Europos Komisija > ETIT > Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai > Nyderlandai

Naujausia redakcija: 13-02-2008
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai - Nyderlandai

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Su alternatyviais ginčų sprendimo būdais galėjote susipažinti skaitydami informacinį leidinį AGS - bendroji informacija. Šiame naujame leidinyje pamėginsime suteikti daugiau praktinės informacijos apie alternatyvius ginčų sprendimo (toliau - AGS) būdus Nyderlanduose. 

TURINIO LENTELE

1. Kokių rūšių ginčus galima spręsti naudojant šios rūšies AGS? 1.
2. Prieš kreipdamosi į teismą šalys visada gali bandyti pačios išspręsti konfliktą. Tai taip pat galima padaryti pasinaudojant tarpininko, kuris veikia kaip nepriklausomas padėjėjas, pagalba. Komerciniu tarpininkavimu galima pasinaudoti sprendžiant visus konfliktus, kuriems netaikoma baudžiamoji sistema. 2.
3. Ar pagal įstatymą arba teismo nutarties sąlygas yra privaloma taikyti šios rūšies AGS? 3.
4. Ar šios rūšies AGS reglamentuoja įstatymas? 4.
5. Sutartyje gali būti nustatyta sąlyga, pagal kurią visi ginčai, susiję su sutartimi, bus sprendžiami taikant AGS prieš juos perduodant teismui. Ar šalys privalo laikytis tokių sutarties sąlygų? 5.
6. Jeigu taikomos AGS procedūros, kaip galima užtikrinti vykdant teisingumą reikalaujamą patikimumo laipsnį? Visų pirma kaip galima užtikrinti derybų slaptumą? 6.
7. Ar reikia gauti teisinę konsultaciją? Kokį advokatų vaidmuo šios rūšies AGS? 7.
8. Ar šios rūšies AGS galima vykdyti per atstumą, visų pirma naudojant elektroninio ryšio priemones? 8.
9. Ar šios rūšies AGS yra nemokamas? Jeigu ne, kaip padalijamos išlaidos? Ar galima gauti teisinę pagalbą? (žr. temą teisinė pagalba9.
10. Jeigu taikant šios rūšies AGS nepavyksta išspręsti ginčo, ar vis dar galima kreiptis į teismą? Ar pasinaudojimas šios rūšies AGS turi įtakos senaties terminui teismo procese? 10.
11. Jeigu taikiai ginčą išsprendusios šalys sudaro susitarimą, kaip jis įsigalioja? Kas atsitinka, jeigu pasiektas susitarimas nedelsiant neįgyvendinamas? Ar gali būti taikomas įprastas vykdymo procesas? Ar vis dar galima perduoti bylą teismui? 11.
12. Kaip jau minėta, ombudsmeno sprendimų neprivaloma laikytis. 12.

 

Visų pirma bendro pobūdžio klausimas, kokie yra skirtingi AGS būdai Nyderlanduose?

Be plačios arbitražo sistemos, kurią reglamentuoja nacionalinė ir tarptautinė teisė, Nyderlanduose yra keletas galimybių ginčus išspręsti ne teismo tvarka. Svarbiausi AGS būdai yra privalomasis patarimas (privalomasis trečiosios šalies sprendimas) ir tarpininkavimas.

Daugeliu atvejų galite pasinaudoti kuriuo nors iš šių skirtingų rūšių AGS. Jei norite gauti daugiau informacijos, prašome iš toliau pateikiamo sąrašo pasirinkti Jūsų padėtį atitinkančią situaciją

Vartotojų ir verslininkų konfliktai

Kaip jau buvo aprašyta informaciniame leidinyje AGS - bendrijos teisė, Komisija savo interneto tinklalapyje paskelbė sąrašą English, kuriame nurodoma daug AGS institucijų, sprendžiančių vartotojų ginčus visose valstybėse narėse. Šiame sąraše rasite praktinės informacijos, reikalingos norint nuspręsti, ar pasinaudoti viena iš šių AGS schemų: jos struktūra, taikymo sritis, procedūra, kurios yra laikomasi, išlaidos ir išsamesnė informacija. Šį sąrašą galite rasti internete šiuo adresu:

Kartais gali atsitikti taip, kad reikės kreiptis į kitoje valstybėje narėje esančią AGS instituciją. Norėdami sužinoti, į kurią instituciją kreiptis, informacijos galite ieškoti internete EEJ-Net English arba FIN-NET English - Nederlands, kai ginčas yra susijęs su finansinėmis paslaugomis:

 • verslininkų konfliktai;
 • darbuotojų ir darbdavių konfliktai;
 • savininkų ir nuomininkų konfliktai;
 • šeimos konfliktai;
 • asmenų konfliktai;
 • kitos konkrečios situacijos (pvz., santykiai su valdžios institucijomis, sveikatos apsaugos paslaugų teikėjais, advokatais, notarais ir t. t.).

1. Kokių rūšių ginčus galima spręsti naudojant šios rūšies AGS?

Skundus dėl vyriausybės procedūrų galima paduoti nacionaliniam ombudsmenui (jį skiria nacionalinis parlamentas). Nacionalinis ombudsmenas gali pradėti tyrimą, įvertinti sprendimą kaip pagrįstą (arba nepagrįstą), priimti neprivalomą sprendimą konkrečioje byloje ir paskelbti savo rekomendacijas metinėje ataskaitoje.

Kitus (komercinius) skundus, kuriuos paduoda prekybos organizacijos, nagrinėja privatūs ombudsmenai. Vienas iš svarbiausių (atsižvelgiant į skundų skaičių) yra draudimo ombudsmenas. Ombudsmenai į ginčą įsitraukia visų pirma bandydami pasiekti bendrą sutarimą ir, siekdami išspręsti ginčą, priima neprivalomąjį sprendimą. Dėl abipusio santykio su prekybos organizacijomis tiekėjas dažniausiai priima ombudsmeno sprendimą.

Privalomuosius sprendimus (privalomuosius trečiosios šalies sprendimus) Nuomininkų skundų tarybos priima tais atvejais, kai ginčai yra susiję su valstybei priklausančių būstų nuomos įstatymu (pvz., ginčai, susiję su išlaikymu, mokesčių už šildymą ir elektrą sumokėjimu, išlaidų apmokėjimu).

Vartotojų skundų tarybų fondas (SGC) yra bendra visoje valstybėje taikoma schema, atsakinga už 30 jai pavaldžių sektorinių skundų tarybų sudarymą ir priežiūrą. Skundų tarybos priima abiem šalims privalomus sprendimus (trečiosios šalies sprendimus). Skundų tarybų kompetencijos pagrindas yra skundų tarybose dalyvaujančių prekybos asociacijų taikomos tiekimo sąlygos. Tokiose sąlygose yra įtvirtinta nuostata, kad vartotojai, užuot kreipęsi į bendrosios kompetencijos teismą, gali perduoti ginčą su tiekėju spręsti skundų tarybai.

viršųviršų

2. Prieš kreipdamosi į teismą šalys visada gali bandyti pačios išspręsti konfliktą. Tai taip pat galima padaryti pasinaudojant tarpininko, kuris veikia kaip nepriklausomas padėjėjas, pagalba. Komerciniu tarpininkavimu galima pasinaudoti sprendžiant visus konfliktus, kuriems netaikoma baudžiamoji sistema.

Nuo 2005 m. balandžio 1 d. galimybė pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis yra visuose teismuose ir teisinių paslaugų įstaigose (į jas pirmiausia gali kreiptis mažesnes pajamas gaunantys asmenys). Šalys gali dalyvauti tik savanoriškai.

Tai yra taikoma tik konkrečiose administracinėse ir civilinėse bylose (įskaitant šeimos tarpininkavimą).

Privatūs ombudsmenai ir skundų tarybos nagrinės tik su jų atitinkamomis sritimis susijusius skundus.

Paprastai yra tik dviejų rūšių svarbūs ginčai, kurių negali nagrinėti skundų taryba:

 • ginčai, susiję su sąskaitos neapmokėjimu, kuris nėra grįstas esminiu skundu;
 • su mirtimi, fiziniu sužalojimu arba liga susiję ginčai.

Skundų tarybos negali nagrinėti ginčų, kurie jau yra perduoti nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui.

3. Ar pagal įstatymą arba teismo nutarties sąlygas yra privaloma taikyti šios rūšies AGS?

Ne. Pagal įstatymą arba teismo nutarties sąlygas taikyti minėtų rūšių AGS nėra privaloma. Nepaisant to, šalys gali susitarti perduoti ginčą spręsti arbitražui ir nesikreipti į teismą.

4. Ar šios rūšies AGS reglamentuoja įstatymas?

Arbitražo procesą reglamentuoja Olandijos civilinio proceso kodekso (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) 1 020–1 076 straipsniai ir Niujorko tarptautinė sutartis.

viršųviršų

Kitos neteisminės procedūros neturi konkretaus teisinio pagrindo. Nepaisant to, jeigu skundų taryba nori, kad Vartotojų skundų tarybų fondas suteiktų jai veiklos leidimą, tokią tarybą turės pripažinti teisingumo ministras. Kad taryba būtų pripažinta, ji turi atitikti tam tikrus teisingumo ministro patvirtintose pripažinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Nacionalinio ombudsmeno teisinis veiklos pagrindas nustatytas Nacionalinio ombudsmeno įstatyme.

5. Sutartyje gali būti nustatyta sąlyga, pagal kurią visi ginčai, susiję su sutartimi, bus sprendžiami taikant AGS prieš juos perduodant teismui. Ar šalys privalo laikytis tokių sutarties sąlygų?

Šalys gali susitarti pasinaudoti arbitražo procesu ir taip išvengti kreipimosi į teismą. Teisėjas nėra kompetentingas nagrinėti bylą tuo atveju, jeigu pagal Olandijos civilinio proceso kodekso (Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering) 1022 straipsnį buvo sudaryta arbitražinė sutartis.

Kaip nurodyta pirmiau, skundų tarybos kompetencijos pagrindas yra tiekimo sąlygos, kurias taiko skundų taryboje dalyvaujančios prekybos asociacijos. Tokiose sąlygose yra įtvirtinta išlyga, kad vartotojai, užuot kreipęsi į bendrosios kompetencijos teismą, ginčą su tiekėju gali perduoti spręsti skundų tarybai. Šios išlygos privalo laikytis abi šalys, nors vartotojas turi teisę per vieną mėnesį nuspręsti, ar jam verta kreiptis į teismą.

Kadangi tarpininkavimas yra palyginti nauja priemonė, patirties, susijusios su tarpininkavimo nuostatomis, nėra daug. Nepaisant to, tarpininkavimo nuostatomis nepanaikinama teisėjų kompetencija nagrinėti bylą.

viršųviršų

6. Jeigu taikomos AGS procedūros, kaip galima užtikrinti vykdant teisingumą reikalaujamą patikimumo laipsnį? Visų pirma kaip galima užtikrinti derybų slaptumą?

7. Ar reikia gauti teisinę konsultaciją? Kokį advokatų vaidmuo šios rūšies AGS?

Visų AGS procedūrų metu šalims gali atstovauti advokatai, tačiau tai nėra būtina. Arbitražo proceso metu advokatas daugiau arba mažiau atlieka tokį pat vaidmenį kaip ir nagrinėjant bylą bendrosios kompetencijos teisme. Advokato atstovavimu nagrinėjant ginčą vartotojų skundų taryboje tikriausiai nebus atlygintos išlaidos. Šalys gali turėti atstovą tarpininkavimo procese. Dėl advokato vaidmens tarpininkavimo procese vis dar vyksta diskusijos.

8. Ar šios rūšies AGS galima vykdyti per atstumą, visų pirma naudojant elektroninio ryšio priemones?

Kai kuriose srityse tai įmanoma, tačiau tokie būdai nėra dažnai taikomi.

9. Ar šios rūšies AGS yra nemokamas? Jeigu ne, kaip padalijamos išlaidos? Ar galima gauti teisinę pagalbą? (žr. temą teisinė pagalba)

Arbitražo proceso išlaidos priklauso nuo arbitražo tarybos. Sunku iš anksto pateikti išlaidų sąmatą.

Nyderlandų arbitražo institutas (NAI) yra vienas iš pagrindinių arbitražo paslaugų teikėjų.

Ombudsmeno taikomos procedūros yra nemokamos.

Arbitražo proceso išlaidų sąmatą sudaro toliau nurodyti elementai. Skundų tarybos reikalauja sumokėti fiksuotas įmokas, kurių dydis yra nuo 27 iki 113 EUR ir priklauso nuo pagal sąskaitą už produktą arba paslaugą sumokėtos sumos. Į šią įmoką įskaičiuotos bet kokios reikalingos eksperto pranešimo pa rengimo išlaidos. Jeigu skundų taryba patvirtina vartotojo teisę, įmoką turi atlyginti tiekėjas.

viršųviršų

Tarpininkavimo išlaidas šalys turi padengti pačios. Vienintelė šios taisyklės išimtis - asmenų, turinčių ribotas pajamas, prisidėjimas prie tarpininkavimo išlaidų padengimo (žr. temą „Teisinė pagalba“). Be to, siekiant skatinti šalis pasinaudoti teismo siūlymu taikyti tarpininkavimo procesą, per konkretų pradinį terminą gali būti sumokėta (ribota) 200 EUR įmoka kiekvienoje byloje, kurioje taikomas tarpininkavimas. Tai yra fiksuotas dydis kiekvienu tarpininkavimo atveju, kuris tiesiogiai sumokamas tarpininkui, neatsižvelgiant į šalių finansinę padėtį.

10. Jeigu taikant šios rūšies AGS nepavyksta išspręsti ginčo, ar vis dar galima kreiptis į teismą? Ar pasinaudojimas šios rūšies AGS turi įtakos senaties terminui teismo procese?

Skundų tarybos priima sprendimus, kurių privalo laikytis abi šalys. Apskųsti skundų tarybos priimto sprendimo negalima. Vienintelis sprendimo patikrinimo būdas – per du mėnesius nuo jo išsiuntimo dienos pateikti jį bendrosios kompetencijos teismui. Tačiau teisėjas gali sprendimą patikrinti tik minimaliai, kaip nustatyta Olandijos civilinio kodekso 7 knygos 904 straipsnyje. Tai reiškia, kad teisėjas paskelbs privalomą sprendimą negaliojančiu, tik jeigu šis sprendimas pagal pagrįstus ir sąžiningus standartus nėra priimtinas atsižvelgiant į jo turinį arba būdas, kuriuo jis buvo pasiektas, yra nepriimtinas atsižvelgiant į aplinkybes. Tai reiškia, kad skundų tarybos sprendimą teismai pripažins negaliojančiu, tik jeigu skundų taryba nepaisė pagrindinių procesinės teisės principų, pvz., abiejų šalių teisės būti išklausytoms.

viršųviršų

Olandijos civiliniame kodekse yra nuostata, pagal kurią galima nutraukti ieškinio senaties terminą pradėjus procesą, per kurį norima gauti privalomąjį patarimą (Civilinio kodekso 3 knygos 316 straipsnio 3 dalis).

Jeigu šalys nesugeba pasiekti taikaus sprendimo tarpininkavimo procese, jos vis dar gali perduoti bylą teismui. Tarpininkavimas neturi įtakos senaties terminams. Tai reiškia, kad ieškinio senaties terminas, susijęs su ginču, kuriam taikoma tarpininkavimo procedūra, prasidėjus šiai procedūrai yra sustabdomas.

11. Jeigu taikiai ginčą išsprendusios šalys sudaro susitarimą, kaip jis įsigalioja? Kas atsitinka, jeigu pasiektas susitarimas nedelsiant neįgyvendinamas? Ar gali būti taikomas įprastas vykdymo procesas? Ar vis dar galima perduoti bylą teismui?

Arbitražo procesas baigiasi priėmus sprendimą, kurio privalo laikytis abi šalys. Arbitražo sprendimas yra vykdomas panašiai kaip ir teismo sprendimas pagal nacionalinę teisę. Arbitražo sprendimas gali būti paskelbiamas vykdytinu apygardos teismo pirmininkui paprasčiausiai suteikus leidimą. Tai suteikia arbitražo sprendimui teismo sprendimo galią.

Skundų tarybos priima sprendimus, kurių privalo laikytis abi šalys. Skundų tarybos sprendimų apskųsti negalima. Vienintelis sprendimo patikrinimo būdas – per du mėnesius nuo jo išsiuntimo dienos pateikti jį bendrosios kompetencijos teismui. Tačiau teisėjas gali sprendimą patikrinti tik minimaliai, kaip nustatyta Olandijos civilinio kodekso 7 knygos 904 straipsnyje. Tai reiškia, kad teisėjas paskelbs privalomą sprendimą negaliojančiu, tik jeigu šis sprendimas pagal pagrįstus ir sąžiningus standartus nėra priimtinas atsižvelgiant į jo turinį arba būdas, kuriuo jis buvo pasiektas, yra nepriimtinas atsižvelgiant į aplinkybes. Tai reiškia, kad skundų tarybos sprendimą teismai pripažins negaliojančiu, tik jeigu skundų taryba nepaisė pagrindinių procesinės teisės principų, pvz., abiejų šalių teisės būti išklausytoms.

Jeigu tiekėjas nesilaiko privalomojo sprendimo, prekybos asociacija užtikrina, kad jos nariai laikysis privalomojo sprendimo. Tokia garantija reiškia, kad prekybos asociacija prisiima pareigas, kurias skundų taryba nustatė vienai iš jos narių, kai atitinkamas narys savanoriškai nesilaiko pareigos ir per du mėnesius nuo privalomojo sprendimo išsiuntimo dienos nepateikia jo patikrinti bendrosios kompetencijos teismui. Laikymosi garantija užtikrinamas skundų tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimas.

12. Kaip jau minėta, ombudsmeno sprendimų neprivaloma laikytis.

Tarpininkavimo procese pasiektas susitarimas neturi galutinio sprendimo galios. Tai yra susitarimas Olandijos civilinio kodekso 7 knygos 900 straipsnio prasme.

Nyderlanduose šalys gali lengvai patvirtinti sudarytą susitarimą pas notarą. Tokiu atveju susitarimas yra vykdomas panašiai kaip ir teismo sprendimas pagal nacionalinę teisę. Jeigu tarpininkavimo susitarimas buvo sudarytas teisėjui pasiūlius pasinaudoti tarpininkavimu, susitarimą teismas gali patvirtinti teismo sprendime.

Kadangi neteisminis susitarimas dėl ginčo yra alternatyvus ginčo sprendimo būdas, taikomas vietoje įprasto teisminio nagrinėjimo, sprendimai negali būti apskundžiami teismui. Nepaisant to, taikant alternatyvaus ginčo sprendimo procedūrą – jai vykstant ir jai pasibaigus tą patį ginčą galima perduoti spręsti bendrosios kompetencijos teismui.

Papildoma informacija

2003 m. buvo įvertinti mėginimai kai kuriuose valstybės teismuose ir teisinės pagalbos sistemoje taikyti tarpininkavimo procedūras. Įvertinimo ataskaitą (olandų k.) galite rasti šiame tinklalapyje http://www.wodc.nl/images/OB210_tcm11-5208.pdf Nederlands.

Santrauka anglų kalba http://www.wodc.nl/images/OB210_sum_tcm11-5218.pdf English.

Nyderlanduose buvo atlikta keletas tyrimų, susijusių su alternatyviais ginčų sprendimo būdais. Teisingumo ministerija, be kitų tyrimų, yra pradėjusi šiuos tyrimus:

 • Arbitražas ir privalomasis trečiosios šalies sprendimas (privalomasis patarimas) Nyderlanduose: Nederlands PDF File (PDF File 475 KB).
 • Kelias į teisingumą Nyderlanduose http://www.wodc.nl/images/obl219_tot_tcm11-5419.pdf Nederlands.
 • Santrauka anglų kalba http://www.wodc.nl/images/obl219_sum_tcm11-5431.pdf English.

AGS verslo centras neseniai taip pat išleido leidinį apie alternatyvius ginčų sprendimo būdus, taikomus sprendžiant verslininkų ginčus ir darbo ginčus:

 • Tyrimas apie konfliktų valdymą ir tarpininkavimą Olandijos įmonėse Nederlands PDF File (PDF File 68 KB).

« Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai - Bendro pobūdžio informacija | Nyderlandai - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 13-02-2008

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė