Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών > Κάτω Χώρες

Τελευταία ενημέρωση: 04-12-2008
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών - Κάτω Χώρες

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Μπορείτε να βρείτε μια γενική επισκόπηση των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών, ανατρέχοντας στην σελίδα «Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών - Γενικές Πληροφορίες».

Σε αυτή την ιστοσελίδα θα σας δώσουμε περισσότερο πρακτικές οδηγίες για τους διάφορους ΕΤΕΔ στις Κάτω Χώρες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποια είδη διαφορών μπορούν να επιλυθούν με αυτούς τους ΕΤΕΔ; 1.
2. Πριν προσφύγουν στα δικαστήρια, τα μέρη μπορούν επίσης να προσπαθήσουν να επιλύσουν μόνα τη διαφορά τους. Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια μεσολαβητή, ο οποίος διεξάγει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών ως ανεξάρτητος τρίτος. Η μεσολάβηση προς επιχειρήσεις είναι δυνατή σε όλες σχεδόν τις διαφορές που δεν εμπίπτουν στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. 2.
3. Η χρήση των διάφορων αυτών ΕΤΕΔ προβλέπεται υποχρεωτικά από το νόμο ή μπορεί να διαταχθεί από τα δικαστήρια; 3.
4. Υπάρχει νομοθετική ρύθμιση αυτών των ΕΤΕΔ; 4.
5. Υπάρχουν συμβατικές ρήτρες, οι οποίες σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, προβλέπουν ότι πρέπει να γίνει χρήση εναλλακτικού τρόπου επίλυσης των διαφορών, πριν η διαφορά να μπορεί να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Οι ρήτρες αυτού του είδους είναι δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη; 5.
6. Στην περίπτωση προσφυγής σε διαδικασία ΕΤΕΔ, πώς μπορούν να εξασφαλισθούν παρόμοιες εγγυήσεις με αυτές που παρέχονται κατά τη δικαστική διαδικασία; Πώς μπορεί ιδιαίτερα να κατοχυρωθεί το απόρρητο των διαπραγματεύσεων; 6.
7. Θα χρειαστώ νομικές συμβουλές; Ποιος είναι ο ρόλος του δικηγόρου σε μια διαδικασία ΕΤΕΔ; 7.
8. Υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής της διαδικασίας ΕΤΕΔ εξ αποστάσεως, δηλ. με ηλεκτρονικά μέσα; 8.
9. Προβλέπονται τέλη για τις διαδικασίες ΕΤΕΔ; Αν ναι, πώς κατανέμονται τα έξοδα; Υπάρχει δυνατότητα νομικής συνδρομής (ευεργέτημα πενίας); (βλ. “Νομική Συνδρομή”) 9.
10. Συνεχίζει να υφίσταται δυνατότητα προσφυγής σε δικαστήριο σε περίπτωση αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς; Ποιες είναι οι επιπτώσεις όσον αφορά τις προθεσμίες της δικαστικής διαδικασίας; 10.
11. Ας υποθέσουμε ότι έχετε εμπλακεί σε διαφορά και ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιον από αυτούς τους ΕΤΕΔ. Καταφέρνετε να λύσετε τη διαφορά. Ποια μορφή πρέπει να έχει η συμφωνία; Τι συμβαίνει σε περίπτωση που δεν τεθεί άμεσα σε εφαρμογή; Μπορεί να ακολουθηθεί η τακτική διαδικασία εκτέλεσης; Συνεχίζει να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο; 11.
12. Όπως προαναφέρθηκε, οι αποφάσεις του Διαμεσολαβητή δεν είναι δεσμευτικές 12.

 

Κατ' αρχάς, γενικά, στις Κάτω Χώρες υπάρχουν διάφοροι ΕΤΕΔ.

Εκτός από ένα γενικό σύστημα διαιτησίας στο οποίο εφαρμόζεται τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής νομοθεσία, υπάρχουν διάφοροι άλλοι τρόποι για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών στις Κάτω Χώρες, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι οι δεσμευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και η μεσολάβηση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να προσφύγετε σε κάποιον από αυτούς τους ΕΤΕΔ. Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε από τον παρακάτω κατάλογο την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε:

Διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο φυλλάδιο "Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών - κοινοτικό δίκαιο", η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει στον ιστοχώρο της πλήρη κατάλογο των οργανισμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, οι οποίοι ασχολούνται με τη διευθέτηση καταναλωτικών διαφορών σε όλα τα κράτη μέλη. Στον εν λόγω κατάλογο θα βρείτε τις πρακτικές πληροφορίες που χρειάζεστε για να αποφασίσετε αν θα προσφύγετε σε κάποιον από αυτούς τους ΕΤΕΔ: τη δομή του, το πεδίο εφαρμογής του, το είδος διαδικασίας που ακολουθεί, το κόστος του και όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.

Ενδέχεται να χρειαστεί να προσφύγετε σε οργανισμό εναλλακτικής επίλυσης διαφορών εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος. Για να μάθετε σε ποιον ακριβώς φορέα πρέπει να προσφύγετε σε περίπτωση διαφοράς σχετικής με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε τις ιστοσελίδες του EEJ-Net English (Ευρωπαϊκό Εξωδικαστικό Δίκτυο) ή του FIN-NET English - Nederlands (Δίκτυο προσφυγής για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες).

 • Διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων
 • Διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών
 • Διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών
 • Οικογενειακές διαφορές
 • Διαφορές μεταξύ ιδιωτών
 • Άλλες ειδικές καταστάσεις (π.χ. συναλλαγές με τις αρχές, τις υπηρεσίες υγείας, δικηγόρους, συμβολαιογράφους κλπ).

1. Ποια είδη διαφορών μπορούν να επιλυθούν με αυτούς τους ΕΤΕΔ;

Καταγγελίες που αφορούν τις αρχές μπορούν να υποβληθούν στον Εθνικό Διαμεσολαβητή (ο οποίος διορίζεται από το Κοινοβούλιο). Ο Εθνικός Διαμεσολαβητής μπορεί να αναλάβει έρευνα, να κηρύξει την καταγγελία βάσιμη/αβάσιμη, να εκδώσει μη δεσμευτικές γνώμες για μια υπόθεση και να δημοσιεύσει τις συστάσεις του στην ετήσια έκθεσή του.

Άλλες καταγγελίες (επιχειρηματικής φύσεως) εξετάζονται από ειδικούς διαμεσολαβητές τους οποίους διορίζουν οι επαγγελματικές ομοσπονδίες. Ο σημαντικότερος από αυτούς (από την άποψη του αριθμού των υποβαλλόμενων καταγγελιών) είναι ο Διαμεσολαβητής για την Ασφάλιση εκτός της Ασφάλειας Ζωής (Ombudsman Schadeverzekering). Οι Διαμεσολαβητές αυτοί παρεμβαίνουν σε διαφορές, σε πρώτη φάση προκειμένου να βρουν μια συναινετική λύση. Αν αυτό αποδειχθεί αδύνατο, εκδίδουν μη δεσμευτικές γνώμες για την επίλυση της διαφοράς. Ο προμηθευτής συνήθως δέχεται την απόφαση του Διαμεσολαβητή, λόγω της σχέσης του με την εμπορική οργάνωση.

Η Επιτροπή Μισθώσεων (Huurcommissie) εκδίδει δεσμευτικές γνώμες για διαφορές που εμπίπτουν στο νόμο περί κοινωνικής στέγης (μισθώσεων) (π.χ. σχετικά με πληρωμές ή επιστροφές εξόδων συντήρησης, θέρμανσης ή ηλεκτρικού ρεύματος).

Το Συμβούλιο Καταγγελιών Καταναλωτών (Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken) είναι ένας εθνικής εμβέλειας οργανισμός με ευρείες αρμοδιότητες που είναι υπεύθυνος για την ίδρυση και τη λειτουργία τριάντα συμβουλίων καταγγελιών τα οποία ασχολούνται με συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. Τα συμβούλια καταγγελιών εκδίδουν γνώμες που είναι δεσμευτικές και για τα δύο μέρη. Το σημείο εκκίνησης για να καθοριστεί αν ένα συμβούλιο καταγγελιών είναι αρμόδιο για μια συγκεκριμένη καταγγελία είναι οι γενικοί όροι συναλλαγών τους οποίους εφαρμόζουν τα μέλη μιας επαγγελματικής ομοσπονδίας. Το συμβούλιο καταγγελιών είναι αρμόδιο αν οι γενικοί όροι αναφέρουν ότι οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες εις βάρος προμηθευτή σε αυτό αντί για τα δικαστήρια.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2. Πριν προσφύγουν στα δικαστήρια, τα μέρη μπορούν επίσης να προσπαθήσουν να επιλύσουν μόνα τη διαφορά τους. Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια μεσολαβητή, ο οποίος διεξάγει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών ως ανεξάρτητος τρίτος. Η μεσολάβηση προς επιχειρήσεις είναι δυνατή σε όλες σχεδόν τις διαφορές που δεν εμπίπτουν στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.

Από την 1η Απριλίου 2005 δημιουργήθηκε ένα σύστημα στο πλαίσιο του οποίου τα δικαστήρια και οι ειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχουν νομικές συμβουλές, κυρίως για ομάδες χαμηλότερων εισοδημάτων (Juridische loketten), μπορούν να παραπέμψουν μια υπόθεση σε μεσολαβητή. Η συμμετοχή των μερών στη μεσολάβηση πρέπει να είναι καθαρά προαιρετική.

Το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συγκεκριμένες υποθέσεις διοικητικού και αστικού δικαίου (συμπεριλαμβανομένης της μεσολάβησης σε οικογενειακές διαφορές).

Οι ειδικευμένοι διαμεσολαβητές και συμβούλια καταγγελιών δέχονται μόνο τις καταγγελίες που εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων τους.

Γενικά, υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες διαφορών οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν από συμβούλιο καταγγελιών:

 • διαφορές που αφορούν τη μη εξόφληση τιμολογίου για ουσιαστικούς λόγους·
 • διαφορές που αφορούν θάνατο, σωματική βλάβη ή ασθένεια.

Eννοείται ότι τα συμβούλια καταγγελιών δεν κρίνουν υποθέσεις των οποίων έχουν ήδη επιληφθεί τα δικαστήρια.

3. Η χρήση των διάφορων αυτών ΕΤΕΔ προβλέπεται υποχρεωτικά από το νόμο ή μπορεί να διαταχθεί από τα δικαστήρια;

Η χρήση αυτών των ΕΤΕΔ δεν επιβάλλεται υποχρεωτικά από το νόμο και δεν μπορεί να διαταχθεί από τα δικαστήρια. Ωστόσο, τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να προσφύγουν στη διαιτησία χωρίς να προσφύγουν στα δικαστήρια.

4. Υπάρχει νομοθετική ρύθμιση αυτών των ΕΤΕΔ;

Η διαιτησία ρυθμίζεται από τα άρθρα 1020 έως 1076 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) και από τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομική βάση για τις υπόλοιπες εξωδικαστικές διαδικασίες. Εντούτοις, ένα συμβούλιο καταγγελιών που επιθυμεί να λειτουργεί υπό την αιγίδα του ευρύτερου φορέα των συμβουλίων καταγγελιών καταναλωτών πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Για να αναγνωριστεί, το συμβούλιο πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια τα οποία θεσπίζει το Υπουργείο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η νομική βάση για το θεσμό του Εθνικού Διαμεσολαβητή είναι ο νόμος περί Εθνικού Διαμεσολαβητή.

5. Υπάρχουν συμβατικές ρήτρες, οι οποίες σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, προβλέπουν ότι πρέπει να γίνει χρήση εναλλακτικού τρόπου επίλυσης των διαφορών, πριν η διαφορά να μπορεί να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Οι ρήτρες αυτού του είδους είναι δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη;

Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να επιλύσουν τη διαφορά τους με διαιτησία χωρίς να προσφύγουν στα δικαστήρια. Σύμφωνα με το άρθρο 1022 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τα δικαστήρια δεν είναι αρμόδια να εκδικάσουν μια υπόθεση, αν έχει συναφθεί συνυποσχετικό διαιτησίας.

Όπως προαναφέρθηκε, οι γενικοί όροι συναλλαγών τους οποίους εφαρμόζουν τα μέλη μιας επαγγελματικής ομοσπονδίας αποτελούν το σημείο εκκίνησης για τον προσδιορισμό του συμβουλίου καταγγελιών που είναι αρμόδιο για μια συγκεκριμένη καταγγελία· στην περίπτωση αυτή, η επαγγελματική ομοσπονδία πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο συμβούλιο καταγγελιών. Οι γενικοί όροι αναφέρουν ότι οι καταναλωτές μπορούν να προσφύγουν για την επίλυση των διαφορών τους με προμηθευτή σε συμβούλιο καταγγελιών αντί των δικαστηρίων. Οι διατάξεις αυτές είναι δεσμευτικές και για τα δύο μέρη, μολονότι ο καταναλωτής μπορεί να αποφασίσει εντός ενός μηνός να προσφύγει στα δικαστήρια.

Επειδή η μεσολάβηση είναι σχετικά νέος θεσμός, υπάρχει μικρή εμπειρία των συμβατικών διατάξεων στον τομέα αυτό μέχρι σήμερα. Εντούτοις, οι διατάξεις αυτές δεν θίγουν την αρμοδιότητα των δικαστηρίων για τις υποθέσεις αυτές.

6. Στην περίπτωση προσφυγής σε διαδικασία ΕΤΕΔ, πώς μπορούν να εξασφαλισθούν παρόμοιες εγγυήσεις με αυτές που παρέχονται κατά τη δικαστική διαδικασία; Πώς μπορεί ιδιαίτερα να κατοχυρωθεί το απόρρητο των διαπραγματεύσεων;

Ο νόμος στις Κάτω Χώρες δεν απαιτεί οι πληροφορίες που αφορούν ΕΤΕΔ ή μεσολάβηση να παραμένουν εμπιστευτικές. Η απαίτηση εμπιστευτικότητας πρέπει να περιλαμβάνεται στη σύμβαση. Η συμφωνία μεσολάβησης, η οποία γενικά υπογράφεται όταν αρχίζει η μεσολάβηση, κάνει ειδική μνεία σχετικά. Η τυποποιημένη συμφωνία του Ολλανδικού Ινστιτούτου Μεσολάβησης (Nederlands Mediationinstituut) αναφέρει ότι η συμφωνημένη υποχρέωση εμπιστευτικότητας αποτελεί αποδεικτική συμφωνία κατά την έννοια του νόμου. Τα δικαστήρια δεσμεύονται από την αποδεικτική συμφωνία, εφόσον εκτελείται καλόπιστα και δεν είναι αντίθετη προς διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

7. Θα χρειαστώ νομικές συμβουλές; Ποιος είναι ο ρόλος του δικηγόρου σε μια διαδικασία ΕΤΕΔ;

Σε κάθε διαδικασία ΕΤΕΔ, τα μέρη μπορούν να επικουρούνται από δικηγόρο· ωστόσο, αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Στη διαιτητική διαδικασία ο ρόλος του δικηγόρου είναι σχεδόν ο ίδιος όπως σε μια κανονική δικαστική διαδικασία. Στις διαδικασίες των συμβουλίων καταγγελιών η δαπάνη χρησιμοποίησης δικηγόρου θα είναι κατά πάσα πιθανότητα δυσανάλογη σε σχέση με τη σημασία της υπόθεσης. Τα μέρη μπορούν να εκπροσωπούνται στις διαδικασίες μεσολάβησης. Η συζήτηση του ρόλου του δικηγόρου στη μεσολάβηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

8. Υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής της διαδικασίας ΕΤΕΔ εξ αποστάσεως, δηλ. με ηλεκτρονικά μέσα;

Αυτό μπορεί να συμβεί σε ορισμένους κλάδους, αλλά δεν είναι διαδεδομένο.

9. Προβλέπονται τέλη για τις διαδικασίες ΕΤΕΔ; Αν ναι, πώς κατανέμονται τα έξοδα; Υπάρχει δυνατότητα νομικής συνδρομής (ευεργέτημα πενίας); (βλ. “Νομική Συνδρομή”)

Το κόστος της διαιτητικής διαδικασίας ποικίλλει ανάλογα με τη διαιτητική επιτροπή.

Ο κύριος φορέας παροχής υπηρεσιών στον τομέα αυτό είναι το Ινστιτούτο Διαιτησίας των Κάτω Χωρών (Nederlands Arbitrage Instituut) (NAI).

Οι διαδικασίες του Διαμεσολαβητή δεν επιβαρύνονται με έξοδα.

Οι διαδικασίες στα συμβούλια καταγγελιών υπόκεινται σε κατ' αποκοπή τέλος που κυμαίνεται από 27 έως 113 ευρώ, ανάλογα με την αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας, και περιλαμβάνει τη δαπάνη για τυχόν έκθεση εμπειρογνώμονα. Αν το συμβούλιο κάνει δεκτή την καταγγελία του καταναλωτή, ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον καταναλωτή το καταβληθέν τέλος.

Στις διαδικασίες μεσολάβησης γίνεται δεκτό ότι τα μέρη φέρουν τη δαπάνη των ενεργειών τους. Η μόνη εξαίρεση στον κανόνα αυτό είναι η συνδρομή για την κάλυψη της δαπάνης μεσολάβησης για τα μειονεκτούντα άτομα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες (βλ. “νομική συνδρομή”). Επίσης, υπάρχει ένα (περιορισμένο) οικονομικό κίνητρο 200 ευρώ ώστε να ενθαρρύνονται τα μέρη να ακολουθήσουν την πρόταση του δικαστηρίου και να προσφύγουν στη μεσολάβηση, το οποίο προβλέπεται σε όλες τις περιπτώσεις που υποβάλλονται σε μεσολάβηση και αφορά το στάδιο πριν την έναρξη της διαδικασίας. Πρόκειται για ένα κατ' αποκοπή ποσό που καταβάλλεται απευθείας στο μεσολαβητή ανεξαρτήτως των οικονομικών δυνατοτήτων των μερών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

10. Συνεχίζει να υφίσταται δυνατότητα προσφυγής σε δικαστήριο σε περίπτωση αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς; Ποιες είναι οι επιπτώσεις όσον αφορά τις προθεσμίες της δικαστικής διαδικασίας;

Οι αποφάσεις των συμβουλίων καταγγελιών είναι δεσμευτικές για τα δύο μέρη και δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα. Ο μόνος τρόπος για να επανεξεταστεί μια τέτοια απόφαση είναι να ασκηθεί προσφυγή στα δικαστήρια εντός δύο μηνών από την έκδοσή της. Εντούτοις, οι δυνατότητες επανεξέτασης μιας τέτοιας απόφασης από τα δικαστήρια είναι οριακές (βλ. άρθρο 904, βιβλίο 7 του Αστικού Κώδικα). Αυτό σημαίνει ότι τα δικαστήρια μπορούν να κρίνουν άκυρη μια δεσμευτική γνώμη μόνον αν μπορεί ευλόγως να γίνει δεκτό ότι είναι απαράδεκτη όσον αφορά την ουσία της ή λόγω του τρόπου με τον οποίο εκδόθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Συνεπώς, τα δικαστήρια μπορούν να εξαφανίσουν απόφαση συμβουλίου καταγγελιών μόνον αν το συμβούλιο δεν εφάρμοσε τις θεμελιώδεις αρχές του δικονομικού δικαίου, όπως το δικαίωμα δίκαιης ακρόασης. Ο Αστικός Κώδικας προβλέπει επίσης την αναστολή της παραγραφής αξίωσης εφόσον κινηθεί η διαδικασία για την έκδοση δεσμευτικής γνώμης (άρθρο 3.316(3) του Αστικού Κώδικα).

Αν τα μέρη δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό κατά τη μεσολάβηση, μπορούν πάντα να προσφύγουν στα δικαστήρια. Η μεσολάβηση δεν επηρεάζει το χρόνο παραγραφής. Η έναρξη της μεσολάβησης δεν επιφέρει αναστολή της παραγραφής της σχετικής αξίωσης.

11. Ας υποθέσουμε ότι έχετε εμπλακεί σε διαφορά και ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιον από αυτούς τους ΕΤΕΔ. Καταφέρνετε να λύσετε τη διαφορά. Ποια μορφή πρέπει να έχει η συμφωνία; Τι συμβαίνει σε περίπτωση που δεν τεθεί άμεσα σε εφαρμογή; Μπορεί να ακολουθηθεί η τακτική διαδικασία εκτέλεσης; Συνεχίζει να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο;

Η συμφωνία στην οποία καταλήγει η διαδικασία εκτελείται αναγκαστικά όπως μια δικαστική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τα συμβούλια καταγγελιών εκδίδουν αποφάσεις που είναι δεσμευτικές για τα δύο μέρη. Οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα. Ο μόνος τρόπος για να επανεξεταστεί μια τέτοια απόφαση είναι να ασκηθεί προσφυγή στα δικαστήρια εντός δύο μηνών από την έκδοσή της. Εντούτοις, οι δυνατότητες επανεξέτασης μιας τέτοιας απόφασης από τα δικαστήρια είναι οριακές (βλ. άρθρο 904, βιβλίο 7 του Αστικού Κώδικα). Αυτό σημαίνει ότι τα δικαστήρια μπορούν να κρίνουν άκυρη μια δεσμευτική γνώμη μόνον αν μπορεί ευλόγως να γίνει δεκτό ότι είναι απαράδεκτη όσον αφορά την ουσία της ή λόγω του τρόπου με τον οποίο εκδόθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Συνεπώς, τα δικαστήρια μπορούν να εξαφανίσουν απόφαση συμβουλίου καταγγελιών μόνον αν το συμβούλιο δεν εφάρμοσε τις θεμελιώδεις αρχές του δικονομικού δικαίου, όπως το δικαίωμα δίκαιης ακρόασης.

Αν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί με δεσμευτική γνώμη, η επαγγελματική ομοσπονδία εγγυάται ότι τα μέλη της θα ενεργήσουν σε συμμόρφωση με τη δεσμευτική γνώμη. Στο πλαίσιο αυτής της εγγύησης, η επαγγελματική ομοσπονδία αναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχει επιβάλει σε ένα από τα μέλη της το συμβούλιο καταγγελιών στο μέτρο κατά το οποίο το εν λόγω μέλος δεν εκπληρώνει εθελούσια τις υποχρεώσεις του και δεν προσφεύγει κατά της δεσμευτικής γνώμης στα δικαστήρια εντός δύο μηνών από την έκδοσή της. Η εγγύηση αυτή εξασφαλίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των συμβουλίων καταγγελιών.

12. Όπως προαναφέρθηκε, οι αποφάσεις του Διαμεσολαβητή δεν είναι δεσμευτικές

Συμφωνία που συνάπτεται μετά από μεσολάβηση δεν έχει την ίδια ισχύ με μια οριστική απόφαση. Αποτελεί συμφωνία κατά την έννοια του άρθρου 900, βιβλίο 7 του Αστικού Κώδικα. Στις Κάτω Χώρες η συμφωνία των μερών μπορεί εύκολα να επικυρωθεί με συμβολαιογραφική πράξη. Κατ' αυτόν τον τρόπο η συμφωνία καθίσταται εκτελεστή όπως και μια δικαστική απόφαση που εκδίδεται βάσει του εθνικού δικαίου. Αν το δικαστήριο παραπέμψει μια υπόθεση σε μεσολάβηση και επιτευχθεί συμφωνία, η συμφωνία μπορεί να επικυρωθεί με δικαστική απόφαση.

Δεδομένου ότι η εξωδικαστική επίλυση διαφορών είναι διαδικασία εναλλακτική της έκδοσης δικαστικών αποφάσεων, οι αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της εξωδικαστικής επίλυσης δεν μπορούν να προσβληθούν δικαστικά. Εντούτοις, μπορεί να προσφύγει κανείς στα δικαστήρια τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την επίλυση της διαφοράς με ΕΔΕΤ.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το 2003, η δοκιμαστική εφαρμογή της μεσολάβησης αξιολογήθηκε μέσω διαφόρων δικαστηρίων και του συστήματος νομικής συνδρομής. Η έκθεση αξιολόγησης δημοσιεύεται στη διεύθυνση: http://www.wodc.nl/images/OB210_tcm11-5208.pdf Nederlands. Συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης στα αγγλικά δημοσιεύεται στη διεύθυνση: http://www.wodc.nl/images/OB210_tcm11-5218.pdf Nederlands.

Έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες μελέτες για τους ΕΤΕΔ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δώσει το πράσινο φως στις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

 • Διαιτησία και δεσμευτικές γνώμες Nederlands PDF File (PDF File 475 KB)·
 • Περισσότερο βάρος στο νόμο: http://www.wodc.nl/images/obl219_tot_tcm11-5419.pdf Nederlands;
 • Συνοπτική παρουσίαση στα αγγλικά: http://www.wodc.nl/images/obl219_sum_tcm11-5431.pdf Nederlands.

Επίσης, το επιχειρηματικό κέντρο ΕΤΕΔ (Bedrifscentrum) εξέδωσε πρόσφατα δημοσίευμα για τους ΕΤΕΔ σε διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων και σε εργατικές διαφορές.

 • Μελέτη για τη διαχείριση διαφωνιών και τη μεσολάβηση στο εσωτερικό των εταιριών: http://www.mediation-bedrijfsleven.nl/docs/marktonderzoek_summary.pdf Nederlands PDF File (PDF File 68 KB).

« Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών - Γενικές Πληροφορίες | Κάτω Χώρες - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 04-12-2008

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο