Europa-Kommissionen > ERN > Alternativ konfliktløsning > Skotland

Seneste opdatering : 05-02-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Alternativ konfliktløsning - Skotland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.
 

INDHOLDSFORTEGNELSE

De vigtigste former for alternativ konfliktløsning i Skotland er overordnet set følgende: De vigtigste former for alternativ konfliktløsning i Skotland er overordnet set følgende:
Ombudsmanden Ombudsmanden
Tilsyns­myndigheder Tilsyns­myndigheder
Voldgift Voldgift
Mediation Mediation
Neutral vurdering Neutral vurdering
Forlig Forlig
Afgørelse ved sagkyndig Afgørelse ved sagkyndig
I de fleste tilfælde vil konflikten kunne løses ved hjælp af en af disse alternative konfliktløsningsmetoder. I listen nedenfor kan man vælge en situation svarende til den, man befinder sig i, og få nærmere oplysninger I de fleste tilfælde vil konflikten kunne løses ved hjælp af en af disse alternative konfliktløsningsmetoder. I listen nedenfor kan man vælge en situation svarende til den, man befinder sig i, og få nærmere oplysninger
Konflikter mellem forbrugere og virksomheder Konflikter mellem forbrugere og virksomheder
Konflikter mellem virksomheder Konflikter mellem virksomheder
Konflikter mellem ansatte og deres arbejdsgivere Konflikter mellem ansatte og deres arbejdsgivere
Konflikter mellem familiemedlemmer Konflikter mellem familiemedlemmer
Konflikter mellem privatpersoner Konflikter mellem privatpersoner
Andre specifikke situationer Andre specifikke situationer

 

De vigtigste former for alternativ konfliktløsning i Skotland er overordnet set følgende:

Ombudsmanden

Ombudsmanden

{

Ombudsmandsinstitutionen er til for at behandle klager fra borgere over visse offentlige myndigheder eller private virksomheder. De fleste anerkendte ombudsmandsordninger er indstiftet ved lov. Andre er frivillige og ikke lovfæstede, men oprettet på initiativ af den pågældende sektor.

Tilsyns­myndigheder

Tilsynsmyndigheder

{

En tilsynsmyndighed defineres som et organ, der er oprettet ved lov, men som opererer uafhængigt af regeringen og udøver en eller flere af nedenstående beføjelser: tilsyn, henvisning til voldgift e.l., rådgivning af tredjemand, licensudstedelse, akkreditering eller håndhævelse.

Voldgift

Voldgift

{

Voldgift er en privat konfliktløsningsmetode, hvorved begge parter aftaler at acceptere den afgørelse, som træffes af en uafhængig tredjemand, kaldet voldgiftsmanden.

Mediation

Mediation

{

Mediation kan anvendes i en lang række situationer, bl.a. i kommercielle relationer eller mellem privatpersoner, eller i sager om lægesjusk. Mediation giver parterne i en konflikt mulighed for at indgå en mindelig ordning ved forhandling uden om retssystemet og med bistand fra en uafhængig tredjemand, mediator, hvis opgave består i at hjælpe parterne med at nå frem til en løsning, de kan blive enige om.

Neutral vurdering

Neutral vurdering

{

Neutral vurdering involverer en uafhængig tredjemand, normalt en person med sagkundskab i det pågældende spørgsmål, der giver en vurdering af sagens omstændigheder, som dog ikke er bindende for sagens parter.

Forlig

Forlig

{

Forlig ligner mediation, men tredjemanden, forligsmægleren, spiller en mere aktiv rolle.

Afgørelse ved sagkyndig

Afgørelse ved sagkyndig

{

Afgørelse ved sagkyndig anvendes, når parterne har valgt at overlade afgørelsen af konflikten til en uafhængig ekspert.

I de fleste tilfælde vil konflikten kunne løses ved hjælp af en af disse alternative konfliktløsningsmetoder. I listen nedenfor kan man vælge en situation svarende til den, man befinder sig i, og få nærmere oplysninger

Igen

TopTop

Konflikter mellem forbrugere og virksomheder

Som allerede forklaret i "Alternative Dispute Resolutions – Community law" har Kommissionen offentliggjort en liste på sit websted over et stort antal organer, der tager sig af alternativ konfliktløsning i de enkelte medlemsstater. På grundlag af de praktiske oplysninger, der er adgang til via listen, vil det være muligt at tage stilling til, om man vil gøre brug af en af disse konfliktløsningsordninger. Der er oplysninger om ordningernes struktur, ansvarsområde, procedurer, omkostninger m.m.

Man kan meget vel få brug for at inddrage et organ i en anden medlemsstat for at få bilagt konflikten. For at finde ud af, præcist hvilket organ man kan henvende sig til i konflikter om finansielle tjenesteydelser, kan man søge på webstederne EEJ-Net eller FIN-NET.

I Skotland har en forbruger, der havner i en konflikt om varer eller tjenesteydelser, flere forskellige muligheder at vælge imellem. Ved at klage direkte til den handlende eller virksomheden kan problemet ofte løses, inden der opstår en egentlig konflikt. Vejledning og bistand fås ad forskellige kanaler, først og fremmest fra lokale forbrugerbeskyttelsesafdelinger og borgerrådgivningskontorerne Citizens Advice. Nogle sektorer råder over effektive klagesystemer, der involverer en tilsynsmyndighed med håndhævelsesbeføjelser eller et forbrugerråd uden sådanne beføjelser. I mange tilfælde løses forbrugernes problemer direkte med den berørte handlende eller organisation. Ofte er det et krav, at forbrugeren benytter sig af den pågældende branches særlige klageprocedure, hvis en sådan findes, inden en af de andre konfliktløsningsmetoder bringes i anvendelse.

Igen

TopTop

På nettet findes en række websteder, der tilbyder forbrugerne information og rådgivning. Der er officielle websteder som f.eks. Department of Trade and Industry’s Consumer Gateway (det britiske handels- og industriministeriums forbrugerportal) og uafhængige websteder English, der aktivt hjælper forbrugerne med at løse deres problemer. Handels- og Industriministeriet, de lokale myndigheder, LACORS (de lokale myndigheders kontor for forskriftskoordinering) og instituttet for forbrugerbeskyttelse har oprettet et websted English, som giver forbrugerne mulighed for at indgive en klage til deres lokale direktorat for handelsnormer.

Oplysning og bistand tilbydes desuden af: PDF File (PDF File 30 KB)

Konflikter mellem virksomheder

Når parterne beslutter at benytte sig af en alternativ konfliktløsningsmetode, står det dem frit for at vælge metode og mellemmand under hensyntagen til den underliggende konflikt. Alternativ konfliktløsning er sædvanligvis ikke obligatorisk, men hvis en kontrakt indeholder specifikke bestemmelser om alternativ konfliktløsning, er de bindende.

Inden der søges alternativ konfliktløsning

Det er ikke nødvendigt men tilrådeligt at søge juridisk bistand i forbindelse med alternativ konfliktløsning. Det tilrådes også, at man sikrer sig, at mægleren er velanskrevet og har en ansvarsforsikring. Ønsker man særlige betingelser, såsom fortrolighedsbestemmelser, bør disse aftales mellem parterne og mægleren fra starten af, inden konfliktløsningsprocessen går i gang.

Igen

TopTop

Finansiering

Ombudsmandsordningerne og tilsynsmyndighederne finansieres enten af staten eller af den berørte sektor. Erhvervslivets voldgiftsordninger finansieres delvis over virksomhedernes medlemsgebyrer og gennem brugerbetaling. Ellers betales den egentlige proces af stridens parter, som deler omkostningerne mellem sig, enten ligeligt eller efter en anden fordelingsnøgle, som de selv aftaler. I procedurer, hvor alternativ konfliktløsning kan anses som en del af domstolsbehandlingen - f.eks. mediation – kan retshjælpssektionen under Law Society of Northern Ireland yde økonomisk støtte, hvis ansøgeren er berettiget til retshjælp i civilretlige sager. Alternativ konfliktløsning, der foregår i fuld uafhængighed af retssystemet, kan ikke finansieres af offentlige midler.

Samspil med domstolene

Visse former for alternativ konfliktløsning såsom mediation udelukker ikke, at sagen kan indbringes for domstolene, medmindre der efterfølgende indgås en skriftlig aftale. Hvis konflikten allerede er blevet indbragt for domstolen, kan denne suspendere processen i en periode, mens konflikten søges løst gennem alternativ konfliktløsning.

Forskellige former for konfliktløsning

De løsninger, der opnås ved hjælp af alternativ konfliktløsning, kan tage form af en afgørelse eller en aftale mellem parterne, afhængig af, hvilken konfliktløsningsmetode man har valgt. Metoder som mediation, forlig og neutral vurdering skal normalt hjælpe parterne med at nå frem til en aftale. Afgørelse ved sagkyndig eller anden tredjemand og voldgiftsafgørelser kan være bindende eller have karakter af henstillinger, afhængig af omstændighederne og den valgte metode. Nogle ombudsmænd træffer bindende beslutninger, andre fremsætter henstillinger.

Igen

TopTop

Voldgift er en bindende proces, og vælger parterne denne metode, kan de ikke bagefter gå til domstolene, når bortses fra de ganske få foreliggende appelmuligheder. De fleste alternative konfliktløsningsmetoder (bortset fra voldgift) giver parterne ret til at gå til domstolene, hvis modparten ikke efterlever afgørelsen. Hvis afgørelsen har form af en kontrakt mellem parterne, vil den krænkede part kunne sagsøge modparten for kontraktbrud. Parter, der når til enighed efter mediation, vil normalt ikke kunne indbringe samme spørgsmål for en domstol. Måden, hvorpå en afgørelse kan fuldbyrdes, varierer alt efter konfliktløsningsmetode. Ombudsmandsordningerne frembyder flere forskellige måder til fuldbyrdelse af afgørelser. Under nogle ombudsmandsordninger er der mulighed for at gennemtvinge afgørelserne; de fleste kan pålægge organisationer, der ikke retter sig efter afgørelsen, sanktioner.

Ved andre konfliktløsningsmetoder står det parterne frit for, om de ønsker, at afgørelsen udformes som en retligt bindende kontrakt. Formålet med alternative konfliktløsningsmetoder er at gøre det lettere for parterne at nå frem til en aftale, og der findes ingen lovfæstede appelmuligheder over for afgørelserne. Nogle ombudsmandsordninger åbner mulighed for domstolskontrol.

Konflikter mellem ansatte og deres arbejdsgivere

På langt størstedelen af alle arbejdspladser findes der regler for behandling af faglig strid, som for de flestes vedkommende dækker alle arbejdstagere og arbejdsgivere. ACAS English (Advisory, Conciliation and Arbitration Service), der som navnet antyder beskæftiger sig med rådgivning, forlig og voldgift, har udgivet en kodeks for god praksis for disciplinærsager og faglige stridigheder mellem arbejdsgivere og ansatte. ACAS tilbyder uafhængig og uvildig service for at forbygge og løse konflikter mellem arbejdsgivere og ansatte. ACAS' mæglere har ifølge loven pligt til at forsøge at løse en lang række forskelligartede klager angående arbejdstageres rettigheder, som er eller kan blive indbragt for en retsinstans.

Igen

TopTop

Et kompromis mellem ansatte og arbejdsgivere er en anden metode til opfyldelse af et eksisterende eller et potentielt krav. Metoden gør det muligt hurtigt og fortroligt at løse en konflikt, men den er begrænset til et bestemt krav. I modsætning til løsninger opnået ved ACAS' mellemkomst giver kompromisser ikke mulighed for at finde en generel, endelig løsning på alle arbejdsmarkedsrelaterede krav.

Ud over at fremme forligsløsninger har staten English for nylig indført en ny voldgiftsordning, hvor ACAS medvirker. Ordningen er et frivilligt alternativ til retsinstanserne til behandling af påstande om uberettiget afskedigelse. Konfliktløsning under denne ordning foregår fortroligt, uformelt og hurtigt. Tvisterne afgøres af voldgiftsmænd udpeget af ACAS. Ligesom ved voldgift i handelssager er afgørelsen endelig med meget begrænsede appelmuligheder. Alle kendelser er fortrolige.

Konflikter mellem familiemedlemmer

Familiemægling

Det er frivilligt, om man ønsker at deltage i familiemægling. Familiemægling har til formål at løse konflikter i forbindelse med skilsmisse eller separation i henhold til lovgivningen i Skotland. Det er myndighedernes opfattelse, at familiemægling kun nytter, hvis parterne selv kan bestemme, om de vil deltage eller ej. Myndighederne opfordrer til, at familiemægling finder sted, når det er hensigtsmæssigt. Ikke alle problemer kan løses ved familiemægling. Familiemægling bruges som oftest til at løse uenigheder om børn og mindre i andre tilfælde. Familiemægling tilbydes som regel af uafhængige frivillige organisationer. Familiemægling er et uafhængigt selvregulerende erhverv.

Igen

TopTop

Family Mediation Scotland English (FMS) (Familiemæglig Skotland) er en frivillig organisation, der støttes økonomisk af den skotske regering. Den koordinerer netværket af lokale mæglingstjenester, som alle er tilknyttet FMS, og sikrer standarden i mæglingstjenesterne gennem uddannelse, overvågning, evaluering og registrering af mæglere. Mægling vedrørende børn, i tilfælde hvor forældrene ligger i separations- eller skilsmisseforhandlinger, er gratis. Der findes nogle enkelte lokale tjenester, der tilbyder mægling i alle sager (herunder økonomiske opgørelser), og som tager betaling for deres tjenester. Comprehensive Accredited Lawyer Mediators (CALM) (statsanerkendte juridisk uddannede mæglere) er et netværk bestående af 50 advokater (solicitors), der tilbyder mægling på privat basis til par, som er ved at blive separeret eller skilt.

Finansiering

I procedurer, hvor familiemægling kan anses som en del af domstolsbehandlingen, kan Scottish Legal Aid Board yde økonomisk støtte, hvis ansøgeren har fået bevilget retshjælp. Mægling, der foregår i fuld uafhængighed af retssystemet, kan ikke finansieres af offentlige midler.

Domstolsbehandling

If all issues cannot be agreed using family mediation, the issues that have not been agreed can be put before the court for a decision.

Fuldbyrdelse

En aftale indgået ved familiemægling kan stadfæstes ved en retsafgørelse, hvorefter den kan fuldbyrdes. En aftale, der opnås på grundlag af familiemægling, uden at der foreligger en retsafgørelse, kan ikke fuldbyrdes. Der er mulighed for at anmode retten om at ændre en retsafgørelse.

Fortrolighed

I almindelighed er oplysninger om, hvad der er foregået under familiemægling, fortrolige og kan ikke bruge som bevis i en retssag. Der er dog undtagelser, f.eks. hvis der under mæglingen fremkommer oplysninger, der vedrører børns beskyttelse, og som det er nødvendigt at reagere på for at beskytte børnene.

Konflikter mellem privatpersoner

Når parterne beslutter at benytte sig af en alternativ konfliktløsningsmetode, står det dem frit for at vælge metode og mellemmand under hensyntagen til den underliggende konflikt. Alternativ konfliktløsning er sædvanligvis ikke obligatorisk, men hvis en kontrakt indeholder specifikke bestemmelser om alternativ konfliktløsning, er de bindende.

Med hensyn til spørgsmålene om, hvad der skal ske, inden der søges alternativ konfliktløsning, om finansiering, om samspil med domstolene og om de forskellige typer konfliktløsning er forholdene de samme som beskrevet i afsnittet Konflikter mellem virksomheder.

Andre specifikke situationer

Der findes en række ordninger, der skal bidrage til løsning af konflikter mellem private og offentlige myndigheder eller liberale erhvervsdrivende. Nedenfor findes en liste over ordninger med navn på det relevante organ og en beskrivelse af de opgaver, de varetager. Listen er ikke udtømmende.

Når der ikke findes en fast ordning på det pågældende område, og parterne beslutter at benytte sig af en alternativ konfliktløsningsmetode, står det dem frit for at vælge metode og mellemmand under hensyntagen til den underliggende konflikt. Alternativ konfliktløsning er sædvanligvis ikke obligatorisk, men hvis en kontrakt indeholder specifikke bestemmelser om alternativ konfliktløsning, er de bindende.

Med hensyn til spørgsmålene om, hvad der skal ske, inden der søges alternativ konfliktløsning, om finansiering, om samspil med domstolene og om de forskellige typer konfliktløsning er forholdene de samme som beskrevet i afsnittet Konflikter mellem virksomheder.

Andre specifikke situationer PDF File (PDF File 45 KB) (f.eks. forbindelser med offentlige myndigheder, sundhedstjenester, advokater, notarer osv.)

« Alternativ konfliktløsning - Generelle oplysninger | Det Forenede Kongerige - Generelle oplysninger »

Igen

TopTop

Seneste opdatering : 05-02-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige