в този вид АРС?
Може ли този вид АРС да бъде извършен дистанционно, в частност по електронен път? Може ли този вид АРС да бъде извършен дистанционно, в частност по електронен път?
Безплатен ли е този вид АРС? Ако не, как се разпределят разходите? Възможно ли е да се предоставя правна помощ? (вижте темата „правна помощ”) Безплатен ли е този вид АРС? Ако не, как се разпределят разходите? Възможно ли е да се предоставя правна помощ? (вижте темата „правна помощ”)
Ако можете да използвате този вид АРС, но не успеете да разрешите спора, възможно ли е все още да се обърнете към съд? Използването на този вид АРС оказва ли въздействие на погасителния срок за сезиране на съда? Ако можете да използвате този вид АРС, но не успеете да разрешите спора, възможно ли е все още да се обърнете към съд? Използването на този вид АРС оказва ли въздействие на погасителния срок за сезиране на съда?
Ако можете да използвате този вид АРС, но не успеете да разрешите спора, каква форма приема това споразумение? Какво се случва ако споразумението не бъде приведено в изпълнение незабавно? Може ли да бъде използвано нормалното изпълнително производство? Възможно ли е все още да сезирате съда с този въпрос? Ако можете да използвате този вид АРС, но не успеете да разрешите спора, каква форма приема това споразумение? Какво се случва ако споразумението не бъде приведено в изпълнение незабавно? Може ли да бъде използвано нормалното изпълнително производство? Възможно ли е все още да сезирате съда с този въпрос?

 

На първо място, най-общо, какви са различните методи за АРС?

Методите за АРС позволяват споровете да бъдат разрешавани без съдебна намеса или поне без съдебно решение по съществото на делото. Сред основните видове АРС, практикувани в Словения, са арбитражът, медиацията и съдебен иск в широк смисъл, насочен към насърчаване на постигането на съдебна спогодба.

Арбитражната комисия е частен съд, съставен от едно или повече лица, назначени чрез споразумение на страните. Страните, действайки по споразумение или доброволно, упълномощават състава да постанови, въз основа на споразумение или договор, решение по същество по делото, което решение се признава от закона за равносилно на окончателно решение, постановено от обикновен съд. Сключвайки договор за арбитраж, страните изключват възможността обикновеният съд да имат юрисдикция.

Медиацията е уреждане на спор с помощта на неутрална трета страна, която не може да постанови задължително решение.

НагореНагоре

По време на производство в граждански съд, страните могат във всеки един момент да сключат спогодба относно предмета на спора (съдебна спогодба). Всеки, който възнамерява да заведе дело, може да се опита да постигне съдебна спогодба (охранителна съдебна спогодба) в районния съд по местожителство на ответника. Споразумението за постигането на съдебна спогодба представлява инструмент, даващ възможност за принудително изпълнение.

В повечето случаи можете да използвате един или повече от тези различни видове АРС. За повече информация, моля изберете от списъка по-долу хипотеза, която е подобна на Вашата.

 • Спорове между потребители и дружества

Както вече бе обяснено в справочната публикация "АРС - общностно право", Комисията публикува на своя уебсайт списък, съдържащ голям брой органи за АРС за решаване на спорове, свързани с потребителското право във всички държави-членки. В този списък English ще намерите практическата информация, която ви е необходима, за да решите дали да използвате една от тези схеми за АРС: тяхната структура, приложно поле, процедури, разходи и други данни.

НагореНагоре

Може да ви се наложи и да се обърнете към услугите на орган за АРС, намиращ се в друга държава-членка. За да получите практическа информация за тези органи, можете да посетите уебстраниците на EEJNet или, за разрешаване на спорове, свързани с финансови услуги, на FIN-NET.

Какви видове спорове могат да бъдат разрешавани чрез този вид АРС?

Арбитражът не е метод, подходящ за разрешаване на всички видове спорове. Законът за гражданското съдопроизводство (Държавен вестник на Република Словения, бр.36/04 - официална консолидирана версия; оттук нататък наричан: „ZPP”) предвижда, че при спорове относно права, които страните притежават свободно, страните могат да предвидят със споразумение компетентността да принадлежи на вътрешна арбитражна комисия. При спорове, в които поне една от страните е частно лице, пребиваващо в чужбина или юридическо лице, учредено в чужбина, страните могат да се договорят компетентността да принадлежи на чуждестранна арбитражна комисия, при условие, че словенските съдилища нямат изключителна компетентност по въпросните спорове. Например, не е възможно арбитраж да разрешава брачни спорове или дела за установяване или оспорване на бащинство или майчинство. Страните избират арбитраж основно при икономически спорове. Словенската търговско-промишлена палата има Постоянен арбитражен съд, който отговаря за разрешаването на спорове в рамките на бизнес отношения, произтичащи от права, които се притежават свободно от страните. Арбитражната комисия в Заваровалница Триглав д.д. е специализиран орган, който постановява решения по спорове, свързани с дела за застраховки и обезщетения. Арбитражният съд на Фондовата борса на Любляна е специализиран орган, отговарящ за разрешаването на спорове, свързани със сделки с ценни книжа, които се изкупуват обратно на вноски.

НагореНагоре

Съдебната спогодба може да бъде използвана за разрешаване на всички видове гражданско-правни спорове, с изключение на брачни спорове и спорове между родители и деца (с изключение на случаите, засягащи защитата, обучението и издръжката на децата или засягащи личните отношения между децата и родителите или други лица, когато съдът не позволява спогодба, ако прецени, че тя не е в интерес на детето). Също така, съдебна спогодба не може да бъде сключена относно искове, за чието предявяване страните не са свободни (тъй като те са в противоречие със задължителни разпоредби на закона или добрите нрави).

Медиацията се практикува от различни неправителствени органи или съдилища при различни видове спорове. Съдилищата практикуват медиация, свързана със съдилищата по граждански, семейни и търговски дела, докато неправителствените органи осъществяват медиация при спорове между съседи, спорове между наемодатели и наематели, спорове в училище, на работното място или между организации и потребителски спорове.

НагореНагоре

Прибягването към този вид АРС задължително ли е по закон или съгласно условията на съдебно решение?

ZPP съдържа разпоредби, чиято цел е да насърчат сключването на съдебни спогодби и в този смисъл е създадена разпоредба за специално помирително заседание, за да се проучат възможностите за сключване на съдебна спогодба. Сключването на такава спогодба обаче зависи от свободната воля на страните. Медиацията и други видове АРС също са доброволни. ZPP предвижда, че съдът може, в помирителното заседание, да спре гражданското производство, по предложение, съгласувано от страните, така че да може да бъде направен опит да се разреши спорът с алтернативни средства.

Сред процесуалните си разпоредби, които се отнасят трудови и социални спорове, Законът за трудовите и социалните съдилища (Държавен вестник на Република Словения, бр. 2/2004, 10/04 - поправен бр.61/04), който влезе в сила на 1 януари 2005 г., гласи, че когато законът или колективният трудов договор предвижда задължителна процедура за мирно решаване на спор, съдебният иск е допустим, само при условие, че тази процедура е инициирана преди това, но не е довела до успех. Тази разпоредба не се прилага при спорове относно съществуването или прекратяването на трудово правоотношение.

НагореНагоре

Арбитражът е доброволен и основан на споразумение между страните.

Този вид АРС уреден ли е от закона?

Съдебните спогодби се уреждат от ZPP, който съдържа и основни разпоредби за арбитража. Медиацията не е законово уредена.

Възможно е да има договорни клаузи, които предвиждат, че всеки спор във връзка с договора следва да бъде предаван за АРС преди каквото и да е предаване на съд. Тези клаузи обвързващи ли са за двете страни за този вид АРС?

Ако страните уговорят чрез договор, че определен спор се разрешава от компетентната арбитражна комисия и между същите страни за същия спор бъде заведен иск пред съд, съдът, в отговор на възражение на ответника, заявява, че няма компетентност, обезсилва всички извършени по производството действия и прекратява делото.

Съдебната спогодба се сключва пред съда. Медиацията е доброволна и не засяга съдебното производство.

НагореНагоре

Как мога да бъда сигурен, че избраният вид АСР се ползва със степента на надеждност, изискуема от правораздаването? В частност, как се гарантира поверителността на преговорите?

Що се отнася до арбитража, трябва да се има предвид, че целта на сключването на договор за арбитраж е да се изключи компетентността на обикновените съдилища. Арбитражните производства са, по принцип, поверителни, освен ако страните уговорят друго. Въпроси, свързани с поверителността, се уреждат от процесуалните правила, приети от съдилищата и организациите, практикуващи медиация. Например, правилата, уреждащи свързаната със съда медиация в Окръжен съд – Любляна, гласят, че всичко, представено пред съда в писмена или устна форма, се счита за поверително. Когато опитът за медиация е несполучлив, всички книжа се връщат на страните и становища или документи, получени по време на тази процедура, не могат да се вземат предвид от съда в едно последващо гражданско производство. Когато бъде постигната съдебна спогодба по време на гражданско производство, правилата за поверителност са същите като тези, които се прилагат спрямо гражданското производство.

НагореНагоре

Необходимо ли е да се търси правна консултация? Каква роля играят адвокатите в този вид АРС?

В арбитражното производство само лице с пълна юридическа правоспособност може да извършва самостоятелно процесуални действия. Страна, която не е способна да участва в гражданско дело, трябва да бъде представлявана от законен представител. Страната може да упълномощи някого да я представлява. Страните много често са представлявани от адвокати в арбитражните производства.

Правилата за арбитражното производство се определят от съдилищата и организациите, които осъществяват медиация. По принцип, правните консултации в производството по медиация не са задължителни, но страната може да бъде представлявана от упълномощено лице.

Когато пред съда бъде сключена съдебна спогодба, правилата за представителството са същите като за гражданското производство. Съгласно ZPP страните могат да водят делото си лично или чрез пълномощен представител. В производства обаче, които включват извънредни правни средства, страната може да извърши процесуални действия само чрез представител, който е адвокат. В производство пред местен съд представителят може да бъде всяко лице с пълна правоспособност, но в производство пред окръжен съд, по-висока инстанция или върховен съд представителят може да бъде само адвокат или друго лице, което е взело успешно държавен изпит по право.

НагореНагоре

Може ли този вид АРС да бъде извършен дистанционно, в частност по електронен път?

По въпроса за производствата, провеждани дистанционно, ZPP, който урежда съдебните спогодби, гласи, че заявления, получавани чрез комуникационни технологии и заявления, получени в съответствие с предвидените в закона условия за използването на информационни технологии, се считат за подписани от лицето, посочено като подписало заявлението. Освен това ZPP предвижда, че съдебната спогодба се сключва, когато съгласието на страните за спогодбата е вписано в протокола и този протокол е подписан от страните.

По-подробни правила за производства по АРС са предвидени от органите, осъществяващи АРС.

Безплатен ли е този вид АРС? Ако не, как се разпределят разходите? Възможно ли е да се предоставя правна помощ? (вижте темата „правна помощ”)

Арбитражното производство не е безплатно. По принцип, разходите се заплащат от загубилата делото страна. Размерът зависи от материалния интерес по спора, формата на арбитражната комисия и дали спорът е вътрешен или международен. Арбитражът се различава от съдебното производство по това, че не се начисляват данъци.

НагореНагоре

ZPP предвижда, че ако едно гражданско дело приключи със съдебна спогодба, всяка от страните покрива собствените си разноски, освен ако е предвидено друго в спогодбата.

Плащането на разходите за медиация се урежда от организацията, практикуваща медиация. Свързаната със съд медиация е, по принцип, безплатна за страните (с изключение на разходите за който и да е представител, нает от страната).

Съгласно Закона за безплатната правна помощ (Държавен вестник на Република Словения, бр. 96/2004 г. – официална консолидирана версия), безплатна правна помощ може да бъде предоставена за правни консултации, правно представителство и за други правни услуги, предвидени в закона, за всички форми на съдебна защита преди всички общи съдилища и специализирани съдилища в Словения, пред Конституционния съд на Република Словения и пред всички органи, институции или лица в Република Словения, които имат компетентност за извънсъдебно разрешаване на спорове („съдебни производства”) и като изключение от задължението за плащане на разходите за съдебното производство. Безплатна правна помощ се дава и за производство пред международни съдилища или арбитражни комисии, ако правото на безплатна правна помощ не е уредено съгласно правилата на международния съд или арбитражна комисия или ако лицето няма право на безплатна правна помощ съгласно съответните правила.

НагореНагоре

Ако можете да използвате този вид АРС, но не успеете да разрешите спора, възможно ли е все още да се обърнете към съд? Използването на този вид АРС оказва ли въздействие на погасителния срок за сезиране на съда?

Медиацията няма отношение към възможността за образуване или продължаване на съдебно производство или към хода на давностния срок.

Съгласявайки се на арбитраж, страните изключват възможността за разрешаване на спора по съдебен ред.

Ако страните не сключат съдебна спогодба, съдът продължава производството и постановява решение.

Ако можете да използвате този вид АРС, но не успеете да разрешите спора, каква форма приема това споразумение? Какво се случва ако споразумението не бъде приведено в изпълнение незабавно? Може ли да бъде използвано нормалното изпълнително производство? Възможно ли е все още да сезирате съда с този въпрос?

Арбитражното решение има силата на окончателно решение по отношение на страните (но не и за трети лица), освен ако бъде уговорено в договора, че то може да бъде обжалвано пред по-висш арбитражен орган. Арбитражното решение може да бъде обявено за нищожно по искане на страна. Основанията за обжалване на арбитражно решение са предвидени в ZPP и могат да се отнасят само до действителността на договора за арбитраж, неговото съдържание (спорът не се обхваща от договора за арбитраж, арбитражната комисия превишава своите правомощия), състава на арбитражната комисия, съществени процесуални нарушения и нарушения на обществения ред.

Споразумението за сключване на съдебна спогодба представлява инструмент, позволяващ принудително изпълнение. Ако споразумението не бъде приведено в изпълнение доброволно, страната може да внесе предложение за принудително изпълнение, въз основа на споразумението.

Споразумението, сключено с помощта на медиация, не е обвързващо и изпълнението по него е само доброволно. Ако, в помирителното заседание в контекста на гражданското производство, страните решат да се опитат да разрешат спора чрез АРС, те могат, след постигане на съгласие пред съда, да сключат съдебна спогодба и по този начин да получат инструмент, позволяващ принудително изпълнение.

« Алтернативно разрешаване на спорове - Обща информация | Словения - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 05-12-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство