Európska komisia > EJS > Alternatívne spôsoby riešenia sporov > Portugalsko

Posledná úprava: 20-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Portugalsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

I. Aké sú zo všeobecného hľadiska druhy alternatívneho riešenia sporov (ARS) v Portugalsku? I.
I.1. Zmier I.1.
I.2. Mediácia I.2.
I.3. Arbitráž I.3.
I.3.1. Mimosúdna arbitráž I.3.1.
I.3.2. Inštitucionálna arbitráž I.3.2.
II. Systémy II.
II.1. Je pomoc rôznych druhov ARS povinná podľa zákona alebo podľa podmienok súdneho rozhodnutia? II.1.
II.1.1. Spory medzi odborníkmi; spotrebiteľské spory a všetky druhy sporov, v ktorých sa používa arbitráž alebo mediácia: II.1.1.
II.1.2. Rodinné spory: II.1.2.
II.1.3. Spory medzi fyzickými osobami: II.1.3.
II.2. Sú tieto druhy ARS upravené zákonom? II.2.
II.2.1. Spory medzi odborníkmi; spotrebiteľské spory a všetky druhy sporov, v ktorých sa používa arbitráž alebo mediácia: II.2.1.
II.2.2. Spory medzi fyzickými osobami: II.2.2.
II.2.3. Rodinné spory: II.2.3.
II.3. Môžu existovať zmluvné ustanovenia, podľa ktorých sa akýkoľvek spor týkajúci zmluvy predloží najprv na ARS a až potom súdu? Sú tieto ustanovenia o týchto druhoch ARS záväzné pre obe strany? II.3.
II.4. Aké druhy sporov možno riešiť týmito druhmi ARS? II.4.
II.4.1. Spory medzi fyzickými osobami: II.4.1.
II.4.2. Rodinné spory: II.4.2.
II.5. Ako možno zabezpečiť, aby ARS, na ktoré sa obrátite, poskytovalo záruky porovnateľné so zárukami tradičnej spravodlivosti? A najmä, ako je zaručená dôvernosť rokovaní? II.5.
II.5.1. Spory medzi fyzickými osobami a rodinné spory: II.5.1.
II.5.2. Spotrebiteľské spory: II.5.2.
II.6. Je potrebné vyhľadať právnu radu? Aká je úloha právnika v týchto druhoch ARS? II.6.
II.6.1. Všetky druhy sporu, v ktorých sa používa mediácia: II.6.1.
II.6.2. Spory medzi fyzickými osobami a rodinné spory: II.6.2.
II.6.3. Všetky druhy sporu, v ktorých sa používa arbitráž: II.6.3.
II.7. Môžu sa tieto druhy ARS viesť na diaľku, predovšetkým elektronickými prostriedkami? II.7.
II.7.1. Všetky druhy sporu, v ktorých sa používa mediácia: II.7.1.
II.7.2. Spory medzi fyzickými osobami: II.7.2.
II.7.3. Rodinné spory: II.7.3.
II.7.4. Všetky druhy sporu, v ktorých sa používa arbitráž: II.7.4.
II.8. Sú tieto druhy ARS zdarma? Ak nie, ako sa delia náklady? Je možné dostať právnu pomoc? II.8.
II.8.1. Všetky druhy sporu, v ktorých sa používa arbitráž: II.8.1.
II.8.2. Spotrebiteľské spory: II.8.2.
II.8.3. Ostatné druhy sporu: II.8.3.
II.8.4. Spory medzi fyzickými osobami: II.8.4.
II.8.5. Rodinné spory: II.8.5.
II.9. Ak treba použiť tieto druhy ARS, ale nepodarí sa vyriešiť spor, je ešte možné obrátiť sa na súd? Má použitie týchto druhov ARS nejaký vplyv na premlčaciu lehotu pre súdne podanie? II.9.
II.9.1. Spory medzi fyzickými osobami: II.9.1.
II.9.2. Rodinné spory: II.9.2.
II.9.3. Všetky druhy sporu, v ktorých sa používa arbitráž: II.9.3.
II.10. Ak sa použili tieto druhy ARS a podarilo sa vyriešiť spor, akú má formu táto dohoda? Čo sa stane, ak sa dohoda nevykoná spontánne? Môžu sa použiť normálne postupy vykonania? Je ešte možnosť postúpiť vec súdu? II.10.
II.10.1. Spory medzi fyzickými osobami: II.10.1.
II.10.2. Rodinné spory: II.10.2.
II.10.3. Všetky druhy sporu, v ktorých sa používa arbitráž: II.10.3.

 

I. Aké sú zo všeobecného hľadiska druhy alternatívneho riešenia sporov (ARS) v Portugalsku?

Dostupné alternatívne prostriedky na riešenie sporov v Portugalsku sú zmier, mediácia a arbitráž. Všetky sú zamerané na vyriešenie sporov mimosúdnymi cestami.

Použitie týchto ciest umožňuje rýchly a efektívny výkon spravodlivosti. Zapojenie strán prospieva vytváraniu podmienok, ktoré im po urovnaní nezhody umožňujú zachovať si vzťahy.

I.1. Zmier

Zmier je alternatívou súdneho konania. Vo svojej podstate je neformálny. V rámci tohto procesu sa strany snažia nájsť riešenie svojej nezhody buď s pomocou alebo bez pomoci tretej strany.

Keď zasahuje tretia strana, táto spolupracuje s ostatnými stranami, nabáda ich prediskutovať záležitosť, na ktorej sa nezhodli, a pomáha im dospieť k mimosúdnej dohode.

Zmierovateľ upozorňuje na cieľové aspekty sporu, tlačí na rýchle, nevyčerpávajúce vyriešenie záležitosti a pomáha sporiacim sa stranám dospieť k dohode, za ktorú sú samy zodpovedné. V porovnaní s mediátorom zaujíma zmierovateľ aktívnejší postoj. Môže dokonca navrhnúť riešenie sporu.

I.2. Mediácia

Mediácia je alternatívny spôsob riešenia sporov, ktorý je svojím charakterom dôverný a mimosúdny. Zodpovednosť za dosiahnutie rozhodnutí spočíva na zainteresovaných stranách. Mediácia má všeobecne oficiálny charakter.

V tomto druhu procesu riešenia sa sporiace sa strany snažia pomocou nestrannej a neutrálnej tretej strany dospieť k dohode o urovnaní svojho sporu.

HoreHore

Na rozdiel od sudcu alebo arbitra mediátor nerozhoduje o výsledku sporu. Mediátor namiesto toho vedie strany k vytvoreniu kontaktov medzi nimi a umožní im vymieňať si názory tak, aby so základom dohody, ktorou sa spor ukončí, mohli prísť samotné strany. Keďže tohto procesu sa vždy zúčastňuje tretia strana, môžeme ho pokladať za proces stojaci medzi zmierením a arbitrážou.

Keďže mediácia umožňuje zachovanie vzťahu medzi sporiacimi sa stranami, je mimoriadne vhodná na urovnanie sporov medzi rodinou a susedmi.

I.3. Arbitráž

I.3.1. Mimosúdna arbitráž

Mimosúdna arbitráž je súkromná metóda urovnania sporov, v ktorej si strany z vlastnej iniciatívy vyberú ľudí, tzv. arbitrov, ktorí prídu s rozhodnutím záväzným pre strany na urovnanie ich rozdielnych názorov.

V tomto procese rozhoduje o spore, ktorý rozdeľuje strany, nestranná tretia strana. Je to ekvivalent súdneho konania, lebo rozhodnutie neprijímajú sporiace sa strany.

Na účely vykonania sa arbitrážne rozhodnutie pokladá za rovnaké ako rozhodnutie normálnych súdov, ktoré ho môžu vykonať.

Pokiaľ sa strany nevzdali svojho práva na odvolanie alebo nepoverili arbitra vynesením nestranného a spravodlivého rozsudku, proti arbitrážnym rozhodnutiam možno podať odvolanie na odvolacom súde.

I.3.2. Inštitucionálna arbitráž

Takto sa nazýva mimosúdna arbitráž vykonávaní subjektami poverenými ministerstvom spravodlivosti vykonávať túto činnosť. Tieto subjekty sa volajú „Centros de Arbitração” (arbitrážne centrá).

HoreHore

II. Systémy

V súlade so zákonom o mimosúdnej arbitráži môžu strany predložiť arbitráži akýkoľvek spor, ktorý nemusí riešiť súd alebo povinná arbitráž, a ktorý sa netýka neodškriepiteľných práv.

V portugalskom práve sú neodškriepiteľné práva tie, ktoré súvisia s vecami osobnej slobody a osobného stavu, práva týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov v kontexte pracovných zmlúv a práva uznávané zákonom o sociálnom poistení. Patria sem aj práva spojené s právnymi vzťahmi, ktoré strany nemôžu svojvoľne odcudziť, a ktorých sa teda nemôžu ani vzdať zákonnou transakciou.

Pri uplatňovaní týchto práv nemožno využiť arbitráž ani iný alternatívny spôsob riešenia sporov.

Arbitráži pod patronátom inštitucionálnych arbitrážnych centier zvyčajne predchádza pokus o zmier.

Ak pokus o zmier neprinesie urovnanie sporu, ktorákoľvek zo strán môže predložiť vec na arbitráž.

Mediácia zvyčajne nie je upravená zákonom, ale predpokladajú ju najmä právne predpisy, ktoré vytvorili „Julgados de Paz” (magistrátne súdy) (orgány podobné súdom, ktorých úlohou je urovnanie občianskych sporov do výšky max. 3 740,98 eur) a zákon o ochrane maloletých, najmä v súvislosti s dohodami o opatrovníctve.

Mediácia ako alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov je uvedený v listine, ktorou sa zakladá systém registrácie subjektov, ktoré sa snažia vytvoriť postupy pre mimosúdne urovnanie sporov.

II.1. Je pomoc rôznych druhov ARS povinná podľa zákona alebo podľa podmienok súdneho rozhodnutia?

II.1.1. Spory medzi odborníkmi; spotrebiteľské spory a všetky druhy sporov, v ktorých sa používa arbitráž alebo mediácia:

Mimosúdne arbitráž možno použiť na urovnanie akéhokoľvek druhu sporu, ktorý podľa zákona netreba predložiť na posúdenie súdnemu dvoru alebo arbitrážnemu súdu, a ktoré sa týka práv alebo záležitostí, o ktorých môžu strany slobodne rozhodovať.

HoreHore

Aj použitie mediácie je proces, o ktorom slobodne rozhodujú sporiace sa strany.

Použitie mediácie subjektami oprávnenými vykonávať tento druh procesu na urovnanie spotrebiteľských sporov závisí od predchádzajúcej akceptácie tohto procesu spotrebiteľom a zainteresovaným odborníkom.

II.1.2. Rodinné spory:

V konaniach o opatrovníctvo môže sudca rozhodnúť, že treba použiť mediáciu, pričom toto rozhodnutie nemusia zainteresované strany vždy prijať.

II.1.3. Spory medzi fyzickými osobami:

V civilných sporoch o sumy nižšie ako 3 740,98 eur, ktoré spadajú do právomoci magistrátnych súdov, je použitie mediácie dobrovoľné a závisí od jej akceptácie zainteresovanými stranami.

Magistrátne súdy majú v civilnej oblasti súdnu právomoc v nasledujúcich veciach:

 1. žaloby zamerané na zabezpečenie splnenia povinností s výnimkou peňažných dávok, v ktorých pôvodný veriteľ je alebo bol právnickou osobou;
 2. prípady prevodu hnuteľných aktív;
 3. prípady práv a povinností majiteľov nehnuteľností, ak príslušné zhromaždenie spoluvlastníkov neuložilo povinnosť riešiť spory medzi spoluvlastníkmi alebo medzi spoluvlastníkmi a správcom arbitrážou;
 4. žaloby o urovnanie sporov medzi majiteľmi nehnuteľností týkajúce sa dočasného prechodu, prirodzeného odtoku vôd, prác na ochranu proti povodniam, na spoločných odtokoch, kanáloch, priekopách a živých plotoch, otváraní okien, dverí, veránd a podobných prác; odpočúvania, výsadby stromov a kríkov, stavania stien a priečok;
 5. žaloby o prevzatie vlastníctva, vydržanie a pridruženie;
 6. prípady týkajúce sa práva na používanie a spravovanie majetku v spoločnom vlastníctve, plôch, užívacieho práva, používania a obývania a práva k periodicky obývanej nehnuteľnosti;
 7. prípady zahŕňajúce mestské nájomné zmluvy s výnimkou vysťahovania;
 8. prípady zahŕňajúce zmluvnú alebo mimozmluvnú občiansku zodpovednosť;
 9. prípady neplnenia zmlúv s výnimkou pracovných zmlúv a vidieckych nájomných zmlúv;
 10. prípady všeobecného zaručenia povinností.

Arbitrážny rozsudok je niekedy uložený špeciálnym právom. V takýchto prípadoch sa treba obrátiť na arbitrážny súd.

HoreHore

II.2. Sú tieto druhy ARS upravené zákonom?

II.2.1. Spory medzi odborníkmi; spotrebiteľské spory a všetky druhy sporov, v ktorých sa používa arbitráž alebo mediácia:

Mimosúdna arbitráž je výslovne upravená zákonom.

Mimosúdne arbitrážne konania vedené inštitúciami upravuje osobitný zákon.

Čo sa týka spotrebiteľských sporov, mediačné služby môžu poskytovať subjekty, ktoré prostredníctvom dobrovoľného registračného systému pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov konajú v súlade so zákonom stanovenými princípmi.

II.2.2. Spory medzi fyzickými osobami:

Zákon upravujúci kompetencie, organizáciu a fungovanie magistrátnych súdov výslovne uvádza a upravuje mediáciu, funkcie mediátora a fungovanie mediačných služieb vytvorených v rámci každého magistrátneho súdu.

II.2.3. Rodinné spory:

Mediácia pri rodinných sporoch je obmedzená na situácie rozchodu alebo rozvodu po vzájomnej dohode a jej cieľom je pomôcť rodičom maloletých dospieť k dohode o mechanizmoch opatrovníctva.

Podobne aj v konaniach o opatrovníctvo zákon od sudcu konajúceho ex officio so súhlasom zainteresovaných strán alebo na ich žiadosť vyžaduje, aby rozhodol o zainteresovaní verejných alebo súkromných mediačných služieb.

V tejto oblasti poskytuje službu verejnosti „Gabinete de Mediação Familiar” (Úrad mediácie rodinných sporov).

HoreHore

II.3. Môžu existovať zmluvné ustanovenia, podľa ktorých sa akýkoľvek spor týkajúci zmluvy predloží najprv na ARS a až potom súdu? Sú tieto ustanovenia o týchto druhoch ARS záväzné pre obe strany?

Áno, takéto ustanovenia skutočne môžu existovať.

V súlade so zákonom o mimosúdnej arbitráži môžu strany predložiť arbitráži akýkoľvek spor, ktorý sa nepredkladá výlučne súdnemu dvoru alebo na povinnú arbitráž, a ktorý sa netýka neodškriepiteľných práv.

Strany obchodnej dohody sa môžu dohodnúť, že spory vyplývajúce z právneho zmluvného vzťahu sa predložia rozhodcovskému súdu s právom uchýliť sa k akémukoľvek inému súdu, ktorého sa vzdali klauzulou vloženou v zmluve. Táto klauzula sa nazýva „cláusula compromissória” (klauzula o kompromise). Treba poznamenať, že ak sa zmluvné strany nevzdali použitia súdnej cesty, môžu podať odvolanie proti arbitrážnemu rozhodnutiu na súd druhej inštancie. Táto klauzula musí definovať právny vzťah sporiacich sa strán a musí byť pre strany záväzná.

Tak isto nič nebráni zmluvným stranám, aby sa na urovnanie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu dohodli na použití iných druhov ARS, najmä mediácie.

II.4. Aké druhy sporov možno riešiť týmito druhmi ARS?

Týmito druhmi ARS možno urovnať akýkoľvek druh sporu, pokiaľ, ako už bolo uvedené, sa netýka neodškriepiteľných práv.

Ako bolo ukázané, týmito druhmi ARS možno urovnať všetky spory vyplývajúce z právneho vzťahu, ktorý môžu strany ukončiť rokovaním, ba dokonca aj vzdaním sa práv vyplývajúcich z ich dohody, a ktoré nie sú zákonom vyhradené výlučne pre súdne dvory.

HoreHore

Zákon výslovne predpokladá mimosúdnu, ad hoc alebo inštitucionálnu arbitráž ako mimosúdnu cestu urovnania týchto sporov.

Hlavnou črtou mimosúdnej inštitucionálnej arbitráže je fakt, že centrá, ktoré túto prácu vykonávajú, sa nachádzajú v niekoľkých väčších i menších mestách po celom Portugalsku. Centrá sú permanentné a dopredu stanovujú dátumy sporov, ktoré môžu urovnať. Tieto centrá môžu mať všeobecné kompetencie, alebo môžu byť špecializované na určité oblasti.

Niektoré centrá majú regionálnu právomoc a zaoberajú sa len spormi, ktoré sa vyskytnú v určitej geografickej oblasti. Iné majú celoštátnu pôsobnosť a môžu sa zaoberať spormi z celého Portugalska.

Okrem arbitrážnych centier so všeobecnou jurisdikciou existuje niekoľko arbitrážnych centier, ktoré sa zaoberajú špecifickými sektormi. Sú to spotrebiteľské spory v komerčnom a priemyselnom sektore, spory vyplývajúce z verejných a súkromných diel, spory o práva na duševné vlastníctvo, spory týkajúce sa majetku a mestských nájomných zmlúv, profesií a dopravných nehôd.

II.4.1. Spory medzi fyzickými osobami:

Ako už bolo uvedené, v portugalskom práve sa predpokladá mediácia výlučne pre civilné prípady o sumy neprevyšujúce 3 740,98 eur, ktoré spadajú do právomoci magistrátnych súdov.

II.4.2. Rodinné spory:

Pri rozvodoch alebo odlúčeniach sa mediácie môže použiť na urovnanie sporov súvisiacich s maloletými. Mediácia je v portugalskom práve výslovne uvedená v kontexte konania o opatrovníctvo.

HoreHore

II.5. Ako možno zabezpečiť, aby ARS, na ktoré sa obrátite, poskytovalo záruky porovnateľné so zárukami tradičnej spravodlivosti? A najmä, ako je zaručená dôvernosť rokovaní?

II.5.1. Spory medzi fyzickými osobami a rodinné spory:

Mediácia vo veciach spadajúcich do pôsobnosti magistrátnych súdov a mediácia v rodinných sporoch zaručuje stranám nestrannosť, nezávislosť, dôvernosť a dôveryhodnosť. Mediátori musia konať s potrebnou spôsobilosťou a starostlivosťou. Tieto etické pravidlá, výslovne stanovené zákonom, fungujú ako skutočné procesné záruky.

Z nich kladie zákon osobitný dôraz na zaručenie dôvernosti.

V mediácii vykonávanej magistrátnymi súdmi a v mediácii pri rodinných sporoch musia strany vopred podpísať mediačnú dohodu, v ktorej sa uvádza, že daná mediácia je dôverná. Strany, ich zástupcovia a mediátor musia rešpektovať dôverný charakter všetkých vyhlásení urobených v priebehu mediačného procesu.

Mediátori nemôžu byť žiadnym spôsobom zainteresovaní v žiadnych iných konaniach, ktoré prebiehajú zároveň, napr. v arbitrážnom konaní, súdnom procese alebo psychoterapeutickej liečbe bez ohľadu na to, či sa prostredníctvom mediácie dospelo k dohode alebo nie, pokiaľ na to strany nedali výslovné povolenie.

II.5.2. Spotrebiteľské spory:

V spotrebiteľských sporoch sa subjekty poverené vedením ARS procesov musia zaručiť, že ich práca je nestranná a nezávislá.

HoreHore

II.6. Je potrebné vyhľadať právnu radu? Aká je úloha právnika v týchto druhoch ARS?

II.6.1. Všetky druhy sporu, v ktorých sa používa mediácia:

Pri pokuse o urovnanie sporu mediáciou strany nepotrebujú právnikov.

Pri mediácii sú strany povzbudzované aktívne sa zapájať do hľadania riešenia. Netreba však podceňovať úlohu právnikov poskytujúcich pomoc stranám. Právnik môže zaistiť, aby sa proces odvíjal spôsobom, ktorý rešpektuje záujmy a ciele jeho klienta; môže identifikovať body zákona, odhadnúť želané vyrovnanie alebo hodnotu vyrovnania pre protistranu a môže pripraviť alebo skontrolovať znenie dohody.

II.6.2. Spory medzi fyzickými osobami a rodinné spory:

Na prípady mediácie prejednávané na magistrátnych súdoch alebo v prípadoch mediácie v rodinných sporoch sa strany musia dostaviť osobne. Môže ich však sprevádzať právnik.

II.6.3. Všetky druhy sporu, v ktorých sa používa arbitráž:

Pri urovnávaní sporov arbitrážou netreba mať právnika. Strany si môžu určiť kohokoľvek, aby ich zastupoval, alebo sa dostavil na rozhodcovský súd.

Právneho zástupcu však treba určiť v prípade arbitráže, keď sporná suma presahuje limit stanovený pre súd prvej inštancie (3 740,98 eur), a keď sa podáva odvolanie.

II.7. Môžu sa tieto druhy ARS viesť na diaľku, predovšetkým elektronickými prostriedkami?

II.7.1. Všetky druhy sporu, v ktorých sa používa mediácia:

Keďže hlavným cieľom mediácie je poskytnúť stranám príležitosť urovnať svoje nezhody priateľsky rokovaním, predpokladá sa, že strany sú na mediačných zasadaniach fyzicky prítomné.

HoreHore

II.7.2. Spory medzi fyzickými osobami:

Podľa zákona o magistrátnych súdoch, ak sa jedna zo strán nedostaví na naplánované mediačné stretnutie a nepredloží žiadne zdôvodnenie svojej neprítomnosti, prípad sa postúpi sekretariátu na určenie dátumu súdneho pojednávania.

II.7.3. Rodinné spory:

Na procese mediácie v rodinných sporoch musia byť prítomní rodičia.

Ak sa niektorý z rodičov nedostaví a ak sa konanie o opatrovníctvo odloží s cieľom nájsť dohodu, mediačné služby informujú o tom súd, takže odklad možno zrušiť a súdne konanie môže pokračovať.

II.7.4. Všetky druhy sporu, v ktorých sa používa arbitráž:

V mimosúdnej inštitucionálnej arbitráži musia byť strany vždy vypočuté, ústne alebo písomne, skôr, než sa prijme konečné rozhodnutie.

V arbitrážnom procese, z dôvodu jeho charakteru, možno použiť elektronické prostriedky, predovšetkým videokonferenciu.

II.8. Sú tieto druhy ARS zdarma? Ak nie, ako sa delia náklady? Je možné dostať právnu pomoc?

II.8.1. Všetky druhy sporu, v ktorých sa používa arbitráž:

Zákon nehovorí o poskytovaní právnej pomoci u sporov, ktoré sa riešia mimosúdnou, ad hoc alebo inštitucionálnou arbitrážou.

II.8.2. Spotrebiteľské spory:

Inštitucionálna arbitráž v spotrebiteľských arbitrážnych centrách je zdarma, ale výška spornej sumy, ktorú môžu pomôcť urovnať, je nízka – väčšina centier akceptuje len žaloby do max. výšky 3 749,98 eur.

HoreHore

II.8.3. Ostatné druhy sporu:

Náklady arbitrážneho centra sú rôzne a zvyčajne závisia od hodnoty sporov. Splatné sumy a spôsob ich rozdelenia medzi strany zainteresované v spore sú normálne stanovené v predpisoch centier.

V niektorých arbitrážnych centrách sú poplatky splatné len v prípadoch prednesených na rozhodcovských súdoch. Mediačné a zmierovacie služby poskytované s cieľom získať dohodu pred začiatkom arbitrážneho konania sú bezplatné.

II.8.4. Spory medzi fyzickými osobami:

Za mediáciu na magistrátnych súdoch sa platí malá pevná suma, ktorá sa ešte znižuje, ak strany dospejú k dohode. O túto sumu sa strany delia rovnakým dielom.

Zákon o magistrátnych súdoch uvádza, že ľudia, ktorí spĺňajú podmienky zákona o právnej pomoci, sú oprávnení na ktorýkoľvek druh tejto pomoci (v tomto zmysle pozri hárok s údajmi o právnej pomoci).

II.8.5. Rodinné spory:

Mediácia verejnými rodinnými mediačnými službami – Úradom pre mediáciu v rodinných sporoch – je bezplatná.

II.9. Ak treba použiť tieto druhy ARS, ale nepodarí sa vyriešiť spor, je ešte možné obrátiť sa na súd? Má použitie týchto druhov ARS nejaký vplyv na premlčaciu lehotu pre súdne podanie?

II.9.1. Spory medzi fyzickými osobami:

Ak strany nedospejú k vyrovnaniu alebo pri mediácii poskytovanej magistrátnymi súdmi dosiahnu len čiastočné vyrovnanie, mediátor tento fakt oznámi magistrátu, ktorý naplánuje dátum súdneho pojednávania.

HoreHore

II.9.2. Rodinné spory:

Ak rodičia nedospejú k dohode pri mediácii rodinného sporu v kontexte konania o opatrovníctvo, mediačné služby oznámia tento fakt sudcovi zodpovednému za prípad, ktorý potom sleduje jeho priebeh.

Pri konaniach o rozvode alebo odluke po vzájomnej dohode prednesených na matričnom úrade, ak verejný prokurátor nepokladá dohodu predloženú rodičmi za dohodu v záujme maloletého a žiadajúce strany nesúhlasia s naznačenými zmenami, prípad sa zasiela súdom obvodu daného matričného úradu.

II.9.3. Všetky druhy sporu, v ktorých sa používa arbitráž:

V mimosúdnej arbitráži sa proces končí arbitrážnym rozhodnutím, ktoré môže pozostávať z ratifikácie dohody, ku ktorej sa dospelo vo fáze urovnania. Toto rozhodnutie má váhu súdneho rozsudku.

Ak sa strany nevzdali svojho práva na odvolanie, odvolanie proti arbitrážnemu rozsudku možno podať na súde druhej inštancie za rovnakých podmienok ako u rozhodnutí vynesených okresnými súdmi.

Využitie ARS neovplyvňuje termíny na postúpenie veci súdu.

II.10. Ak sa použili tieto druhy ARS a podarilo sa vyriešiť spor, akú má formu táto dohoda? Čo sa stane, ak sa dohoda nevykoná spontánne? Môžu sa použiť normálne postupy vykonania? Je ešte možnosť postúpiť vec súdu?

II.10.1. Spory medzi fyzickými osobami:

Dohoda dosiahnutá mediáciou v prípadoch spadajúcich do právomoci magistrátnych súdov je vyhotovená písomne a ratifikovaná magistrátom.

Ratifikovaná dohoda má štatút rozhodnutia vyneseného súdom prvej inštancie.

Vykonanie ratifikovanej mediačnej dohody je záležitosťou súdu prvej inštancie za podmienok stanovených v zákone o civilných konaniach.

II.10.2. Rodinné spory:

Dohoda dosiahnutá mediáciou je vyhotovená písomne a ratifikovaná sudcom súdu, na ktorom prebieha konanie o opatrovníctvo.

II.10.3. Všetky druhy sporu, v ktorých sa používa arbitráž:

Arbitrážne rozhodnutie možno vykonať rovnakým spôsobom ako rozhodnutie súdu prvej inštancie.

Vykonanie arbitrážneho rozhodnutia je záležitosťou súdu prvej inštancie za podmienok stanovených v zákone o civilných konaniach.

V týchto situáciách sa teda záležitosť v štádiu vykonávania postupuje súdu.

Bližšie informácie

 • Supremo Tribunal de Justiça (Najvyšší súd); English - français - português
 • Tribunal Constitucional (Ústavný súd); português
 • Ministério da Justiça (Ministerstvo spravodlivosti); English - português
 • Tribunal da Relação de Lisboa (Lisabonský odvolací súd); português
 • Tribunal da Relação de Coimbra (Odvolací súd v Coimbra); português
 • Tribunal da Relação de Évora (Odvolací súd v Évora); English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto (Odvolací súd v Oporto); português
 • Procuradoria Geral da República (Úrad generálneho prokurátora); português
 • Centro de Estudos Judiciários (Stredisko štúdia práva; subjekt zodpovedný za školenie portugalských sudcov a magistrátnych sudcov); English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (Generálne riaditeľstvo súdnej správy; poskytuje informácie o. i. o kontaktných údajoch a geografických jurisdikciách súdov a ponúka prístup na webovú stránku ministerstva spravodlivosti); English - português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (Úrad legislatívnej politiky a plánovania ministerstva spravodlivosti); English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado (Generálne riaditeľstvo pre verejné listiny a notárov); português
 • Instituto do Consumidor (Inštitút spotrebiteľských záležitostí); português
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses (Zväzové združenie portugalských sudcov); português
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (Zväz magistrátnych sudcov štátneho prokurátora); português
 • Ordem dos Advogados (Portugalské združenie advokátov); português
 • On-line databáza právnych predpisov (obsahuje všetky zákony a vyhlášky publikované v „I Série do Diário da República” (Vládne noviny, séria I) od 1.1.1970; poskytuje voľný prístup k právnym predpisom publikovaným v „I Série” od 1.1.2000). português
 • Direcção-Geral da Administração Extrajudicial (Generálne riaditeľstvo pre mimosúdnu správu); English - português
 • Associação de Mediadores de Conflitos (Združenie mediátorov sporov); português
 • Associação Nacional para a Mediação Familiar – (Vnútroštátne združenie pre mediáciu v rodinných sporoch; skupiny spolu s odborníkmi z oblasti mediácie rodinných sporov poskytujúci úvodné a ďalšie školenie) (anmf-portugal@netcabo.pt);
 • Centro de Arbitração (arbitrážne centrum) da Universidade Católica Portuguesa (CAUCP); português
 • Núcleo de Apoio ao Investidor e Mediação (Stredisko pre podporu a mediáciu investorov (NAIM); English - português
 • Centro de Mediação Peritagens e Arbitragens Voluntárias (Centrum pre odbornú mediáciu a mimosúdnu arbitráž); português
 • Centro de Arbitração Comercial (Centrum komerčnej arbitráže); English - português
 • Centro de Informação, Mediação e Arbitração de Conflitos do Algarve (Centrum pre informácie, mediáciu a arbitráž v spotrebiteľských sporoch v Algarve); English - português
 • Centro de Arbitração Conflitos de Consumo de Lisboa (Lisabonské centrum pre arbitráž v spotrebiteľských sporoch) (lis.arbitration@ip.pt);
 • Centro de Informação de Consumo e Arbitração do Porto (Oportské centrum pre spotrebiteľské informácie a arbitráž) (cicap@mail.telepac.pt);
 • Centro de Arbitração de Conflitos de Consumo de Coimbra e Figueira da Foz (Centrum pre arbitráž v spotrebiteľských sporoch v Coimbre a Figueira da Foz) (tribarb@esoterica.pt).

« Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Všeobecné informácie | Portugalsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 20-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo