Európska komisia > EJS > Alternatívne spôsoby riešenia sporov > Holandsko

Posledná úprava: 13-02-2008
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Holandsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Prehľad o alternatívnych metódach riešenia sporov získate na stránke „Alternatívne riešenie sporov - všeobecné informácie„. Pokúsime sa Vám poskytnúť praktické informácie o ARS v Holandsku. 

OBSAH

1. Aké druhy sporov možno riešiť prostredníctvom tohto druhu ARS? 1.
2. Pred obrátením sa na súd sa strany môžu vždy rozhodnúť samé sa pokúsiť dosiahnuť riešenie sporu. To je možné aj s pomocou mediátora, ktorý pôsobí ako nezávislý sprostredkovateľ. Komerčná mediácia je možná takmer v každom spore mimo rámca trestného systému. 2.
3. Je uplatnenie tohto druhu ARS povinné podľa zákona alebo na základe podmienok súdneho príkazu? 3.
4. Je tento druh ARS upravený zákonom? 4.
5. Môžu existovať zmluvné ustanovenia, ktoré stanovujú, že akýkoľvek spor týkajúci sa zmluvy bude pred postúpením súdu predložený na ARS. Sú takéto ustanovenia pre tento typ ARS záväzné pre obe strany? 5.
6. Ako sa ubezpečiť, že ARS, ktoré využijete, má mieru spoľahlivosti, ktorú vyžaduje výkon spravodlivosti? Ako sa predovšetkým ubezpečiť, že konanie zostane dôverné? 6.
7. Je nutné snažiť sa vyhľadať právne rady? Aká je úloha advokáta v tomto druhu ARS? 7.
8. Možno tento typ ARS realizovať na diaľku, najmä elektronickými prostriedkami? 8.
9. Je tento typ ARS bezplatný? Ak nie, ako sa rozdeľujú výdavky? Je možné poskytnúť právnu pomoc? (pozri tému „právna pomoc”) 9.
10. Ak využijete tento typ ARS, ale nepodarí sa vám vyriešiť spor, je ešte možné obrátiť sa na súd? Má využitie tohto typu ARS vplyv na premlčaciu lehotu pre obrátenie sa na súd? 10.
11. Ak ste využili tento druh ARS a podarilo sa vám vyriešiť spor, akú formu má táto dohoda? Čo sa stane, ak dohoda nie je vykonávaná automaticky? Môžu sa použiť zvyčajné postupy pre výkon rozhodnutia? Je ešte možné postúpiť predmetnú vec súdu? 11.
12. Ako sa uvádza vyššie, rozhodnutia ombudsmana nie sú záväzné. 12.

 

Predovšetkým, aké sú zo všeobecného hľadiska rôzne typy alternatívneho riešenia sporov v Holandsku?

Okrem rozsiahleho rozhodcovského systému, ktorý je upravený vnútroštátnym a medzinárodnými právom, existuje v Holandsku niekoľko možností mimosúdneho riešenia sporov, z ktorých medzi najdôležitejšie patria záväzná rada („záväzné rozhodnutie tretej strany“) a mediácia.

Vo väčšine situácií môžete využiť ktorýkoľvek z rôznych typov alternatívneho riešenia sporov. Ak chcete získať viac informácií, vyberte z nasledujúceho zoznamu situáciu, v ktorej sa nachádzate

Spory medzi spotrebiteľom a podnikom

Ako sa už uvádza na stránke „ARS - komunitárne právo“, Komisia na svojej stránke vydala zoznam English veľkého počtu orgánov činných v alternatívnom riešení sporov, ktoré riešia spotrebiteľské spory vo všetkých členských štátoch. V tomto zozname nájdete praktické informácie, ktoré potrebujete na rozhodnutie, či využijete jednu z týchto schém alternatívneho riešenia sporov: jej štruktúru; oblasť pôsobnosti; postup, ktorý sa v nej uplatňuje; náklady; a podrobné údaje. V tomto zozname možno vyhľadávať informácie na nasledujúcej internetovej adrese:

Môže sa stať, že sa budete potrebovať obrátiť na orgán činný v alternatívnom riešení sporov usadený v inom členskom štáte. Presné informácie, na aký orgán sa obrátiť, získate na internetových stránkach EEJ-Net English, alebo FIN-NET English - Nederlands v prípade sporu týkajúceho sa finančných služieb:

 • spory medzi podnikmi,
 • spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom,
 • spory medzi prenajímateľom a nájomníkom,
 • rodinné spory,
 • spory medzi fyzickými osobami,
 • ďalšie špecifické situácie (napr. vzťahy s orgánmi verejnej správy, zdravotníckymi službami, právnymi poradcami, notármi atď.).

1. Aké druhy sporov možno riešiť prostredníctvom tohto druhu ARS?

Podnety týkajúce sa konania pred orgánom verejnej správy možno podať národnému ombudsmanovi (vymenovanému národným parlamentom). Národný ombudsman môže začať prešetrovanie, posúdiť podnet ako dôvodný (alebo nie), vydať nezáväzné rozhodnutie v konkrétnej veci a uverejniť odporúčania vo svojej výročnej správe.

Ďalšími (komerčnými) podnetmi sa zaoberajú súkromní ombudsmani, zriadení profesijnými organizáciami. Najdôležitejším (v súvislosti s počtom podnetov) je poistný ombudsman. Ombudsmani vstupujú do sporu tým, že sa snažia dospieť najprv k spoločnému riešeniu a vydajú nezáväzné rozhodnutie na vyriešenie sporu. Dodávateľ z dôvodu vzťahu k profesijnej organizácii vo väčšine prípade akceptuje rozhodnutie ombudsmana.

Záväzné rozhodnutia (záväzné rozhodnutia tretej strany) vydávajú výbory nájomníkov pre podnety vo veci sporov týkajúcich sa zákona o prenájme verejných obytných nehnuteľností (napr. v súvislosti s údržbou, platbami za vykurovanie a elektrickú energiu, vracaním peňazí).

Fond výborov pre podnety spotrebiteľov (SGC) je oznámená rámcová schéma s celoštátnym pokrytím a zodpovednosťou za zriadenie a udržiavanie pod svojou kuratelou 30 odvetvových výborov pre podnety. Výbory pre podnety prijímajú rozhodnutia (záväzné rozhodnutia tretej strany), ktoré sú záväzné pre obe strany. Základom pre pôsobnosť výboru pre podnety sú podmienky dodávky používané členmi profesijných združení, ktoré majú účasť vo výbore pre podnety. Medzi tieto podmienky patrí ustanovenie, že spotrebitelia môžu predložiť spor s dodávateľom výboru pre podnety namiesto na riadny súd.

HoreHore

2. Pred obrátením sa na súd sa strany môžu vždy rozhodnúť samé sa pokúsiť dosiahnuť riešenie sporu. To je možné aj s pomocou mediátora, ktorý pôsobí ako nezávislý sprostredkovateľ. Komerčná mediácia je možná takmer v každom spore mimo rámca trestného systému.

Od 1. apríla 2005 sú nástroje pre postúpenie na mediáciu zavedené na všetkých súdoch a v miestach poskytujúcich právne služby (sú dostupné najmä pre ľudí s nižším príjmom). Strany môžu prijať účasť len dobrovoľne.

To je k dispozícii len v osobitných správnych a občianskoprávnych veciach (vrátane rodinnej mediácie).

Súkromní ombudsmani a výbory pre podnety sa budú zaoberať len podnetmi v svojich príslušných oblastiach.

Vo všeobecnosti existujú len dve dôležité kategórie sporov, ktoré nemôžu riešiť výbory pre podnety:

 • spory týkajúce sa nezaplatenia faktúry, ktoré sa nezakladajú na opodstatnenej sťažnosti,
 • spory, ktoré sa týkajú smrti, ujmy na zdraví alebo choroby.

Výbory pre podnety samozrejme nemôžu riešiť záležitosti, ktoré už boli predložené riadnemu súdu.

3. Je uplatnenie tohto druhu ARS povinné podľa zákona alebo na základe podmienok súdneho príkazu?

Nie. Uplatnenie typov ARS uvedených vyššie nie je povinné podľa zákona ani na základe podmienok súdneho príkazu. Strany sa však môžu vzájomne dohodnúť o použití rozhodcovského konania, a tým sa vyhnúť využitiu súdu.

HoreHore

4. Je tento druh ARS upravený zákonom?

Rozhodcovské konanie upravujú §§ 1020 - 1076 holandského Občianskeho súdneho poriadku (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) a medzinárodná newyorská zmluva.

Ďalšie mimosúdne postupy nemajú osobitný právny základ. Keď však chce výbor pre podnety mať právo pôsobiť pod zastrešujúcou organizáciou výborov pre podnety spotrebiteľov, musí byť ako taký uznaný ministrom spravodlivosti. Na účely tohto uznania bude výbor musieť splniť určité kritériá, ktoré sú stanovené v pravidlách ministra spravodlivosti pre uznanie.

Právny základ národného ombudsmana je stanovený v zákone o národnom ombudsmanovi.

5. Môžu existovať zmluvné ustanovenia, ktoré stanovujú, že akýkoľvek spor týkajúci sa zmluvy bude pred postúpením súdu predložený na ARS. Sú takéto ustanovenia pre tento typ ARS záväzné pre obe strany?

Strany sa môžu vzájomne dohodnúť o použití rozhodcovského konania, a tým vylúčiť využitie súdu. Sudca nie je príslušný rozhodovať vo veci v prípade dohody o rozhodcovskom konaní podľa § 1022 (Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering).

Ako sa uvádza vyššie, základom pre pôsobnosť výboru pre podnety sú podmienky dodávky používané členmi profesijných združení, ktoré majú účasť vo výbore pre podnety. Medzi tieto podmienky patrí ustanovenie, že spotrebitelia môžu predložiť spor s dodávateľom výboru pre podnety namiesto na riadny súd. Toto ustanovenie je záväzné pre obe strany, hoci spotrebiteľ má mesiac na rozmyslenie, či sa rozhodne obrátiť sa na súd.

HoreHore

Keďže mediácia je relatívne nový nástroj, je ešte málo skúsenosti s ustanoveniami o mediácii. Ustanovenia o mediácii však nezasahujú do pôsobnosti sudcov riešiť danú vec.

6. Ako sa ubezpečiť, že ARS, ktoré využijete, má mieru spoľahlivosti, ktorú vyžaduje výkon spravodlivosti? Ako sa predovšetkým ubezpečiť, že konanie zostane dôverné?

7. Je nutné snažiť sa vyhľadať právne rady? Aká je úloha advokáta v tomto druhu ARS?

Vo všetkých postupoch ARS je zastupovanie strán advokátom možné, ale nie nutné. V rozhodcovskom konaní má advokát viac-menej rovnakú úlohu ako advokát v riadnom súdnom konaní. V konaní pred výborom pre podnety spotrebiteľov sa pri zastupovaní advokátom pravdepodobne nehradia náklady. Strany sa môžu nechať zastupovať v mediácii. Stále ešte prebieha diskusia o úlohe advokáta v mediácii.

8. Možno tento typ ARS realizovať na diaľku, najmä elektronickými prostriedkami?

Je to možné v niektorých oblastiach, ale tieto metódy sa nevyužívajú vo väčšej miere.

9. Je tento typ ARS bezplatný? Ak nie, ako sa rozdeľujú výdavky? Je možné poskytnúť právnu pomoc? (pozri tému „právna pomoc”)

Náklady na rozhodcovské konanie sú rozdielne na rôznych rozhodcovských súdoch. Je ťažké vopred poskytnúť odhad nákladov.

Jedným z hlavných poskytovateľov služieb je Holandský rozhodcovský inštitút (NAI).

HoreHore

Jeho odhad celkových nákladov rozhodcovského konania tvoria tieto prvky. Konanie pred ombudsmanom je bezplatné.

Výbory pre podnety vyžadujú pevné príspevky v rozsahu od 27 do 113 EUR v závislosti od sumy fakturovanej za príslušný výrobok alebo službu. To zahŕňa náklady na požadované znalecké správy. Ak výbor pre podnety prizná právo spotrebiteľovi, príspevok musí preplatiť príslušný dodávateľ.

Východiskom je skutočnosť, že strany musia sami znášať náklady na mediáciu. Výnimkou z tohto pravidla je príspevok na náklady na mediáciu pre osoby s obmedzenými prostriedkami (pozri ďalšiu tému „právna pomoc”). Okrem toho na stimuláciu strán, aby využili návrh súdu na mediáciu, je k dispozícii (obmedzený) finančný príspevok 200 EUR pre každý prípad, v ktorom sa využíva mediácia, počas stanoveného úvodného obdobia. Ide o pevnú sumu na mediáciu, ktorá sa zaplatí priamo mediátorovi bez ohľadu na finančnú spôsobilosť strán.

10. Ak využijete tento typ ARS, ale nepodarí sa vám vyriešiť spor, je ešte možné obrátiť sa na súd? Má využitie tohto typu ARS vplyv na premlčaciu lehotu pre obrátenie sa na súd?

Výbory pre podnety prijímajú rozhodnutia, ktoré sú záväzné pre obe strany. Proti rozhodnutiu prijatému výborom pre podnety nie je možné podať odvolanie. Jediný spôsob, ako dať preveriť rozhodnutie, je predložiť ho na riadny súd do dvoch mesiacov od zaslania rozhodnutia. Sudca však môže len okrajovo preveriť rozhodnutie, ako je uvedené v § 904 knihy 7 holandského Občianskeho zákonníka. To znamená, že sudca vyhlási záväzné rozhodnutie za neplatné, len ak je toto rozhodnutie podľa primeraných a objektívnych noriem neprijateľné z hľadiska obsahu alebo spôsobu, akým bolo za daných okolností prijaté. To znamená, že súd odmietne rozhodnutie výboru pre podnety, len ak výbor pre podnety ignoroval základné zásady procesného práva, napríklad právo oboch strán byť vypočutý.

HoreHore

V holandskom Občianskom zákonníku existuje ustanovenie o prerušení premlčacej lehoty právneho nároku začatím konania na získanie záväznej rady (§ 3:316 ods. 3 BW, Občiansky zákonník).

Ak sa stranám nepodarí dosiahnuť zmierlivé riešenie prostredníctvom mediácie, môžu ešte postúpiť svoju vec súdu. Mediácia nemá vplyv na premlčacie lehoty v tom zmysle, že by plynutie premlčacej lehoty týkajúcej sa právneho nároku, ktorý je predmetom mediácie, bolo zastavené od momentu začatia mediácie.

11. Ak ste využili tento druh ARS a podarilo sa vám vyriešiť spor, akú formu má táto dohoda? Čo sa stane, ak dohoda nie je vykonávaná automaticky? Môžu sa použiť zvyčajné postupy pre výkon rozhodnutia? Je ešte možné postúpiť predmetnú vec súdu?

Rozhodcovské konanie vedie k rozhodnutiu, ktoré je záväzné pre obe strany. Výsledok konania je vykonateľný podobným spôsobom ako rozhodnutie podľa vnútroštátneho práva. Rozhodcovský nález môže byť vyhlásený za vykonateľný jednoducho súdnym povolením na výkon vydaným predsedom okresného súdu. Tým získa rozhodcovský nález rovnakú silu ako súdne rozhodnutie.

Výbory pre podnety prijímajú rozhodnutia, ktoré sú záväzné pre obe strany. Proti rozhodnutiu prijatému výborom pre podnety nie je možné podať odvolanie. Jediný spôsob preverenia rozhodnutia je predložiť ho riadnemu súdu do dvoch mesiacov od zaslania rozhodnutia. Sudca však môže len okrajovo preveriť rozhodnutie, ako je uvedené v § 904 knihy 7 holandského Občianskeho zákonníka. To znamená, že sudca vyhlási záväzné rozhodnutie za neplatné, len ak je toto rozhodnutie podľa primeraných a objektívnych noriem neprijateľné z hľadiska obsahu alebo spôsobu, akým bolo za daných okolností prijaté. To znamená, že rozhodnutie výboru pre podnety súdy odmietnu, len ak výbor pre podnety ignoroval základné zásady procesného práva, napríklad právo oboch strán byť vypočutý.

Ak dodávateľ nezabezpečí súlad so záväzným rozhodnutím, profesijné združenie ručí, že jeho členovia budú konať v súlade so záväzným rozhodnutím. Takáto záruka znamená, že profesijné združenie preberá záväzok, ktorý výbor pre podnety uloží jednému z jeho členov, ak príslušný člen dobrovoľne nesplní záväzok, ani nepredloží záväzné rozhodnutie na preverenie riadnemu súdu do dvoch mesiacov od zaslania rozhodnutia. Táto záruka na splnenie záväzku zabezpečuje vykonanie rozhodnutí prijatých výborom pre podnety.

12. Ako sa uvádza vyššie, rozhodnutia ombudsmana nie sú záväzné.

Dohoda uzatvorená po procese mediácie nemá právomoc konečného rozhodnutia. Predstavuje dohodu v zmysle ustanovení § 7:900 holandského Občianskeho zákonníka (BW).

V Holandsku môžu strany ľahko nechať notársky potvrdiť svoju dohodu. To zabezpečí vykonateľnosť dohody rovnako ako rozhodnutia podľa vnútroštátneho práva. Ak je dohoda o mediácii výsledkom postúpenia veci sudcom na mediáciu, dohoda o urovnaní sporu môže byť potvrdená v rozhodnutí súdu.

Keďže mimosúdne urovnanie sporu predstavuje alternatívu k zvyčajnému postupu súdu, proti rozhodnutiam sa nemožno odvolať na súd. Je však možné počas alternatívneho riešenia sporu, ako aj po ňom viesť ten istý spor pred riadnym súdom.

Bližšie informácie

V roku 2003 sa hodnotili experimenty s odporúčaním na mediáciu na viacerých súdoch krajiny a v systéme právnej pomoci. Správa z tohto hodnotenia (v holandčine) sa nachádza na: http://www.wodc.nl/images/OB210_tcm11-5208.pdf Nederlands

Súhrn v angličtine: http://www.wodc.nl/images/OB210_sum_tcm11-5218.pdf English

V Holandsku sa uskutočnili viaceré výskumy týkajúce sa alternatívneho riešenia sporov. Ministerstvo spravodlivosti iniciovalo okrem iného tieto dokumenty:

 • Rozhodcovské konanie a záväzné rozhodnutie tretej strany (záväzná rada) v Holandsku: Nederlands PDF File (PDF File 475 KB)
 • Cesty k spravodlivosti v Holandsku: http://www.wodc.nl/images/obl219_tot_tcm11-5419.pdf Nederlands
 • Anglický súhrn: http://www.wodc.nl/images/obl219_sum_tcm11-5431.pdf English

Obchodné centrum pre ARS tiež uverejnilo v poslednom období nasledujúci materiál o ARS v sporoch medzi podnikmi a v pracovných sporoch:

 • Výskum zameraný na riadenie sporov a mediáciu v holandských podnikoch: Nederlands PDF File (PDF File 68 KB)

« Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Všeobecné informácie | Holandsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 13-02-2008

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo