Evropská komise > ESS > Alternativní způsoby řešení sporů > Portugalsko

Poslední aktualizace: 24-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Alternativní způsoby řešení sporů - Portugalsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

I. Jaké jsou, z obecného hlediska, různé druhy alternativního řešení sporů v Portugalsku? I.
I.1. Konciliace I.1.
I.2. Mediace I.2.
I.3. Rozhodčí řízení I.3.
I.3.1. Dobrovolné rozhodčí řízení I.3.1.
I.3.2. Institucionalizovaná rozhodčí řízení I.3.2.
II. Systémy II.
II.1. Je použití různých druhů alternativního řešení sporů povinné podle zákona nebo podmínek rozhodnutí soudu? II.1.
II.1.1. Podnikatelské spory, spotřebitelské spory a veškeré druhy sporů, ve kterých se využije rozhodčího řízení nebo mediace: II.1.1.
II.1.2. Rodinné spory: II.1.2.
II.1.3. Spory mezi jednotlivci: II.1.3.
II.2. Jsou tyto druhy alternativního řešení sporů upraveny zákonem? II.2.
II.2.1. Podnikatelské spory, spotřebitelské spory a veškeré druhy sporů, ve kterých se využije rozhodčího řízení nebo mediace: II.2.1.
II.2.2. Spory mezi jednotlivci: II.2.2.
II.2.3. Rodinné spory: II.2.3.
II.3. Mohou existovat smluvní ustanovení, která stanovují, že všechny spory týkající se smlouvy projdou před předložením soudu alternativním řešením sporů. Jsou tato ustanovení závazná pro obě strany s ohledem na tyto druhy alternativního řešení sporů? II.3.
II.4. Které druhy sporů mohou tyto druhy alternativního řešení sporu urovnat? II.4.
II.4.1. Spory mezi jednotlivci: II.4.1.
II.4.2. Rodinné spory: II.4.2.
II.5. Jak lze zajistit, že alternativní řešení sporů, ke kterému jste se uchýlili, poskytne záruky srovnatelné se zárukami, které poskytuje tradiční soudnictví? Jak je zejména zaručena důvěrnost jednání? II.5.
II.5.1. Spory mezi jednotlivci a rodinné spory: II.5.1.
II.5.2. Spotřebitelské spory: II.5.2.
II.6. Je nutné vyhledat právní radu? Jakou roli hraje právník v těchto druzích alternativního řešení sporů? II.6.
II.6.1. Všechny druhy sporů, v jejichž případě se uchyluje k mediaci: II.6.1.
II.6.2. Spory mezi jednotlivci a rodinné spory: II.6.2.
II.6.3. Všechny druhy sporů, v jejichž případě se uchyluje k rozhodčímu řízení: II.6.3.
II.7. Lze tyto druhy alternativního řešení sporů vést na dálku, zejména elektronickými prostředky? II.7.
II.7.1. Všechny druhy sporů, v jejichž případě se uchyluje k mediaci: II.7.1.
II.7.2. Spory mezi jednotlivci: II.7.2.
II.7.3. Rodinné spory: II.7.3.
II.7.4. Všechny druhy sporů, v jejichž případě se uchyluje k rozhodčímu řízení: II.7.4.
II.8. Jsou tyto druhy alternativního řešení sporů bezplatné? Jestliže ne, jak jsou rozděleny výdaje? Je možné získat právní pomoc? II.8.
II.8.1. Všechny druhy sporů, v jejichž případě se uchyluje k rozhodčímu řízení: II.8.1.
II.8.2. Spotřebitelské spory: II.8.2.
II.8.3. Ostatní druhy sporů: II.8.3.
II.8.4. Spory mezi jednotlivci: II.8.4.
II.8.5. Rodinné spory: II.8.5.
II.9. Uchýlili jste se k těmto druhům alternativního řešení sporů, ale spor se vám nedaří vyřešit. Lze se stále obrátit se na soud? Má uchýlení se k těmto druhům alternativního řešení sporů nějaký vliv na promlčecí dobu pro obrácení se na soud? II.9.
II.9.1. Spory mezi jednotlivci: II.9.1.
II.9.2. Rodinné spory: II.9.2.
II.9.3. Všechny druhy sporů, v jejichž případě se uchyluje k rozhodčímu řízení: II.9.3.
II.10. Uchýlili jste se k těmto druhům alternativního řešení sporu a spor se vám podařil vyřešit. Jakou formu tato dohoda má? Co se stane, pokud dohoda není vykonána spontánně? Lze použít běžné vykonávací postupy? Lze se stále obrátit s věcí na soud? II.10.
II.10.1. Spory mezi jednotlivci: II.10.1.
II.10.2. Rodinné spory: II.10.2.
II.10.3. Všechny druhy sporů, v jejichž případě se uchyluje k rozhodčímu řízení: II.10.3.

 

I. Jaké jsou, z obecného hlediska, různé druhy alternativního řešení sporů v Portugalsku?

V Portugalsku jsou alternativními prostředky řešení sporů konciliace, mediace a rozhodčí řízení. Všechny tři se zaměřují na řešení sporů mimosoudní cestou.

Využití těchto způsobů umožňuje rychlé a účinné vykonání spravedlnosti. Účast stran příznivě napomáhá vytvoření podmínek, které jim umožní udržet vztahy po urovnání rozporu.

I.1. Konciliace

Konciliace je alternativou účasti soudu. Svou povahou je neformální. V případě tohoto postupu se strany, ať za účasti třetí strany nebo bez ní, snaží najít řešení své neshody.

Při zásahu třetí strany tato strana spolupracuje s ostatními stranami, vyzývá je k projednávání záležitosti, na které se neshodly, a pomáhá jim dosáhnout dobrovolné dohody.

Smírce se snaží soustředit pozornost na objektivní hlediska sporu, usiluje o rychlé, nevyčerpávající řešení záležitosti a pomáhá stranám ve sporu dosáhnout dohody, za niž samy zodpovídají. Ve srovnání s mediátorem je konciliátor aktivnější. Smí dokonce navrhnout řešení sporu.

I.2. Mediace

Mediace je alternativní prostředek řešení sporů, který je svou povahou důvěrný a dobrovolný. Za navržení rozhodnutí, které má být přijato, zodpovídají zúčastněné strany. Všeobecně je mediace svou povahou formální.

Při tomto druhu řešení se strany ve sporu, kterým pomáhá nestranná a neutrální třetí strana, snaží dosáhnout dohody urovnáním svého sporu.

NahoruNahoru

Mediátor, na rozdíl od soudce nebo rozhodce, o výsledku sporu nerozhoduje. Místo toho vede strany tím, že mezi nimi vytváří kontakt a umožňuje jim vyměňovat si názory tak, že mohou samy přijít se základem dohody, která ukončí jejich spor. Jelikož tento postup vždy zahrnuje třetí stranu, můžeme ho považovat za mezistupeň mezi konciliací a rozhodčím řízením.

Protože mediace umožňuje udržení vztahu mezi stranami ve sporu, je zvláště vhodná pro urovnání sporů v rodině a mezi sousedy.

I.3. Rozhodčí řízení

I.3.1. Dobrovolné rozhodčí řízení

Dobrovolné rozhodčí řízení je soukromá metoda urovnání sporů, kdy strany z vlastní iniciativy zvolí osoby známé jako rozhodce, které dojdou k rozhodnutí, které je pro strany závazné při řešení jejich rozporů.

Při tomto postupu nestranná třetí strana rozhodne o sporu, který strany rozděluje. Jedná se o ekvivalent soudní pře, jelikož rozhodnutí nevychází ze stran ve sporu.

Z důvodu provádění se rozhodčí nálezy považují za rovné rozhodnutím běžných soudů a jsou jimi vynutitelné.

Pokud se strany nevzdaly svého práva na odvolání nebo k dosažení nestranného a spravedlivého rozsudku použily oprávněného rozhodce, mohou se proti rozhodčímu nálezu odvolat k odvolacímu soudu.

I.3.2. Institucionalizovaná rozhodčí řízení

Jedná se o termín, který byl udělen dobrovolnému rozhodčímu řízení vedenému subjekty oprávněnými k provádění této činnosti Ministerstvem spravedlnosti. Tyto subjekty se nazývají „Centros de Arbitração“ (rozhodčí centra). 

NahoruNahoru

II. Systémy

V souladu se zákonem o dobrovolném rozhodčím řízení mohou strany postoupit rozhodčímu soudu jakýkoli spor, který nemusí být vyřešen před soudem nebo povinným rozhodčím řízením a který se netýká nezadatelných práv.

Podle portugalských zákonů nezadatelná práva zahrnují práva, která se týkají otázek osobní svobody a osobního postavení, práv týkajících se pracovních vztahů v souvislosti s pracovními smlouvami a práv přiznaných zákonem o sociálním zabezpečení. Zahrnují také práva související s právními vztahy, která strany nemohou samy převézt a tedy se jich ani zříci pomocí právní transakce.

Při dovolávání se takových práv nelze využít rozhodčího řízení nebo jiného alternativního prostředku urovnání sporů.

Před uchýlením se k rozhodčímu řízení pod záštitou institucionalizovaných rozhodčích center je obvykle snaha o dosažení smíru konciliací.

Jestliže konciliace nevede k urovnání sporu, může kterákoli ze stran předložit věc rozhodčímu řízení.

Mediace není obecně upravena zákony, zvlášť s ní však počítají právní předpisy, které ustanovují „Julgados de Paz” (magistrátní soudy) (orgány podobné soudům, jejichž úkolem je urovnávat občanskoprávní případy, ve kterých se jedná o částky nepřesahující 3 740,98 eur) a zákon o ochraně nezletilých, a to zejména s ohledem na výchovu dětí.

S mediací, jakožto alternativním prostředkem urovnání spotřebitelských sporů, se počítá v nástroji tvořícím registrační systém pro subjekty, které usilují o zavedení postupů pro mimosoudní řešení sporů.

NahoruNahoru

II.1. Je použití různých druhů alternativního řešení sporů povinné podle zákona nebo podmínek rozhodnutí soudu?

II.1.1. Podnikatelské spory, spotřebitelské spory a veškeré druhy sporů, ve kterých se využije rozhodčího řízení nebo mediace:

Dobrovolné rozhodčí řízení lze využít pro urovnání všech druhů sporů, které podle zákonů nemusí být předloženy ke zvážení soudnímu dvoru nebo rozhodčímu soudu a které se týkají práv nebo záležitostí, o kterých mohou strany svobodně rozhodovat.

Využití mediace je také proces, o kterém volně rozhodnou strany ve sporu.

Využití mediace subjekty oprávněnými k provádění tohoto druhu postupu urovnání spotřebitelských sporů závisí na předchozím přijetí tohoto procesu spotřebitelem a zúčastněnou společností.

II.1.2. Rodinné spory:

V řízeních týkajících se výchovy dětí smí soudce rozhodnout o tom, že by se měla použít mediace, avšak toto rozhodnutí musí být vždy přijato zúčastněnými stranami.

II.1.3. Spory mezi jednotlivci:

V občanskoprávních případech, které se týkají částek nepřesahujících 3 740,98 eur a spadajících do soudní pravomoci magistrátních soudů je použití mediace dobrovolné a závisí na přijetí oběma zúčastněnými stranami.

Magistrátní soudy mají příslušnost v občanskoprávní oblasti v následujících věcech:

NahoruNahoru

 1. kroky zaměřené k zajištění splnění závazků, s výjimkou závazků vztahujících se k finančnímu hmotnému prospěchu a závazků, kdy původním věřitelem je nebo byla právnická osoba,
 2. případy související s převodem movitého majetku,
 3. případy související s právy a povinnostmi vlastníků společného jmění, kdykoli příslušné shromáždění společných vlastníků povinně nestanovilo pro řešení sporů mezi společnými vlastníky nebo společnými vlastníky a správcem rozhodčí řízení,
 4. kroky na řešení sporů mezi vlastníky jmění související s dočasným nuceným právem průjezdu, přírodním odvodněním, pracemi na ochranu proti záplavám, sdílením stok, kanálů, příkopů a živých plotů, otvíráním oken, dveří, verand a podobnými pracemi, odposloucháváním, sázením stromů a keřů, stavěním zdí a přepážek,
 5. kroky vedoucí k ujmutí se majetku, vydrženému právu a akcesi,
 6. případy týkající se práva používat a spravovat společně vlastněný majetek, plochy, užívacího práva, použití a obývání a práva k nemovitostem pro občasné obývání,
 7. případy týkající se městských pronájmů, s výjimkou kroků vedoucím k násilnému vystěhování,
 8. případy týkající se smluvní a mimosmluvní občanskoprávní odpovědnosti,
 9. případy týkající se neplnění smluv, s výjimkou pracovních smluv a zemědělských pronájmů,
 10. případy týkající se obecného zaručení závazků.

Rozhodčí rozsudek je někdy uložen zvláštním zákonem. V těchto případech je nutno obrátit se na rozhodčí soud.

NahoruNahoru

II.2. Jsou tyto druhy alternativního řešení sporů upraveny zákonem?

II.2.1. Podnikatelské spory, spotřebitelské spory a veškeré druhy sporů, ve kterých se využije rozhodčího řízení nebo mediace:

Dobrovolné rozhodčí řízení je výslovně upraveno zákonem.

Existuje zvláštní zákon, který upravuje dobrovolná rozhodčí řízení prováděná institucemi.

Co se týče spotřebitelských sporů, mohou mediační služby poskytnout subjekty, které jednají prostřednictvím dobrovolného registračního systému pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v souladu se zásadami stanovenými zákonem.

II.2.2. Spory mezi jednotlivci:

Zákon, který upravuje pravomoci, organizaci a fungování magistrátních soudů výslovně stanovuje a upravuje mediaci, funkce mediátora a fungování mediačních služeb utvořených v rámci magistrátního soudu.

II.2.3. Rodinné spory:

Mediace v rodinných sporech je vymezena na situace rozluky nebo rozvodu vzájemnou dohodou a jejím cílem je pomoci rodičům nezletilých dětí dosáhnout dohody o výchově.

Obdobně v řízeních o výchově dětí zákony vyžadují soudce, jednajícího z moci úřední, který na základě dohody zúčastněných stran nebo na základě jejich žádosti rozhodne o využití veřejných nebo soukromých mediačních služeb.

Veřejné služby v této oblasti poskytuje „Gabinete de Mediação Familiar” (rodinný mediační úřad).

NahoruNahoru

II.3. Mohou existovat smluvní ustanovení, která stanovují, že všechny spory týkající se smlouvy projdou před předložením soudu alternativním řešením sporů. Jsou tato ustanovení závazná pro obě strany s ohledem na tyto druhy alternativního řešení sporů?

Ano, taková ustanovení mohou existovat.

V souladu se zákonem o dobrovolném rozhodčím řízení mohou strany postoupit rozhodčímu soudu jakýkoli spor, který nemá být předložen výhradně soudu nebo povinnému rozhodčímu řízení a který se netýká nezadatelných práv.

Strany obchodní dohody se mohou dohodnout na tom, že spory vzniklé v souvislosti se zákonným smluvním vztahem budou předloženy rozhodčímu soudu s právem uchýlit se k jinému řešení, kterého se zřekly, a to prostřednictvím doložky vložené do smlouvy. Tato doložka se nazývá „cláusula compromissória“ (smírčí doložka). Je třeba poznamenat, že pokud se smluvní strany nezřekly toho, že zvolí soudní cestu, lze se proti rozhodčímu nálezu odvolat k soudu druhého stupně. Tato doložka musí uvádět právní vztah stran ve sporu a musí být pro strany závazná.

Obdobně neexistuje nic, co by smluvním stranám bránilo při úsilí urovnat spory vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem uchýlit se k jiným druhům alternativního řešení sporu, zejména k mediaci.

II.4. Které druhy sporů mohou tyto druhy alternativního řešení sporu urovnat?

Těmito druhy alternativního řešení sporu lze urovnat všechny druhy sporů, pokud, jak bylo uvedeno výše, se nejedná o nezadatelná práva.

NahoruNahoru

Jak již bylo řečeno, veškeré spory plynoucí z právních vztahů, které mohou strany ukončit dohodou, dokonce zřeknutí se práv vyplývajících z jejich dohody, a které nejsou zákonem určeny pouze pro řešení před soudem, mohou být urovnány těmito druhy alternativního řešení sporů.  

Právo výslovně počítá s dobrovolným, ad hoc nebo ústavním rozhodčím řízením jakožto mimosoudním způsobem řešení těchto sporů. 

Hlavním rysem dobrovolného ústavního rozhodčího řízení je, že centra, která tuto práci provádějí, se nachází v městech v celém Portugalsku. Tato centra jsou stálá a existují před vznikem sporů, které mohou řešit. Tato centra mají všeobecnou pravomoc anebo mohou být specializována na určité oblasti.

Existuje několik center s regionální pravomocí, která se zabývají pouze spory vzniklými v určité zeměpisné oblasti. Existují také jiná centra, která pokrývají celou zemi a která se mohou zabývat spory vzniklými kdekoli v Portugalsku.

Kromě rozhodčích center, která mají všeobecnou příslušnost, existuje několik rozhodčích center, která se zabývají určitými sektory. Jedná se o spotřebitelské spory týkající se obchodních a průmyslových odvětví, spory plynoucí z veřejných a soukromých prací, spory týkající se práv duševního vlastnictví, spory týkající se pronájmu majetku a městských pronájmů, profesí a dopravních nehod.

II.4.1. Spory mezi jednotlivci:

Jak bylo uvedeno dříve, portugalské zákony počítají s mediací výslovně v občanskoprávních případech, které se týkají částek nepřesahujících 3 740,98 eur a které spadají do příslušnosti magistrátních soudů.

NahoruNahoru

II.4.2. Rodinné spory:

V případě rozvodů nebo rozluk se lze uchýlit k mediaci v zájmu vyřešení otázek vztahujících se k nezletilým dětem. Mediace je výslovně stanovena portugalskými zákony v souvislosti s řízeními týkajícími se výchovy dětí.

II.5. Jak lze zajistit, že alternativní řešení sporů, ke kterému jste se uchýlili, poskytne záruky srovnatelné se zárukami, které poskytuje tradiční soudnictví? Jak je zejména zaručena důvěrnost jednání?

II.5.1. Spory mezi jednotlivci a rodinné spory:

Mediace prováděná ve věcech v přílušnosti magistrátních soudů a rodinná mediace zaručuje stranám nestrannost, nezávislost, důvěrnost a důvěryhodnost. Mediátoři musí jednat s nezbytnou kompetencí a péčí. Tato etická pravidla, výslovně stanovená zákonem, fungují jako ryzí procedurální záruky.

Právo klade důraz zvláště na zaručení důvěrnosti.

Při mediacích prováděných magistrátními soudy a v případě rodinných mediací musí strany předem podepsat mediační dohodu, která uvádí, že dotčená mediace je důvěrná. Strany, jejich zástupci a mediátor musí respektovat důvěrnou povahu všech výpovědí, které jsou během mediace učiněny.

Pokud strany neudělily výslovné povolení, nesmí se mediátoři účastnit řízení jako rozhodčí řízení, soudní stíhání nebo psychoterapeutická léčba, ke kterým dojde po mediaci, a to bez ohledu na to, zda bylo touto mediací dosaženo dohody.

NahoruNahoru

II.5.2. Spotřebitelské spory:

Ve spotřebitelských sporech musí subjekty oprávněné účastnit se řízení alternativního řešení sporů poskytnout záruky, že jejich práce bude nestranná a nezávislá.

II.6. Je nutné vyhledat právní radu? Jakou roli hraje právník v těchto druzích alternativního řešení sporů?

II.6.1. Všechny druhy sporů, v jejichž případě se uchyluje k mediaci:

Při pokusu o urovnání sporu mediací strany nemusí určit právní zástupce.

Při mediaci jsou strany vyzvány, aby se aktivně účastnily hledání řešení. Avšak role právníků při poskytování pomoci stranám by se neměla podceňovat. Právník může zajistit, že se proces vyvíjí takovým směrem, při kterém jsou respektovány zájmy a cíle klienta. Může určit právní otázky, zhodnotit vhodnost urovnání nebo hodnotu urovnání pro odpůrce a připravit nebo zkontrolovat znění dohody.

II.6.2. Spory mezi jednotlivci a rodinné spory:

V případě mediačních případů u magistrátních soudů nebo v případě rodinných mediací se musí strany dostavit osobně.  Může je však doprovázet právní zástupce.

II.6.3. Všechny druhy sporů, v jejichž případě se uchyluje k rozhodčímu řízení:

Při řešení sporu v rozhodčím řízení není potřeba určit právního zástupce. Strany mohou jmenovat kteroukoli osobu, která je bude zastupovat nebo která bude přítomna u rozhodčího soudu.

NahoruNahoru

Právní zástupce však musí být jmenován v rozhodčím případě, kdy částka sporu přesahuje hranici stanovenou soudem prvního stupně (3 740,98 eur) a při odvolání.

II.7. Lze tyto druhy alternativního řešení sporů vést na dálku, zejména elektronickými prostředky?

II.7.1. Všechny druhy sporů, v jejichž případě se uchyluje k mediaci:

Jelikož hlavním cílem mediace je dát stranám příležitost vyřešit své rozpory přátelskou cestou a dohodou, předpokládá se, že strany budou při mediačních setkáních přítomny fyzicky.

II.7.2. Spory mezi jednotlivci:

Podle zákona o magistrátních soudech, pokud se jedna ze stran nedostaví na plánované mediační jednání a nepředloží žádné odůvodnění své absence, je případ předán sekretariátu, který stanoví datum soudního slyšení.

II.7.3. Rodinné spory:

Rodiče musí být při mediačním řízení přítomni.

Jestliže se některý z rodičů nedostaví a došlo-li k odložení řízení týkajícího se výchovy dětí z důvodu hledání dohody, mediační služby o tom budou informovat soud, odložení bude zrušeno a soudní řízení bude moci pokračovat.

II.7.4. Všechny druhy sporů, v jejichž případě se uchyluje k rozhodčímu řízení:

V případě dobrovolného ústavního rozhodčího řízení musí být strany před přijetím konečného rozhodnutí vždy slyšeny ústně nebo písemně.

NahoruNahoru

Při rozhodčím řízení, vzhledem k jeho povaze, lze využít elektronických prostředků, především videokonferencí.

II.8. Jsou tyto druhy alternativního řešení sporů bezplatné? Jestliže ne, jak jsou rozděleny výdaje? Je možné získat právní pomoc?

II.8.1. Všechny druhy sporů, v jejichž případě se uchyluje k rozhodčímu řízení:

Právo neumožňuje udělení právní pomoci v případě sporů, které se řeší v dobrovolném, ad hoc nebo ústavním rozhodčím řízení.

II.8.2. Spotřebitelské spory:

Ústavní rozhodčí řízení pomocí spotřebitelských rozhodčích centrech je bezplatné, ovšem sporné částky, o které se při těchto řízeních jedná, jsou nízké – většina center většinou nepřijímá nároky vyšší než 3 749,98 eur.

II.8.3. Ostatní druhy sporů:

Ceny rozhodčího centra se liší obvykle v závislosti na hodnotě sporu. Splatné částky a způsob, jakým jsou platby rozděleny mezi strany sporu, obvykle stanovují předpisy centra.

V některých centrech je nutno zaplatit poplatky pouze v případech, které byly předloženy před rozhodčí soud. Mediační a konciliační služby poskytované s cílem dosáhnout dohody před zahájením rozhodčího řízení jsou bezplatné.

II.8.4. Spory mezi jednotlivci:

Mediace u magistrátních soudů podléhá platbě nízké pevné částky, která je nižší, dojde-li k dosažení dohody. Splatná částka se rozdělí rovným dílem mezi strany.

NahoruNahoru

Zákon o magistrátních soudech stanovuje, že osoby, které splní podmínky podle zákona o právní pomoci, jsou oprávněné k různým druhům této pomoci (s ohledem na tuto otázku viz faktické informace o právní pomoci).

II.8.5. Rodinné spory:

Mediace prostřednictvím rodinných mediačních služeb – rodinný mediační úřad – je bezplatná.

II.9. Uchýlili jste se k těmto druhům alternativního řešení sporů, ale spor se vám nedaří vyřešit. Lze se stále obrátit se na soud? Má uchýlení se k těmto druhům alternativního řešení sporů nějaký vliv na promlčecí dobu pro obrácení se na soud?

II.9.1. Spory mezi jednotlivci:

Jestliže strany nedosáhnou urovnání nebo dosáhnou pouze částečného urovnání sporu v mediaci prostřednictvím magistrátských soudů, mediátor tuto skutečnost oznámí magistrátu, který naplánuje datum soudního slyšení.

II.9.2. Rodinné spory:

Jestliže rodiče nedosáhnou v rodinné mediaci v souvislosti s řízením týkajícím se výchovy dětí dohody, mediační služba tuto skutečnost oznámí soudci zodpovědnému za případ a ten bude v řízení pokračovat.

V případě rozvodových řízení nebo řízení o rozluce vzájemnou dohodou předloženého matričnímu úřadu, pokud má prokurátor za to, že dohoda o výchově předložená rodiči nebere dostatečným způsobem ohled na zájmy nezletilého dítěte, a žádající strany nesouhlasí s uvedenými změnami, je případ předán soudům v okrese příslušného matričního úřadu. 

NahoruNahoru

II.9.3. Všechny druhy sporů, v jejichž případě se uchyluje k rozhodčímu řízení:

V případě dobrovolného rozhodčího řízení končí řízení rozhodčím nálezem, který může představovat schválení dohody dosažené během konciliační fáze. Toto rozhodnutí má váhu soudního rozsudku.

Jestliže se strany nevzdaly práva k odvolání, může být odvolání proti rozhodčímu nálezu podáno u soudu druhého stupně, a to za stejných podmínek, jako jsou podmínky vztahující se na rozhodnutí okresních soudů.

Uchýlení se k alternativnímu řešení sporů neovlivňuje lhůty pro předložení soudu.

II.10. Uchýlili jste se k těmto druhům alternativního řešení sporu a spor se vám podařil vyřešit. Jakou formu tato dohoda má? Co se stane, pokud dohoda není vykonána spontánně? Lze použít běžné vykonávací postupy? Lze se stále obrátit s věcí na soud?

II.10.1. Spory mezi jednotlivci:

Dohoda, které bylo dosaženo mediací v případech spadajících do příslušností magistrátních soudů, je vyhotovena písemně a schválena magistrátem.

Schválená dohoda má statut rozhodnutí soudu prvního stupně.

Vykonání schválené mediační dohody je záležitostí soudu prvního stupně, a to za podmínek uvedených v zákoně o občanskoprávních řízeních.

II.10.2. Rodinné spory:

Dohoda, které bylo dosaženo mediací, je vyhotovena písemně a schválena soudcem soudu, ve kterém došlo ke slyšení v řízení týkajícím se výchovy dětí.

II.10.3. Všechny druhy sporů, v jejichž případě se uchyluje k rozhodčímu řízení:

Rozhodčí nález je vykonatelný stejně jako rozhodnutí soudu prvního stupně.

Vykonání schváleného rozhodčího nálezu je záležitostí soudu prvního stupně, a to za podmínek uvedených v zákoně o občanskoprávních řízeních.

V těchto situacích se proto věc předkládá soudu ve fázi vykonání.

Bližší informace

 • Supremo Tribunal de Justiça (Nejvyšší soudní dvůr) English - français - português
 • Tribunal Constitucional (Ústavní soud) português
 • Ministério da Justiça (Ministerstvo spravedlnosti) English - português
 • Tribunal da Relação de Lisboa (Odvolací soud v Lisabonu) português
 • Tribunal da Relação de Coimbra (Odvolací soud v Coimbře) português
 • Tribunal da Relação de Évora (Odvolací soud v Évoře) English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto (Odvolací soud v Portu) português
 • Procuradoria Geral da República (Úřad generálního prokurátora) português
 • Centro de Estudos Judiciários (Centrum pro právnická studia; subjekt zodpovědný za vzdělávání portugalských soudců a magistrátních úředníků) English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (Generální ředitelství pro soudní správu; poskytuje informace mj. o kontaktních údajích, zeměpisné příslušnosti soudů a poskytuje přístup na webové stránky soudních úředníků) English - português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (Úřad pro zákonodárnou politiku a plánování Ministerstva spravedlnosti) English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado (Generální ředitelství pro soudní registr a notáře) português
 • Instituto do Consumidor (Institut pro spotřebitelské záležitosti) português
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (Unie magistrátů státního zastupitelství) português
 • Ordem dos Advogados (Portugalská advokátní komora) português
 • Online legislation database (obsahuje veškeré zákony a oznámení zveřejněné v „I Série do Diário da República” (Vládní věstník, řada I) od 1. 1. 1970; umožňuje volný přístup k legislativě zveřejněné v „I Série“ od 1. 1. 2000). português
 • Direcção-Geral da Administração Extrajudicial (Generální ředitelství pro mimosoudní správu) English - português
 • Associação de Mediadores de Conflitos (Asociace mediátorů) português
 • Associação Nacional para a Mediação Familiar – (Národní asociace pro rodinnou mediaci; spojuje odborníky v oblasti rodinné mediace, poskytuje počáteční a pokračující školení) (anmf-portugal@netcabo.pt)
 • Centro de Arbitração (Arbitration Centre) da Universidade Católica Portuguesa (CAUCP) português
 • Núcleo de Apoio ao Investidor e Mediação (Podpora investorů a mediační centrum (NAIM) English - português
 • Centro de Mediação Peritagens e Arbitragens Voluntárias (Centrum pro odbornou mediaci a dobrovolná rozhodčí řízení) português
 • Centro de Arbitração Comercial (Centrum pro obchodní rozhodčí řízení) English - português
 • Centro de Informação, Mediação e Arbitração de Conflitos do Algarve (Centrum pro informace v oblasti sporů, mediaci a rozhodčí řízení v případě spotřebitelských sporů) English - português
 • Centro de Arbitração Conflitos de Consumo de Lisboa (Lisabonské centrum pro rozhodčí řízení v případě spotřebitelských sporů) (lis.arbitration@ip.pt);
 • Centro de Informação de Consumo e Arbitração do Porto (Centrum pro spotřebitelské informace a rozhodčí řízení v Portu) (cicap@mail.telepac.pt);
 • Centro de Arbitração de Conflitos de Consumo de Coimbra e Figueira da Foz (Centrum pro rozhodčí řízení a spotřebitelské spory v Coimbře a Figueiře) (tribarb@esoterica.pt).

« Alternativní způsoby řešení sporů - Obecné informace | Portugalsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 24-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království